OKÓLNIK
Okólnik 6/2021
Spis treści:

Okólnik 6

DEKRET BISKUPA PŁOCKIEGO
W SPRAWIE UDZIELANIA CHRZTU DZIECIOM,
KTÓRYCH RODZICE, NIE MAJĄC PRZESZKÓD MAŁŻEŃSKICH,
TRWAJĄ W ZWIĄZKU NIEKANONICZNYM

W trosce o jednolitą praktykę duszpasterską w przypadkach prośby o udzielenie chrztu dziecku rodziców niezwiązanych przeszkodami małżeńskimi, którzy trwają w związku niekanonicznym, po rocznym obowiązywaniu ad experimentum dekretu nr 337/2020 z dnia 10 lutego 2020 r., mając na uwadze przepis kan. 868 § 1 n. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz p. 2 Instrukcji duszpasterskiej Episkopatu o udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom
z 1975 r., z dniem 10 lutego 2021 r., niniejszym zarządzam, co następuje:
1. W odpowiedzi na prośbę rodziców o udzielenie chrztu ich dziecku proboszcz/administrator parafii powinien usilnie ich zachęcić do zawarcia małżeństwa kanonicznego.
2. W przypadku wyraźnej odmowy zawarcia małżeństwa kanonicznego przez rodziców dziecka, proboszcz/administrator parafii wyjaśnia im przepis kan. 868 § 1 n. 2 KPK, w myśl którego warunkiem udzielenia chrztu (w każdej sytuacji) jest istnienie uzasadnionej nadziei,
że dziecko będzie wychowane w wierze katolickiej, tymczasem lekceważenie sakramentu małżeństwa przez rodziców dziecka nie daje gwarancji, że będzie ono wychowane w tej wierze. W związku z tym proboszcz/administrator parafii zaproponuje rodzicom odłożenie chrztu ich dziecka do czasu zawarcia przez nich małżeństwa kanonicznego.
3. Jeśli rodzice dziecka nadal wyraźnie odmawiają zawarcia małżeństwa kanonicznego i podtrzymują swoją prośbę, proboszcz/administrator parafii poprosi rodziców dziecka
i proponowanych przez nich chrzestnych o pisemne zobowiązanie do wychowania dziecka
w wierze katolickiej.
4. Treść pisemnego zobowiązania, o którym mowa w p. 3, powinna być następująca: „My (imiona i nazwiska rodziców dziecka) oraz my (imiona i nazwiska chrzestnych), świadomi obowiązków rodziców dziecka oraz obowiązków jego chrzestnych, zobowiązujemy się
do wychowania (imię i nazwisko dziecka) w wierze katolickiej” (miejscowość, data i podpisy).
5. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w p. 3, rodzice dziecka i proponowani przez nich chrzestni składają w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz zostaje w archiwum, drugi przekazuje się rodzicom dziecka.
6. Po złożeniu zobowiązania, o którym mowa w p. 3, należy udzielić dziecku chrztu.
7. W trosce o dobro duchowe rodziców ochrzczonego dziecka proboszcz/administrator parafii, do której należą, powinien wykorzystać różne sytuacje duszpasterskie do rozmowy
z nimi na temat zawarcia przez nich małżeństwa kanonicznego.
Płock, dnia 10 lutego 2021 r.
Nr 325/2021


† Piotr Libera
Biskup Płocki


Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

 

APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
NA WIELKI POST ROKU 2021

W najbliższą środę rozpoczniemy Wielki Post. Po raz kolejny będziemy przeżywać ten czas w nadzwyczajnej sytuacji pandemii oraz ograniczeń sanitarnych, które – choć trudne – są wyrazem odpowiedzialnej troski o zdrowie i życie nas wszystkich.
Wielki Post to czas nawrócenia i przygotowania na obchody Świąt Wielkiej Nocy – Świąt zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Nadzieja płynąca z wiary w zmartwychwstanie pomaga nam przetrwać najsmutniejsze dni i największe tragedie, czas lęku i beznadziei, a jednocześnie zachęca nas do poszukiwania i realizacji woli Bożej w naszym życiu.
To, jak głęboko przeżyjemy nadchodzące Święta Wielkanocne, zależy m.in. od dyspozycji naszego serca i właściwego przygotowania się na nie w czasie Wielkiego Postu. Zwracam się zatem do wszystkich wiernych oraz ich duszpasterzy z apelem o szczególne pogłębienie życia duchowego w nadchodzącym czasie.
Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej i obowiązujących rygorów sanitarnych, nikt nie może zostać pozbawiony dostępu do Eucharystii i innych sakramentów, czyli największego skarbu Kościoła, przez które Chrystus daje samego siebie wspólnocie wierzących i zapewnia nam udział w owocach swojej zbawczej męki.
Dla nikogo nie powinno zabraknąć odpowiedniej opieki duchowej. Zachęcam duszpasterzy do gorliwej posługi w konfesjonale; do dostosowania rytmu spowiedzi do aktualnych możliwości i potrzeb wiernych oraz przepisów sanitarnych; do tworzenia wiernym możliwości uczestniczenia w rekolekcjach parafialnych i wspólnotowych, czy to w formie zdalnej, czy stacjonarnej.
Wszystkich wiernych proszę o jak najobfitsze czerpanie z wielkopostnych praktyk tj. postu, modlitwy i jałmużny oraz innych form pobożności, w tym nabożeństw Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali i innych.
Niech trudny czas – jaki przeżywamy już od ponad roku – nie osłabi naszej gorliwości, ale stanie się impulsem do rozwoju naszej ufności i wiary w Zmartwychwstałego Pana.
Warszawa, dnia 10 lutego 2021 r.


† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 

LIST DELEGATA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DS. OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY W SPRAWIE OBCHODU TEGOROCZNEGO DNIA MODLITWY
I POKUTY ZA GRZECH WYKORZYSTANIA SEKSUALNEGO MAŁOLETNICH

Eminencjo/ Ekscelencjo,
Czcigodny Księże Kardynale/ Arcybiskupie/ Biskupie,
W pierwszy piątek Wielkiego Postu - przypadający w tym roku 19 lutego - Kościół w Polsce będzie po raz kolejny przeżywał dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich. Podejmujemy tę duszpasterską inicjatywę Konferencji Episkopatu Polski w odpowiedzi na apel papieża Franciszka, który w Liście do Ludu Bożego wezwał, byśmy solidarnie wzięli na siebie odpowiedzialność za ból naszych braci i sióstr zranionych na ciele i na duszy.
Biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży we współpracy z Koordynatorem KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz diecezjalnymi i zakonnymi Duszpasterzami osób pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym, przygotowało materiały duszpasterskie pod nazwą „Wspólnota ze Zranionymi”. Są one do ściągnięcia ze strony www.wspolnotazezranionymi.pl. Bardzo proszę o przekazanie tej wiadomości drogą elektroniczną do wszystkich proboszczów oraz duszpasterzy przed dniem 19 lutego br., a także o umieszczenie ww. materiałów wraz z informacją o inicjatywach modlitewnych podejmowanych tego dnia w diecezji na oficjalnej stronie diecezji lub kurii. Da to możliwość przeżywania tego wydarzenia osobom, które z powodu pandemii nie będą mogły uczestniczyć w nim w świątyniach.
Mam nadzieję, że przygotowane materiały pomogą w duchowym przeżyciu tego dnia we wszystkich diecezjach, zgromadzeniach zakonnych i wspólnotach parafialnych, a wspólna modlitwa i pokuta będą wyrazem naszej solidarności z osobami zranionymi w Kościele.
Z wdzięcznością za współpracę i braterskim pozdrowieniem,
Warszawa, dnia 5 lutego 2021 r.† Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski
Delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

 

KOMUNIKAT KANCELARII KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

Czcigodni Księża!
Na tegoroczny Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich, który będziemy przeżywać w pierwszy piątek Wielkiego Postu, tj. 19 lutego, zostały przygotowane materiały duszpasterskie, które są do pobrania w formie pdf na stronie www.wspolnotazezranionymi.pl. Można je pobrać zarówno w formie przygotowanej książeczki, jak i osobno poszczególne jej części, np. tekst homilii, modlitwy wiernych, drogi krzyżowej, itd. https://wspolnotazezranionymi.pl/dni-modlitwy-i-pokuty/rok-2021/
Płock, dnia 10 lutego 2021 r.Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

 

INFORMACJE REDAKCJI AUDYCJI KATOLICKICH TVP
DOTYCZĄCE REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH W TVP3

Redakcja Audycji Katolickich wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu wiernych, przygotowuje cykl spotkań rekolekcyjnych wielkopostnych dla trzech grup: dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Rekolekcje emitowane będą w TVP3 w następujących terminach i porach.
1. Rekolekcje dla dzieci 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 9:30, TVP3
W czasie pandemii, kiedy dzieci mają utrudniony kontakt nie tylko z rówieśnikami, ale również mają trudności z uczestniczeniem w życiu Kościoła, szczególnie ważne dla najmłodszych jest spotkanie z Panem Bogiem w telewizyjnych rekolekcjach wielkopostnych. Rekolekcje dla dzieci poprowadzi ks. Adam Węgrzyn SDB. Konwencja nauk rekolekcyjnych dla najmłodszych zostanie utrzymana w stylistyce programu „Ziarno”. Pojawi się w nich także Ciocia Ewelina i s. Maria Trukan FMA, która przy pomocy doświadczeń naukowych zachęci dzieci do szukania i rozpoznawania Pana Boga w świecie.
2. Rekolekcje dla młodzieży 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 12:30, TVP3
Trudne sprawy dorastania, brak kontaktu z przyjaciółmi, często samotność i brak wsparcia – to tematy, które stały się szczególnie ważne dla młodzieży w okresie pandemii. Młody człowiek często nie wie, gdzie szukać wsparcia. Dlatego Redakcja katolicka przygotowuje rekolekcje właśnie dla młodzieży. Cykl trzech spotkań wielkopostnych, opartych na czytaniach z Pisma Świętego, poprowadzi o. Lech Dorobczyński OFM wraz z twórcami programu młodzieżowego „Studio Raban” – Pauliną Worożbit oraz Michałem „Paxem” Bukowskim.
3. Rekolekcje dla dorosłych 26-28 marca (piątek-niedziela), godz. 20:30, TVP3
Rekolekcje wielkopostne to szczególny czas, który pozwala lepiej i głębiej przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. To właśnie podczas rekolekcji zgłębiamy mękę Chrystusa i uświadamiamy sobie prawdy, o których na co dzień często zapominamy, żyjąc w zamknięciu i codziennych trudnościach. Dzisiejszy świat staje się coraz bardziej obojętny i nieczuły na biedę, samotność i krzywdę innych. Człowiek zatroskany, człowiek znękany, samotny, często odpowiedź na dręczące go pytania, otrzymuje właśnie podczas rekolekcji. Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa dają nadzieję współczesnemu człowiekowi. Wychodząc naprzeciw wielkiemu zapotrzebowaniu na Słowo Boże, Redakcja katolicka przygotowuje cykl trzech spotkań rekolekcyjnych, które poprowadzi ks. Wojciech Węgrzyniak.

Każda seria rekolekcji (dzieci, dorośli, młodzież) odbędzie się w cyklu 3 odcinków, każdy o czasie 23 minut.
Rekolekcje będą również dostępne na VOD (w odpowiednim czasie prześlemy link) oraz w mediach społecznościowych:
Dla dorosłych – https://www.facebook.com/ziemianiebotvp/
Dla dzieci – https://www.facebook.com/ziarnotvp/
Dla młodzieży – https://www.facebook.com/StudioRabanTVP/
Warszawa, dnia 10 lutego 2021 r.Ks. Maciej Makuła SDB
Kierownik Redakcji Audycji Katolickich TVP

 

KOMUNIKAT
DUSZPASTERSTWA SŁUŻBY LITURGICZNEJ DIECEZJI PŁOCKIEJZe względu na sytuację epidemiczną tegoroczny kurs lektorski oraz ceremoniarza parafialnego będzie odbywał się online (przynajmniej do wiosny br.). Zapisy będą przeprowadzone za pośrednictwem Internetu.
Aby uczestniczyć w danym kursie należy:
1. Dokonać zgłoszenia poprzez podanie: imienia i nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz parafii pochodzenia (najpóźniej do 7 marca 2021 r.). Powyższe dane kandydata wysłać na adres e-mail:
a) kurs lektorski: ambroslaw@op.pl
b) kurs ceremoniarza: jesien1991@o2.pl
2. Dokonać wpłaty 30 zł wpisowego na konto bankowe: 39 1020 1592 0000 2502 0197 6570 (PKO BANK POLSKI), w tytule wpisując kurs lektorski lub kurs ceremoniarza,
imię i nazwisko uczestnika.
Kurs dla lektorów i ceremoniarzy rozpoczyna się w sobotę 13 marca br. o godz. 10:00 na platformie Google Meet. Po zalogowaniu się na platformę w powyższym terminie zostaną przekazane dalsze informacje organizacyjne i przeprowadzone zajęcia z poszczególnych zakresów tematycznych.
Kurs przeznaczony jest dla ministrantów (wiek: od VIII klasy szkoły podstawowej wzwyż).
Msza św. z udzieleniem błogosławieństwa do pełnienia funkcji lektora i ceremoniarza odbędzie się 8 maja 2021 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.
Płock, dnia 15 lutego 2021 r.


Ks. Mateusz Jesień
Ks. Sławomir Ambroziak
Duszpasterze Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej

 

PRO MEMORIA
W SPRAWIE WEEKENDOWYCH „SPOTKAŃ DLA NARZECZONYCH”
W DIECEZJI PŁOCKIEJ

Zgodnie z Instrukcją o przygotowaniu do małżeństwa i życia rodzinnego w diecezji płockiej XLIII Synodu Diecezjalnego (w: Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. XLIII Synod Diecezji Płockiej, Płock 2015, s. 479-489) każda parafia może organizować w tygodniowym odstępie „Spotkania dla Narzeczonych”, obejmujące cztery dwugodzinne spotkania na wyznaczone tematy oraz dwa dodatkowe spotkania z doradcą życia rodzinnego. Za formę weekendową „Spotkań dla Narzeczonych” odpowiada Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej. Obecnie mogą się one odbywać jedynie w Centrum Psychologiczno-Pastoralnym METANOIA w Płocku.
Płock, dnia 15 lutego 2021 r.Ks. Piotr Grzywaczewski
Wikariusz biskupi ds. sakramentalnych


KOMUNIKATY KANCELARII KURII

1. Uprzejmie informujemy, że najbliższa Konferencja Dziekańska odbędzie się, zgodnie z zaplanowanym terminarzem diecezjalnym, w dniu 17 marca 2021 roku (por. Okólnik 4/2021). Rozpocznie się ona o godz. 10.00 w bazylice katedralnej Modlitwą Przedpołudniową Liturgii Godzin. Druga część spotkania będzie miała miejsce w sali barokowej opactwa pobenedyktyńskiego. Z racji na sytuację epidemiologiczną w Konferencji uczestniczą jedynie księża dziekani. Poruszone na niej będą tylko najważniejsze bieżące sprawy.
2. Z racji na obowiązujące ograniczenia związane z pandemią Covid-19, nie odbędzie się w tym roku tradycyjne, wspólnotowe, spotkanie imieninowe z ks. biskupem Romanem Marcinkowskim i ks. biskupem Mirosławem Milewskim. Polecajmy Dostojnych Solenizantów w osobistej modlitwie.
Życzenia z okazji dnia patronalnego księży biskupów, w imieniu wszystkich kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich diecezji płockiej, złoży jeden z dziekanów podczas Konferencji Dziekańskiej w dniu 17 marca br. Przekazane zostaną również wtedy życzenia dla Biskupa Płockiego Piotra Libery z okazji 70. rocznicy urodzin.
3. W odpowiedzi na zapytania Czcigodnych Księży dotyczące rekolekcji wielkopostnych w bieżącym roku uprzejmie informujemy, że ostateczną decyzję co do ich formy i przeprowadzenia podejmuje, przy uwzględnieniu sytuacji epidemiologicznej, proboszcz/administrator danej parafii. Trzeba mieć nadzieję, że względy sanitarne pozwolą, aby one się odbywały.
W przypadku rezygnacji z rekolekcji w tradycyjnej formie, prosimy, aby Księża zadbali o odpowiednie duchowe przygotowanie wiernych do świąt Wielkiejnocy. Szczególnie ważne jest stworzenie wiernym możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
4. Do parafii diecezji płockiej przekazane zostały materiały formacyjne na II Niedzielę Wielkiego Postu 28 lutego br. – Niedzielę „Ad Gentes”, która obchodzona jest pod hasłem „Żyjmy Eucharystią”. Przekazał je ks. Zbigniew Sobolewski, dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes”, który prosi o „zrozumienie i wszelką życzliwość dla misyjnego dzieła Kościoła”. Materiały homiletyczno-liturgiczne oraz propozycje katechez dla szkół podstawowych, gimnazjum oraz ponadpodstawowych dostępne są również na stronie www.adgentes.misje.pl (zakładka „Materiały formacyjne II Niedziela Wielkiego Postu Ad Gentes).
Płock, dnia 16 lutego 2021 r.Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii Diecezjalnej
Wikariusz biskupi ds. sakramentalnych

 

PERSONALIA

Nominacja

Ks. Tadeusz Łebkowski, z dniem 8 lutego 2021 r., mianowany kapelanem Płockiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa-Wschód.


Płock, dnia 18 lutego 2021 r.

 

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

 

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 18 lutego 2021 r.
Nr 343/2021

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x