OKÓLNIK
Okólnik 7/2021
Spis treści:

Okólnik 7

PRZESŁANIE PAPIEŻA FRANCISZKA
NA 90. ROCZNICĘ OBJAWIEŃ JEZUSA MIŁOSIERNEGO W PŁOCKU

Do Czcigodnego Brata
J. E. Biskupa Piotra Libery, Biskupa Płockiego

Serdecznie pozdrawiam Księdza Biskupa i całą wspólnotę Kościoła Płockiego, uczestnicząc duchowo w obchodach 90. rocznicy pierwszego objawienia się w Płocku Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie Kowalskiej 22 lutego 1931 r. Jednoczę się w modlitwie z biorącymi udział w uroczystej celebracji w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i uczestniczącymi w niej za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Wspominam słowa, które wówczas św. Siostra Faustyna usłyszała: ,,Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie" (Dz. 47).
Podzielam radość Kościoła Płockiego, że to szczególne wydarzenie jest już znane w świecie i pozostaje żywe w sercach wiernych. Przy okazji tej rocznicy pragnę przypomnieć także inne słowa Pana Jezusa zanotowane przez Świętą w jej Dzienniczku: ,,Nie zazna ludzkość spokoju, dopóki nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego" (Dz. 699).
Zachęcam więc: zwróćmy się do tego Źródła. Prośmy Chrystusa o dar miłosierdzia. Niech ono nas ogarnie i przeniknie. Miejmy odwagę, by powrócić do Jezusa, aby spotkać Jego miłość i miłosierdzie w sakramentach. Poczujmy Jego bliskość, czułość, a wtedy my także będziemy bardziej zdolni do miłosierdzia, cierpliwości, przebaczania i miłości.
Apostoł Miłosierdzia, św. Jan Paweł II, który pragnął, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga dotarło do wszystkich, mieszkańców ziemi, zachęcał: ,,Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście" (Kraków - Łagiewniki, 17.08.2002 r.). Oto szczególne wyzwanie dla Kościoła Płockiego, wyróżnionego objawieniem, dla Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, dla Miasta Płocka i każdego z was. Przekazujcie światu ogień Jezusa Miłosiernego. Bądźcie dla wszystkich znakiem Jego obecności wśród was.
Księdzu Biskupowi, Diecezji Płockiej i wszystkim Uczestnikom obchodów 90. rocznicy objawień Jezusa Miłosiernego z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.
Z Watykanu, 15 lutego 2021 r.


Franciszek

 

LIST BISKUPA PŁOCKIEGO PIOTRA LIBERY
DO OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Wasza Świątobliwość,
Umiłowany Ojcze Święty!
Dnia 22 lutego 2021 r. Płock i Kościół Płocki przeżywał 90. rocznicę pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie Kowalskiej. Pragnę wyrazić moją ogromną wdzięczność za tę niezwykłą niespodziankę, którą uczyniłeś nam Ojcze Święty, poprzez duchowy udział w tej ważnej dla nas wszystkich uroczystości.
Przede wszystkim dziękuję Waszej Świątobliwości za list z dnia 15 lutego br., który został skierowany do Kościoła Płockiego. Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, za słowa zachęty, byśmy żyli darem miłosierdzia i nieustannie powracali do Jezusa poprzez uczynki miłosierdzia względem naszych bliźnich. Umocnieni, Ojcze Święty, Twoimi słowami, chcemy przekazywać współczesnemu światu, cierpiącemu z powodu pandemii, „ogień Jezusa Miłosiernego”.
Pragnę również wyrazić słowa serdecznego podziękowania za pełne życzliwości i serdeczności Twoje słowa Ojcze Święty, wypowiedziane w czasie modlitwy południowej Anioł Pański w niedzielę 21 lutego br. Była to dla nas także wielka niespodzianka, którą przyjęliśmy jako znak Twojej ojcowskiej miłości wobec tej cząstki ludu Bożego, który żyje na mazowieckiej ziemi.
Zapewniamy Cię o naszym synowskim oddaniu i modlitwie, którą zanosimy za Ciebie, Następcę św. Piotra, zawierzając Cię Chrystusowi Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu.
W szczególny sposób, Ojcze Święty, w tych dniach modlimy się w intencji Twojej podróży apostolskiej do udręczonej ziemi Iraku.
Z wyrazami najgłębszej czci i oddania –
Płock, dnia 26 lutego 2021 r.


† Piotr Libera
Biskup Płocki

 

NOTA KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
DO BISKUPÓW I KONFERENCJI EPISKOPATÓW
W SPRAWIE CELEBRACJI WIELKIEGO TYGODNIA 2021

Intencją niniejszej noty jest przedstawienie kilku prostych wskazówek, które pomogą Biskupom w wypełnieniu ich zadania oceny konkretnych sytuacji i zapewnienia duchowego dobra pasterzom i wiernym, w przeżyciu tego Wielkiego Tygodnia roku liturgicznego.
Nadal przeżywamy dramat pandemii COVID-19, która spowodowała wiele zmian, także w naszym zwyczajnym sposobie sprawowania liturgii. Normy i wskazania zawarte w księgach liturgicznych, opracowane z myślą o normalnych czasach, nie do końca znajdują zastosowanie w wyjątkowych momentach kryzysu, takich jak obecne. Dlatego biskup, jako moderator życia liturgicznego w swoim Kościele, jest wezwany do podejmowania roztropnych decyzji, aby liturgia mogła być sprawowana owocnie dla Ludu Bożego i dla dobra dusz powierzonych jego pieczy, z zachowaniem zasad ochrony zdrowia i przepisów władz odpowiedzialnych za dobro wspólne.
Raz jeszcze przypominamy Biskupom o dekrecie wydanym przez tę dykasterię z upoważnienia Ojca Świętego 25 marca 2020 r. (Prot. N. 154/20), w którym zaproponowano pewne wytyczne dotyczące obchodów Wielkiego Tygodnia. Dekret ten jest aktualny również w tym roku. Zachęcamy zatem do ponownego zapoznania się z nim, mając na uwadze decyzje, jakie Biskupi będą musieli podjąć w związku z nadchodzącymi celebracjami paschalnymi w konkretnej sytuacji swojego kraju. W wielu krajach nadal obowiązują surowe warunki kwarantanny, które uniemożliwiają obecność wiernych w kościele, podczas gdy w innych powraca się do bardziej normalnego sposobu sprawowania kultu.
- Wykorzystanie mediów społecznościowych bardzo pomogło duszpasterzom w zapewnieniu wsparcia i bliskości swoim wspólnotom w okresie pandemii. Obok tych pozytywnych rezultatów zaobserwowano również aspekty problematyczne. W obchodach Wielkiego Tygodnia sugeruje się ułatwienie i uprzywilejowanie medialnych relacji z uroczystości pod przewodnictwem Biskupa, zachęcając wiernych, którzy nie mogą udać się do swojego kościoła, do śledzenia uroczystości diecezjalnych jako znaku jedności.
- We wszystkich celebracjach, w łączności z Konferencją Episkopatu, należy zwrócić uwagę na pewne szczególne momenty i gesty, zgodnie z wymogami służby zdrowia (por. List Kardynała Prefekta do Przewodniczących Konferencji Episkopatów: Z radością powróćmy do Eucharystii!, 15 sierpnia 2020 r., Prot. N. 432/20).
- W razie potrzeby można przenieść Mszę Świętą Krzyżma na inny, bardziej odpowiedni dzień; wskazane jest, aby uczestniczyła w niej znaczna reprezentacja pasterzy, szafarzy i wiernych.
- W odniesieniu do celebracji Niedzieli Palmowej, Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej zachowują ważność wskazania podane w ubiegłym roku.
- Zachęca się do przygotowania odpowiednich pomocy dla modlitwy rodzinnej i osobistej, także z wykorzystaniem niektórych części Liturgii Godzin.
Kongregacja składa serdeczne podziękowania Biskupom i Konferencjom Episkopatów za ich duszpasterską odpowiedź na szybko zmieniającą się sytuację w ciągu roku. Mamy świadomość, że podjęte decyzje nie zawsze były łatwe do zaakceptowania przez duszpasterzy i wiernych świeckich. Wiemy jednak, że zostały one podjęte w celu zapewnienia, aby święte tajemnice były celebrowane w sposób jak najbardziej skuteczny dla naszych wspólnot, z poszanowaniem dobra wspólnego i zdrowia publicznego.
Z siedziby Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
17 lutego 2021 roku, Środa Popielcowa
Prot. N. 96/21


Robert Kardynał Sarah
Prefekt


† Arthur Roche
Arcybiskup Sekretarz

 

OŚWIADCZENIE BISKUPÓW DIECEZJI PŁOCKIEJ W SPRAWIE WYROKU DOTYCZĄCEGO PROFANACJI WIZERUNKU MATKI BOSKIEJ

Z bólem i smutkiem przyjęliśmy wyrok Sądu Rejonowego w Płocku, z dnia 2 marca 2021 roku, w sprawie dotyczącej profanacji wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej w naszym mieście, w kwietniu 2019 roku. Zauważamy, że działania, których dotyczyło postępowanie sądowe, w sposób oczywisty naruszały ład społeczny i – w swojej istocie – są zaprzeczeniem idei tolerancji, na którą powołują się sprawcy.
Nie godzimy się z wyrokiem, który przez wielu określony już został jako jawne przyzwolenie Państwa na działania wymierzone w religię katolicką, cześć Matki Bożej i przedmioty kultu z Nią związane oraz uczucia katolików. Wyrażamy głęboką nadzieję, że sąd II instancji, zgodnie z prawem, opowie się przeciw dokonanej profanacji, przywracając zachwiane poczucie sprawiedliwości.
Płock, 3 marca 2021 r.


† Piotr Libera
Biskup Płocki

† Mirosław Milewski
Biskup Pomocniczy

† Roman Marcinkowski
Biskup Senior

KOMUNIKATY DUSZPASTERSTWA RODZIN

1. Tydzień Modlitw o Ochronę Życia
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka przedstawiło inicjatywę Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Rozpocznie się on w liturgiczną uroczystość św. Józefa (19 marca), a zakończy w liturgiczną uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca), która jest także Dniem Świętości Życia. Inicjatywa posiada rekomendację Konferencji Episkopatu Polski. Codziennie można odmawiać litanię do św. Józefa, modlitwę ułożoną przez św. Jana Pawła II, zaczerpniętą z encykliki Evangelium vitae, oraz krótkie rozważanie. Zachęcam, aby zaprosić do wspólnej modlitwy parafian, zwłaszcza członków wspólnot.
Materiały w postaci broszury informacyjnej, plakatu i innych pomocy można pobrać z wirtualnego dysku:
https://drive.google.com/drive/folders/1oUpRcZeBDvsOq84GU36GwLbVrAfgJpzX
Więcej informacji pod adresem: https://pro-life.pl/zazyciem/
Zachęcam do rozpropagowania tych treści w mediach społecznościowych i na stronach internetowych parafii. Tydzień ten może być dobrym wprowadzeniem duchowym do rozpoczynającego się dn. 19 marca br. z woli papieża Franciszka „Roku Rodziny Amoris laetitia” oraz trwającego od 8 grudnia ubiegłego roku „Roku św. Józefa”.

2. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
Zapraszam, jak co roku, do przeprowadzenia w parafiach Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca) lub w niedzielę poprzedzającą (21 marca). Materiały można znaleźć pod adresem: http://plockierodziny.pl/duchowa-adopcja/
Pomocą w wytrwałej, codziennej modlitwie może być aplikacja Adoptuj Życie, przygotowana przez Bractwo Małych Stópek – do pobrania w internecie na urządzenia mobilne.
Jeśli możliwe, proszę Czcigodnych Księży Proboszczów o dostarczenie mailem (rodzina@diecezjaplocka.pl) lub listownie do Wydziału ds. Rodzin Kurii Płockiej informacji o liczbie osób, które przystąpią do dzieła Duchowej Adopcji. Formularz do pobrania na stronie: http://plockierodziny.pl/duchowa-adopcja/.

3. Małżeńskie Drogi Krzyżowe
Krajowe Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przesyła propozycję rozważań na Drogi Krzyżowe, przygotowanych przez małżonków i doradców życia rodzinnego. Można je pobrać ze strony internetowej: http://plockierodziny.pl/malzenskie-drogi-krzyzowe-2/

4. Rozważania o św. Józefie
Przygotowywane są rozważania o św. Józefie pt. Józef, który mówił czynami, do wykorzystania np. podczas nabożeństw majowych. Zostaną wydane w serii Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin.
Płock, dnia 22 lutego 2021 r.


Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

 

KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. Rekolekcje dla katechetów świeckich i zakonnych
Rekolekcje dla katechetów zakonnych i świeckich zaplanowane na 26-28 luty 2021 r. z powodu obowiązujących ograniczeń związanych ze stanem pandemii, zostają odwołane.

2. XXXI Olimpiada Teologii Katolickiej – zmiana terminu
XXXI edycja Olimpiady Teologii Katolickiej dla uczniów szkół ponadpodstawowych odbywa się pod hasłem „Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka. Etap diecezjalny Olimpiady odbędzie się dnia 2 marca 2021 r., zamiast pierwotnie planowanego terminu 3 marca br. Jest to termin ogólnopolski i obowiązuje na terenie całego kraju, dlatego prosimy o poinformowanie o tej zmianie uczestników konkursu. Tegoroczna edycja zostanie przeprowadzona na platformie „Testportal.pl”. Organizatorem tegorocznej OTK jest Archidiecezja Poznańska. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom oraz katechetom za dotychczasowy trud i wysiłek włożony w przygotowanie młodzieży do udziału w Olimpiadzie. Życzymy sukcesów w dalszych konkursowych zmaganiach.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.otk.pl

3. Konkurs Biblijny – etap dekanalny
W zawiązku z Konferencją Księży Dziekanów zaplanowaną na dzień 17 marca, etap dekanalny XXVII Konkursu Biblijnego dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej, odbędzie się 10 marca. Temat Konkursu: „Dzieje Apostolskie”. Za zorganizowanie etapu dekanalnego odpowiedzialny jest Ksiądz Dziekan. Na stronie Wydziału Katechetycznego jest do pobrania protokół z przeprowadzenia konkursu, oświadczenie rodziców oraz formularz danych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia dla uczestników zakwalifikowanych do etapu diecezjalnego.

4. Diecezjalny Przegląd Piosenki i Pieśni Pasyjnej „Matko Józefo, zaprowadź mnie do stóp Krzyża”
Zgromadzenie Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa (Siostry Pasjonistki) od przeszło 100 lat posługuje w Płocku. Wdzięczne za 100 lat posługi, Siostry Pasjonistki wraz ze współorganizatorami, serdecznie zapraszają uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do udziału w Diecezjalnym Przeglądzie Piosenki i Pieśni Pasyjnej „Matko Józefo, zaprowadź mnie do stóp Krzyża”. Konkurs odbędzie się dnia 27 marca 2021 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz nagrania w terminie do 12 marca 2021 r. na adres mailowy: przegladpiosenkipasyjnej.plock@gmail.com . Format nagrania dowolny: mp3, mp4 lub link do filmu na youtube. Prosimy także o wypełnienie i przywiezienie ze sobą zgody na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych.
Karty zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej lub ze strony Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek. Tam także znajduje się szczegółowy regulamin konkursu.

5. Pielgrzymka maturzystów 2021
Wieloletnią tradycją diecezji płockiej jest wyjazd maturzystów na Jasną Górę, aby zawierzyć czas egzaminu dojrzałości i ważnych życiowych wyborów Matce Bożej. Okres pandemii nie pozwala nam spotkać się w dotychczasowej formie z młodymi z naszej diecezji.
Nadal jednak pragniemy wspierać modlitwą młodych ludzi, którzy w wyjątkowo trudnych, pandemicznych realiach, przygotowują się do matury. Dlatego w dniu planowanej pielgrzymki, w piątkę 9 kwietnia, Ksiądz Biskup Piotr Libera wraz z niewielką delegacją maturzystów z diecezji, o g. 11:00 będzie modlił się za uczniów przestępujących do tego ważnego egzaminu i odprawi Mszę św. w ich intencji. Przedstawiciele młodzieży złożą także akt zawierzenia Bogu przez Maryję w naszym narodowym Sanktuarium. Wydarzenie to będzie transmitowane na falach radiowych KRDP oraz na kanale YouTube.
Zarówno sami maturzyści, jak i dyrekcje szkół, wychowawcy, nauczyciele, katecheci, mogą przeżyć tegoroczną Pielgrzymkę online włączając się w akt zawierzenia, który jest dostępny do pobrania na stronie Wydziału Katechetycznego.

6. Kwestionariusze katechetyczne
Prosimy wszystkich księży proboszczów, którzy nie złożyli jeszcze kwestionariuszy katechetycznych o jak najszybsze dostarczenie ich do Wydziału Katechetycznego. Przypominamy, że termin złożenia kwestionariusza upłynął 30 września 2020 r.
Płock, dnia 1 marca 2021 r.
Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego


INFORMACJA O REKOLEKCJACH KAPŁAŃSKICH W „KSIĘŻÓWCE”

Na prośbę dyrektora Domu rekolekcyjnego KEP „Księżówka” w Zakopanem uzgodnioną z ks. bp. Arturem Mizińskim, Sekretarzem KEP, przekazujemy zaproszenie dla Czcigodnych Księży na tegoroczne serie rekolekcji kapłańskich:
Dom rekolekcyjny „Księżówka” o stuletniej historii, to wspólne dobro Kościoła w Polsce i wszystkich Kapłanów - pozostaje miejscem im w pierwszej kolejności dedykowanym i niezmiennie dla nich tworzonym. W roku 2021 zaplanowano w nim bogaty program 24 serii rekolekcji. Zakwaterowanie odbywa się w jednoosobowych pokojach z własnymi łazienkami, zachowywane są wszelkie normy sanitarne, przygotowane są także środki do dezynfekcji. Uczestnikom rekolekcji oferuje się pokoje z dostępem do bezprzewodowego internetu (szybkie łącze światłowodowe), częściowo z telewizorem i telefonem oraz pełne wyżywienie w domowej kuchni.
Szczegóły znajdują się na stronie: http://www.ksiezowka.zakopane.pl. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wygodny i krótki formularz na stronie internetowej www.rekolekcje.ksiezowka.zakopane.pl.
Płock, dnia 4 marca 2021 r.


Ks. Bogdan Czupryn
Delegat Biskupa Płockiego
ds. stałej formacji duchowieństwa


PERSONALIA

Nominacje
Ks. mgr Jakub Kępczyński, kapelan Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, z dniem 2 marca 2021 r., mianowany diecezjalnym duszpasterzem „Apostolstwa Chorych” w diecezji płockiej.
Pan dr Janusz Maciejewski, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy w Płocku, z dniem 24 lutego 2021 r., mianowany członkiem Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Płockiej.

Zwolnienia
Ks. prał. mgr Rafał Krawczyk, pomoc duszpasterska w parafii pw. Ducha Świętego w Węgrzynowie, z dniem 18 lutego 2021 r., na własną prośbę, zwolniony z pełnionej funkcji.
Pani Elżbieta Mazurkiewicz, w związku z zakończeniem pełnienia funkcji prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy w Płocku, z dniem 24 lutego 2021 r., zwolniona z członkostwa w Diecezjalnej Radzie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Płockiej.
Płock, dnia 4 marca 2021 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 4 marca 2021 r.
Nr 471/2021

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x