O awansie

Warto wiedzieć

Awans zawodowy  nauczycieli regulują następujące akty prawne:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.) - art.9

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

 

Są cztery stopnie awansu zawodowego:

  1. nauczyciel stażysta,
  2. nauczyciel kontraktowy,
  3. nauczyciel mianowany,
  4. nauczyciel dyplomowany.

 

Nauczycielowi dyplomowanemu, który ma co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej (w tym 10 lat jako dyplomowany) i znaczący dorobek zawodowy, na wniosek Kapituły ds. Profesorów Oświaty może być nadany tytuł honorowy profesora oświaty.

 

Przydatne strony, na których można znaleźć aktualne informacje o awansie zawodowym nauczycieli:

www.men.gov.pl; www.ore.edu.pl; www.kuratorium.waw.pl; www.katecheza.episkopat.pl

 

 

Katecheci (diecezji płockiej), którzy otrzymali akt nadania na kolejny szczebel awansu zawodowego proszeni są o złożenie jego kserokopii w sekretariacie Wydziału Katechetycznego.

 

Katecheta dyplomowany, który spełnia warunki przewidziane prawem (KN art. 9g ust. 11a) i chciałby zostać wpisany na listę ekspertów MEN musi uzyskać uprzednio zgodę Biskupa Płockiego. W tym celu należy nawiązać kontakt z dyrektorem Wydziału Katechetycznego.

 

We wszystkich sprawach związanych z awansem zawodowym istnieje możliwość uzyskania porady u konsultanta lub doradcy metodycznego ds. katechezy w Ciechanowie lub w Płocku.

 

Zachęcamy do udziału w warsztatach metodycznych nt. awansu zawodowego nauczycieli.

 

Nie ma ustawowego wzoru planu rozwoju zawodowego, sprawozdania za staż. Prosimy pamiętać, że wszelkie wzorce i „gotowce” należy traktować jedynie jako pomoce w tworzeniu swoich dokumentów związanych z awansem zawodowym. Należy uwzględniać sugestie dyrektora szkoły dotyczące formy dokumentów.

 

  

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ AWANSOWYCH

 

TERMIN

CZYNNOŚCI

UWAGI

NAUCZYCIELA

DYREKTORA

 

początek roku szkolnego

złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;

dołączenie do wniosku projektu planu rozwoju zawodowego - dotyczy kontraktowego i mianowanego

przydzielenie opiekunów stażu nauczycielom stażystom i kontraktowym

nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku; nauczyciel mianowany realizuje staż bez opiekuna

nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

nauczyciel stażysta przedkłada projekt planu rozwoju zawodowego

 

 

w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

 

zatwierdzenie projektu planu rozwoju zawodowego

dyrektor może zwrócić nauczycielowi projekt planu rozwoju zawodowego do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian

staż

realizacja działań zaplanowanych w planie rozwoju zawodowego

zapewnienie warunków do:
obserwacji zajęć,
udziału w formach kształcenia,
korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej

 

30 dni od dnia zakończenia stażu

złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

 

 

21 dni od dnia

złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

 

ustalenie oceny dorobku zawodowego

 

w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego

złożenie wniosku o podjęcie postępowania – stażysta i kontraktowy

 

 

w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego

złożenie wniosku o podjęcie postępowania – mianowany

 

 

 

Zanim staniesz przed komisją...

Zanim staniesz przed komisją kwalifikacyjną lub egzaminacyjną w celu otrzymania wyższego stopnia awansu zawodowego, warto pamiętać, że:

1) pod sprawozdaniem, własnymi opracowaniami, opisami i analizami, wnioskiem o podjęcie postępowania, należy złożyć własnoręczny podpis.

2. dokumentacja powinna zawierać wszystkie dokumenty formalne wymagane Rozporządzeniem w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

3. składa się poświadczone kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, aktu nadania stopnia awansu zawodowego, dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zaawansowaną znajomość języka obcego, a nie oryginały.

4. wszelkie potwierdzenia (dyrektora szkoły, proboszcza parafii, przedstawicieli instytucji) zrealizowanych działań przedstawia się na piś­mie, tylko wtedy, gdy jest  to konieczne ( np. realizowane poza okresem stażu).

5. przygotowując się do egzaminu należy przypomnieć sobie podstawowe przepisy prawa oświatowego (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie dotyczące awansu zawodowego oraz przepisy dotyczące katechety i katechezy).

6. dobrze jest zapoznać się raz jeszcze ze statutem szkoły, inną dokumentacją szkolną, powtórzyć zasady wewnątrzszkolnego oceniania, przedmiotowego systemu oceniania.

7. na egzaminie umiejętnie wykorzystać czas (10–15 min) na prezentację dorobku zawodowego za okres stażu; można też wspomnieć o szczególnych osiągnięciach z okresu wcześniejszego.

8. należy zwrócić uwagę na formę prezentacji ( np. zachować ciągłość prezentacji posługując się precyzyjnymi pojęciami, nie czytać wszystkiego z kartki).

9. w prezentacji należy starać się zainteresować członków komisji tym wszystkim, co zostało w czasie stażu zrobione dla wielostronnego rozwoju uczniów.

10. można także podzielić się z komisją osobistą refleksją - „co mi dał czas stażu?”.

11. trzeba pamiętać o właści­wym stroju na egzamin czy rozmowę kwalifikacyjną.

Rodzaje komisji

- komisja kwalifikacyjna dla nauczycieli stażystów (powołuje dyrektor szkoły);

- komisja egzaminacyjna dla nauczycieli kontraktowych (powołuje or­gan prowadzący szkołę);

- komisja kwalifikacyjna dla nauczycieli mianowanych (powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny).

Procedura pracy komisji

1) komisje działają w dwóch terminach (lipiec - sierpień, listopad - grudzień);

2) wnioski są rozpatrywane w kolejności wpływu zgłoszeń;

3) postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne powinno być podjęte i zakończone w tym samym roku szkolnym, jeżeli wnioski wraz z dokumentacją zostały złożone przed 30 czerwca;

4) przewodniczący komisji rozpoczyna pracę od analizy formalnej dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem;

5) jeżeli wniosek i dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, przewodniczący komisji zwraca wniosek z dokumentacją, określając termin uzupełnienia braków;

6) przewodniczący komisji na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem komisji powiadamia katechetę o terminie i miejscu przeprowadzenia odpowiednio rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu;

7) komisje podejmują rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków;

8) każdy z członków komisji ocenia spełnienie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego w skali od 0 do 10 punktów;

9) na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową;

10) nauczyciel otrzymuje odpowiednio akceptację komisji kwalifikacyjnej lub zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7;

11) z przebiegu pracy komisji sporządzany jest protokół zawierający uzyskaną przez katechetę punktację wraz z jej uzasadnieniem;

12) komisja wydaje katechecie zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji komisji bądź o zdaniu egzaminu.

Kilka innych ważnych kwestii

1) Przepisy prawne dają możliwość ubiegania się o stopnie awansu zawodowego nauczycielom, którzy ucząc w kilku szkołach są zatrudnieni  łącznie na co najmniej 1/2 etatu. Dla tych nauczycieli organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły, który wykonuje wszy­s­tkie czynności związane z ubieganiem się o kolejny stopień awan­su zawodowego. (art. 22 ust. 3 i 4 KN)

2) Nauczycielom kontraktowym i mianowanym, którzy zmienili miejsce zatrudnienia w trakcie stażu, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole w ciągu 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za dotychczasowy okres otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego

3) Jeżeli nauczyciel po nadaniu danego stopnia awansu zawodowego w trakcie pracy zawodowej uzyskał kwalifikacje do prowadzenia innych zajęć w szkole tego samego rodzaju lub typu, który został określony w akcie nadania stopnia, albo uzyskał kwalifikacje do nauczania w szkole innego rodzaju lub typu niż określony w akcie nadania, może złożyć wniosek do odpowiedniego organu o wydanie nowego aktu nadania tego samego stopnia awansu zawodowego, który będzie uw­zględniał uzyskane kwalifikacje.

4) Czynności w postępowaniu o nadanie stopnia awansu zawodowego podjęte z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych są nieważne. Nieważność decyzji stwierdza organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub właściwy minister. w (art. 9 h ust.2 KN)

5) Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się bądź na podstawie umowy o pracę, bądź na podstawie mianowania. Nauczyciel dyplomowany pozostaje w dalszym ciągu w stosunku pracy na podstawie mianowania, a stopień nauczyciela dyplomowanego służy do określenia jego zwiększonych kwalifikacji i idącego w ślad za tym zwiększonego wynagrodzenia. Ponadto zarówno nauczyciel dyplomowany, jak i nauczyciel mianowany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (jeżeli jest możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć) lub na czas określony (w razie zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub na czas zastępstwa nieobecnego nauczyciela). Jednakże i w takich przypadkach nauczyciel mianowany i dyplomowany zacho­wuje prawo do wynagrodzenia, wynikającego z jego statusu w systemie awansu zawodowego.

6) Obecnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania (Dz.U. 2001 nr 1 poz. 5). Dotyczy ono jednak tylko nauczycieli, którzy odbywają naukę na podstawie skierowania organu bezpośrednio nadzorującego szkołę lub dyrektora szkoły.

7) Komisja może tylko raz odesłać wniosek do uzupełnienia braków formalnych. Jeżeli uzupełniony przez nauczyciela wniosek lub dokumentacja nadal nie spełnia wymagań formalnych, wniosek pozostaje bez rozpoznania i wydania decyzji. Należy jednak poinformować nauczyciela o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania z powodu nieuzupełnienia braków formalnych.

 

Cytat dnia

"Nie ma większego zła niż to, kiedy życie zaprzecza głoszonym z ambony ideałom. Kościół potrzebuje ludzi czynu świadczących życiem bardziej niż przemówieniami o mocy Dobrej Nowiny."

Bp Piotr Libera
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x