OKÓLNIK
Okólnik 12/2021
Spis treści:

Okólnik 12

DEKRET

W związku z panującym stanem epidemii w Polsce, dla duchowego dobra wspólnot zakonnych, formacyjnych i kapłańskich, mając na uwadze dekrety „In tempo di Covid-19 (I)” z dnia 19 marca 2020 r. i „In tempo di Covid-19 (II)” z dnia 25 marca 2020 r. Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Noty tejże Kongregacji z dnia 26 marca 2020 r. i 17 lutego 2021 r., wyrażam zgodę na celebrację w bieżącym roku obrzędów Triduum Paschalnego w kaplicach wszystkich wspólnot zakonnych znajdujących się na terenie Diecezji Płockiej, kaplicy Domu Księży Emerytów w Płocku oraz kaplicy Domu „Leonianum” w Sikorzu.

Uprzejmie proszę, aby przy celebracji Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek oraz liturgii Wigilii Paschalnej we Wielkanoc, zachować ponadto wszystkie dostosowane normy liturgiczne związane z panującą pandemią Covid-19.

Na owocne przeżywanie Świąt Paschalnych przez wszystkie wspomniane wspólnoty z serca błogosławię –
Płock, dnia 22 marca 2021 r.
Nr 596/2021


† Piotr Libera
Biskup Płocki


Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

 

APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
O PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
PODCZAS UROCZYSTOŚCI RELIGIJNYCH

Obchody Wielkiego Tygodnia, kończące się Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego, to – dla nas katolików i innych chrześcijan na całym świecie – najważniejsze święta. Kolejny już raz będziemy obchodzić je w okolicznościach pandemii.
W tym niełatwym czasie obejmujemy naszą myślą wszystkich chorych, ich rodziny oraz osoby, które poświęcają się służbie najbardziej potrzebującym. Wspominamy też tych, którzy odeszli do wieczności, zawierzając ich życie Miłosiernemu Bogu.
W związku z rosnącą liczbą zachorowań mając na uwadze zdrowie i życie Polaków – zwracam się z gorącym apelem do kapłanów i wiernych świeckich o skrupulatne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas celebracji liturgicznych.
Apeluję do wszystkich o przestrzeganie aktualnego limitu uczestników zgromadzeń religijnych, o zachowywanie dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję dłoni i respektowanie zasad higieny w obiektach sakralnych.
Osoby, które nie będą mogły osobiście uczestniczyć w celebracjach, proszę, aby łączyły się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez modlitwę domową i transmisje medialne. Wprawdzie biskupi udzielili dyspensy od obowiązku udziału we Mszy św., jednakże trzeba pamiętać, że transmisje nigdy nie zastąpią pełnego uczestnictwa w Eucharystii i przyjmowania sakramentów: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54).
Pozostawienie otwartych kościołów jest rzeczą niezwykle ważną, bo człowiek jest nie tylko ciałem, ale także duszą, a modlitwa – zwłaszcza w momentach doświadczeń i trudów – jest naszym umocnieniem na drodze do zbawienia.
Wierzę, że dzięki odpowiedzialnej i solidarnej trosce nas wszystkich, przeżyjemy nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego pełni ufności i nadziei.
Warszawa, dnia 26 marca 2021 roku

† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

WSPÓLNY KOMUNIKAT
MINISTRA ZDROWIA DR. ADAMA NIEDZIELSKIEGO
I SEKRETARZA GENERALNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI BISKUPA ARTURA MIZIŃSKIEGO

Trzecia fala epidemii jest faktem i stanowi obecnie największe zagrożenie dla zdrowia oraz życia Polaków. Wobec rosnącej liczby zakażeń nie można pozostawać obojętnym. Dziś potrzeba nam odpowiedzialności, zarówno tej indywidualnej, jak i zbiorowej. Obok szczepionki jest to nasza najważniejsza broń w walce z epidemią. Dlatego o tę odpowiedzialność apeluje zarówno władza świecka jak i duchowna. Naszą wspólną troską jest dziś ochrona zdrowia i życia wszystkich Polaków, dlatego w takim samym stopniu wszyscy jesteśmy wezwani do zachowania istniejących zasad i obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych. Przestrzegając ich wykazujemy się troską o naszych rodaków. Najwyższym dobrem doczesnym jest zawsze zdrowie i życie. Brak dbałości o zdrowie i życie własne oraz innych to działanie wbrew solidaryzmowi społecznemu i wbrew nauce Kościoła katolickiego.
Kierując się troską o życie i zdrowie wiernych, uczestniczących w życiu Kościoła, apelujemy do wszystkich księży proboszczów o bardzo poważne podejście do obowiązujących zasad dotyczących liczby wiernych, którzy w jednym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwach.
Apel ten zostanie poparty pismem, skierowanym przez księży biskupów do wszystkich parafii z wyraźnym wskazaniem ścisłego przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych. Tylko nasze wspólne odpowiedzialne podejście do walki z epidemią uchroni nas przed koniecznością wprowadzania kolejnych, bardziej restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa.
Warszawa, 24 marca 2021 r.

 

WSKAZANIA PASTORALNE BISKUPA PŁOCKIEGO
NA WIELKI TYDZIEŃ I TRIDUUM PASCHALNE 2021


Wstęp


1. Szczególne wyrazy pobożności i formy kultu liturgicznego praktykowane w naszym kraju w czasie świąt paschalnych (jak np. procesje, kaplica adoracji, Grób Pański czy błogosławieństwo pokarmów), mogą być zastosowane w określonym zakresie i skromniejszej formie, przy odpowiedniej staranności, z zachowaniem środków ostrożności i przepisów sanitarnych.
2. Można umożliwić wiernym uczestnictwo w liturgii na zewnątrz kościoła, na wolnym powietrzu, na terenie przykościelnym, z zachowaniem odpowiednich zasad. Należy w tym celu odpowiednio nagłośnić teren wokół kościoła i ewentualnie przygotować stosowne miejsca. Na drzwiach kościoła powinna być także umieszczona informacja przypominająca państwową normę sanitarną, związaną z limitem osób w kościele.
3. Należy dbać o jak najczęstsze sprzątanie i dezynfekowanie przestrzeni świętej, a także umożliwić wiernym odkażanie rąk przy wejściu do kościoła oraz przypominać uczestnikom liturgii o zasłanianiu ust i nosa. Zgodnie ze wskazaniami służb sanitarnych szafarze powinni zwrócić szczególną uwagę na zachowanie higieny rąk (po umyciu i odkażeniu rąk należy trzymać je złożone i dotykać nimi tylko tego, co konieczne, unikając dotykania np. złożonymi rękami własnej twarzy w czasie modlitwy). Przed i po Komunii Św. należy odkazić ręce. Komunii udziela się według zasad przypomnianych przez Komisję Liturgiczną KEP (por. zał.).
4. Jeśli zachowuje się tradycyjne procesje Wielkiego Tygodnia (procesja z palmami oraz procesja rezurekcyjna), powinny one w tym czasie odbywać się w formie skromniejszej, np. z udziałem celebransa i asysty, tak aby wierni mogli pozostać na swoich miejscach.
5. W czasie pandemii można wszelkie pocałunki liturgiczne zastąpić gestem skłonu (ucałowanie ołtarza, księgi). W Wielki Piątek celebrans sam może ucałować Krzyż.
6. Wszystkie celebracje Triduum Paschalnego transmitowane na żywo z katedry przez kanał YouTube KRDP mają pierwszeństwo przed transmisjami parafialnymi.


I. ZASADY DOTYCZĄCE WSPÓLNOT KAPŁAŃSKICH, SEMINARYJNYCH I ZAKONNYCH ORAZ KAPŁANÓW W IZOLACJI


7. Zgodnie z Dekretem nr 596/2021 zezwala się wspólnotom zakonnym i kapłańskim w Domu Księży Emerytów w Płocku i „Leonianum” w Sikorzu na celebracje Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek i Wigilii Paschalnej we własnych kaplicach w pełniejszym wymiarze, jeśli nie biorą w nich udziału osoby z zewnątrz. Jeśli warunki na to pozwalają, a celebrans nie przychodzi z zewnątrz, w tych wspólnotach może odbyć się pełna liturgia, ponieważ obostrzenia co do liczby uczestników, dystansu między osobami i inne nie dotyczą mieszkańców jednego domu.
8. Kapłani poddający się izolacji z powodu choroby lub kwarantannie mogą sprawować Eucharystię poza miejscem świętym, w godnym miejscu. Nie ma możliwości samodzielnego sprawowania bez udziału wiernych Liturgii Męki Pańskiej i Wigilii Paschalnej. Kapłanom będącym w izolacji pozostaje w tych wypadkach duchowa łączność drogą transmisji i Komunia duchowa (jeśli nie otrzymują Komunii chorych w Wielki Piątek lub Wiatyku w Wielką Sobotę).


II. ZASADY DOTYCZĄCE KONCELEBRANSÓW


9. W czasie epidemii Komunia koncelebransów powinna odbywać się w taki sposób, aby tylko jedna osoba spożywała Krew Pańską bezpośrednio z kielicha, ta sama osoba również powinna przygotowywać kielich i dokonywać puryfikacji naczyń.
III. ZASADY DOTYCZĄCE OLEJÓW ŚWIĘTYCH
10. Po odbiorze nowych olejów po Mszy Krzyżma, kapłani powinni spalić stare oleje. Przypomina się, że w razie konieczności każdy kapłan może, jak zwykle, jednorazowo poświęcić olej chorych, jednak tylko w czasie sprawowania sakramentu; pozostałego oleju nie wolno przechowywać, lecz należy spalić (Obrzędy chorych, nr 21b).


IV. NIEDZIELA PALMOWA


11. W Niedzielę Palmową w tym roku zaleca się, aby „upamiętnienie wjazdu Pana do Jerozolimy” celebrować w drugiej formie i w uproszczonej drugiej formie dla Polski (z poświęceniem palm).
12. Istnieje wówczas możliwość procesyjnego przejścia z palmami od bramy kościoła do prezbiterium kapłana i asysty z „reprezentacją wiernych”. Jeśli stosuje się procesję wokół kościoła, w czasie pandemii powinna ona mieć wymiar skromny, z udziałem jedynie asysty.


V. MSZA KRZYŻMA


13. W Wielki Czwartek o godz. 10.00 odbędzie się w bazylice katedralnej w Płocku Msza Krzyżma z błogosławieństwem olejów św. i poświęceniem Krzyżma. Wezmą w niej udział przedstawiciele kapłanów: księża dziekani, kanonicy gremialni kapituł, wyznaczeni imiennie kapłani z instytucji centralnych i seminarium, siostry zakonne. Będzie w niej uczestniczyć mała grupa wiernych świeckich.
14. Obecni kapłani w imieniu całego duchowieństwa odnowią przyrzeczenia kapłańskie, a przedstawiciel duchowieństwa złoży tradycyjne życzenia księżom biskupom. Eucharystia będzie transmitowana online na kanale YouTube Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Zachęca się całe prezbiterium diecezji płockiej do duchowej łączności z celebracją katedralną.
15. Księża dziekani odbiorą nowe oleje święte w bazylice katedralnej po zakończonej Mszy Krzyżma.


VI. MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ


16. Obrzęd obmycia nóg, który zawsze jest opcjonalny, należy w tym roku pominąć.
17. W okresie pandemii w tym dniu kapłanom wyjątkowo zezwala się na odprawienie Mszy św. bez udziału ludu, jeśli zachodzi taka konieczność .
18. Jeśli zachodzi potrzeba, można odprawić w kościele drugą Mszę Wieczerzy Pańskiej, by mogła w niej uczestniczyć inna grupa wiernych, zachowując jedynie raz, po drugiej Mszy św., procesję do ołtarza wystawienia.


VII. WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ


19. Doroczna zbiórka ofiar dla chrześcijan w Ziemi Świętej i krajach Bliskiego Wschodu odbywa się w tym roku, zgodnie z zapowiedzią, w Wielki Piątek.
20. Liturgię Męki Pańskiej sprawuje się jak zwykle według schematu podanego w Mszale Rzymskim (s. 133-147), uwzględniając następujące wskazania wynikające z panującej epidemii:
a. W modlitwie powszechnej po wezwaniu 9 należy dołączyć wezwanie wraz z oracją końcową, zatwierdzone dla Polski przez Kongregację Kultu Bożego w r. 2020 (por. zał.).
b. Zalecana jest pierwsza forma wniesienia Krzyża i odsłonięcie jego ramion w prezbiterium.
c. Podczas Adoracji Krzyża tylko przewodniczący może dokonać oddania czci przez pocałunek. Pozostali adorują Krzyż przez podejście i przyklęknięcie lub skłon, z zachowaniem odpowiedniej odległości między uczestnikami.
d. Jeśli celebracja jest transmitowana, to z myślą o osobach łączących się z domów, celebrans na zakończenie adoracji powinien podnieść Krzyż i tak go trzymać przez pewien czas w milczeniu, aby wierni mogli oddać duchowo cześć Krzyżowi.
e. Należy pozostawić krzyż i świece w prezbiterium, aby wierni mogli adorować krzyż z właściwej odległości.
21. Można urządzić nocną adorację Najświętszego Sakramentu w Wieki Piątek, aby wierni mogli przeżywać w odpowiednio małej grupie rozważanie tajemnicy paschalnej.


VIII. WIELKA SOBOTA


22. Tradycyjne błogosławienie pokarmów powinno się odbywać z zachowaniem reżimu sanitarnego. Należy to błogosławieństwo przeprowadzać tak często, jak tego wymaga sytuacja, najlepiej na zewnątrz kościoła, bez ustawiania stołów na przyniesione przez wiernych koszyki z pokarmami.
23. Dla wiernych, którzy wybiorą formę błogosławieństwa pokarmów w rodzinie przed śniadaniem wielkanocnym, należy przygotować odpowiednie teksty (por. zał.).
24. Należy dokładnie przemyśleć ewentualny bezpieczny sposób dystrybucji wody święconej wśród wiernych pragnących zabrać ją z kościoła.
25. Można umożliwić wiernym w Wielką Sobotę adorację Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim.


IX. WIGILIA PASCHALNA


26. W przygotowaniu Wigilii Paschalnej należy uwzględnić następujące ograniczenia:
a. Liturgia może zacząć się na zewnątrz lub wewnątrz kościoła, z udziałem celebransa i asysty – wierni pozostają na wcześniej zajętych miejscach.
b. Zamiast ogniska – wewnątrz kościoła można użyć zwykłej świecy (znicza).
c. Można pominąć procesję rezurekcyjną, a jeśli się ją stosuje, odprawić ją w skromniejszej formie (jedynie z samą asystą), z zachowaniem obowiązujących ograniczeń.
27. W liturgii chrzcielnej zawsze należy zachować odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.


X. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA


28. Przypomina się o możliwości kwadrynacji Mszy św. w niedziele i uroczystości oraz trynacji w dni powszednie przez poszczególnych duszpasterzy diecezji płockiej dla dobra wiernych w czasie pandemii, z zachowaniem stosownych przepisów prawa.
29. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przed pierwszą Mszą poranną może odbyć się skromna procesja rezurekcyjna, z zachowaniem przepisów Mszału i pod warunkiem przestrzegania przepisów i ograniczeń dotyczących liczby i dystansu wiernych.


XI. WSKAZANIA ODNOŚNIE DO WIERNYCH POZOSTAJĄCYCH W DOMACH


30. W okresie ograniczeń wielką wagę ma duchowa łączność z celebracjami transmitowanymi za pośrednictwem środków społecznego przekazu, która chociaż nie jest uczestnictwem w pełnym tego słowa znaczeniu, posiada wielką wartość duchową. Zachęca się osoby łączące się w ten sposób z celebracjami, aby w swoich domach zachować uroczysty charakter tego wydarzenia.
31. Szczególnym wyrazem łączności duchowej z Kościołem jest praktyka Komunii duchowej (nazywanej także Komunią pragnienia), do której zachęca się wszystkich nie mogących przystąpić do Komunii sakramentalnej. Chociaż modlitwa odmawiana przy akcie Komunii duchowej może być dobrana zgodnie z pobożnością wiernych, to Kościół przewidział do aktu Komunii duchowej dołączenie modlitwy „Duszo Chrystusowa” i związał z nią odpust cząstkowy (Wykaz odpustów, nad. 7, s. 56).
Płock, dnia 24 marca 2021 r.
Nr 610/2021


† Piotr Libera
Biskup Płocki

Załącznik 1

KOMISJA DS. KULTU BOŻEGO
I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

ZASADY DOTYCZĄCE KOMUNII WIERNYCH (PRZYPOMNIENIE)

1. Należy pamiętać, że „każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię Świętą do ust”.1 W związku z tym nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii Świętej na rękę, można tylko do tego zachęcać, o ile faktycznie jest to w danym przypadku bezpieczniejsze niż Komunia do ust. Należy tak organizować udzielanie Komunii Świętej, aby nie naruszyć wrażliwości osób mających trudność w przyjęciu Komunii Świętej na rękę.
2. Kapłan nie może również odmówić wiernemu Komunii na rękę, jeśli nie ma zagrożenia umyślnego znieważenia Najświętszego Sakramentu.2
3. Wierni przyjmujący Komunię Świętą na rękę są w sposób szczególny zobowiązani, aby dokładnie sprawdzić, czy na dłoniach nie pozostały partykuły Najświętszego Sakramentu i je spożyć w obecności szafarza.
4. Jeśli część wiernych przyjmuje Komunię Świętą na rękę, a część do ust, jest wskazane, aby obu grupom Komunii udzielali różni szafarze lub też by osoby przyjmujące Komunię do ust przyjmowały ją po osobach przyjmujących Komunię na rękę.
5. Jest niedopuszczalne, aby przymuszać wiernych do zachowania jednej czy drugiej postawy w czasie Komunii, mogą oni bowiem przyjmować ją w postawie zarówno klęczącej, jak i stojącej. Stolica Apostolska przypomniała: „nie wolno odmawiać Komunii świętej nikomu z wiernych, tylko dlatego, że na przykład chce ją przyjąć na klęcząco lub na stojąco”.3
6. W wykładni trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej (w tym roku 17.02.2021) do Niedzieli Trójcy Świętej (w tym roku 30.05.2021).4
7. Należy zawsze wyraźnie odróżniać Komunię sakramentalną od tzw. „Komunii duchowej” (zob. odnośny punkt na temat Komunii duchowej).


Załącznik 2

WIELKI PIĄTEK – MODLITWA POWSZECHNA – PDF

Załącznik 3

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWTANIA PAŃSKIEGO - PDF

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA PŁOCKIEGO

 

Płock, Wielkanoc A. D. 2021


Umiłowani Diecezjanie!

Tegoroczne Święta Paschalne ponownie przeżywamy w trudnych okolicznościach doświadczenia pandemii i jej skutków. Niech jednak światło i moc Zmartwychwstania Pańskiego przyniesie nam wszystkim nową nadzieję, pokrzepi serca i wzmocni siły! Niech zainspiruje nas również do konkretnych działań, będących znakiem nowej solidarności.
Powierzając się ufnie Zmartwychwstałemu Jezusowi, przekazuję Wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia błogosławionych Świąt Paschalnych!
Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem -


† Piotr Libera
Biskup Płocki


ZARZĄDZENIE: Wielkanocne życzenia Biskupa Płockiego należy odczytać wiernym, w ramach ogłoszeń parafialnych, podczas wszystkich Mszy św. w Niedzielę Wielkanocną 4 kwietnia 2021 r.
Płock, 24 marca 2021 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

 

OŚWIADCZENIE RADY SPOŁECZNEJ PRZY BISKUPIE PŁOCKIM

„Kościół płocki i jego wierni w czasie pandemii. Blaski i cienie”

1. Od marca 2020 r. Polacy mężnie stawiają czoło wielorakim zagrożeniom, jakie niesie ze sobą pandemia koronawirusa SARS-COV-2. Zauważamy, że rozprzestrzenianie się tej choroby wpłynęło też na życie, działalność i sytuację Kościoła Płockiego. Nasze uznanie i radość budzą znane wcześniej i zupełnie nowe formy aktywności religijnej, kontaktu duszpasterzy z wiernymi świeckimi oraz troski o dobro wspólne. Wśród tych działań podejmowanych przez wiernych, duchownych i świeckich, nie sposób nie zauważyć następujących: szybkie i adekwatne do zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej zorganizowanie przez proboszczów i ich współpracowników możliwości udziału w liturgii Mszy świętej, rekolekcjach, dniach skupienia i szkoleniach, także z wykorzystaniem środków społecznego przekazu; wzmożona aktywność Caritas Diecezji Płockiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i innych wspólnot religijnych, organizujących pomoc na rzecz osób w podeszłym wieku, samotnych, chorych i biednych; ofiarna posługa pracowników służby zdrowia i kapelanów szpitalnych.
Z pewnym niepokojem dostrzegamy też negatywne skutki pandemii, w tym: zmniejszenie się liczby uczestników Mszy świętych niedzielnych, zwłaszcza dzieci i młodzieży; rozluźnienie więzów ze wspólnotą parafialną wśród tych wiernych, którzy wcześniej jedynie okazjonalnie uczestniczyli w kulcie publicznym; lęk i niepokój wielu ludzi o przyszłość; mniejszą skuteczność oddziaływania religijnego i nauczania dzieci i młodzieży, realizowanych w trybie zdalnym; wystąpienia z Kościoła i postępującą sekularyzację wśród ludzi młodych.
2. Wyrażamy naszą głęboką wdzięczność duszpasterzom, że podejmowali i podejmują nadal starania, aby kościoły i kaplice w naszej diecezji pozostały otwarte do dyspozycji wiernych spragnionych Najświętszej Eucharystii, umocnienia na duchu i rozgrzeszenia w sakramencie pokuty. Cieszą nas również różne inicjatywy pastoralne, w ramach których księża usiłują zapewnić wiernym świeckim dostęp do sakramentów świętych, słowa Bożego, błogosławieństwa Kościoła, kontaktu ze wspólnotą parafialną, także te z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Na szczególne uznanie zasługują wreszcie rozliczne, niekiedy nowatorskie, przejawy odpowiedzialności wiernych świeckich za szerzenie Królestwa Bożego w świecie, w tym: podejmowanie inicjatyw ewangelizacyjnych przez Internet, zwłaszcza adresowanych do młodzieży; pielęgnowanie ducha indywidualnej i wspólnotowej modlitwy w rodzinach; zainteresowanie się losem ludzi potrzebujących pomocy; zrozumienie dla potrzeb materialnych parafii, dzięki której nasze wspólnoty mogły uniknąć poważnych problemów finansowych.
3. Dostrzegając pewne przejawy braku odpowiedzialności za zdrowie i życie bliźnich biorących udział w liturgii sprawowanej w kościołach i kaplicach, apelujemy o powszechne zachowywanie sprawdzonych i niewiele kosztujących sposobów ograniczenia przenoszenia wirusa, a zwłaszcza o noszenie maseczek ochronnych, zachowanie dystansu między uczestnikami liturgii i korzystanie ze środków dezynfekcyjnych przy wejściu do świątyni. Księży proboszczów prosimy o zapewnienie osobom uczestniczącym w Najświętszej Ofierze możliwości przyjmowania Komunii świętej także na rękę.
4. Podzielając opinię lekarzy, że szczepionki przeciw COVID-19 służą ochronie życia ludzkiego, zachęcamy wiernych i ludzi dobrej woli do pielęgnowania tej szczególnej formy miłości bliźniego i odpowiedzialności społecznej, jaką jest poddanie się dobrowolnemu szczepieniu.
5. Prosimy wreszcie księży, osoby konsekrowane i wiernych świeckich o nieustawanie w modlitwie za chorych, personel medyczny i zmarłych w wyniku zakażenia. Prosimy o zrozumienie i empatię dla ogarniętych lękiem przed zarażeniem SARS-COV-2. Świadomi kruchości naszego życia i potrzeby porządkowania go, wreszcie wyglądając z nadzieją możliwie rychłego ustąpienia pandemii, zadbajmy o to, by być odpowiedzialnymi za życie własne i bliźnich. Chrońmy przed zarażeniem wirusem tych, z którymi modlimy się w kościołach bądź spotykamy poza nimi.
Płock, dnia 23 marca 2021 r.

Oświadczenie podpisali:
ks. dr hab. prof. UKSW Jan Krajczyński - przewodniczący ks. bp dr Mirosław Milewski, dr Elżbieta Grzybowska, mgr Aleksandra Jadczak, prof. dr hab. Janusz Kempa, mgr Henryk Kowalczyk, mgr Mirosław Koźlakiewicz, mgr Elżbieta Kuminiarczyk, prof. dr hab. Janusz Zieliński

 

INFORMACJA O INICJATYWIE NARODOWEGO CZYTANIA PISMA ŚWIĘTEGO
ORAZ XIII TYGODNIU BIBLIJNYM

Od 13 lat w Kościele w Polsce Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II promuje inicjatywę przeżywania III Niedzieli Wielkanocnej i następującego po niej tygodnia jako Niedzieli Biblijnej i Tygodnia Biblijnego. Stanie się tak również w tym roku, kiedy, zaczynając od niedzieli 18 kwietnia, wejdziemy w XIII Tydzień Biblijny prowadzeni hasłem: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”.
W okresie pandemii, przy obowiązujących ograniczeniach, zwyczajne dotychczas przedsięwzięcia nabierają nowego wymiaru. Niedziela Biblijna była od 4 lat Dniem Narodowego Czytania Pisma Świętego. Pragniemy, na tyle, na ile to będzie możliwe, również w tym roku przeżyć ją, celebrując obecność Boga pośród nas w Słowie Żywym.
Ogólnopolskie uroczystości związane z inicjatywą narodowej lektury Biblii odbędą się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach oraz na Jasnej Górze. 18 kwietnia 2021 r. zostanie z nich przeprowadzona transmisja telewizyjna na antenie TVP 1 o godzinie 7.00 (Kraków-Łagiewniki) oraz o godz. 11.00 (Jasna Góra). Celebracja diecezjalna odbędzie się w Katedrze Płockiej, na uroczystej Mszy Świętej o godzinie 10.00, transmitowanej przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej. Zapraszamy do duchowego uczestnictwa w tych wydarzeniach.
Dzieło Biblijne, jak co roku przygotowało Biuletyn, w którym do duszpasterskiego wykorzystania przez Czcigodnych Księży zostały umieszczone pomoce liturgiczne (modlitwa wiernych na każdy dzień Tygodnia Biblijnego, propozycje homilii), scenariusze katechez oraz materiały mogące służyć pomocą w osobistym modlitewnym spotkaniu ze Słowem Bożym. Biuletynowi w wersji drukowanej towarzyszy jego kopia elektroniczna, zapisana na płycie CD. Gorąco zachęcamy do skorzystania z tych pomocy.
Głęboko wierzymy, że Słowo Pana jest światłem dla naszych stóp danym nam zwłaszcza na czas wędrówki przez ciemne doliny lęków i niepewności. Niedziela Biblijna i Tydzień Biblijny mogą stać się doskonałą okazją do ukazania raz jeszcze Księgi Pisma Świętego jako źródła nadziei i pokoju dla udręczonych serc.
Płock, dnia 25 marca 2021 r.

Ks. Jarosław Kwiatkowski
Moderator Diecezjalny
Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II

ANEKS
DO TERMINARZA POSŁUG BISKUPICH I UROCZYSTOŚCI W ROKU 2021

• 6 marca – 5. Wielkopostny dzień skupienia dla kobiet z diecezji płockiej w parafii pw. św. Wojciecha w Płocku - bp Piotr Libera
• 18 marca – Msza św. z racji wielkopostnego dnia skupienia – Dom Księży Emerytów św. Józefa w Płocku - bp Piotr Libera
• 22 marca – Inauguracja Roku Rodziny – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, godz. 17.00 - bp Piotr Libera
• 10 kwietnia – Uroczystość 100. rocznicy odznaczenia miasta Płocka Krzyżem Walecznych – Katedra – Płock, godz. 10.00 - bp Piotr Libera
• 13 kwietnia – Wizytacja pasterska w parafii Krysk - bp Piotr Libera
• 22 kwietnia – Bierzmowanie w parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku – bp Mirosław Milewski
• 12 maja – Bierzmowanie w parafii Grudusk – bp Mirosław Milewski
• 5 czerwca – Bierzmowanie w parafii Gąbin – bp Mirosław Milewski
• 5 czerwca, godz. 12.00 – Bierzmowanie w parafii Zeńbok – ks. inf. Wojciech Góralski
• 5 czerwca, godz. 18.00 – Bierzmowanie w parafii Koziczynek – ks. inf. Wojciech Góralski
• 27 czerwca – Konsekracja ołtarza w kościele parafialnym w parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej – bp Mirosław Milewski
• 28 sierpnia, godz. 11.00 – 5. Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków w parafii pw. św. Benedykta w Sierpcu - bp Piotr Libera
• 24 września – Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Raciążu – bp Mirosław Milewski
• 3 października - Pobłogosławienie nowej plebani w parafii Rogozino - bp Piotr Libera
• 4 października – Wizytacja pasterska połączona z błogosławieństwem domu parafialnego w parafii pw. św. Ojca Pio w Płońsku - bp Piotr Libera
• 17 października – Bierzmowanie w parafii Rogozino – bp Mirosław Milewski
• 18 października – Uroczystości ku czci św. Łukasza patrona służby zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – bp Mirosław Milewski

Płock, dnia 25 marca 2021 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

PERSONALIA

Nominacje

1. Ks. mgr Jacek Kędzierski, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sudragach, z dniem 24 marca 2021 r., mianowany sędzią diecezjalnym Sądu Biskupiego w Płocku, do końca obecnej kadencji sędziów diecezjalnych.
2. Ks. mgr Bogdan Kołodziejski, wikariusz parafii pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku, z dniem 23 marca 2021 r., mianowany diecezjalnym referentem duszpasterstwa głuchoniemych i słabosłyszących w diecezji płockiej.

Zwolnienia

1. Ks. mgr Paweł Biedrzycki, diecezjalny referent duszpasterstwa głuchoniemych i słabosłyszących w diecezji płockiej, z dniem 23 marca 2021 r., zwolniony z pełnionej funkcji.
2. Ks. mgr Mariusz Marciniak, wikariusz parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim, z dniem 23 marca 2021 r., zwolniony z funkcji duszpasterza głuchoniemych i słabosłyszących w diecezji płockiej.
Płock, dnia 25 marca 2021 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz


Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 26 marca 2021 r.
Nr 627/2021

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x