Ruchy i stowarzyszenia

DIECEZJALNA RADA RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH

1. ks. mgr Andrzej Janicki - opiekun duchowy "SYCHAR"- przewodniczący Sekretariatu
2. ks. mgr Adam Brzeziński, Koordynator Diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym
3. ks. kan. mgr Szczepan Bugaj - Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej
4. ks. kan. mgr Henryk Dymek - Diecezjalny Referent Duszpasterstwa Koła Żywego Różańca
5. ks. mgr Michał Fordubiński - Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
6. ks. prał. Wiesław Gutowski - Asystent kościelny " Civitas Christiana"
7. ks. mgr  Krzysztof Jończyk - Asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej
8. ks. Grzegorz Kaczorowski - Asystent kościelny Klubu Inteligencji Katolickiej
9. ks. kan. dr Jarosław Kamiński – Diecezjalny Duszpasterz Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej
10. ks. kan. mgr Zbigniew Kaniecki - Asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia "Filadelfia"
11. ks. Marcin Mateusz Kędzia - Moderator Diecezjalny Ruchu "Światło - Życie"
12. ks. dr Wojciech Kućko - Asystent kościelny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
13. ks. mgr Mariusz Majczak – Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy i Harcerek
14. ks. kan. Bogdan Pawłowski - Moderator Wojska Gedeona
15. ks. mgr Jacek Prusiński - Przewodnik Główny Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę
16. ks. kan. mgr Adam Przeradzki, Asystent Kościelny "Stowarzyszenia Brata Alberta"
17. ks. mgr Krzysztof Ruciński - Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży
18. ks. kan. dr Cezary Siemiński - Moderator Diecezjalny Ruchu Rodzin Nazaretańskich
19. ks. kan. mgr Sławomir Stefański - Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła
20. ks. dr Adam Węgrzyn SDB - Moderator Akademickiego Duszpasterstwa „Petroklezja”
21. ks. dr Łukasz Zdunkiewicz - Duszpasterz Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej im. Św. Łukasza Ewangelisty
22. ks. mgr Grzegorz Żabik - Opiekun duchowy Legionu Maryi
23. Monika Ambroziak - Akademickie Duszpasterstwo ”Petroklezja”
24. Anna Czajkowska - Przedstawicielka Parafialnych Zespołów Caritas
25. Andrzej Głuchowski - Świecki Koordynator Odnowy w Duchu Świętym
26. Agnieszka Gościeniecka - Przewodnicząca Katolickiego Stowarzyszenia ”Civitas Christiana” w Płocku
27. Aleksandra Kaźmierczak - Przedstawicielka Wojska Gedeona
28. Alicja Klimowska - Przedstawicielka Ruchu ”Światło – Życie”
29. mgr Anna Kozera - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. św. Brata Alberta 
w Płocku
30. mgr Ewa Kozłowska-Głębowicz - Bractwo św. Antoniego w Ratowie
31. Małgorzata i Mariusz Leszczyńscy - Przedstawiciele Ruchu Rodzin Nazaretańskich Diecezji Płockiej
32. mgr Marzenna Matkowska - Przedstawicielka Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej im. św. Łukasza Ewangelisty
33. Elżbieta Mazurkiewicz - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy w Płocku
34. Iwona i Marian Morozowie - Para Diecezjalna Domowego Kościoła
35. Krystyna Nowakowska - Przedstawicielka Duszpasterstwa Kół Żywego Różańca
36. Małgorzata Roman - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
37. mjr dr inż. Janusz Romanik - Przedstawiciel Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej
38. Ryszard Szwaczkowski - Przedstawiciel Legionu Maryi 
39. Wanda Śniegocka - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia "Filadelfia"
40. dr Halina Świstak - Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej
41. Waldemar Tomczak - Lider Wspólnoty Trudnych Małżeństw "Sychar"
42. Damian Wierkiewicz - Przedstawiciel Harcerzy ZHR 
43. mgr Wiesława Winiarska - Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej
44. mgr Witold Wybult - Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej
45. dr Iwona Zielonka - Dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej.


AKCJA KATOLICKAAk

prezes: mgr Wiesława Wiesława WINIARSKA 
asystent koscielny: ks. mgr Krzysztof JOŃCZYK
ul. Tumska 3
09-402 Płock
tel/fax: (0-24) 262-50-60 (centrex 125)
e-mail: akcjakatolicka_plock@op.pl
www.akdp.pl

Naczelnym hasłem Akcji Katolickiej jest ,,Odnowić wszystko w Chrystusie". Bł. Jan Paweł II na pytanie: czym jest Akcja Katolicka? – odpowiedział: Akcja Katolicka jest wyjątkowym powołaniem, szczególnym charyzmatem, specjalnym urzędem, w strukturze Kościoła zajmuje szczególne miejsce.

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. W  codziennym zaangażowaniu Akcja Katolicka Diecezji Płockiej kieruje się zasadami: widzieć, oceniać, działać.

Jednym z ważniejszych celów działalności AKDP jest ewangelizacja. W związku z tym ściśle współpracuje z Biskupem Płockiem i aktywnie podejmuje poddawane przez Niego inicjatywy. Na szczeblu diecezjalnym działalność AK daje się ująć w pewne ramy: wiosną – maraton biblijny, latem – ogólnopolska pielgrzymka na Jasna Górę i piesza pielgrzymka do Słupna, jesienią – konkurs dla dzieci i młodzieży oraz sympozjum naukowe, a zimą – posiedzenie rady DIAK i doroczne rekolekcje (od 2010r. - sympozja o charakterze Katolickiej Nauki Społecznej).


DIECEZJALNA SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY

Dyrektor i konsultant ds. Nowej Ewangelizacji: dr Iwona Zielonka
Duszpasterz: ks. dr Łukasz Zdunkiewicz 
LOGO_NE_PLOCK_ORANGE09-402 Płock Ul. Tumska 3
e-mail: iwona.zielonka@diecezjaplocka.pl
www.nowaewangelizacja.com.pl

W kwietniu 2011 r. zawiązała się wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna, otwarta dla wszystkich osób z Płocka i całej diecezji. Jesteśmy wspólnotą osób, świeckich, konsekrowanych i duchownych, które pragną wzrastać we wspólnocie i formować się do posługi głoszenia Słowa na wszelkie sposoby, według Charyzmatu, jaki Bóg  wyznaczył  każdemu z nas i naszej wspólnocie. Mamy różne doświadczenia, różne pochodzenie i wiek, ale łączy nas miłośc do Chrystusa i Jego Kościoła, która przynagla nas do działania.

Nasz cel, to głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu w duchu Nowej Ewangelizacji. Rozpaleni Miłością Chrystusa, pełni zapału, chcemy głosić Chrystusa Zmartwychwstałego aż po krańce ziemii, gotowi pójść wszędzie tam, gdzie nas pośle, obejmując naszą posługą i modlitwą zwłaszcza naszą diecezję. Jesteśmy dumni z bycia chrześcijanami i pragniemy dawac świadectwo naszej wiary i Miłości, która "zwyciężyła świat" (por.J 16,33).

Zapraszamy na spotkania katedralnej wspólnoty Diecezjalnej SNE w I, III i IV wtorek, godz. 18.45 (po Mszy św. wieczornej) do katedry Płockiej.

I wtorek – Msza św. (godz. 19:00)

II wtorek miesiąca spotkanie w małych grupach (w domach)

III wtorek – Adoracja Najświętszego Sakramentu

IV wtorek – spotkanie modlitewne – uwielbienie z nauczaniem i świadectwami.


STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI PŁOCKIEJ

Srk

Prezes: mgr Witold WYBULT
Asystent kościelny: ks. dr Wojciech KUĆKO
ul. Tumska 3
09-402 Płock
tel.: (0-24) 264-35-44 (centrex 126)
e-mail:srkplock@o2.pl
www.srkplock.pl

SRK kształtuje katolickie postawy i zachowania wobec małżeństwa i rodziny oraz innych instytucji życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Działa na rzecz ochrony życia i zdrowia. Prowadzi działalność krajoznawczą, jest organizacją wypoczynku oraz wychowawczą wśród dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie pomaga ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.  Zabiega o realizowanie przez wszystkie władze publiczne polityki prorodzinnej w stanowieniu prawa oraz w programach gospodarczych, społecznych i kulturalno-wychowawczych. Zabiega o powszechną akceptację społeczną Karty Praw Rodziny przedłożonej przez Stolicę Apostolską oraz dąży do jej pełnego respektowania przez wszystkie instytucje społeczne i polityczne. Stowarzyszenie
działa też na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, podejmuje przedsięwzięcia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspólpracuje w zakresie pomocy społecznej, edukacji, oświaty, kultury fizycznej i sportu. Ma też na celu  upowszechnianie kultury, sztuki i podtrzymywanie tradycji narodowej.  Inicjuje i aktywnie wspiera wszelkie formy aktywności społecznej. SRK promuje i organizuje wolontariat do realizacji celów statutowych.


RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH DIECEZJI PŁOCKIEJRrn

Moderator diecezjalny: ks dr Cezary SIEMIŃSKI
par. pw. św. Jana Chrzciciela
Obryte 97  
07-215 Obryte 
tel.: 607-57-92-76
www.rrnplock.pl
 
Wicemoderator: ks. Sławomir KOWALSKI
par. p.w. Św. Rodziny
ul. Kard. Wyszyńskiego 2
06-500 Mława
tel.: (023) 655-34-56
e-mail: skowalski@plock.opoka.org.pl

Animator diecezjalny: Małgorzata i Mariusz LESZCZYŃSCY
ul. Żuromińska 42
06-500 Mława
tel.: (0-23) 654-48-81
e-mail: elbutmlawa@op.pl

Ruch Rodzin Nazaretańskich jest międzynarodowym katolickim ruchem apostolstwa rodzin, którego celem jest uświęcenie członków poprzez pogłębienie życia Ewangelią w oparciu o komunię życia z Chrystusem w codzienności. W ramach aktualnej posługi apostolskiej Kościoła Ruch włącza się w papieski program nowej ewangelizacji. Członkowie Wspólnoty dążą do budzenia głodu świętości w swoich własnych środowiskach. Jednym z głównych celów Ruchu jest ewangelizacja rodziny. Zmierza ona do formowania takich postaw, dzięki którym ideały rodziny chrześcijańskiej stawałyby się czytelne i bliskie szerokim kręgom współczesnego społeczeństwa.
Apostolskie zaangażowanie członków Ruchu jest ukierunkowane na najbliższe środowisko parafialne. Obok uczestnictwa w spotkaniach o charakterze modlitewnym i formacyjnym, członkowie Ruchu we współpracy z księdzem proboszczem starają się aktywnie włączyć w aktualne potrzeby własnej parafii. Aktywność ta wiąże się z umacnianiem życia religijnego małżonków, organizowaniu pomocy w wychowaniu dzieci, tworzeniu oparcia materialnego dla rodzin dotkniętych nieszczęściem, stwarzaniu warunków do pogłębionej formacji religijnej rodzin: dzieci i rodziców oraz upowszechniania doktryny Kościoła na temat etyki małżeńskiej i rodzinnej.


DOMOWY KOŚCIÓŁ RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI PŁOCKIEJDomowyk

Moderator diecezjalny: ks. kan. mgr Sławomir STEFAŃSKI 
Para diecezjalna: Iwona i Marcin MOROZOWIE 
tel.: (0-54) 280-47-57
e-mail: para.diecezjalna.plock@wp.pl 

www.dkplock.pl

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, mówiąc o sakramencie małżeństwa, zwracał uwagę, że znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Jednak relacje między mężczyzną i kobietą nie są wolne od zła, które dotyka człowieka tak z zewnątrz, jak i z jego wnętrza. Ten nieporządek wynikający z grzechu, wypaczył wzajemną komunię mężczyzny i kobiety, jaka była od początku darem Stwórcy. ,,W sakramencie małżeństwa to Bóg czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki sakramentalne wyrażają i co jest w nich celebrowane, mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych".

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami - darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

Im wcześniej (chodzi o staż małżeński i wiek dzieci) małżonkowie wejdą na drogę formacji Domowego Kościoła, tym łatwiej im spełniać posługę na rzecz swojej rodziny. Małe dzieci wychowywane w klimacie świadomej wspólnoty chrześcijańskiej w sposób naturalny wzrastają we wierze, ucząc się Boga przez wspólną modlitwę rodzinną, potem lekturę Słowa Bożego, swoiste kręgi biblijne w rodzinie, modlitwę Liturgią Godzin. Możliwość zadawania pytań związanych z wiarą, na równi z pytaniami z innych dziedzin życia, poczucie akceptacji i miłości, świadomość miłości Pana Boga - są ogromnym zapleczem siły i równowagi dla dziecka, gdy zaczyna wchodzić w czas dorastania i odkrywania własnej drogi życia. Małżonkowie zaś mają większą szansę na budowanie miłości zdrowej, wolnej od głębokich zranień, wspierającej współmałżonka w jego dojrzewaniu na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej. Będą "odwoływali się do mocy sakramentu, która pozwala każdemu z nich wejść w trudności spowodowane bliskością drugiego." (Anna i Jacek Nowakowie)


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE ,,CIVITAS CHRISTIANA"Logo _podgladowe

Oddział w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 10/24
Asystent kościelny:
Przewodnicząca Rady Oddziału: Teresa ZMUDCZYŃSKA  

Oddział w Płocku
09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21
Asystent kościelny: ks. prał. Wiesław GUTOWSKI
Przewodnicząca Rady Oddziału: Agnieszka GOŚCIENIECKA, tel.: 783-981-861


Oddział w Rypinie
87-500 Rypin, ul. 21 stycznia 34 a
Asystent kościelny:
Przewodnicząca Rady Oddziału: Zenobia ROGOWSKA, tel.: 783-981-824

http://civitaschristiana.pl/

Stowarzyszenie jest ogólnopolską organizacją współkształtującą krajową rzeczywistość i przygotowującą katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. Stanowi integralną część wspólnoty Kościoła jako organizacja ludzi świeckich, mająca na celu w swoich działaniach umacnianie i krzewienie formacji katolicko-społecznej w Polsce.

,,Civitas Christiana" podejmuje problematykę rodziny i wychowania, stoi na straży obrony prawa do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Porusza sprawy kultury narodowej, godnych warunków życia człowieka i narodu oraz niepodległości Polski i jej godnego miejsca we wspólnocie międzynarodowej.

Realizując swój program, służy człowiekowi w jego naturalnych warunkach społecznych, przede wszystkim: w społeczności rodzinnej, narodowej i obywatelskiej. Kreuje różne formy aktywności obywatelskiej, urzeczywistniając zasady: dobra wspólnego, pomocniczości, solidarności i sprawiedliwości, dbając jednocześnie o umacnianie patriotyzmu i kultury ojczystej.


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYMI I ICH RODZINOM ,,FILADELFIA"Filadelfia

Prezes: Wanda ŚNIEGOCKA
Asystent kościelny: ks. kan. mgr Zbigniew KANIECKI
ul. Rynek 39
09-210 Drobin
tel.: (0-24) 260-13-72
e-mail: wandas_filadelfia@plock.opoka.org.pl

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób związanych z Ośrodkiem Trzeźwości Diecezji Płockiej. Nazwa "FILADELFIA" pochodzi z języka greckiego, Adelfos znaczy brat, filia oznacza miłość. Nazwa stowarzyszenia w języku polskim brzmi: miłość braterska. Jest to wspólnota ludzi, którzy realizują miłość braterską wobec siebie i obdarzają tą miłością osoby uzależnione i ich rodziny. Stowarzyszenie jest publiczną osobą prawną i w swojej działalności kieruje się przepisami prawa kanonicznego i cywilnego o stowarzyszeniach. Erygował je biskup płocki 24 maja 1995 r.

Cele Stowarzyszenia realizowane są m.in. poprzez organizowanie spotkań edukacyjno-formacyjnych, prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i kolportażowej, prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży, organizowanie obozów i kolonii letnich dla dzieci oraz wczasów dla rodzin. ,,FILADELFIA" współdziała z placówkami leczenia odwykowego i środowiskami wzajemnej pomocy, podejmuje i wspiera wszelkie inicjatywy służące szerzeniu trzeźwości, prowadzi ścisłą współpracę z Diecezjalnym Duszpasterstwem Trzeźwości. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jej członków.


ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM DIECEZJI PŁOCKIEJ

www.odnowadiecplocka.pl

Świecki Koordynator Odnowy w Diecezji: Andrzej GŁUCHOWSKI
Duchowny Koordynator Odnowy w Diecezji: ks. mgr Adam BRZEZIŃSKI

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym (Katolicka Odnowa Charyzmatyczna)  zachęca do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi. Zachęca do zdecydowanego osobistego przyjęcia osoby, obecności i mocy Ducha Świętego. Popiera przyjęcie i posługiwanie się darami duchowymi (charyzmatami) nie tylko w Odnowie Charyzmatycznej, lecz szerzej w Kościele. Te dary zwyczajne i nadzwyczajne ujawniają się wśród świeckich, zakonników i księży. Ich poprawne zrozumienie i używanie, zharmonizowane z innymi elementami Kościoła, jest źródłem mocy chrześcijan w ich drodze ku świętości i w pełni ich misji. Odnowa popiera dzieło ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, również ewangelizacji nie uczęszczających do kościoła, ewangelizacji chrześcijan tylko z nazwy oraz ewangelizacji kultury i struktur społecznych. Szczególną aprobatą darzy udział w misji Kościoła przez głoszenie Ewangelii słowem i czynem, przez dawanie świadectwa Jezusowi Chrystusowi w życiu osobistym i przez dzieła wiary i sprawiedliwości, do których każdy jest powołany. Poza tym pielęgnuje stały wzrost świętości przez integrację charyzmatów z pełnią życia Kościoła. Odnowa zachęca do udziału w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym, do czerpania z tradycji katolickiej modlitwy i duchowości, do stałej formacji w nauce katolickiej i do uczestnictwa w wypełnianiu programu duszpasterskiego Kościoła.


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻYKsm

Asystent Diecezjalny: Ks. mgr Michał FORDUBIŃSKI 
Prezes: Małgorzata ROMAN

Oddział KSM przy parafii św. Rocha w Przewodowie Lipniki Stare 2

06-100 Pułtusk tel.: 663288592

www.ksm.plock.iap.pl

e-mail: piotrlaszczych.ksm@gmail.com

Biuro:
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Diecezji Płockiej
ul. Górna 1a (MCEW Studnia)
09-400 Płock
Dyżur we wtorek godz. 10.00-14.00

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działających na terenie całej Polski. Zasadniczo KSM tworzy młodzież w wieku od 14 do 30 lat. Celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego, zgodnie z zawołaniem: ,,Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów!”

15 kwietnia 1995 roku w Watykanie papież Jan Paweł II podkreślił jak ważna jest rola KSM słowami: „Nie wstydźcie się waszych ideałów – wręcz przeciwnie, głoście je i brońcie ich! Liczy na was Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy na was i potrzebuje was Polska! Właśnie jako KSM”.


RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIERuch Swiatlo -zycie

Moderator diecezjalny: ks. mgr Marcin Kędzia 

tel. 600 698 299

http://plockaoaza.pl

plockaoaza@gmail.com

Ruch Światło-Życie powstał z inspiracji Ducha Świętego i z realizacji odnowy Kościoła w myśl II Soboru Watykańskiego. Obejmuje ludzi różnego wieku i powołania: dzieci, młodzież, osoby dorosłe różnych stanów: małżeństwa, osoby samotne, kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów itd. Małżeństwa należące do Ruchu zasadniczo tworzą w jego ramach kręgi Domowego Kościoła.

Ruch Światło-Życie za cel stawia sobie kształtowanie dojrzałych chrześcijan i budowanie wspólnoty Kościoła poprzez ewangelizację i formację, odnowę liturgii, budowanie braterskich wspólnot oraz tworzenie dzieł mających na celu przemianę świata w duchu Ewangelii. Zadania te wyraża w podstawowych sformułowaniach: Nowy Człowiek, Nowa Wspólnota, Nowa Kultura. Swój cel Ruch Światło-Życie osiąga przez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deutero-katechumetat) i dalej we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i w świecie. Ewangelizacja – katechumenat – diakonia to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu na wszystkich poziomach formacji.


WOJSKO GEDEONAWg

ks. mgr Bogdan PAWŁOWSKI
tel.: 500-190-230

www.wojskogedeona.pl

e-mail: okomendant@wojskogedeona.pl

Wojsko Gedeona wyrosło w diecezji płockiej z doświadczeń Odnowy w Duchu Świętym, Ruchu Światło-Życie, Harcerstwa, idei miłosierdzia, zasad rycerstwa, miłości do Ojczyzny i Kościoła, walki duchowej, potrzeby chwili i prowadzenia Bożego. Sama nazwa i idea W.G. zaczerpnięta jest z Księgi Sdz 7:1-25. Dwa miecze Ducha w naszym logo /miecz miłości i prawdy/, przeszywające Wschodzące Słońce, jako symbol osoby Jezusa /Łk 1:78-79/, ukazują nam potrzebę walki duchowej ze złem na różnym poziomie życia.

Młody człowiek, zagubiony w świecie rozmytych wartości i braku poczucia sensu tego co robi, jednocześnie szuka ,,podwójnych ramion ojca i matki", pełnych dobroci, ale i jasnych wymagań. Owych 300 żołnierzy z Ksiegi Sędziów staje się symbolem ludzi wyzwolonych z lęku i kompleksów mniejszości, a całą ufność pokładających w Chrystusie. Stąd jedno z głównych zawołań W.G. to: ,,Jezu ufam Tobie". 


HARCERZE

Diecezjalny duszpasterz harcerzy i harcerek: ks. mgr Mariusz Majczak Krzyż Harcerski

e-mail: mariusz_majczak@wp.pl
tel. 507-804-236

"Duszpasterstwo harcerzy i harcerek zajmuje się formacją młodzieży w świetle ideałów harcerskiej służby Bogu i Ojczyźnie. Dokonuje się ono poprzez działania duszpasterskie, które towarzyszą procesowi wychowawczemu w drużynach. Synod przypomina, że duszpasterstwo to winno obejmować opieką wszystkie organizacje harcerskie, działające na terenie Diecezji (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Harcerzy Katolickich „Zawisza” itp.). Powinno nadto angażować się w pracę wychowawczą na wszystkich poziomach wiekowych: od gromad zuchów, poprzez harcerzy i harcerzy starszych, aż po środowisko instruktorskie i kręgi seniorów. Synod zobowiązuje parafie do: współpracy ze szkołami w organizowaniu gromad, szczepów i kręgów harcerskich, ich wspierania i towarzyszenia im w pracy formacyjnej.
Odpowiedzialnym za duszpasterstwo jest diecezjalny duszpasterz harcerzy i harcerek, którego wspierają mianowani przez Biskupa Płockiego kapelani poszczególnych organizacji harcerskich i hufców. Do głównych zadań diecezjalnego duszpasterza należy koordynacja działań i inicjatyw harcerskich na terenie Diecezji oraz współpraca z duszpasterstwem harcerskim na szczeblu ogólnopolskim” (43. SDP).

Tutaj możesz zobaczyć mapę harcerską w naszej diecezji TUTAJ


KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W PŁOCKU 

Prezydium Zarządu Klubu: Prezes dr Halina ŚWISTAK, Wiceprezes Jolanta Bielska, sekretarz Maria Prędka-Wojtaszek, skarbnik Danuta Gąsiorowska. 

Asystent kościelny Klubu: ks. dr Grzegorz KACZOROWSKI

Waleria GORDIENKO

tel.: 503 075 954

e-mail: volverina64@gmail.com

Strona internetowa Klubu: http://www.kikplock.dbv.pl

Strona internetowa promująca kulturę chrześcijańską: http://dnikulturyplock.jimdo.com/

e-mail: kikplock@gmail.com

Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku to społeczna organizacja obywateli polskich wyznania rzymskokatolickiego, zawiązaną na czas nieograniczony w roku 1987. Posiada osobowość prawną i kościelną. KIK w Płocku jest Organizacją Pożytku Publicznego.

KIK jest Stowarzyszeniem skupiającym osoby, które pragną w sposób świadomy przeżywać swoje powołanie katolików świeckich.

Ma na celu działalność edukacyjną, kulturalną i formacyjną zmierzająca do kształtowania dojrzałego intelektualnie i moralnie człowieka, przygotowanego do pełnienia w sposób odpowiedzialny zadań wynikających z odpowiednich ról w życiu rodziny, społeczności lokalnej, państwa, Kościoła i społeczności międzynarodowej. Pracuje w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury chrześcijańskiej w społeczności lokalnej, np. organizacji i koordynacji Dni Kultury Chrześcijańskiej. Klub Intreligencji Katolickiej podejmuje ponadto inicjatywy na rzecz wspierania rodziny w wymiarze materialnym, moralnym i duchowym oraz działania edukacyjne służące upowszechnianiu wiedzy o historii, tradycji i kulturze narodu polskiego, pielęgnowaniu polskości oraz rozwojowi świadomości narodowej, obywatelskiej oraz poczucia przynależności do europejskiego kręgu kulturowego. Stowarzyszenie wspiera lokalne instytucje oświatowe i wychowawcze poprzez upowszechnianie wśród dorosłych i młodzieży osiągnięć nauki i kultury. KIK pamięta o akcjach charytatywnych skierowanych do osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Promuje i organizuje wolontariat.

Klub swoje cele realizuje poprzez spotkania modlitewne (Msza święta w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Zamyślenia nad pontyfikatem bł. Jana Pawła II, modlitwa różańcowa, Droga Krzyżowa, Nieszpory, koronki i wiele innych nabożeństw i spotkań modlitewnych w zależności od okresu roku liturgicznego, a także dni skupienia z nauką rekolekcyjną w okresach Adwentu i Wielkiego Postu, wyjazdy na nabożeństwa Majowe i Czerwcowe do parafii i kapliczek leśnych w naszej diecezji), comiesięczne pielgrzymki połączone z wyjazdami krajoznawczymi, wykłady oraz odczyty na tematy filozoficzne, religijne, historyczne, światopoglądowe i inne, wyjazdy do teatrów i muzeów w różnych miastach Polski, spotkania kulturalne, koncerty, pielęgnowanie więzi z ludźmi nauki i kultury, występy znanych artystów, pisarzy, czy też naukowców. Organizowane są też spotkania biblijne służące pogłębieniu zrozumienia Pisma Świętego oraz spotkania zespołu synodalnego i spotkania związane z Rokiem Wiary. KIK przygotowuje Dni Kultury Chrześcijańskiej w naszej diecezji oraz współorganizuje Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Bierze czynny udział w inicjatywach diecezjalnych, wydaje biuletyny i programy na kolejny miesiąc, a także plakaty i foldery informacyjne. Klub stworzył i prowadzi dwie strony internetowe: kikplock.dbv.pl oraz dnikulturyplock.jimdo.com.


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY ŚW. BRATA ALBERTA

Asystent kościelny: ks. kan., mgr Adam PRZERADZKI
ul. Kościuszki 5
09-402 Płock
tel.: (0-24) 364-98-84
fax: (0-24) 364-98-85


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA DZIEŁ MIŁOSIERDZIA I EWANGELIZACJI ,,SERCE ZA SERCE"Serce

ul. Wyspiańskiego 8
06-500 Mława
tel.: 509 448 719
www.sercezaserce.org.pl
e-mail: sercezaserce@gazeta.pl

Prezes: Mirosława LEWANDOWSKA (od 2002 r.)
Asystent kościelny: ks. mgr Robert OPRAWA (od 2011 r.)
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego (od 2005 r.)

Katolickie Stowarzyszenie „Serce za serce” przy parafii św. Stanisława BM w Mławie powstało w 2002 r. jako kontynuacja diakonii posługi osobom niepełnosprawnym Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Nazaret”.

Nazwa Stowarzyszenia określa jego główne działania – miłosierdzie i ewangelizację oraz wskazuje cel tych działań – dawanie ,,serca za serce”. Tym, który pierwszy otworzył dla każdego z nas swoje Serce jest Jezus. Na dar Jezusa członkowie stowarzyszenia pragną odpowiedzieć bezinteresowną służbą potrzebującemu człowiekowi. „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

Patronką Stowarzyszenia jest bł. Matka Teresa z Kalkuty - jest ona wzorem pokornej i ofiarnej służby najbardziej potrzebującym.

Stowarzyszenie swoją działalnością obejmuje osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Organizuje także pomoc charytatywną dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej.

Stowarzyszenie realizuje swoją działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez różnego rodzaju zajęcia: integracyjne, plastyczne, rehabilitacyjne, sportowo-rekreacyjne; dni skupienia, m.in.: kurs ewangelizacyjny, cykl dot. sakramentów świętych, o modlitwie słowem Bożym i modlitwie różańcowej; pielgrzymki do sanktuariów Matki Bożej w: Częstochowie, Gietrzwałdzie, Licheniu, Niepokalanowie, Przasnyszu, do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie oraz wycieczki do Torunia, Olsztyna, Trójmiasta, do skansenu w Sierpcu i Olsztynku, do Warszawy m.in.: Zamku Królewskiego i Muzeum Powstania Warszawskiego.

Członkowie Stowarzyszenia spotykają się co miesiąc na wspólnej modlitwie, uczestniczą także w spotkaniach formacyjnych i mszach świętych połączonych z adoracją Najświętszego Sakramentu.


WSPÓLNOTA TRUDNYCH MAŁŻEŃSTW ,,SYCHAR"Sychar

Asystent kościelny: ks. mgr Andrzej JANICKI

http://sychar.org/

Charyzmatem Wspólnoty Trudnych Małżeństw ,,SYCHAR" jest dążenie jej członków do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys. Współpracując z Jezusem Chrystusem - Bogiem w każdej sytuacji nawet, po ludzku patrząc, beznadziejnej możliwe jest odrodzenie małżeństwa. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Prawda o mocy sakramentu oznacza, że nawet, jeśli małżonkowie nie potrafią ze sobą być i odchodzą w stan separacji, czyli oddzielnego mieszkania, to ich małżeństwo - Sakramentalne Przymierze małżonków z Bogiem - trwa nadal. Nadal są mężem i żoną, i jako tacy staną przed Bogiem. Sakrament małżeństwa jest darem Boga, który daje małżonkom siłę odtwarzania wspólnoty małżeńskiej właściwie w każdej sytuacji.


WSPÓLNOTA  KRWI  CHRYSTUSA

Diecezjalny Duszpasterz Wspólnoty Krwi Chrystusa: ks. mgr Ryszard Błaszkowski

Animator diecezjalny -  Danuta Ilińska  Płock, ul.Otolińska 17/69

Tel. 796 613 879

e-mail: danutailinska@gmail.com

Wspólnota Krwi Chrystusa zwana w skrócie WKC, jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, działającym w oparciu o przepisy Prawa Kanonicznego i na podstawie własnego Statutu.  Została powołana i działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie Statutu Generalnego Unione Sanguis Christi zatwierdzonego przez Papieską Radę ds. Świeckich dnia 24 maja 1988r.

W Polsce WKC istnieje od 1981r, a w diecezji płockiej działa w 11 parafiach  od 1989r. Funkcjonuje jako ruch katolicki, stowarzyszony w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich.

Wspólnota Krwi Chrystusa na terenie RP działa pod kierownictwem i odpowiedzialnością Misjonarzy Krwi Chrystusa (CPPS).

Siedzibą Wspólnoty Krwi Chrystusa jest Częstochowa. Znakiem Wspólnoty Krwi Chrystusa jest krzyż grecki z czerwonym okrągłym polem w centrum.

Motywem przewodnim życia członków Wspólnoty jest Krew Chrystusa, która jest wyrazem tajemnicy paschalnej i obrazuje nieskończoną miłość Boga do człowieka. Przez jej pryzmat chcemy spoglądać na świat i drugiego człowieka.

Polem misji – głoszenia przesłania miłości Boga – jest własna parafia, rodzina, miejsce pracy.

Celem naszej Wspólnoty jest przede wszystkim osobiste uświęcenie członków poprzez formację i życie w duchowości Krwi Chrystusa. Otwieramy serca dla krwawiącego dziś Zbawiciela. Jesteśmy wrażliwi na „krzyk krwi”, który rozbrzmiewa dziś w wielu miejscach i sytuacjach ludzkiego cierpienia, biedy, krzywd, niesprawiedliwości. Staramy się nieść przesłanie miłości Boga wszystkim, kochając i służąc przez modlitwę, przykład własnego życia i konkretną pomoc. Krew Chrystusa przynagla nas do pojednania z Bogiem, samym sobą i innymi ludźmi. Przynagla nas do budowania wspólnoty pomiędzy nami i z wszystkimi, do których jesteśmy posłani. Ważnym aspektem naszej współpracy jest wzajemna troska o siebie przez modlitwę, służbę wzajemną i czynienie dobra.

Więź miłości wzajemnej, prowadząca do jedności jest najlepszym fundamentem dla niesienia pomocy wszystkim potrzebującym. Podejmujemy trud niesienia Jezusowego pokoju tym, którzy tego potrzebują. A tylu jest potrzebujących wokół nas: m. in. w więzieniu, szpitalu, hospicjum. Jako Wspólnota pragniemy odpowiedzieć na wezwanie Św. Jana Pawła II, który powiedział: „ Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak i  my odkupionych Krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości”. Dla nas Krew Chrystusa jest najmocniejszym wyrazem miłości Boga. Każdy z członków Wspólnoty czuje się malutkim „naczyńkiem krwionośnym”, które dostarcza krew do całego organizmu, szczególnie do miejsc chorych, zranionych fizycznie, duchowo i psychicznie.

Modlitwa do Krwi Chrystusa (osobista i wspólnotowa), regularne  uczestnictwo w Eucharystii, czytanie i rozważanie Pisma Świętego, praktyka „Słowa Życia”, uczestnictwo w rekolekcjach, wpatrywanie się w świętych Patronów – to,  co nas kształtuje i usposabia do wyjścia do innych, do szukania coraz to nowych sposobów, jak pomóc bliźniemu – również w tym, aby odnalazł Boga.

 Celem Wspólnoty Krwi Chrystusa jest:

- osobista formacja członków

- ożywienie życia parafialnego

- apostolstwo modlitwy w duchowości Krwi Chrystusa

- budowanie jedności we wspólnocie na wzór rodziny

- działalność charytatywno – opiekuńcza

- wspieranie dzieł Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa

- ewangelizacja

- obrona życia ludzkiego

- walka o godność każdego człowieka

- promocja rodziny.

 Do Wspólnoty może należeć każdy. Nikt nie jest za stary ani za młody aby się nawrócić, by dać swój wkład, by ofiarować chociaż kropelkę własnego serca, razem z Krwią Chrystusa, dla przemiany i ratowania bliźnich naszego Kościoła.

Cytat dnia

"Nie ma większego zła niż to, kiedy życie zaprzecza głoszonym z ambony ideałom. Kościół potrzebuje ludzi czynu świadczących życiem bardziej niż przemówieniami o mocy Dobrej Nowiny."

Bp Piotr Libera
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x