OKÓLNIK
Okólnik 32/2020
22.09.2020
Spis treści:

Okólnik 32


LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI ZAPOWIADAJĄCY OBCHODY
XX DNIA PAPIESKIEGO

TOTUS TUUS

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Pan Bóg stworzył świat z miłości i troszczy się o niego nieustannie jak gospodarz o swoją winnicę (por. Iz 5, 1-2), a mimo to tym światem wstrząsają rozmaite dramaty i kryzysy. Niektóre z tych kryzysów są skutkiem ludzkiej słabości i grzechu, inne zaś mają przyczyny naturalne (por. Iz 5, 5-7). Dzisiaj jesteśmy właśnie świadkami takiej kryzysowej sytuacji, wskutek której cierpią setki tysięcy ludzi na całym świecie, którzy zachorowali na Covid 19, doświadczając niejednokrotnie niewyobrażalnej traumy. Wielu z nich przeżywało ostatnie chwile swego życia w ogromnym bólu i osamotnieniu. Współczujemy tym, którzy utracili swoich bliskich i przyjaciół lub też mierzą się ze skutkami poważnego kryzysu gospodarczego, lękając się o byt swoich rodzin.

W obliczu tych wstrząsających naszym życiem doświadczeń, człowiek stawia sobie zasadnicze pytania: na jakim fundamencie powinien oprzeć swoją egzystencję, aby była ona stabilna i trwała? Odpowiedź na to pytanie odnajdujemy w słowach dzisiejszej Ewangelii: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła” (Mt 21, 42). Najpoważniejszym źródłem kryzysów w życiu człowieka, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, jest odrzucenie Jezusa i Jego Ewangelii. Wyjście z tych kryzysów może dokonać się tylko przez całkowite zaufanie Chrystusowi i oparcie się na Nim.

Takie oparcie na Jezusie możliwe jest razem z Maryją i przez Maryję. Wyrazem tego jest zawołanie TOTUS TUUS, widniejące w papieskim herbie św. Jana Pawła II Wielkiego. Te dwa słowa wyrażają całkowitą przynależność do Jezusa za pośrednictwem Jego Matki. Wzywając orędownictwa Maryi i rozważając tajemnice Jej życia, będziemy za tydzień – w jedności z papieżem Franciszkiem – przeżywali dwudziesty Dzień Papieski pod hasłem „TOTUS TUUS”. Przypada on w tym roku w jubileusz stulecia urodzin oraz w piętnastą rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Dlatego chcemy oto na nowo rozważyć sens dwóch ważnych słów, owych „TUTUS TUUS” – „Cały Twój”, które ukształtowały duchowe oblicze Ojca Świętego, by odkryć ich ponadczasową aktualność.

I. W czym się wyraża postawa TOTUS TUUS?

Proces zawierzenia Maryi ukazuje nam ewangelijna scena wesela w Kanie Galilejskiej (por. J 2, 1-11). Maryja jako pierwsza dostrzega trudną sytuację weselników i natychmiast zwraca się do Jezusa z prośbą o pomoc (por J 2, 3). Poleca jednocześnie sługom (por. J 2, 5b), aby zaufali Jej Synowi, wykonując dokładnie Jego polecenia. W autentycznym zawierzeniu Maryi nie ma nic z bałwochwalczego aktu, przeciwnie, jest ono prostą drogą realizacji chrześcijańskiego powołania. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort w „Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, w którym swe źródło mają rozważane przez nas słowa „TOTUS TUUS”, pisze: „(…) nasza doskonałość polega na tym, by upodobnić się do Jezusa Chrystusa (…). A ponieważ ze wszystkich ludzi Najświętsza Maryja Panna najbardziej podobna jest do Pana Jezusa, stąd wynika, że spośród wszystkich innych nabożeństw, nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny duszę naszą najbardziej jednoczy z Panem Jezusem i sprawia, że staje się Jemu najbardziej podobna” (Szczecinek 2000, s. 133-134). Zawierzenie Maryi oznacza najpierw pokładanie nadziei w Jej macierzyńskim orędownictwie. Wyznacza ono także konieczność zgłębiania tajemnic Jej życia, aby tak jak Ona podążać za Chrystusem w codzienności.

II. Macierzyńska troska Maryi

Orędownictwo i opieka Maryi były szczególnie widoczne w życiu i posługiwaniu św. Jana Pawła II. Świadectwem tego jest myśl skierowana do młodzieży w Rzymie w 2003 roku: „Mocą tych słów [TOTUS TUUS] mogłem przejść przez doświadczenie strasznej wojny, straszliwą okupację nazistowską, a później także przez inne trudne powojenne doświadczenia”. Szczególnym zaś znakiem troski, jaką Maryja otaczała Papieża Polaka, było jego cudowne ocalenie w czasie zamachu na Placu Świętego Piotra w Rzymie 13 maja 1981 roku.
Maryja i miłość do Niej były od początku obecne w dziejach naszego narodu, czego świadectwem jest pieśń „Bogurodzica”. Opieka Matki Bożej objawiała się z kolei w trudnych momentach naszej historii. Wystarczy przypomnieć cudowną obronę Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego czy odparcie wojsk bolszewickich w 1920 roku. W okresie zaborów i okupacji jednoczyła Polaków ufna modlitwa i myśl, że naród nie zginie, póki ma swoją Królową. Potwierdziła to Maryja, objawiając się Gietrzwałdzie i przemawiając w języku polskim – w języku narodu, który nie miał wówczas swego państwa na mapach świata. Świadectwem bezgranicznego zawierzenia Maryi były postacie dwóch wielkich Prymasów Polski XX wieku. Słowa kard. Augusta Hlonda: „zwycięstwo, kiedy przyjdzie, będzie to zwycięstwo przez Maryję” uczynił programem swojej posługi jego następca Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia dał temu wyraz w Ślubach Jasnogórskich.
Tak licznie rozsiane po ziemiach naszej Ojczyzny sanktuaria maryjne, będące celem pielgrzymek, świadczą o wielkiej ufności Polaków w orędownictwo Matki Bożej. Znakiem tego są również przydrożne kapliczki, figury i Jej wizerunki zdobiące ściany naszych domów. Jest nim szkaplerz i medalik zawieszone na szyi oraz różaniec. Towarzyszą one nam wszędzie tam, gdzie żyjemy, pracujemy czy tworzymy, w podróży i w różnych okolicznościach naszego życia. Przypominają nam, iż Maryja nieustannie otacza nas macierzyńską miłością i pragnie, abyśmy zawierzyli Jej życie.

III. W szkole Maryjnego zawierzenia

Przez zawierzenie się Matce Bożej jesteśmy równocześnie zaproszeni do szkoły Maryi (por. św. Jan Paweł II, „Rosarium Virginis Mariae”, nr 1, 3, 14 i 43). W scenie Zwiastowania nasza Nauczycielka i Przewodniczka uczy nas całkowitego zaufania słowu Boga. Oznacza ono „zawsze czynić to, co Chrystus nam mówi zarówno w Piśmie Świętym, jak i poprzez nauczanie Kościoła. Nie jest to łatwe – jak napisał św. Jan Paweł II – Często trzeba wiele odwagi, aby postępować wbrew obowiązującym prądom (…). Lecz (…) taki jest właśnie program życia prawdziwie udanego i szczęśliwego” (Orędzie na III Światowe Dni Młodzieży. Rzym, 13 grudnia 1987 roku).
Zażyła więź z Bogiem prowadzi i wyraża się w miłości do drugiego człowieka, zwłaszcza potrzebującego, samotnego, ubogiego i bezradnego. Tu także Maryja jest wzorem, śpiesząc z pomocą swojej krewnej Elżbiecie. Ta miłość – tylko pozornie bezsilna – objawia się także w obecności na drodze krzyżowej i w momencie śmierci Pana Jezusa. Matka Najświętsza do końca – nawet w obliczu cierpienia i trwogi konania – jest blisko Swojego Syna. W Jej sercu – po śmierci Chrystusa – została przechowana wiara Kościoła, który wspierała Swoją modlitwą w oczekiwaniu na dar Ducha Świętego. Maryja Gwiazda Nowej Ewangelizacji jaśnieje jako wzór głoszenia Dobrej Nowiny.
Aby zgłębiać orędzie, które Swoim życiem przekazała nam Maryja, zachęcamy wszystkich do codziennej modlitwy różańcowej. Jest ona prośbą i medytacją kształtującą w nas postawę zawierzenia – „TOTUS TUUS”. Praktykujmy tę postawę, udając się do pracy, do szkoły, uczelni czy choćby na zakupy. Niech będzie ona zarówno wspólną modlitwą małżonków, jak i całych rodzin, a także ludzi samotnych, chorych i cierpiących, pozostających w kwarantannie czy w izolacji. W nawale obowiązków i zadań rozważenie choćby jednej różańcowej tajemnicy będzie źródłem pociechy i natchnienia. Różaniec uczy nas słuchać natchnień Ducha Świętego, kochać Jezusa, służyć Kościołowi, cieszyć się wiarą, być pokornym, posłusznym i ofiarnym. Maryja rozgrzeje nasze oziębłe serca i skieruje je ku służbie bliźnim.

IV. „Żywy pomnik” św. Jana Pawła II

W trud kształtowania wiary i postawy zawierzenia Maryi u młodego pokolenia Polaków włącza się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Co roku obejmuje ona swoją opieką blisko dwa tysiące zdolnych uczniów i studentów z niezamożnych rodzin, z wiosek i małych miejscowości całej Polski. „Dzięki temu, że od dwóch lat jestem stypendystką Fundacji – pisze w swoim świadectwie Tamara z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej – mogę rozwijać swoje talenty i wzrastać. Jestem bardzo wdzięczna za ludzi, których poznałam dzięki Fundacji. Dziękuję wszystkim wspierającym to dzieło. Dzięki Wam stale widzę Miłość Bożą w moim życiu”.

W przyszłą niedzielę – podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych – będziemy mogli wesprzeć materialnie ten wyjątkowy, budowany konsekwentnie od 20 lat przez nas wszystkich „żywy pomnik” wdzięczności dla św. Jana Pawła II. Dzisiaj, w obliczu trudności finansowych wielu rodzin, przez składane ofiary mamy szansę podtrzymać, a niejednokrotnie także przywrócić nadzieję w sercach młodych na lepszą przyszłość i realizację ich edukacyjnych aspiracji dla dobra Kościoła i naszej Ojczyzny. Niech udzielone w ten sposób wsparcie – nawet w obliczu osobistych trudności i niedostatków – będzie wyrazem naszej solidarności i wyobraźni miłosierdzia.

Na czas owocnego przeżywania XX Dnia Papieskiego udzielamy wszystkim naszego pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali:
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 386. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,
Jasna Góra-Częstochowa, 27-29 sierpnia 2020 r.


ZARZĄDZENIE: List Pasterski Episkopatu Polski należy odczytać wiernym w niedzielę 4 października 2020 r., podczas wszystkich Mszy św., w ramach kazania.
Płock, dnia 21 września 2020 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

OŚWIADCZENIE PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W SPRAWIE KONWENCJI STAMBULSKIEJ

Wobec toczącej się aktualnie w naszym kraju debaty na temat utrzymania w mocy lub wypowiedzenia przyjętej dnia 11 maja 2011 roku w Istambule „Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”, zwanej powszechnie Konwencją Stambulską, pragniemy niniejszym przypomnieć, że w tej sprawie zgodne stanowisko przyjęło już zgromadzenie biskupów Europy Środkowej, którzy wezwali do odrzucenia tego dokumentu.
Równocześnie z uznaniem przyjmujemy powstanie społecznej inicjatywy ustawodawczej na rzecz wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej i zastąpienia jej Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny, zachęcając do wspierania tej akcji.
Całkowicie słusznie Konwencja Stambulska pragnie walczyć z dyskryminacjami wynikającymi z różnicy płci (ang. sex, franc. sexe), czyli biologicznych różnic między kobietą a mężczyzną. Jednakże obok tego Konwencja wprowadza elementy ideologii gender, mówiąc o konieczności zwalczania różnego rodzaju dyskryminacji związanych z gender (franc. genre). Wielokrotnie występujące w tym dokumencie pojęcie gender – tłumaczone na język polski jako „płeć społeczno-kulturowa” – oznacza, według Konwencji, „społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn” (por. Konwencja Stambulska, art. 3 lit. c).
Co więcej, w Konwencji Stambulskiej jest mowa również o tym, że jedną z przyczyn przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jest religia i tradycja (por. tamże, art. 12 ust. 5). Dlatego też Konwencja domaga się od państw ją przyjmujących, aby promowały „zmianę społecznych i kulturowych wzorców zachowań kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn” (por. tamże, art. 12 ust. 1), oraz aby wprowadziły „do programów nauczania na wszystkich etapach edukacji (…) treści dotyczące równości kobiet i mężczyzn [a także] niestereotypowych ról społeczno-kulturowych” (por. tamże, art. 14 ust. 1).
Tymczasem małżeństwo, czyli trwały związek kobiety i mężczyzny, oraz ich dopełniające się role: macierzyństwo i ojcostwo, które stanowią również polskie wartości konstytucyjne, nie są stereotypami kulturowymi, ale fundamentem życia człowieka i społeczeństwa, zgodnie z wolą samego Stwórcy (por. Rdz 1, 27-28).
Wspieramy również – i zachęcamy, aby wspierać – wszelkie zmiany w polskim prawie karnym, które służą jeszcze większej ochronie i bezpieczeństwu życia rodzinnego. Przypominamy, że głównymi źródłami kryzysowych zjawisk w życiu rodzinnym, przechodzących niekiedy w patologię i przemoc, są: alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia, a także pornografizacja kultury masowej oraz związane z nią uprzedmiotowienie kobiety i dehumanizacja życia seksualnego.
Warszawa, dnia 17 września 2020 r.

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Abp Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

KOMUNIKAT WIKARIUSZA BISKUPIEGO DS. SAKRAMENTALNYCH

Podczas 386. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski księża biskupi zatwierdzili polskie tłumaczenie nowych wezwań do Litanii Loretańskiej ogłoszonych przez Papieża Franciszka: „Matko nadziei” i „Pociecho migrantów” (por. Okólnik 25/2020). Przyjęto także ujednolicone brzmienie podstawowych modlitw celem skorygowania istniejących w publikacjach rozbieżności i uporządkowania ważnych dla wierzących formuł modlitewnych oraz melodie sekwencji liturgicznych stosowanych w nowym wydaniu Lekcjonarza Mszalnego.
Zgodnie z zapowiedzią z Konferencji Księży Dziekanów w dniu 10 września br., w e-Biuletynie Kurii Diecezjalnej Płockiej nr 49/2020 z dnia 11.09.2020 r., przesłano Czcigodnym Księżom wzorcowy tekst Litanii Loretańskiej i innych modlitw oraz zatwierdzoną melodię sekwencji liturgicznej na wspomnienie obowiązkowe NMP Bolesnej - 15 września.
Uprzejmie proszę o wydrukowanie zatwierdzonych przez KEP tekstów i przekazanie ich współbraciom w kapłaństwie nie posługującym się komunikacją elektroniczną oraz katechetom i organistom każdej parafii i ewentualnie innym zainteresowanym osobom. Należy w związku z powyższym nanieść stosowne poprawki w parafialnych księgach liturgicznych i modlitewnikach, szczególnie używanych w kulcie publicznym (np. agendach, podręcznikach nabożeństw, śpiewnikach, modlitewnikach itp.) oraz książkach i katechizmach używanych w ramach katechezy.
Płock, dnia 14 września 2020 r.
Ks. Piotr Grzywaczewski
Wikariusz Biskupi ds. sakramentalnych

KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. Kwestionariusze katechetyczne
Uprzejmie prosimy czcigodnych księży proboszczów, o sprawne wypełnienie diecezjalnego kwestionariusza katechetycznego oraz ankiety ogólnopolskiej. Termin ich zwrotu do Wydziału Katechetycznego upływa dnia 30 września 2020 roku.

2. Rekolekcje dla katechetów
Odbędą się w dniach: 2 - 4 października 2020 r. w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku. Przypominamy, od tego roku katecheci zapisują się na rekolekcje za pośrednictwem strony internetowej Wydziału. Rekolekcje rozpoczynają się w piątek o godz. 17.30, zaś kończą w niedzielę około godz. 13.30.

3. Konferencje szkoleniowe dla katechetów szkół podstawowych i specjalnych
• 30 września - Pułtusk – Popławy par. pw. Miłosierdzia Bożego
Uczestniczą katecheci z dekanatów: Pułtusk, Maków, Serock, Nasielsk

• 1 października - Mława par. pw. św. Stanisława BM
Uczestniczą katecheci z dekanatów: Mława Wsch., Mława Zach.

• 7 października - Płońsk par. pw. św. Maksymiliana Kolbego
Uczestniczą katecheci z dekanatów: Płońsk Pół., Płońsk Poł.

• 8 października - Czerwińsk, par. pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie
Uczestniczą katecheci z dekanatów: Wyszogród, Zakroczym

• 15 października - Dobrzyń n. Drwęcą, Parafia p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Uczestniczą katecheci z dekanatów: Dobrzyń n. Drwęcą, Tłuchowo

• 21 października - Ciechanów par. pw. św. Józefa (Fara)
Uczestniczą katecheci z dekanatów: Ciechów Wsch., Ciechów Zach., Strzegowo, Raciąż

• 22 października - Przasnysz, par. pw. św. Wojciecha
Uczestniczą katecheci z dekanatów: Przasnysz, Dzierzgowo

• 28 października - Płock Opactwo Pobenedyktyńskie
Uczestniczą katecheci z dekanatów: Płock Wsch., Płock Zach., Bielsk, Bodzanów, Dobrzyń n. Wisłą

• 29 października - Gostynin, par. pw. św. Marcina
Uczestniczą katecheci z dekanatów: Gostynin, Gąbin

• 4 listopada - Rypin par. pw. św. Stanisława Kostki
Uczestniczą katecheci z dekanatów: Rypin, Sierpc, Żuromin

Początek konferencji o godzinie 10.00. W trosce o bezpieczeństwo prosimy o stosowanie się do obowiązujących przepisów sanitarnych (maseczki).
Katecheci, którzy nie mogliby uczestniczyć w spotkaniu w wyznaczonym terminie, proszeni są o kontakt z Wydziałem Katechetycznym.
Płock, dnia 16 września 2020 r.


Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. VI Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca w Smardzewie
W sobotę 10 października br., pod hasłem „Z różańcem po ratunek”, odbędzie się VI Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie. Uroczystościom będzie przewodniczył Biskup Płocki Piotr Libera. Z racji na panującą pandemię koronawirusa zapraszamy wyłącznie pielgrzymów z dekanatów: Płońsk Północ i Płońsk Południe wraz z duszpasterzami. Wszystkich pragnących uczestniczyć w pielgrzymce zapraszamy do duchowej łączności za pośrednictwem fal Katolickiego Radia Diecezji Płockiej i kanału You Tube naszej diecezjalnej rozgłośni.

Program
10.00 – zawiązanie wspólnoty;
10.15 – modlitwa różańcowa / możliwość spowiedzi;
11.00 – uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Płockiego Piotra Libery;
12.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu i Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny.
Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa należy przestrzegać obowiązku zasłaniania ust i nosa maseczką przez wszystkich uczestników zgromadzenia liturgicznego w zamkniętych obiektach sakralnych. Ponadto należy zachowywać dystans społeczny minimum 1,5 m.
Płock, dnia 17 września 2020 r.

Ks. Henryk Dymek
Diecezjalny Duszpasterz Kół Żywego Różańca

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

2. Badania niedzielnych praktyk religijnych – 18 października 2020 r.
Zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski od 40. lat prowadzone są badania niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes). Ze względu na trwającą epidemię, będzie to wyjątkowe badanie. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą do Czcigodnych Księży Proboszczów o przeprowadzenie takich badań w dn. 18 października br. według instrukcji zawartej w formularzu dostarczonym do parafii. Prosimy również o odpowiedzi na dodatkowe pytania, dotyczące działalności bibliotecznej parafii. Niestety nie wszyscy Księża odsyłają ankiety. Pojawiają się wówczas w opracowaniach Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC „białe plamy” na mapie naszej diecezji. Dlatego przypominamy o obowiązku przeprowadzenia wspomnianego badania oraz terminowego nadsyłania wypełnionych ankiet do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej do 31 października 2020 r.
Płock, dnia 17 września 2020 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego


KOMUNIKAT KANCELARII KURII

Insp. Piotr Leciejewski, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, przekazał nam apel o następującej treści:
„Policjanci często otrzymują zgłoszenia oszustw dokonanych na szkodę osób starszych. Metoda, którą posługują się przestępcy doczekała się swojej nazwy. Określana jest „oszustwem na wnuczka” lub „oszustwem na policjanta”. Oszuści dzwonią do starszych osób na telefony stacjonarne. Przedstawiają się jako policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzący tajną akcję. Bywa, że oszuści udają wnuka, wnuczkę bądź innego krewnego. Przestępcy, oszukując swoje ofiary, wymyślają różne historie. Przedstawiając się za wnuka udają, że spowodował on wypadek drogowy i potrzebne są pieniądze na leczenie, na naprawę samochodu, albo na „załatwienie sprawy”. W takich przypadkach po pieniądze zgłosić się ma kolega „wnuka”, czyli ktoś kogo ofiara nie zna.
Nasiliły się również przypadki, w których oszuści twierdzą, że policja prowadzi tajną akcję przeciw hakerom i pieniądze zgromadzone w banku są zagrożone. Przestępcy twierdza nawet, że pracownicy banków są w zmowie z przestępcami, dlatego nie wolno im ufać. W ten sposób nakłaniają seniorów do wypłaty pieniędzy i przekazanie ich rzekomym policjantom. Nakłaniają także starsze osoby do zakładania nowych kont w banku, po czym każą im przelać pieniądze z lokat na nowo założony rachunek, do którego to oni mają dostęp. Wiele osób straciło w ten sposób oszczędności, a nawet zaciągnęło kredyty, które muszą spłacać.
Apelujemy, aby nie działać pochopnie kiedy zgłasza się ktoś, kogo nie znamy i chcemy mu przekazać pieniądze! Należy pamiętać o tym, że policjanci nigdy nie poproszą o przekazanie pieniędzy lub zaciągnięcie kredytu. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, należy upewnić się, że przerwaliśmy połączenie telefoniczne i natychmiast powiadomić Policję”.

INFORMACJA: Apel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy może zostać wykorzystany duszpastersko w niedzielę 27 września lub 4 października 2020 r., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń duszpasterskich.
Płock, dnia 21 września 2020 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

PERSONALIA

Nominacja w Kapitule Kolegiackiej Pułtuskiej

Ks. kan. Stanisław Kaźmierczak, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, zgodnie z zapisami Statutu Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej w Pułtusku, z dniem 21 września 2020 r., mianowany prałatem kustoszem tejże Kapituły.

Inne nominacje

1. Ks. kan. dr Tomasz Kadziński, proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Żurominie, z dniem 1 października 2020 r., mianowany kapelanem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
2. Ks. prał. mgr Rafał Krawczyk, proboszcz parafii pw. św. Krzyża w Soczi, wikariusz sądowy w Ordynariacie Ormiańsko-Katolickim w Armenii, Gruzji, Rosji i Europie wschodniej, z dniem 14 września 2020 r. skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Ducha Świętego w Węgrzynowie.
3. Ks. kan. mgr Jacek Lubiński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, z dniem 1 lipca 2020 r., mianowany kapelanem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Franciszka Dłutka w Rypinie.

Zwolnienia

Ks. inf. mgr Marek Smogorzewski, w związku z przejściem na emeryturę, z dniem 30 czerwca 2020 r., zwolniony z funkcji kapelana Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Franciszka Dłutka w Rypinie.
Płock, dnia 21 września 2020 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x