Nauczyciel mianowany

Katecheta mianowany

Procedura awansu

1. Wniosek do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego wraz z projektem planu rozwoju zawodowego.

2. Rozpoczęcie stażu z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć i po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

3. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez dyrektora (w czasie 30 dni od rozpoczęcia zajęć, ewentualne zwrócenie planu do poprawy).

4. Realizacja planu rozwoju zawodowego (w planie możliwe są zmiany z pisemnego zobowiązania dyrektora i wprowadzane przez nauczyciela za zgodą dyrektora)

Czas stażu – 2 lata 9 miesięcy lub w przypadku określonym w art.9c ust.2 i 9d ust.9 KN – 1 rok i 9 miesięcy.

5. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego ( w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu).

6. Opinia rady rodziców (rada rodziców ma czas 14 dni od otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego, nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje dalszej procedury awansu).

7. Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora ( w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, może być pozytywna lub negatywna.)

-  Nauczycielowi przysługuje odwołanie od oceny dorobku zawodowego ( w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny ; organ ten rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni i jego ocena jest ostateczna zaś niedotrzymanie przez organ terminu rozpatrzenia odwołania skutkuje dopuszczeniem do rozmowy kwalifikacyjnej.

- W przypadku ostatecznej negatywnej oceny dorobku zawodowego, ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu,  na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

8. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego ( złożony przez nauczyciela w okresie trzech lat od dnia uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu)

9. Analiza dorobku zawodowego nauczyciela dokonywana przez komisję kwalifikacyjną na podstawie przedłożonej przez nauczyciela dokumentacji oraz przeprowadzonej rozmowy nt. wpływu działań i zadań zrealizowanych przez nauczyciela na podniesienie jakości pracy szkoły (na wniosek nauczyciela w skład komisji może wejść przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego).

10. Akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

11. Nadanie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny (w wyszczególnionych przypadkach: właściwego ministra) stopnia nauczyciela dyplomowanego.

- Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji komisji może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, po odbyciu na swój wniosek i za zgodą dyrektora, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, a w przypadku powtórnego nieuzyskania akceptacji przed kolejnym ubieganiem się o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej zobowiązany jest do odbycia stażu w pełnym wymiarze.

 

Uwaga: procedura powyższa nie obejmuje nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, nauczyciela urlopowanego na podst. przepisów z dn. 23.051991 r. o związkach zawodowych oraz w przypadkach określonych w art.1 ust.2 pkt 1 KN

 

Wzór Wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

………………………………………..

        Imię i nazwisko

 

..................................................................

Miejsce zatrudnienia

 

……………………………………………

            Stanowisko

 

 

                                                      Pani ……………………………

                                                      Dyrektor Szkoły ……………………….

 

WNIOSEK

O ROZPOCZĘCIE STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

Na podstawie:

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.).

Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393 z 26 marca 2013 r.)

wnoszę o rozpoczęcie z dniem 1 września ……. r. stażu dla uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego – w trybie 2 lat i 9 miesięcy, do którego upoważnia mnie posiadanie wymaganych kwalifikacji tj. …………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oraz posiadanie stopnia nauczyciela mianowanego (akt nadania ……………………... )

 

Do wniosku załączam projekt planu rozwoju zawodowego.

 

…………………………………..                                                                                                  …………………

   Miejscowość i data                                                                                                   Podpis

 

 

Struktura planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

I. Dane osobowe:

1. imię i nazwisko:

2. nazwa placówki:

3. stanowisko:

4. staż pracy:

5. stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

6. posiadane kwalifikacje:

7. ukończone formy doskonalenia zawodowego:

A. warsztaty i kursy doskonalące:

B. konferencje i seminaria:

 

Staż:

1. czas trwania stażu:

2. data rozpoczęcia stażu:

3. przewidywana data zakończenia stażu:

4. Cel podstawowy: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Cele szczegółowe stażu:

a) doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy poprzez podejmowanie odpowiednich działań

b) doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej

c) realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły

d) pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły.

 

III. Plan rozwoju zawodowego:

 

L.p.

Działania podjęte w celu realizacji wymagań

Termin realizacji

Dowody realizacji

§ 8 ust. 2 pkt 1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją

1.

Podejmowanie różnych instytucjonalnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego:

- doskonalące wiedzę i umiejętności dydaktyczne podnoszące kompetencje i umiejętności wychowawcze;

- nadające uprawnienia do nauczania innego przedmiotu;

- formacja duchowa.

okres stażu

zaświadczenia

2.

Opracowanie i realizacja PSO.

czerwiec

ankiety

3.

Przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad zewnętrznych (regionalnych, dekanalnych, diecezjalnych i ogólnopolskich),

okres stażu

podziękowania, dyplomy

4.

Opracowanie i realizacja projektu konkursów na etapie szkolnym.

październik

projekt, potwierdzenie dyrektora szkoły

5.

Udoskonalanie warsztatu pracy katechetycznej.

okres stażu

 

6.

Opracowanie planu pracy z uczniem mającym trudności w nauce.

okres stażu

plan pracy

7.

Dokonywanie ewaluacji własnej pracy.

okres stażu

ankiety

8.

Realizacja zadań: „Szkoły z klasą” lub praca w innym projekcie, w którym uczestniczy szkoła.

okres stażu

potwierdzenie dyrektora szkoły

9.

Opracowanie i wdrożenie: projektów edukacyjnych, programów własnych, nauczania, innowacji edukacyjnych, przedsięwzięć, programów naprawczych, prozdrowotnych, ekologicznych, sportowych interdyscyplinarnych, terapeutycznych.

okres stażu

projekt, potwierdzenie dyrektora szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.

Opracowanie konspektów zajęć z religii z wykorzystaniem komputera, programów multimedialnych, tablic interaktywnych, Internetu

Wrzesień i na bieżąco

w okresie stażu

plan zajęć, potwierdzenie dyrektora szkoły

2.

Samodzielne przygotowanie materiałów do pracy z uczniami - wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z programów multimedialnych, Internetu

okres stażu

przykładowe materiały

3.

Korzystanie z komputera przy opracowaniu scenariuszy zajęć, kart pracy itp.

okres stażu

przykładowe testy, karty pracy itp.

4.

Stworzenie i prowadzenie strony internetowej przedmiotowej lub własnej

okres stażu

adres strony

5.

Projekcja filmów dydaktycznych

okres stażu

spis tytułów wykorzystanych filmów

6.

Wykorzystywanie w pracy katechetycznej książek, czasopism

okres stażu

spis wykorzystanych czasopism, książek

§ 8 ust. 2 pkt 3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1.

Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć, konspektów katechez, imprez szkolnych i parafialnych

okres stażu

przykładowe scenariusze, potwierdzenie biblioteki szkolnej lub miejskiej

2.

Dzielenie się z innymi wiedzą i własnym doświadczeniem podczas konferencji, seminariów, warsztatów, posiedzeń rad pedagogicznych

okres stażu

zaświadczenia z konferencji, seminariów, warsztatów, własna autorefleksja

3.

Wygłoszenie referatu (podać temat) podczas rady szkoleniowej lub spotkań katechetycznych w parafii

listopad, marzec

potwierdzenie dyrektora szkoły lub ks. proboszcza, referat

4.

Prowadzenie lekcji otwartych

2 razy roku

potwierdzenie dyrektora szkoły

5.

Pełnienie funkcji opiekuna stażu

okres stażu

potwierdzenie dyrektora szkoły, harmonogram pracy ze stażystą

6.

Przygotowanie artykułów do gazety parafialnej lokalnej, opublikowanie w Internecie

dwa razy w roku

publikacje

7.

Aktywne uczestniczenie w pracach zespołów przedmiotowych, wychowawczych, dydaktycznych itp. (prowadzenie spotkań zespołu, dokumentacji, pisanie planu pracy, prowadzenie szkoleń zespołu, otwartych zajęć dla członków zespołu itd.)

okres stażu

potwierdzenie dyrektora szkoły, plan pracy zespołu

§ 8 ust. 2 pkt 4. Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:

a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Uwaga!Z § 8 ust. 2 pkt 4 z sześciu zadań a) b) c) d) e) f) trzeba zrealizować co najmniej trzy.

Uwaga! W § 8 ust. 2 pkt 4 litera a) wystarczy opracować i wdrożyć jeden program!

1.

Opracowanie i realizacja programu dla grupy misyjnej, biblijnej lub innej

wrzesień - czerwiec

program, ewaluacja

2.

Opracowanie i realizacja programu na czas kolonii

maj - lipiec

program, ewaluacja

3.

Opracowanie i realizacja programu edukacji regionalnej, ekologicznej, o charakterze profilaktycznym, zielonych szkół

wrzesień - czerwiec

program, ewaluacja

c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.

Realizowanie zadań duszpastersko - wychowawczych na terenie szkoły i parafii (np. przygotowanie do przyjęcia sakramentu Pierwszej Komunii Świętej, bierzmowania, rekolekcje)

okres stażu

potwierdzenie dyrektora szkoły, ks. proboszcza, plan pracy, scenariusze

2.

Opracowanie i realizacja programu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów

okres stażu

program

3.

Organizowanie imprez klasowych i szkolnych

okres stażu

scenariusze, zdjęcia

4.

Organizowanie pomocy dla uczniów w zakresie dydaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym

okres stażu

potwierdzenie dyrektora szkoły

5.

Organizowanie wycieczek szkolnych

okres stażu

wykaz wycieczek

6.

Organizacja i przygotowanie wystaw

okres stażu

zdjęcia, wykaz przygotowanych wystaw

§ 8 ust. 2 pkt 4

d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym

1.

Zdobywanie umiejętności posługiwania się językiem na poziomie zaawansowanym

okres stażu

certyfikat, dyplom

§ 8 ust. 2 pkt 4.

e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.

Współpraca z parafią, na terenie której znajduje się szkoła i z parafiami uczniów

okres stażu

potwierdzenie ks. proboszcza

2.

Podejmowanie działalności charytatywnej

okres stażu

potwierdzenie dyrektora szkoły

3.

Organizowanie spotkań podejmujących profilaktykę uzależnień, trudnych zachowań dzieci i młodzieży (we współpracy z pedagogiem szkolnym)

okres stażu

potwierdzenie pedagoga

4.

Rozwijanie współpracy z instytucjami wspomagających pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły (np. współpraca ze strukturami samorządowymi; współpraca z domami dziecka; współpraca z domem spokojnej starości, hospicjum, szpitalem; współpraca z fundacjami; współpraca z klubami sportowymi i organizacjami młodzieżowymi; współpraca z zakładami dydaktyki uczelni wyższych poprzez przyjmowanie na praktyki studentów; współpraca z muzeum, domem kultury itp.)

okres stażu

zaświadczenia, podziękowania

§ 8 ust. 2 pkt 4.

b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

1.

Nie tylko posiadanie prawa do wykonywanie zadań ww. funkcji, ale rzeczywiste ich wykonywanie

okres stażu

potwierdzenie

§ 8 ust. 2 pkt 5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

 

Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego, wychowawczego lub innego

okres stażu

opis i analiza dwóch przypadków

§ 8 ust. 2 pkt 4.

f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1.

Otrzymanie nagrody Kuratora Oświaty, częste nagrody dyrektora szkoły

okres stażu

dyplomy

2.

Znaczące miejsca uczniów w konkursach zewnętrznych

okres stażu

dyplomy

         

 

 

Zatwierdzam do realizacji                                                        Podpis i pieczęć  dyrektora szkoły

 

Miejscowość, data

_________________________________________________________________________________

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stronie www.kuratorium.waw.pl w zakładce „Dla nauczycieli”

 

Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

1) wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego,

 

2) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,

 

3) poświadczona kopia aktu nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego,

 

4) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia i w okresie odbywania stażu, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego, dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uzyskanej ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania.

 

5) opis i analiza wymagań określonych w §8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz. 393), w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów.

- opis i analiza uzyskania pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów,

- opis i analiza wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów,

- opis i analiza umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów,

 

Realizacja co najmniej trzech z sześciu zadań do wyboru:

1) opis i analiza opracowania i wdrożenia programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów (lit.a),

2) opis i analiza wykonywania zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów (lit.b),

3) opis i analiza poszerzenia zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów (lit.c),

4) opis i analiza uzyskania umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych-uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów (lit.d); dyplomy i świadectwa potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400),

5) opis i analiza wykonywania zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów (lit.e),

6) opis i analiza uzyskania innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów (lit.f),

- opis i analiza umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów.

Cytat dnia

"Nie ma większego zła niż to, kiedy życie zaprzecza głoszonym z ambony ideałom. Kościół potrzebuje ludzi czynu świadczących życiem bardziej niż przemówieniami o mocy Dobrej Nowiny."

Bp Piotr Libera
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x