Nauczyciel kontraktowy

 Katecheta kontraktowy

Procedura awansu

 

1. Wniosek do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego wraz z projektem planu rozwoju zawodowego.

2. Rozpoczęcie stażu z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć i po przepracowaniu w szkole, co najmniej dwóch lat od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

3. Przydzielenie opiekuna stażu przez dyrektora szkoły (zadaniem opiekuna jest udzielenie pomocy, szczególnie w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela).

4. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez dyrektora (w czasie 30 dni od rozpoczęcia zajęć, ewentualne zwrócenie planu do poprawy).

5. Realizacja planu rozwoju zawodowego (w planie możliwe są zmiany z pisemnego zobowiązania dyrektora i wprowadzane przez nauczyciela za zgodą dyrektora)

6. Czas stażu - 2 lata 9 miesięcy lub w przypadku określonym w art.9c ust.2 KN - 1 rok i 9 miesięcy.

7. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu).

8. Projekt oceny dorobku zawodowego opracowany przez opiekuna stażu (w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela).

9. Opinia rady rodziców (rada rodziców ma czas 14 dni od otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego, nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje dalszej procedury awansu).

10. Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora (w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, może być pozytywna lub negatywna).

- Nauczycielowi przysługuje odwołanie od oceny dorobku zawodowego (w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny; organ ten rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni i jego ocena jest ostateczna; zaś niedotrzymanie przez organ terminu rozpatrzenia odwołania skutkuje dopuszczeniem do egzaminu.

- W przypadku ostatecznej negatywnej oceny dorobku zawodowego, nauczyciel może złożyć wniosek i za zgodą dyrektora szkoły odbyć jeden dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy.

11. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (złożony przez nauczyciela do organu prowadzącego szkołę, w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu).

12. Egzamin (katecheta dokonuje prezentacji dorobku zawodowego i odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w Rozporządzeniu; na wniosek nauczyciela w skład komisji może wejść przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego).

13. Nadanie przez organ prowadzący szkołę stopnia nauczyciela mianowanego.

 

- Nauczyciel, który nie zdał egzaminu może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, po odbyciu na swój wniosek i za zgodą dyrektora, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy - ponownie tylko jeden raz w danej szkole.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wzór wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego

 

……………………………………………

         Imię i nazwisko

...................................................................

         Miejsce zatrudnienia

……………………………………………

          Stanowisko

 

 

                                     Pan/i ……………………………

                                     Dyrektor Szkoły ……………………….

                                     w ……………………….

 

WNIOSEK

O ROZPOCZĘCIE STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

Na podstawie:

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.).

Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393 z 26 marca 2013 r.)

wnoszę o rozpoczęcie z dniem 1 września ……. r. stażu dla uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego – w trybie 2 lat i 9 miesięcy, do którego upoważnia mnie posiadanie wymaganych kwalifikacji tj.:…………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oraz posiadanie stopnia nauczyciela kontraktowego (akt nadania ……………………... )

 

 

Do wniosku załączam projekt planu rozwoju zawodowego.

 

…………………………….………………..                                                  …………………

   Miejscowość i data                                                                         Podpis

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Struktura planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

I. Dane osobowe:

1. imię i nazwisko:

2. nazwa placówki:

3. stanowisko:

4. staż pracy:

5. stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

6. posiadane kwalifikacje:

7. ukończone formy doskonalenia zawodowego:

A. warsztaty i kursy doskonalące:

B. konferencje i seminaria:

 

II. Staż:

1. czas trwania stażu:

2. termin rozpoczęcia stażu:

3. przewidywany termin zakończenia stażu:

4. cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

cele szczegółowe stażu:

a) uczestnictwo w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu oraz z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

b) pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego i samokształcenie;

c) doskonalenie warsztatu pracy;

d) doskonalenie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty

i pomocy społecznej.

 

III. Plan rozwoju zawodowego:

 

L.p.

Działania podjęte w celu realizacji wymagań

Termin realizacji

Dowody realizacji


 § 7 ust. 2 pkt 1.Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w 

tych działaniach

1.

Podejmowanie różnych instytucjonalnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego:

- doskonalące wiedzę i umiejętności dydaktyczne

- podnoszące kompetencje i umiejętności wychowawcze

- formacja duchowa

- nadające uprawnienia do nauczania innego przedmiotu

okres stażu

zaświadczenia

2.

Aktywne uczestnictwo w WDN, udział w pracach zespołu przedmiotowego

okres stażu

potwierdzenie dyrektora

 szkoły, przewodniczącego

 zespołu

3.

Gromadzenie i aktualizowanie biblioteczki przedmiotowej oraz przygotowanie trwałych środków dydaktycznych (opracowane karty pracy, tablice itp.)

okres stażu

potwierdzenie opiekuna stażu
przykładowe środki

dydaktyczne

4.

Opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny (rozkładu materiału lub planu wynikowego)

Wrzesień

plan pracy

5.

Przygotowanie i realizacja projektu urządzenia (lub modernizacji) pracowni katechetycznej

okres stażu

potwierdzenie dyrektora

szkoły, projekt, zdjęcia

6.

 Organizacja konkursów szkolnych i przygotowanie uczniów do konkursów zewnętrznych

okres stażu

podziękowania, dyplomy

7.

Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych

koniec semestru, roku szkolnego

testy

8.

Dokonywanie ewaluacji własnej pracy

koniec roku szkolnego

ankiety

§ 7 ust. 2 pkt 2.   Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.

Opracowanie i realizacja zajęć niwelujących poziom agresji lub (i) innych problemów środowiska

raz w roku szk.

scenariusze

2.

Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagających pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły

okres stażu

zaświadczenia

3.

Wspomaganie uczniów w pogłębianiu tradycji narodowo – chrześcijańskich (np. Misterium Bożonarodzeniowe, Wielkanocne, 3 - Maja)

np. grudzień, kwiecień, maj

scenariusze, programy

4.

Wspomaganie uczniów w procesie dojrzewania wiary np. rekolekcje

grudzień, marzec-kwiecień

potwierdzenie ks. proboszcza

5.

Prowadzenie grupy dziecięcej lub młodzieżowej w szkole

okres stażu

potwierdzenie dyrektora

szkoły, plan pracy grupy

6.

Zorganizowanie spotkania dla dzieci lub młodzieży z ciekawymi ludźmi

okres stażu

zdjęcia

7.

Organizowanie pielgrzymek i wycieczek

dwa razy w roku

zdjęcia, dokumenty wycieczki

8.

Zorganizowanie spotkania z rodzicami

raz w roku szk.

potwierdzenie dyrektora

szkoły, opiekuna stażu

§ 7 ust. 2 pkt 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.

Korzystanie z komputera przy opracowaniu scenariuszy zajęć, kart pracy itp.

okres stażu

przykładowe np. testy,

karty pracy

2.

Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera samodzielnie i przez uczestnictwo w szkoleniu

okres stażu

zaświadczenie

3.

Samodzielne przygotowanie materiałów do pracy z uczniami z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu

okres stażu

przykładowe materiały

4

Projekcja filmów dydaktycznych i wykorzystanie czasopism i książek

wg potrzeb

spis tytułów wykorzystanych

filmów, książek, czasopism

5.

Prowadzenie zajęć z uczniami w pracowni komputerowej

dwa razy w semestrze

konspekty zajęć

       

§ 7 ust. 2 pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub

postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.

Analiza wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki na warsztatach i poprzez samokształcenie

okres stażu

własne notatki

2.

Zapoznawanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z ww. dziedzin

okres stażu

wykaz nowości

wydawniczych

3.

Wspomaganie uczniów w poznawaniu siebie i w pracy nad sobą w kształtowaniu osobowości

okres stażu

 

 

konspekty zajęć

 

4.

Przybliżanie uczniom wzoru osobowego patrona szkoły

okres stażu

konspekty zajęć

5.

Współpraca z pedagogiem przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych

wg potrzeb

potwierdzenie pedagoga

5.

Poznawanie aktualnego poziomu rozwoju uczniów

wrzesień, czerwiec

ankieta i jej analiza

§ 7 ust. 2 pkt 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1.

Aktualizowanie wiedzy nt. obowiązującego prawa poprzez samokształcenie, udział w radach szkoleniowych czy zewnętrznych szkoleniach na ww. temat

okres stażu

zaświadczenia

2.

Organizowanie pomocy potrzebującym

wg potrzeb

potwierdzenie dyrektora

szkoły lub opiekuna stażu

3.

Współpraca z instytucjami realizującymi pomoc społeczną (np. GOPS, MOPS, parafią, PCK)

okres stażu

zaświadczenia

 

 

Zatwierdzam do realizacji                                                        Podpis i pieczęć  dyrektora szkoły

 

 

Miejscowość, data

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wzór Wniosku nauczyciela kontraktowego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego

 

 

……………………..                                                                                              …………………………….                                                        (imię i nazwisko)                                                                                      (miejscowość, data)

nauczyciel  kontraktowy

 

............................................................

 ............................................................

  (nazwa szkoły oraz adres zamieszkania)

 

 

         Wniosek nauczyciela kontraktowego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego

                                           

                                            Pan(i)  .......................................................

                                                               (imię i nazwisko)

 

                                           Starosta (prezydent, burmistrz, wójt)  .........................................................

                                                                                                    (nazwa organu prowadzącego)

                                            w .........................................................

 

Proszę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w związku z otrzymaną w dniu  .........................   pozytywną oceną dorobku zawodowego.

 

 

W załączeniu:

1) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,

2) poświadczona kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,

3) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie lub rodzajach prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu i w dniu wydania zaświadczenia, dacie potwierdzenia planu rozwoju zawodowego, dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uzyskanej ocenie dorobku zawodowego za okres stażu i dacie jej dokonania.

 

                                                                                                                               ……………………………

                                                                                                                           (podpis nauczyciela)

 

 

                                                                                          

Cytat dnia

"Nie ma większego zła niż to, kiedy życie zaprzecza głoszonym z ambony ideałom. Kościół potrzebuje ludzi czynu świadczących życiem bardziej niż przemówieniami o mocy Dobrej Nowiny."

Bp Piotr Libera
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x