Nauczyciel stażysta

Katecheta stażysta

Procedura awansu

 

1. Zatrudnienie w szkole (rozpoczęcie stażu z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć).

2. Przydzielenie opiekuna stażu przez dyrektora szkoły (zadaniem opiekuna jest udzielenie pomocy, szczególnie w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego stażysty).

3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go dyrektorowi szkoły w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

4. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez dyrektora (w czasie 30 dni od rozpoczęcia zajęć, ewentualne zwrócenie planu do poprawy).

5. Realizacja planu rozwoju zawodowego (czas stażu – 9 miesięcy, w planie możliwe są zmiany z pisemnego zobowiązania dyrektora i wprowadzane przez nauczyciela za zgodą dyrektora).

6. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu).

7. Projekt oceny dorobku zawodowego opracowany przez opiekuna stażu (w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela).

8. Opinia rady rodziców (rada rodziców ma czas 14 dni od otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego, nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje dalszej procedury awansu).

9. Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora (w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, może być pozytywna lub negatywna).

- Nauczycielowi przysługuje odwołanie od oceny dorobku zawodowego (w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny; organ ten rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni i jego ocena jest ostateczna; zaś niedotrzymanie przez organ terminu rozpatrzenia odwołania skutkuje dopuszczeniem do rozmowy kwalifikacyjnej.

- W przypadku ostatecznej negatywnej oceny dorobku zawodowego, nauczyciel może złożyć wniosek i za zgodą dyrektora szkoły odbyć jeden dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy.

10. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (złożony przez nauczyciela w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego).

11. Rozmowa kwalifikacyjna (katecheta przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i odpowiada na pytania członków komisji; na wniosek nauczyciela w skład komisji może wejść przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego).

12. Akceptacja komisji kwalifikacyjnej

- Jeśli nauczyciel nie uzyskał akceptacji komisji, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po odbyciu, na swój wniosek i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy – ponownie tylko jeden raz w danej szkole.

13. Nadanie przez dyrektora szkoły stopnia nauczyciela kontraktowego.

 

Schemat Planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

 

I. Dane osobowe:

1. Imię i nazwisko:

2. Nazwa placówki:

3. Stanowisko:

4. Posiadane kwalifikacje:

II. Staż:

1. Czas trwania stażu:

2. Data rozpoczęcia stażu:

3. Przewidywana data zakończenia stażu:

4. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

 

Cele szczegółowe stażu:

a) poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

b) doskonalenie umiejętności dydaktyczno – wychowawczych poprzez uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli oraz w formach doskonalenia zewnętrznego

c) poznanie środowiska uczniów w stopniu umożliwiającym konstruktywną współpracę (z uczniami, rodzicami)

 

III. Plan działań w celu realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

 

L.p.

Działania podjęte w celu realizacji wymagań

Termin realizacji

Dowody realizacji

§ 6, ust.2 pkt 1.Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1.

Zapoznanie się z procedurą drogi służbowej w szkole.

wrzesień

adnotacja własna potwierdzona przez opiekuna stażu

2.

Poznanie Karty Nauczyciela, podstawowych przepisów oświatowych oraz przepisów regulujących nauczanie religii w szkole (np. Rozporządzenie z 14 kwietnia 1992 r. – Warunki i sposób organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Dz. U. z 1999 r. nr 67, poz. 753; Rozporządzenie z 30 czerwca 1999 r. – modyfikacja Rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w przedszkolach i szkołach publicznych)

wrzesień

jw.

3.

Zapoznanie się ze statutem szkoły, planem rozwoju szkoły, programem wychowawczym i programem profilaktyki szkoły, WSO oraz z regulaminami: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady Szkoły i Samorządu Uczniowskiego.

wrzesień - październik

jw.

4.

Zapoznanie się z Podstawą Programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce

wrzesień

adnotacja własna potwierdzona przez opiekuna stażu

5.

Zapoznanie z Programem Nauczania Religii

wrzesień

jw.

6.

Poznanie podstawowych przepisów BHP

wrzesień

zaświadczenie o ukończeniu kursu

7.

Poznanie dokumentacji szkoły i sposobów jej prowadzenia (np. dzienniki, arkusze ocen, zapisy tematów, księga zarządzeń)

wrzesień i sukcesywnie w miarę potrzeb

 

8.

Opracowanie PSO (zapoznanie z wymaganiami programowymi na poszczególne oceny)

wrzesień

adnotacja własna potwierdzona przez opiekuna stażu

§ 6, ust.2 pkt 2.Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1.

Napisanie rozkładu materiału (planu wynikowego edukacji religijnej)

wrzesień

 

2.

Zapoznanie się z planami wychowawczymi klas

wrzesień

adnotacja własna potwierdzona przez opiekuna stażu

3.

Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły (co najmniej 1 raz w miesiącu). Przygotowywanie i analizowanie z opiekunem stażu konspektów lekcji

okres stażu

konspekty, harmonogram zajęć, notatki własne

4.

Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, comiesięcznych spotkaniach katechetycznych w parafii oraz w różnych formach doskonalenia zawodowego (warsztaty, konferencje  metodyczne). Wymień konkretne tytuły warsztatów lub ich zakres tematyczny.

okres stażu

zaświadczenia

5.

Współpraca w przygotowaniu imprez klasowych i szkolnych

okres stażu

potwierdzenie opiekuna stażu

6.

Udział w spotkaniu z rodzicami prowadzonym przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli

okres stażu

adnotacja własna potwierdzona przez wychowawcę

7.

Przygotowanie uczniów do konkursu

okres stażu

tytuł konkursu, lista uczestników

§ 6, ust. 2 pkt 3.Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1.

Zapoznanie się z podstawową dokumentacją ucznia z zachowaniem Ustawy o ochronie danych osobowych

wrzesień - październik

potwierdzenie wychowawcy

2.

Poznanie środowiska wybranych uczniów (np. tych, którzy sprawiają trudności) i ich problemów

okres stażu

potwierdzenie wychowawcy, opiekuna stażu, pedagoga

3.

Poznanie instytucji wspomagających pracę szkoły i współpraca z nimi

okres stażu

potwierdzenie przez opiekuna stażu

4.

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania z rodzicami we współpracy z opiekunem stażu lub innym nauczycielem – wychowawcą

okres stażu

scenariusz

5.

We współpracy z nauczycielem - wychowawcą integrowanie klasy w ramach zajęć godziny wychowawczej i wyjazdów, zajęć pozaszkolnych

okres stażu

scenariusz, potwierdzenie nauczyciela - wychowawcy

6.

Prowadzenie grupy dziecięcej lub młodzieżowej w szkole

okres stażu

potwierdzenie dyrektora

§ 6, ust. 2 pkt 4.Umiejętność omawiania własnych i obserwowanych zajęć

1.

Obserwowanie i analizowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub dyrektora szkoły (co najmniej 1 raz w miesiącu) pod kątem celów, metod, toku lekcji i próba odniesienia do własnej pracy

Katechetycznej;

Omawianie zajęć prowadzonych w obecności opiekuna lub dyrektora szkoły z osobą, w obecności której zostały poprowadzone;

Omówienie spotkania z rodzicami, zajęć integracyjnych i spotkań z grupą dziecięcą lub młodzieżową.

okres stażu

własne notatki, refleksje, harmonogram poświadczony przez opiekuna stażu

2.

Formułowanie wniosków do własnej pracy na temat celów, metod, środków dydaktycznych toku lekcji, itd.

okres stażu

jw.

3.

Zapoznanie z bieżącą literaturą np. nt. metod pracy, ewaluacji pracy.

okres stażu

adnotacja własna potwierdzona przez opiekuna stażu

 

Zatwierdzam do realizacji                                                                   Podpis i pieczęć  dyrektora szkoły

 

 

Miejscowość, data

 

__________________________________________________________________________________

 

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

 

 ………..…………………………                                                                        ………………………..

(imię i nazwisko nauczyciela stażysty)                                                   (miejscowość i data)

 

……………………………….

(nazwa szkoły)

 

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

                                                                                             

                                                        Pan/i ………………………………………………………………..

                                                        Dyrektor  …………………………………………………

                                                                                                                            

Proszę o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego w związku z otrzymaną w dniu ……………. pozytywną oceną dorobku zawodowego.

 

W załączeniu:

1. Poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych.

2. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a) wymiarze zatrudnienia, nauczanym przedmiocie (lub rodzaju prowadzonych zajęć),

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego,

c) dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

d) uzyskanej ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania.

 

 

                                                                                                                        ..........................................

                                                                                                                              (podpis nauczyciela)

Cytat dnia

"Nie ma większego zła niż to, kiedy życie zaprzecza głoszonym z ambony ideałom. Kościół potrzebuje ludzi czynu świadczących życiem bardziej niż przemówieniami o mocy Dobrej Nowiny."

Bp Piotr Libera
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x