OKÓLNIK
Okólnik 7/2020
13.02.2020
Spis treści:

Okólnik 7

LIST BISKUPA PŁOCKIEGO
DO OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Santità, Amatissimo Santo Padre,
il 21 gennaio 2019 sono stato accolto da Te in udienza privata, durante la quale Ti ho presentato il mio grande desiderio di trascorrere sei mesi nell’eremo dei Camaldolesi, vicino a Cracovia. Dopo 43 intensi anni di sacerdozio desideravo profittare di questo tempo sabbatico per rinnovare le mie forze spirituali e fisiche.
Santo Padre, con magnanimità hai consentito ai miei piani, dandomi la Tua paterna benedizione. Per questo desidero ringraziarTi ancora una volta.
Il 1° luglio sono stato accolto con grande gentilezza dalla comunità degli eremiti camaldolesi di Srebrna Góra (Mons Argenteus, Monte Argentina). Fin dal primo giorno ho seguito scrupolosamente l’orario quotidiano degli eremiti in tutti i suoi momenti. Con l’aiuto di Dio ho cercato di prendere il più possibile dal carisma dei Camaldolesi, innestato nella spiritualità di san Romualdo e del beato Paolo Giustiniani. Immergendomi nel silenzio e nella quiete dell’eremo, ho sperimentato quanto è vero il motto camaldolense: „O beata solitudine, che apri i cuori verso Dio e gli uomini.”
Le molte ore passate davanti al Signore nascosto nel Santissimo Sacramento hanno riempito il mio cuore di pace e del fascino di scoprire sempre di nuovo “Colui che É”. E’ stato un tempo d’intensa e vicina permanenza con Colui nel Quale „noi viviamo, ci muoviamo e siamo”(cfr. Atti 17,28), e anche di ritorno al primo Amore, del quale scrive s. Giovanni Apostolo. L’Officium lectionis, celebrato prima dell’alba, copiosamente nutriva l’anima con il cibo della Parola di Dio e i testi dei Padri della Chiesa. Il clima altamente spirituale dell’eremo, il silenzio, la solitudine, aiutavano ad entrare nella preghiera contemplativa. In questo cammino mi è stata di guida l’opera mistica del XIV secolo „La nube della non-conoscenza” (The Cloud of Unknowing).
Santo Padre, ogni giorno ho avuto presente la Tua domanda, fattami nel colloquio in Vaticano, di pregare la Madonna per Te. Ti assicuro di aver messo tutte le Tue intenzioni, così come le preoccupazioni e le gioie, nelle mani di Maria, là venerata particolarmente come Regina Eremitarum.
Il 1° gennaio 2020 sono tornato a Płock per servire il Popolo di Dio con rinnovato zelo. All’inizio dell’anno nuovo, guardando il Volto della Sancta Dei Genitrix, canto nel cuore il mio Magnificat, dando lode a Dio per le grazie ricevute nei sei mesi scorsi. Mi rivolgo a Te, amatissimo Santo Padre, e Ti chiedo umilmente di voler benedire me e tutta la diocesi di Płock.
Con la più profonda venerazione e devozione filiale.
Płock, 2 gennaio 2020
† Piotr Libera
Vescovo di Płock

Tłumaczenie listu:

Wasza Świątobliwość, Umiłowany Ojcze Święty,
21 stycznia 2019 roku zostałem przyjęty przez Ciebie na audiencji prywatnej, w czasie której przedstawiłem Ci moją wielką prośbę. Mianowicie prosiłem wtedy o zgodę na spędzenie sześciu miesięcy w eremie Kamedułów pod Krakowem. Mając 43 lata kapłaństwa pragnąłem skorzystać z tego czasu sabatycznego, żeby odnowić swoje siły duchowe i fizyczne.
Wielkodusznie wyraziłeś, Ojcze Święty, zgodę na moje plany, udzielając mi swego ojcowskiego błogosławieństwa. Pragnę Ci za to jeszcze raz z całego serca podziękować.
1 lipca 2019 rozpocząłem swój pobyt w eremie Srebrnej Góry, przyjęty z wielką życzliwością przez wspólnotę pustelników Kamedułów. Od samego początku włączyłem się w program dnia eremitów, wypełniając skrupulatnie wszystkie jego punkty. Starałem się, z Bożą pomocą, czerpać jak najwięcej z charyzmatu eremickiego, którego źródłem jest duchowość Świętego Romualda i Błogosławionego Pawła Giustiniani. Zanurzając moje życie w ciszę i milczenie panujące w eremie, doświadczyłem, jak prawdziwe jest motto towarzyszące pustelnikom kamedułom: „O błogosławiona samotności, która otwierasz serca na Boga i ludzi”.
Wiele godzin spędzonych przed Panem ukrytym w Najświętszym Sakramencie ołtarza napełniły moje serce pokojem i fascynacją ciągle na nowo odkrywanego TEGO, KTÓRY JEST. Był to czas intensywnego i bliskiego obcowania z TYM, w którym „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”. A zarazem czas powrotu do tej pierwszej Miłości, o której pisze Apostoł Jan. Officium lectionis sprawowane jeszcze przed świtem, karmiło obficie duszę pokarmem Słowa Bożego i tekstami zaczerpniętymi ze skarbca Ojców Kościoła. Cały klimat duchowy panujący w pustelni, milczenie, samotność, sprzyjały wejściu w rytm modlitwy kontemplacyjnej. Przewodnikiem na tej drodze był dla mnie czternastowieczny traktat mistyczny zatytułowany: „Obłok niewiedzy” (The Cloud of Unknowing).
Każdego również dnia pamiętałem, Ojcze Święty, o Twojej prośbie wyrażonej podczas naszej rozmowy w Watykanie, żeby modlić się za Ciebie do Matki Bożej. Zapewniam Cię, że wszystkie Twoje intencje, Twoje troski i radości, powierzałem w dłonie Maryi, która w eremie jest szczególnie czczona jako Królowa Pustelników (Regina Eremitarum).
1 stycznia 2020 roku powróciłem do Płocka, aby służyć ludowi Bożemu z odnowionym zapałem. U progu nowego roku, wpatrując się w oblicze Bożej Rodzicielki, śpiewam w sercu mój Magnificat, hymn uwielbienia Boga za łaski, które stały się moim udziałem w czasie minionych sześciu miesięcy. Natomiast Ciebie, Umiłowany Ojcze Święty, proszę pokornie o błogosławieństwo dla mnie i całej Diecezji Płockiej.
Z wyrazami najgłębszej czci i synowskiego oddania.
Płock, 2 stycznia 2020 r.


† Piotr Libera
Biskup Płocki


ODPOWIEDŹ SEKRETARIATU STANU
NA LIST BISKUPA PŁOCKIEGO DO PAPIEŻA FRANCISZKA


SEKRETARIAT STANU
SEKCJA PIERWSZA - SPRAWY OGÓLNE Watykan, 20 stycznia 2020 r.
N. 478.087


Jego Ekscelencja
Ks. Bp Piotr LIBERA
Biskup Płocki

Ekscelencjo,
Czcigodny Księże Biskupie,

W imieniu Jego Świątobliwości Franciszka bardzo dziękuję za list z dnia 2 stycznia bieżącego roku i informację o ubiegłorocznym pobycie Księdza Biskupa w Eremie Ojców Kamedułów na Srebrnej Górze k. Krakowa.
Ojciec Święty życzy, by czas pobytu w. Eremie, doświadczenie duchowości Monastycznej opartej na regule św. Romualda, przenikniętej ascezą, milczeniem i modlitwą, jak również osobiste przemyślenia Księdza Biskupa, owocowały w dalszym Jego życiu i posłudze biskupiej gorliwością i szlachetnymi inicjatywami.
Jego Świątobliwość z serca udziela Księdzu Biskupowi i całej Diecezji Płockiej Apostolskiego Błogosławieństwa.

Z Chrystusowym pozdrowieniem
† Edgar Peńa Parra
Substytut Sekretariatu Stanu

APEL DO DIECEZJAN
W SPRAWIE WYSTAWY O ŚW. JANIE PAWLE II
W MUZEUM DIECEZJALNYM W PŁOCKU

Muzeum Diecezjalne w Płocku, we współpracy z różnymi osobami i organizacjami, przygotowuje stałą wystawę na temat papieskiego pobytu w stolicy naszej diecezji w dn. 7-8 czerwca 1991 r. podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny. Setna rocznica urodzin Papieża Polaka jest ku temu stosowną okazją. Dlatego zwracam się do Was, Umiłowani Diecezjanie, Drodzy Kapłani, Siostry Zakonne, Bracia i Siostry Świeccy z serdeczną prośbą o udostępnienie materiałów, związanych z pielgrzymką Papieża Polaka do Płocka, jak i z innymi pobytami Karola Wojtyły na Mazowszu. Jeśli posiadacie bilety, karnety, pocztówki, cenne fotografie, lub chcielibyście podzielić się wspomnieniami z tamtych dni czerwca 1991 r., proszę Was o przekazanie tych przedmiotów lub ich kopii na poczet tworzącej się ekspozycji.
O zebranie tych obiektów proszę Waszych Księży Proboszczów, którzy przekażą je do Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej lub Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Bóg zapłać za wszelką Waszą życzliwość w tej sprawie.
Serdecznie Was pozdrawiam z Tumskiego Wzgórza i polecam Bożej Opatrzności!

Płock, dn. 11 lutego 2020 r.
We wspomnienie NMP z Lourdes

† Piotr Libera
Biskup Płocki

ZARZĄDZENIE: Apel Biskupa Płockiego należy odczytać wiernym w niedzielę, 16 lub 23 lutego br., podczas wszystkich Mszy Świętych, w ramach ogłoszeń parafialnych.
Płock, 11 lutego 2020 r.


† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny


KOMUNIKAT REKTORA DIECEZJALNEGO SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W PŁOCKU

W bieżącym roku przypada 90 - lecie przybycia siostry Faustyny Kowalskiej do klasztoru Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku i 89. rocznica pierwszego Objawienia Jezusa Miłosiernego. Dnia 22 lutego 1931 roku w Płocku, siostrze Faustynie objawił się Jezus i poprosił o namalowanie obrazu według otrzymanej wizji.
W sobotę, 22 lutego b.r. o godzinie 12.00, po raz pierwszy pielgrzymi z różnych stron Polski zgromadzą się w nowobudowanej świątyni na wspólnej Mszy Świętej celebrowanej przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę, a o godzinie 15.00 zostanie odmówiona Koronka do Bożego Miłosierdzia.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Czcicieli Bożego Miłosierdzia do wzięcia udziału w uroczystościach w miejscu pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego oraz do nawiedzenia naszego Sanktuarium. Zgromadzeni w tym szczególnym miejscu, wołajmy razem ze św. Siostrą Faustyną: „Jezu, ufamy Tobie!”.
Płock, 7 lutego 2020 r.


Ks. Tomasz Brzeziński, Rektor Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku
i Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku

ZARZĄDZENIE: Powyższe zaproszenie proszę odczytać wiernym w niedzielę, 16 lutego 2020 r., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.
Płock, dnia 11 lutego 2020 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

REKOLEKCJE DLA PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS

Jak co roku, Caritas Diecezji Płockiej organizuje rekolekcje dla Członków Parafialnych Zespołów Caritas i Parafialnych Zespołów Charytatywnych.
Odbędą się one w Ośrodku Charytatywno – Szkoleniowym Caritas w Popowie n/Bugiem, w dniach 6 – 8 marca 2020 r.
Bardzo proszę Księży Proboszczów o przekazanie informacji zainteresowanym osobom.
Dodatkowe informacje i zapisy w sekretariacie Caritas w Płocku, ul. Sienkiewicza 34, Tel. (24) 267-82-40.
Płock, 11 lutego 2020 r.


Ks. Szczepan Bugaj
Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej

 

KOMUNIKAT KANCELARII KURII

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł przekazał informację o organizowanym przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty „Otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich”. Wśród instytucji uprawnionych do udziału w konkursie są również parafie jako osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Według informacji Pana Wojewody, podmioty, którym zostanie zlecona realizacja zadań, otrzymają wsparcie i dotacje na dofinansowanie (trzeba się więc w ewentualnym wniosku uwzględnić wkład własny). Wypoczynek (wyjazd lub półkolonie) należy zorganizować w okresie ferii letnich, czyli między 27 czerwca a 31 sierpnia 2020 r.
Konkurs ofert zostanie ogłoszony w drugiej połowie marca. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania zostaną zamieszczone m.in. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie. Po ogłoszeniu konkursu zostaną zorganizowane spotkania informacyjno-szkoleniowe dla chętnych organizatorów wypoczynku oraz dzień otwarty dla zainteresowanych przedstawicieli parafii. Prosimy, aby parafie zainteresowane udziałem w spotkaniu, przesłały informacje wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail na adres: ipr@kuratorium.waw.pl
Płock, dnia 10 lutego 2020 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

PERSONALIA

Nominacje

1. Ks. kan. dr Andrzej Krasiński, proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie, z dniem 10 lutego 2020 r., mianowany kapelanem gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Rypinie.
2. Ks. kan. dr Andrzej Rojewski, z dniem 21 lutego 2020 r., mianowany kapelanem Domu „Leonianum” w Sikorzu.
3. ks. mgr Krzysztof Szuliński, z dniem 21 lutego 2020 r., mianowany wikariuszem parafialnym parafii pw. Ducha Świętego w Płocku.

Zwolnienia

Ks. mgr Krzysztof Szuliński, kapelan Domu „Leonianum” w Sikorzu, z dniem 21 lutego 2020 roku zwolniony z pełnionej funkcji.

Płock, dnia 12 lutego 2020 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
KanclerzKuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 12 lutego 2020 r.
Nr 355/2020

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x