OKÓLNIK
Okólnik 20/2021
09.06.2021
Spis treści:

Okólnik 20

ZARZĄDZENIE

W piątek 11 czerwca 2021 r. w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w bazylice Serca Pana Jezusa w Krakowie, Episkopat Polski dokona odnowienia Aktu Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, którego dokonali biskupi polscy przed stu laty. Zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski, tego dnia (tj. 11.06.2021 r.), ten sam gest, podczas wszystkich Mszy Świętych, należy powtórzyć we wszystkich parafiach Diecezji Płockiej. W związku z tym przekazujemy poniżej treść Aktu Poświęcenia przesłany przez Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski.
Płock, dnia 1 czerwca 2021 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

ODNOWIENIE
AKTU POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Panie nasz Jezu Chryste,
dziś, tak jak przed stu laty, zbieramy się w świątyni poświęconej czci Najświętszego Serca Twego w Krakowie. W osobach swoich pasterzy, osób życia konsekrowanego i wiernych – staje przed Tobą naród i Kościół w Polsce, aby uroczyście ponowić akt oddania się Twojemu Najświętszemu Sercu.
Podobnie jak nasi przodkowie u progu niepodległości, tak i my polecamy Ci dzisiaj Kościół i Ojczyznę, dziękując za dar wolności. Oddając się Twojemu Najświętszemu Sercu, prosimy: Przyjdź królestwo Twoje! A w ślad za św. Janem Pawłem II wołamy: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.
W obliczu Twego miłosierdzia, wyznajemy ze skruchą nasze grzechy indywidualne i społeczne. Przepraszamy za brak szacunku dla życia, także tego najsłabszego, ukrytego pod sercem matki. Przepraszamy za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich, popełnione zwłaszcza przez niektórych duchownych i związane z tym grzechy zaniedbania ich przełożonych. Przepraszamy za nałogi i uzależnienia, za prywatę, partyjnictwo, agresję i niezdolność do dialogu. Przepraszamy za brak czci dla tego co święte, w tym próby instrumentalnego traktowania religii.
Świadomi naszych wad i słabości - stojąc wobec nowych i trudnych wyzwań dla Kościoła i Ojczyzny - z ufnością wołamy: Otwórz nasze oczy, ulecz chore serca, obmyj to, co brudne, daj łaskę nawrócenia i pokuty! Uwolnij nas od wzajemnej nienawiści i pogardy, od ducha niezgody i raniących podziałów. Daj nam światłe oczy serca, abyśmy przestali dostrzegać w sobie wzajemnie przeciwników a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska. Daj nam łaskę szczerej miłości do Ciebie, do Kościoła, Ojczyzny i do siebie nawzajem. Zaszczep w nas ducha powszechnego braterstwa.
Jezu, uczyń nasze serca na wzór Serca Twego, abyśmy umieli tracić życie w służbie najbardziej potrzebującym, najsłabszym i bezbronnym. W trudnym czasie pandemii poprowadź nas ku chorym i starszym oraz tym, którzy opłakują swoich zmarłych. Otwórz nasze serca na tych, którzy zostali boleśnie zranieni we wspólnocie Kościoła, aby dzięki Twojej łasce ich rany się zagoiły i aby ponownie zaznali pokoju.
Spraw, aby polskie rodziny w Twoim miłującym sercu znajdowały źródło jedności i odnowy. Aby były ogniskami miłości i pokoju, wolnymi od zdrady, agresji i przemocy, otwartymi na przyjęcie nowego życia oraz zdolnymi do przekazu wiary nowym pokoleniom. Otwórz serca młodych, by ich entuzjazm, siła wiary i świadectwo nadziei odnawiało wspólnotę Kościoła.
Naucz nas kontemplować to, co sam stworzyłeś. Naucz nas dbać o piękną i niezniszczoną ziemię, abyśmy - w darze od Ciebie – mogli przekazać ją tym, którzy przyjdą po nas.
Powierzamy Ci całe nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne, które pragniemy oprzeć na trwałych zasadach Ewangelii. Podobnie jak przed stu laty, w pokorze poświęcamy się Twojemu Najświętszemu Sercu, oddając naszą Ojczyznę w Twoje władanie.
Z ufnością wołamy: Chwała niech będzie Najświętszemu Sercu Twemu, którym tak bardzo nas umiłowałeś i przez które prowadzi droga do naszego zbawienia. Amen.


ZARZĄDZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO
W SPRAWIE WŁĄCZENIA SIĘ W INICJATYWĘ MODLITWY
W INTENCJI MIESZKAŃCÓW BLISKIEGO WSCHODU

Odpowiadając na apel Ojca Świętego Franciszka i prośbę prezydium Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) oraz COMECE, dotyczącą włączenia się Kościoła w inicjatywę modlitwy w intencji mieszkańców krajów Bliskiego Wschodu, a zwłaszcza Libanu, w związku z wieloma trudnościami, których doświadcza społeczność tego regionu świata, niniejszym zarządzam, aby w parafiach diecezji płockiej, w każdy piątek czerwca 2021 r. o godz. 15:00, miała miejsce modlitwa w intencji mieszkańców Bliskiego Wschodu.
Materiały duszpasterskie, które przygotowało Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, do wykorzystania w czasie modlitwy oraz krótki opis aktualnej sytuacji w krajach regionu będą dostępne w wersji elektronicznej (e-Biuletyn nr 29/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.).
Płock, dnia 8 czerwca 2021 roku

† Piotr Libera
Biskup Płocki

KOMUNIKAT WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO
W PŁOCKU

Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku informuje, że dnia 1 lipca 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się pierwszy termin egzaminów wstępnych dla kandydatów do WSD w Płocku. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej (wsdplock.pl) oraz na seminaryjnym Facebooku. Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (nr tel. 600-274-484).
W okresie podejmowania ważnych decyzji życiowych przez wielu młodych ludzi, otoczmy ich naszą modlitwą i dodajmy odwagi szczególnie tym, którzy odkrywają głos powołania do służby kapłańskiej i pragną pójść za Jezusem.
Płock, dnia 1 czerwca 2021 r.

Ks. Marek Jarosz
Rektor WSD

ZARZĄDZENIE: Komunikat Rektora WSD w Płocku należy odczytać wiernym w niedzielę 13 czerwca 2021 r., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń duszpasterskich.
Płock, dnia 2 czerwca 2021 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny


ZAPROSZENIE
DUSZPASTERSTWA APOSTOLATU MODLITWY ZA KAPŁANÓW MARGARETKA

Krajowe Duszpasterstwo Apostolatu Modlitwy za Kapłanów Margaretka zaprasza wszystkich wiernych, przedstawicieli grup i wspólnot modlących się za kapłanów na spotkanie Apostolatu Modlitwy za Kapłanów Margaretka. Spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2021 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej. Celem spotkania jest modlitwa za kapłanów, wspólne dziękczynienie za sakrament kapłaństwa oraz modlitwa o nowe powołania.

Program:
10:00 Różaniec w intencji kapłanów;
11:00 Konferencja;
12:00 Eucharystia - kazanie ks. dr Bogusław Nagel;
13:00 Droga Krzyżowa;
14:00 Zakończenie.

Z racji ograniczeń sanitarnych wynikających z panującej pandemii nie organizujemy wspólnego wyjazdu z diecezji. Osoby pragnące wziąć udział w spotkaniu, mogą zgłaszać się indywidualnie z uwzględnieniem panujących ograniczeń. Spotkanie będzie także transmitowane poprzez stronę: kalwaria.eu/kamera. Zachęcam do udziału on-line.
Przekazuję także link, pod którym znajdziemy plakat informujący o pielgrzymce:
https://www.apostolatmargaretka.pl/wp-content/uploads/2021/04/plakat-Kalwaria-2021-768x1086.jpg

Płock, dnia 2 czerwca 2021 r.

Ks. Radosław Zawadzki
Diecezjalny Opiekun Apostolatu Margaretka

ZAPROSZENIE NA 5. PIELGRZYMKĘ STRAŻAKÓW

Serdecznie zapraszamy: Druhów – członków Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej, weteranów służby pożarniczej, kapelanów i duszpasterzy posługujących wśród strażaków oraz sympatyków pożarnictwa na 5. Diecezjalną Pielgrzymkę Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadziei w Sierpcu w sobotę 28 sierpnia 2021 r. Centralnym punktem naszego świętowania będzie uroczysta Msza św. koncelebrowana o godz. 11.00, której przewodniczył będzie J.E. Biskup Płocki Piotr Libera.

Program Pielgrzymki:

Godz. 9.00 – zjazd i rejestracja uczestników;
Godz. 10.00 – występ zespołu folklorystycznego „Tłuchowianie”;
Godz. 10.30 – występ orkiestr strażackich;
Godz. 10.50 – zapoznanie z historią Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej (Ojciec Kustosz);
Godz. 11.00 – Uroczysta Msza św. koncelebrowana;
Godz. 12.30 – posiłek dla strażaków i zaproszonych gości.

Uroczystość odbędzie się zgodnie z ceremoniałem strażackim. Poczty sztandarowe i orkiestry zajmują miejsca wskazane przez dowódcę uroczystości.
Płock, dnia 8 czerwca 2021 r.

Ks. Andrzej Zakrzewski
Diecezjalny Duszpasterz Strażaków

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego


KOMUNIKAT KANCELARII KURII

Uprzejmie informuję, że w e-Biuletynie nr 27/2021 z dnia 4 czerwca 2021 r. przekazano do wiadomości Czcigodnych Księży „Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce” z 13 maja 2021 r. Dostępne są one do pobrania w wersji elektronicznej:
/media/8938740/Wytyczne-GIS-dot-pielgrzymek.pdf

Płock, dnia 31 maja 2021 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

PERSONALIA

Nominacje księży neoprezbiterów 2021 r.

1. Ks. mgr Dariusz Kozłowski, z dniem 5 czerwca 2021 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej.
2. Ks. mgr Bartosz Krzyczkowski, z dniem 5 czerwca 2021 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie.
3. Ks. mgr Kamil Mańkowski, z dniem 25 sierpnia 2021 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Floriana w Proboszczewicach.
4. Ks. mgr Arkadiusz Ronowicz, z dniem 5 czerwca 2021 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie.
5. Ks. mgr Marcin Siemiątkowski, z dniem 25 sierpnia 2021 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie.

Zastępstwa wakacyjne księży neoprezbiterów 2021 r.

1. Ks. mgr Kamil Mańkowski, skierowany na zastępstwo wakacyjne do parafii pw. św. Józefa w Rościszewie, w dniach od 24 czerwca do 8 lipca 2021 r. i od 9 sierpnia do 24 sierpnia 2021 r. oraz do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, w dniach od 9 lipca do 8 sierpnia 2021 r.
2. Ks. mgr Marcin Siemiątkowski, skierowany na zastępstwo wakacyjne do parafii pw. św. Katarzyny w Gradzanowie w dniach od 1 do 26 lipca 2021 r. oraz do parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Osieku w dniach od 27 lipca 2021 r. do 24 sierpnia 2021 r.

Nominacje inne

Ks. mgr Maciej Szostak, kapelan Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, dniem 1 lipca 2021 r., mianowany wicedyrektorem Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” w Płocku.
Płock, dnia 5 czerwca 2021 r.


† Piotr Libera
Biskup Płocki


Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 8 czerwca 2021 r.
Nr 1192/2021

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x