OKÓLNIK
Okólnik 33/2020
Spis treści:

Okólnik 33

LIST KONGREGACJI DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
ZATWIERDZONY PRZEZ PAPIEŻA FRANCISZKA

„Z RADOŚCIĄ POWRÓĆMY DO EUCHARYSTII!
LIST O CELEBROWANIU LITURGII W CZASIE I PO PANDEMII COVID-19 DO PRZEWODNICZĄCYCH KONFERENCJI EPISKOPATÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO”

Pandemia wywołana wirusem COVID-19 nie tylko zakłóciła dynamikę życia społecznego, rodzinnego, gospodarczego, oświatowego i zawodowego, ale też zaburzyła życie wspólnoty chrześcijańskiej, włącznie z jego wymiarem liturgicznym. Aby uniemożliwić przenoszenie wirusa, konieczne było wprowadzenie sztywnego dystansu społecznego, co miało następstwa dla pewnej zasadniczej cechy życia chrześcijańskiego: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20); „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne (Dz 2,42-44).
Wymiar wspólnotowy ma znaczenie teologiczne: Bóg jest więzią Osób w Trójcy Przenajświętszej; stworzył człowieka w relacyjnej komplementarności mężczyzny i kobiety, gdyż „nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam” (Rdz 2,18), nawiązuje więź z mężczyzną i kobietą oraz powołuje ich do wejścia z Nim w relację: jak trafnie to ujął Święty Augustyn, niespokojne jest nasze serce, dopóki nie znajdzie Boga i w Nim nie spocznie (por. „Wyznania”, I, 1). Pan Jezus rozpoczął publiczną działalność, powołując grupę uczniów, by wspólnie żyli i głosili Królestwo; z tej małej trzódki narodził się Kościół. Dla opisania życia wiecznego Pismo Święte posługuje się obrazem miasta: Niebieskiego Jeruzalem (por. Ap 21); miasto to wspólnota osób połączonych wspólnymi wartościami, zasadniczymi realiami ludzkimi i duchowymi, miejscami, świątyniami i różnoraką zorganizowaną aktywnością osób, które współdziałają w budowaniu wspólnego dobra. Poganie wznosili świątynie przeznaczone wyłącznie dla bóstwa, a niedostępne dla ludzi, chrześcijanie zaś, gdy tylko mogli się cieszyć wolnością sprawowania kultu, szybko zbudowali miejsca będące domus Dei et domus ecclesiae, gdzie wierni stanowili wspólnotę Boga, lud zwołany do sprawowania kultu i ustanowiony zgromadzeniem świętym. Bóg mógł zatem ogłosić: „Ja jestem twoim Bogiem, ty będziesz moim ludem” (por. Wj 6,7; Pwt 14,2). Pan wiernie zachowuje swoje przymierze (por. Pwt 7,9), dlatego Izrael staje się Przybytkiem Boga, miejscem uświęconym Jego obecnością w świecie (por. Wj 29,45; Kpł 26,11-12). Dlatego dom Pański oznacza obecność rodziny dzieci Bożych. Także i dzisiaj, w modlitwie na poświęcenie nowego kościoła, biskup prosi o to, by kościół ten był tym, czym powinien być zgodnie ze swoją naturą: „…aby zawsze był miejscem świętym […]. Niech tutaj zdroje łask zmywają ludzkie winy, aby dzieci Twoje, Ojcze, umarłe dla grzechu, rodziły się na nowo do życia Bożego. Niech Twoi wierni, zgromadzeni wokół ołtarza, sprawują pamiątkę Paschy i posilają się przy stole słowa i Ciała Pańskiego. Niech wznosi się tutaj miła Tobie ofiara chwały, a głos ludzi, złączony ze śpiewem Aniołów, niech rozbrzmiewa w nieustannej modlitwie za zbawienie świata. Niechaj tutaj ubodzy znajdą miłosierdzie, uciśnieni prawdziwą wolność, a wszyscy ludzie niech przyoblekają się w godność Twoich dzieci, aż osiągną szczęśliwie radość życia wiecznego w niebieskim Jeruzalem”.
Wspólnota chrześcijan nigdy nie stosowała izolacji i nigdy nie czyniła z kościoła miasta z zamkniętymi bramami. Chrześcijanie, ceniąc wartość życia wspólnotowego oraz dążenia do wspólnego dobra, zawsze zabiegali o integrację w społeczeństwie, jakkolwiek ze świadomością swojej odmienności: być w świecie, nie należąc do świata ani się do niego nie ograniczając (por. „List do Diogneta”, 5-6). Także w sytuacji zagrożenia spowodowanego pandemią ujawniło się wielkie poczucie odpowiedzialności: słuchając władz świeckich i ekspertów oraz z nimi współpracując, Księża Biskupi i konferencje poszczególnych episkopatów byli gotowi podejmować trudne i bolesne decyzje, włącznie z przedłużonym zawieszeniem udziału wiernych w celebracji Eucharystii. Kongregacja wyraża głęboką wdzięczność Księżom Biskupom za zaangażowanie i wysiłek włożony w próby udzielenia odpowiedzi w możliwie najlepszy sposób na nieprzewidzianą i złożoną sytuację.
Kiedy tylko jednak okoliczności na to pozwalają, koniecznie i pilnie trzeba powrócić do normalności życia chrześcijańskiego; jego domem jest budynek kościoła, zaś sprawowanie liturgii, a zwłaszcza Eucharystii, „jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc” (Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium”, 10).
Świadomi faktu, że Bóg nigdy nie opuszcza ludzkości, którą stworzył, i że nawet najcięższe próby mogą przynosić owoce łaski, przyjęliśmy oddalenie od ołtarza Pańskiego jako czas postu eucharystycznego, służący z pożytkiem temu, byśmy na nowo odkryli żywotne znaczenie, piękno i niezmierzoną wartość Eucharystii. Kiedy to tylko możliwe, trzeba jednak powrócić do Eucharystii z oczyszczonym sercem, z odnowionym zadziwieniem, z mocniejszym pragnieniem, by spotkać Pana, trwać przy Nim i przyjąć Go, aby zanieść Go braciom, dając świadectwo życia wypełnionego wiarą, miłością i nadzieją.
Ten czas wyrzeczenia może dać nam łaskę zrozumienia serca naszych braci męczenników z Abiteny (z początku IV wieku), którzy wobec oczywistego wyroku śmierci odpowiedzieli swoim sędziom ze spokojnym zdecydowaniem: „Sine Dominico non possumus”. Bezwzględnego non possumus (nie możemy) i bogactwa znaczeniowego przymiotnika użytego w formie rzeczownika Dominicum (tego, co należy do Pana), nie można przetłumaczyć za pomocą jednego słowa. Króciutka formuła kryje w sobie wielkie bogactwo odcieni znaczeń, które dzisiaj możemy rozważać:
– Nie możemy żyć, być chrześcijanami, w pełni realizować swojego człowieczeństwa oraz pragnień dobra i szczęścia, które nosimy w sercu, bez Słowa Bożego, które podczas celebracji urzeczywistnia się i staje się żywym słowem, wypowiadanym przez Boga do tego, kto dzisiaj otwiera serce, by słuchać;
– Nie możemy żyć jako chrześcijanie bez uczestnictwa w Ofierze Krzyża, w której Pan Jezus daje siebie bez reszty, aby swoją śmiercią zbawić człowieka, który umarł wskutek grzechu; Odkupiciel jednoczy ze sobą ludzkość i przyprowadza ją do Ojca; w uścisku Ukrzyżowanego każde ludzkie cierpienie znajduje światło i pokrzepienie;
– Nie możemy bez uczty eucharystycznej, bez stołu Pańskiego, do którego jesteśmy zaproszeni jako dzieci i bracia, by przyjmować tego samego Chrystusa Zmartwychwstałego, obecnego w ciele, krwi, duszy i bóstwie w Chlebie z nieba, który nas krzepi w radościach i w trudach ziemskiego pielgrzymowania;
– Nie możemy bez wspólnoty chrześcijańskiej, rodziny Pana: potrzebujemy spotkań z braćmi, z którymi nas łączy dziecięctwo Boże, braterstwo z Chrystusem, powołanie i dążenie do świętości i zbawienia dusz w całej bogatej różnorodności wieku, osobistych historii życia, charyzmatów i powołań;
– Nie możemy bez domu Pańskiego, który jest naszym domem, bez świętych miejsc, gdzie narodziliśmy się dla wiary, gdzie odkryliśmy opatrznościową obecność Pana i miłosierny uścisk Jego ramion, podnoszący tego, kto upadł, gdzie uświęciliśmy swoje powołanie do życia zakonnego lub małżeńskiego, gdzie zanosiliśmy błagania i dziękczynienia, cieszyliśmy się i płakali, gdzie powierzaliśmy Ojcu naszych najbliższych, którzy doszli do kresu ziemskiego pielgrzymowania;
– Nie możemy bez dnia Pańskiego, bez niedzieli, która przynosi światło i nadaje sens kolejnym dniom pracy oraz rodzinnym i społecznym obowiązkom.
O ile środki społecznego przekazu swoją cenną działalnością służą chorym i innym ludziom niemogącym pójść do kościoła, i wyświadczyły wielką przysługę, transmitując Mszę Świętą w czasie, gdy nie było możliwości przeżywania jej we wspólnocie, żadna transmisja nie może się równać z osobistym udziałem w Eucharystii ani nie może go zastąpić. Same transmisje mogą nas nawet oddalić od osobistego i głębokiego spotkania z Bogiem Wcielonym, który wydał nam siebie nie w sposób wirtualny, ale rzeczywisty, mówiąc: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,56). Fizyczny kontakt z Panem jest żywotny, niezbędny, niezastąpiony. Kiedy już określono i podjęto konkretne środki ograniczające do minimum możliwość zakażenia wirusem, niech wszyscy koniecznie zajmą z powrotem swoje miejsce w zgromadzeniu braci, niech odkryją na nowo niezastąpioną wartość i piękno celebracji, niech zaproszą i przyciągną zaraźliwym entuzjazmem braci i siostry, którzy są zniechęceni, wystraszeni, nazbyt długo nieobecni czy pogubieni.
Dykasteria chce potwierdzić pewne zasady i zasugerować pewne linie działania dla ułatwienia szybkiego i bezpiecznego powrotu do celebrowania Eucharystii.
Należyta dbałość o przestrzeganie norm higieny i bezpieczeństwa nie może prowadzić do wyjałowienia gestów i obrzędów, do nieświadomego nawet siania lęku i poczucia zagrożenia wśród wiernych.
Od Księży Biskupów oczekuje się roztropnych, ale stanowczych działań wobec władz publicznych, by nie sprowadzały one uczestnictwa wiernych w Eucharystii do kategorii „zgromadzeń” i nie uznawały go za równorzędne czy wręcz podrzędne wobec różnych form spotkań rekreacyjnych.
Określanie norm liturgicznych nie leży w kompetencji władz świeckich, lecz prawo kierowania sprawami liturgii mają tylko kompetentne władze kościelne (por. „Sacrosanctum Concilium”, 22).
Wiernym należy ułatwić udział w celebracjach, ale bez improwizowanych eksperymentów liturgicznych i przy pełnym poszanowaniu zawartych w księgach liturgicznych norm, które określają przebieg celebracji. Liturgia, będąca doświadczeniem sacrum, świętości i przemieniającego piękna, jest przedsmakiem harmonii wiecznego szczęścia: należy zatem dbać o godność miejsc, wyposażenia kościołów, sposobów sprawowania świętych obrzędów, zgodnie z rzeczowym zaleceniem Soboru Watykańskiego II: „Obrzędy niech się odznaczają szlachetną prostotą” („Sacrosanctum Concilium”, 34).
Należy uznać prawo wiernych do przyjmowania Ciała Chrystusa i do adorowania Pana obecnego w Eucharystii w przewidzianych formach, bez ograniczeń wykraczających poza zasady higieny określone przez władze publiczne lub przez Księży Biskupów.
Podczas Eucharystii wierni adorują obecnego w niej Zmartwychwstałego Jezusa; widzimy zaś, jak łatwo zanika zmysł adoracji, modlitwa adoracji. Prosimy Pasterzy, by w swoich katechezach podkreślali konieczność adoracji.
Niezawodną zasadą chroniącą przed zbłądzeniem jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo normom określanym przez Kościół, posłuszeństwo Księżom Biskupom. W trudnych czasach (mam na myśli na przykład wojny, pandemie) Księża Biskupi i Konferencje Episkopatów mogą ustalać tymczasowe normy postępowania, których należy przestrzegać. Posłuszeństwo chroni skarb powierzony Kościołowi. Zasady wprowadzone przez Księży Biskupów i Konferencje Episkopatów tracą ważność, kiedy sytuacja wraca do normy.
Kościół wciąż będzie troszczyć się o osobę ludzką w jej integralności. Daje świadectwo nadziei, nakłania do zaufania Bogu, przypomina, że ziemskie życie jest ważne, ale znacznie ważniejsze jest życie wieczne: wspólne życie z Bogiem przez całą wieczność jest naszym celem, naszym powołaniem. Taka jest wiara Kościoła, o której przez długie wieki dawały świadectwo rzesze męczenników i świętych, takie jest pozytywne głoszenie, które uwalnia od jednostronnych uproszczeń, od ideologii: z należytą dbałością o zdrowie publiczne Kościół łączy głoszenie i towarzyszenie na drodze do wiecznego zbawienia dusz. Nadal zatem powierzajmy się ufnie Bożemu miłosierdziu, przyzywajmy wstawiennictwa błogosławionej Dziewicy Maryi, Salus infirmorum et Auxilium christianorum, w intencji tych wszystkich, których ciężko doświadcza pandemia i wszelkie inne cierpienie; nie ustawajmy w modlitwie za tych, którzy opuścili ziemskie życie, jednocześnie zaś ponówmy postanowienie, by być świadkami Zmartwychwstałego i głosicielami niezachwianej nadziei, która przekracza granice tego świata.
W Watykanie, 15 sierpnia 2020 roku, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Podczas audiencji udzielonej 3 września 2020 roku niżej podpisanemu
Kardynałowi Prefektowi Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Ojciec Święty Franciszek zatwierdził niniejszy list i polecił jego publikację.

Kard. Robert Sarah
Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

KOMUNIKATY DUSZPASTERSTWA RODZIN DIECEZJI PŁOCKIEJ

1. XXXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę
Pielgrzymka odbyła się w dn. 26-27 września 2020 r. Każda parafia otrzymała plakat informacyjny. Z naszej diecezji uczestniczyła reprezentacja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku.

2. Misje kanoniczne dla doradców życia rodzinnego
Jak co roku, prosimy Księży Proboszczów o dostarczenie próśb
o misję kanoniczną dla doradców do dn. 15 października br. (formularz do pobrania na stronie: http://plockierodziny.pl/wp-content/uploads/2018/08/Formularz_o_misje_DŻR-2018-1.pdf). Jeśli mieliby Księża nowe osoby chętne do podjęcia tej funkcji, prosimy o kontakt
z Wydziałem ds. Rodzin.

3. Spotkania formacyjne dla doradców życia rodzinnego
Tegoroczne spotkania formacyjne będą miały w tym roku nieco inny charakter. Otrzymaliśmy propozycję współpracy w pewnym ciekawym projekcie, dlatego postanowiliśmy powiązać jego treści z formacją doradców życia rodzinnego. Zapraszamy do udziału w spotkaniach w jednym, wybranym przez doradców, z poniższych miejsc i terminie. Ze względu na pandemię organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

Spotkanie 1: Płońsk, parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego, 24 października 2020 r. (sobota)

09.30 Rejestracja uczestników
10.00 Artur i Aldona Wiśniewscy (Zarząd Fundacji Tak dla Rodziny) – Rozpoczęcie Weekendowych Spotkań z Rodziną
10.10-10.40 ks. dr Przemysław Drąg (Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin), „Wartość rodziny wczoraj i dziś”
10.40-11.10 – Beata Choroszewska (Krajowa Doradczyni Życia Rodzinnego), „Budowanie więzi małżeńskich i rodzinnych a poradnictwo rodzinne”
11.10-11.40 Janusz Wardak (Akademia Familijna), „Wielodzietna Rodzina to w niej jest SIŁA” – promocja dzietności
11.45 Otwarcie wystawy planszowej „Rodzina – w niej jest SIŁA”
12.00 Msza św. w kościele parafialnym
13.00-13.30 Iga i Konrad Grzybowscy („Ster na Miłość”), „Warto być razem na zawsze”
13.30-14.30 Catering
14.30-15.30 ks. dr Wojciech Kućko (UKSW, Wydział Studiów nad Rodziną, Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej), „Rola Kościoła w budowaniu rodziny”. Bieżące kwestie duszpasterstwa rodzin
15.30-16.30 Witold Wybult (Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego), „Wspieranie rodziny przez instytucje Państwa i Kościoła”

Spotkanie 2: Mława, parafia pw. Świętej Rodziny, 28 listopada 2020 r. (sobota)

09.30 Rejestracja uczestników
10.00 Artur i Aldona Wiśniewscy (Zarząd Fundacji Tak dla Rodziny) – Rozpoczęcie Weekendowych Spotkań z Rodziną
10.10-10.40 – prof. UKSW dr hab. Maria Ryś (kierownik Zakładu Psychologii Małżeństwa i Rodziny), „Szczęście przychodzi przez rodzinę”
10.40-11.15 – ks. prof. dr hab. Robert Skrzypczak (PWT, Warszawa), „Miłość warta obrączek”
11.15-11.40 – Andrzej Dubiel, „Moje Cztery Królowe – o miłości w rodzinie Dubielów”
11.45 Otwarcie wystawy planszowej – „Rodzina – w niej jest SIŁA”
12.00 Msza św. w kościele parafialnym
13.00 Anna Gajosz-Burzyńska i Tadeusz Burzyński (Polonijne Duszpasterstwo Małżeństw i Rodzin, Rzym), „Wartość rodziny w świetle nauki św. Jana Pawła II”
13.30-14.30 Catering
14.30-15.30 – ks. dr Wojciech Kućko (UKSW, Wydział Studiów nad Rodziną, Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej), „Miłość fundamentem rodziny”. Bieżące kwestie duszpasterstwa rodzin
15.30-16.30 Witold Wybult (Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego), „Rodzina fundamentem każdego społeczeństwa”

Bardzo prosimy doradców i doradczynie o zdecydowanie, w którym spotkaniu wezmą udział oraz potwierdzenie wyboru na adres mailowy: rodzina@diecezjaplocka.pl lub telefonicznie: 505 079 260 (Witold Wybult), do dn. 15 października 2020 r. Na każdym ze spotkań zostaną przekazane misje kanoniczne, podpisane przez Biskupa Płockiego. Część popołudniowa spotkań będzie okazją do wymiany doświadczeń i uwag na temat bieżących spraw duszpasterstwa rodzin. W tym roku udział w spotkaniach jest darmowy.

4. Projekt z Budżetu Obywatelskiego Miasta Płocka
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Płocka do głosowania na projekt nr 33 w Budżecie Obywatelskim naszego miasta. Dotyczy on upamiętnienia miejsca w pobliżu Orlen Areny, w którym w 1991 r. św. Jan Paweł II sprawował w Płocku Mszę św. Planowana jest budowa okazałego pomnika, będącego właściwym świadectwem pobytu Papieża Polaka w Płocku. Głosy można oddawać osobiście w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Misjonarska 22 w Płocku, oraz internetowo. Szczegóły na plakatach i ulotkach, dostępnych we wszystkich parafiach miasta Płocka. Liczy się każdy głos. Głosowanie przeprowadzane jest w dn. 28 września – 11 października br. Szczegóły na stronie internetowej: http://srkplock.pl. Upamiętnienie jest inicjatywą wiernych świeckich, związanych ze stowarzyszeniami i organizacjami diecezji płockiej.

5. Dzień Dziecka Utraconego
Dnia 15 października obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego. W modlitwę różańcową włączmy intencję rodziców i rodziny, które utraciły swoje dzieci. Do każdej parafii naszej diecezji, zgodnie z sugestią Konferencji Episkopatu Polski, zostało przekazane: Kompendium pastoralne o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo urodzonego i towarzyszeniu w żałobie osieroconej rodzinie. Zachęcamy do korzystania w praktyce duszpasterskiej i na katechezie.
W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, jak co roku, dn. 15 października br. o godz. 17.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji rodziców i rodzin dzieci utraconych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

6. XXXV Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem 35. Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej, które odbywają się w dn. 9-25 października 2020 r. Obejmują one wiele ciekawych propozycji naukowych, kulturalnych i duchowych, których hasłem są słowa tegorocznego Dnia Papieskiego: „Totus Tuus”.

9 października, godz. 9.00
79. rocznica męczeńskiej śmierci bł. bpa Leona Wetmańskiego. Msza św. w Bazylice Katedralnej w Płocku. Zamyślenie przy pomniku bł. bpa Leona Wetmańskiego przy ul. Mostowej. Miejsce: Bazylika Katedralna w Płocku. Organizatorzy: Dom Seniora i Fundacja Leonianum – Piękne Życie w Sikorzu, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Parafia Katedralna w Płocku

10 października, godz. 16.00
Wykład dr. hab. Michała Wardzyńskiego (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego) pt.: „Drogi baroku i rokoka do Rzeczpospolitej. Włochy, Francja i Austria”. Miejsce: Sala Barokowa Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku. Organizator: Bractwo św. Antoniego w Ratowie

11 października, godz. 10.00, XX Dzień Papieski
Msza św. inaugurująca rok akademicki wyższych uczelni diecezji płockiej oraz w 200. rocznicę powstania Towarzystwa Naukowego Płockiego. Przewodniczy: Biskup Płocki Piotr Libera. Złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II. Miejsce: Bazylika Katedralna w Płocku

11 października, godz. 19.00
Koncert Wiktora Bramskiego i Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses pod dyrekcją Anny Bramskiej w ramach „Płockich Koncertów Organowych”. Miejsce: Bazylika Katedralna w Płocku. Organizator: Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses

14 października, godz. 17.00
Wieczór poezji „Serce drży, choć zatrzymało się w locie…” (udział po wcześniejszej rejestracji pod nr tel. 505-272-535). Miejsce: kościół parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku (sala w kościele). Organizatorzy: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Szkoły Katolickie w Płocku

15 października, godz. 15.30
Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Zachowując Pamięć i Tożsamość św. Jana Pawła II i Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. In memoriam śp. ks. prof. dr. hab. Ireneusza Mroczkowskiego – pierwszego asystenta kościelnego Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku”. Po sympozjum: koncert Światło w ciemności – Antonina Krzysztoń oraz Marcin Majerczyk (gitara). Miejsce: Sala Barokowa Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku. Organizator: Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku

15 października, godz. 17.00
Msza św. w intencji rodziców i bliskich w Dniu Dziecka Utraconego. Miejsce: Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku. Organizatorzy: Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

15 października, godz. 20.00
Czwartkowa Adoracja Seminaryjna (CZ.A.S.). Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne ze św. Janem Pawłem II. Miejsce: Kaplica Dobrego Pasterza w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Organizator: Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

16 października, godz. 10.45
VIII Bieg Papieski w roku 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II – sztafeta pokoleń śladami pielgrzymki (ograniczona liczba uczestników – członkowie Zarządu AKDP). Organizator: Akcja Katolicka Diecezji Płockiej
10.45 zbiórka na Placu Celebry
11.00 zamyślenie modlitewne
11.15 spotkanie przy pomniku bł. abpa A. J. Nowowiejskiego
11.30 modlitwa przy bramie Zakładu Karnego w Płocku
11.45 zamyślenie pod Oknem Papieskim Domu Biskupiego
12.00 modlitwa w Bazylice Katedralnej i złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II

16 października, godz. 17.00
Spotkanie autorskie z dziennikarką Moniką Rogozińską wokół książki „Polowanie na Matkę” – reportażu historycznego, którego centralnym punktem jest Jasna Góra i wizerunek Czarnej Madonny oraz ich kluczowa rola w dziejach najnowszych. Miejsce: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego. Organizator: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

18 października, po Mszy św. o godz. 11.00
Koncert najpiękniejszych pieśni związanych z pontyfikatem św. Jana Pawła II w wykonaniu chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka. Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Miejsce: kościół parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku. Organizator: Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu

19 października, godz. 18.00
Msza św. w intencji Ojczyzny w 36. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Po Mszy św. pielgrzymka autokarowa na tamę do Włocławka. Zapisy pod nr tel. 507 698 665 (koszt 10 zł). Miejsce: kościół parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku. Organizatorzy: parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku, Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku

20 października, godz. 17.00
Wieczór wspomnień: „Mistrz i Nauczyciel: Ksiądz Profesor Ireneusz Mroczkowski (1949-2020)”. Promocja książki: „Dyscyplina rozumu i uczciwość serca. Ks. Ireneusza Mroczkowskiego (1949-2020) sposób uprawiania teologii moralnej”, red. Andrzej Derdziuk, Wojciech Kućko, TN KUL, Lublin 2020, 536 ss. Miejsce: Sala Barokowa, Opactwo Pobenedyktyńskie w Płocku. Organizatorzy: Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

21 października, godz. 17.30
Wieczór świadectw: Rzymskie spotkania ze św. Janem Pawłem II. Miejsce: Sala Biskupów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Organizator: Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

22 października, godz. 17.00
Prelekcja Wandy Gołębiewskiej pt.: Ojczyzna jest Matką, której należy się miłość – rola matki w życiu św. Jana Pawła II w nawiązaniu do Jego twórczości poetyckiej. Miejsce: siedziba Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” (ul. K. Wielkiego 11 lok. 21 w Płocku). Organizator: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

25 października, po Mszy św. o godz. 12.30
Koncert najpiękniejszych pieśni związanych z pontyfikatem św. Jana Pawła II w wykonaniu chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka. Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Miejsce: kościół parafii pw. św. Wojciecha w Płocku. Organizator: Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu

VIII Przegląd Etiud Teatralnych o Świętych i Błogosławionych „Zwykli – Niezwykli” skierowany do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych diecezji płockiej w nowej formule, w wersji on-line. Po raz pierwszy publiczność ma szansę zagłosować i przyznać nagrodę jednej z etiud prezentowanych w dniach od 20 do 31 października 2020 roku na stronie oraz Facebooku Książnicy Płockiej. Szczegóły: https://ksiaznicaplocka.pl/przeglad-zwykli-niezwykli-etiudy-o-swietych-i-blogoslawionych/. Miejsce: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego. Organizatorzy: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej

Płock, dnia 7 października 2020 r.Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

KOMUNIKAT DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO
DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

Zapowiadane wcześniej spotkanie dekanalnych ojców duchownych odbędzie się 26 października 2020 r. (poniedziałek) w Sali Biskupów Opactwa Pobendyktyńskiego, pod przewodnictwem Biskupa Płockiego. Rozpocznie się o godz. 12:00 modlitwą Anioł Pański oraz odmówieniem jednej tajemnicy Różańca. Następnie ks. prałat Jakub Szcześniak, ojciec duchowny Wyższego Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Warszawie, wygłosi referat: Ojciec duchowny w dekanacie – nowe wyzwania; przewidziana jest dyskusja. Po jej zakończeniu zostaną przedstawione sprawy bieżące m.in. sprawozdanie delegata Biskupa Płockiego ds. stałej formacji duchowieństwa z ogólnopolskiego zjazdu delegatów biskupich, który odbył się w Częstochowie w dniach 15-16 września br. Spotkanie zakończy się okolicznościowym poczęstunkiem.
W imieniu Biskupa Płockiego serdecznie zapraszam wszystkich dekanalnych ojców duchownych na to spotkanie.
Płock, dnia 6 października 2020 r.

Ks. Bogdan Czupryn
Delegat Biskupa Płockiego
ds. stałej formacji duchowieństwa

KOMUNIKAT KANCELARII KURII

Na prośbę Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski przekazujemy informację, że na terenie całego kraju w dniach od 1 września do 20 listopada 2020 r., przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny. Jego celem jest dostarczenie kluczowych informacji statystycznych, spisywane są gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą. W popularyzowanie spisu włączył się Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. Powodzenie badania zależy od przychylności społeczeństwa oraz rzetelnego zaangażowania respondentów. Z tego powodu Główny Urząd Statystyczny zwrócił się do ks. abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego KEP, z prośbą o wsparcie tej inicjatywy wśród rolników i uzyskał pozytywną odpowiedź. Zwracamy się więc do Księży Proboszczów, aby przychylnie podeszli do tej inicjatywy i pomogli w jej popularyzacji i wykonaniu.
Płock, dnia 9 października 2020 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

PERSONALIA


Nominacja

Ks. prał. prof. dr hab. Jan Krajczyński, wiceoficjał Sądu Biskupiego Płockiego, z dniem 23 września 2020 r., mianowany przewodniczący Rady Społecznej przy Biskupie Płockim.
Płock, dnia 9 października 2020 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 9 października 2020 r.
Nr 2125/2020

 

 

 

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x