OKÓLNIK
Okólnik 25/2020
Spis treści:

Okólnik 25

LIST KONGREGACJI DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
DO PRZEWODNICZĄCYCH KONFERENCJI EPISKOPATÓW
NA TEMAT WŁĄCZENIA WEZWAŃ „MATER MISERICORDIAE”,
„MATER SPEI” I „SOLACIUM MIGRANTIUM” DO LITANII LORETAŃSKIEJ

Eminencjo / Ekscelencjo,
Kościół, który pielgrzymuje do Niebieskiego Jeruzalem, aby radować się nierozłączną komunią z Chrystusem, swoim Oblubieńcem i Zbawicielem, kroczy po ścieżkach historii polecając się Tej, która uwierzyła w słowa Pańskie. Wiemy z Ewangelii, że uczniowie Jezusa nauczyli się od samego początku wychwalać „błogosławioną między niewiastami” i liczyć na Jej matczyne pośrednictwo. Niezliczone są tytuły i wezwania, które pobożność chrześcijańska w ciągu dziejów zastrzegła dla Dziewicy Maryi, która jest uprzywilejowaną i pewną drogą do spotkania z Chrystusem. Również w dzisiejszych czasach, naznaczonych niepewnością i zagubieniem, lub Boży wyczuwa potrzebę pobożnego, pełnego miłości i nadziei zwrócenia się ku Niej.
Mając za zadanie rozeznawać ten zmysł ludu Bożego, Jego Świątobliwość Papież Franciszek, uznając wyrażone pragnienia, postanowił polecić, aby do formularza Litanii zwanej „loretańską: włączyć wezwania „Mater misericordiae”, „Mater spei” i „Solacium migrantium”.
Pierwsze wezwanie zostanie umieszczone po „Mater Ecclesiae”, drugie po „Mater divinae gratiae”, trzecie po „Refugium peccatorum”.
Cieszę się mogąc zakomunikować Waszej Eminencji / Ekscelencji to zarządzenie ku wiadomości i zastosowaniu, korzystam z okazji do przekazania wyrazów mojego uszanowania, z pamięcią przed Panem.

Z Watykanu, 20 czerwca 2020 r.
Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP
Prot. N. 296/20


Robert Kard. Sarah
Prefekt

† Artur Roche
Arcybiskup Sekretarz


KOMUNIKAT
KOMISJI DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW KEP
NA TEMAT WŁĄCZENIA NOWYCH WEZWAŃ DO LITANII LORETAŃSKIEJ

W związku z ogłoszeniem przez Stolicę Apostolską w dniu 20.06.2020 r. trzech nowych wezwań w Litanii Loretańskiej, pragnę poinformować, że wezwanie „Mater misericordiae” jest już używane w polskiej wersji Litanii jako „Matko miłosierdzia”, natomiast dwa pozostałe wezwania „Mater spei” i „Solacium migrantium”;, powinny w języku polskim zostać zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski zgodnie z prawem kościelnym w ramach kompetencji biskupów diecezjalnych (kan. 826). Do czasu zatwierdzenia oficjalnych tytułów w języku polskim nie powinny one być publicznie odmawiane, natomiast dla celów informacyjnych można tymczasowo używać wstępnie przyjętego projektu tłumaczenia:
Mater spei – Matko nadziei.
Solacium migrantium – Pomocy migrantów / Ulgo migrantów.
Słowo „solacium” można tłumaczyć na wiele sposobów jako „pociecha, ulga, pomoc, ratunek, ucieczka”, ale ze względu na to, że wezwanie ma się znaleźć między już istniejącymi „Ucieczko grzesznych” a „Pocieszycielko strapionych”, dlatego słowa „ucieczka” i „pocieszenie” jako już zajęte nie powinny być brane pod uwagę, pozostają zatem „ulga, pomoc, ratunek”. Obecnie wydaje się, że z tych trzech najlepiej brzmi „Pomocy migrantów”. Co do wyrażenia „migrantes”, posiada ono zasadniczo trzy znaczenia: 1) ci, którzy wędrują (także w poszukiwaniu lepszego losu, a więc migranci we współczesnym rozumieniu), 2) ci, którzy się wyprowadzają, 3) przesiedleni; z tych trzech znaczeń najlepiej w całość komponuje się to pierwsze.
Co do kolejności odnośnie do wezwania „Matko miłosierdzia”, obecnie zatwierdzona w Polsce wersja Litanii Loretańskiej umieszcza je po „Matko łaski Bożej” i kolejność ta może zostać zachowana zwłaszcza w miejscach, gdzie wierni korzystają z drukowanych tekstów. Nowe miejsce tego wezwania jednakże już jest wyznaczone przez Stolicę Apostolską na po „Matko Kościoła” i tak również można je odmawiać, zwłaszcza tam, gdzie wierni tylko odpowiadają na wezwania przewodniczącego.
Tekst łaciński obowiązuje już w nowym brzmieniu.
Świdnica, dnia 20 czerwca 2020 r.

† Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów KEP

APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
O PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ SANITARNYCH W CZASIE WAKACJI

Zbliżający się czas wakacji i urlopów może skutkować osłabieniem czujności i determinacji w konsekwentnym stosowaniu środków bezpieczeństwa sanitarnego. Epidemia koronawirusa nie zakończyła się i cały czas jesteśmy narażeni na zakażenie.
Apeluję więc do wszystkich, aby w poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie swoje oraz innych, przestrzegać wszystkich zaleceń służb sanitarnych. Przypominam, aby podczas nabożeństw – oprócz celebransów – wierni i osoby posługujące zasłaniały usta i nos. Pamiętajmy o stosowaniu innych wskazań, w tym dezynfekcji rąk, czy zachowania bezpiecznego dystansu.
Proszę kapłanów, aby podczas Mszy Świętej przypominali wiernym o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego i sami je rygorystycznie przestrzegali. Przypominam, aby stworzyć wiernym możliwość przyjmowania Komunii Świętej także na rękę.
Wszystkim życzę udanych wakacji i urlopów. Niech będzie to czas bezpiecznego wypoczynku oraz odzyskiwania sił fizycznych, psychicznych i duchowych.
Wszystkim z serca błogosławię!

Warszawa, dnia 26 czerwca 2020 roku

† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

DEKRET

Mając na uwadze zmniejszającą się ilość księży-studentów, niniejszym, od roku akademickiego 2020/2021 (1 października 2020 r.). zawieszam do odwołania działalność Ośrodka Naukowo-Badawczego z siedzibą w Płocku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dawniej: Soborowe Studium Teologiczno-Pastoralne Diecezji Płockiej w Płocku).
Płock, dnia 29 czerwca 2020 r.
W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Nr 1337/2020

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz


DEKRET

W myśl kan. 1223 Kodeksu Prawa Kanonicznego, zezwalam na utworzenie kaplicy w plebani parafii pw. św. Katarzyny w Gradzanowie Kościelnym.
Kaplica ta powinna zostać pobłogosławiona według obrzędu przepisanego w księgach liturgicznych. Należy ją zarezerwować tylko dla kultu Bożego i wyłączyć z wszelkiego użytku domowego (zob. kan. 1229 KPK). Ponadto wyrażam zgodę na przechowywanie i kult Najświętszego Sakramentu w kaplicy zgodnie z przepisami kan. 934-944 Kodeksu Prawa Kanonicznego i nadaje jej tytuł św. Jana, Umiłowanego Ucznia Pana Jezusa.
Ufam, że to miejsce modlitwy będzie dla wszystkich źródłem łaski i błogosławieństwa.

Płock, dnia 29 czerwca 2020 r.
W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Nr 1238/2020

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz


DEKRET
DOTYCZĄCY ZMIANY TRYBU KSZTAŁCENIA KSIĘŻY DIECEZJI PŁOCKIEJ
OD ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

Mając na uwadze dekret z dnia 29 czerwca 2020 r., nr 1337/2020 zawieszający działalność Ośrodka Naukowo-Badawczego z siedzibą w Płocku UKSW w Warszawie (dawniej: Soborowe Studium Teologiczno-Pastoralne Diecezji Płockiej), niniejszym, od roku akademickiego 2020/2021 (1 października 2020 r.), zmieniam tryb kształcenia księży diecezji płockiej:
I. Księża-studenci I i II roku studiujący dotychczas w Ośrodku Naukowo-Badawczym z siedzibą w Płocku UKSW (studia licencjackie, jakie rozpoczynają księża naszej diecezji w drugim roku kapłaństwa), będą kontynuować naukę w ramach Podyplomowych Studiów Biblijno-Pastoralnych UKSW w Warszawie.
Księża-studenci roku I i II w nowym roku akademickim 2020/2021 zostaną przypisani odpowiednio do II i III roku Studiów Biblijno-Pastoralnych w UKSW w Warszawie. Studia te trwają w sumie trzy lata. Od roku akademickiego 2020/2021 zajęcia będą prowadzone w trybie: dwa zjazdy w semestrze (poniedziałek – wtorek), natomiast reszta zajęć w trybie online.
Absolwenci Podyplomowych Studiów Biblijno-Pastoralnych uzyskują dyplom, który jest uznawany przez władze oświatowe w uzyskiwaniu awansu zawodowego w szkołach podstawowych i średnich.
II. Księża rozpoczynjący formację intelektualną w roku akademickim 2020/2021
i następnych latach będą ją realizować w następujący sposób:
a) każdy ksiądz, począwszy od drugiego roku kapłaństwa, zobowiązany jest do odbycia pełnych (np. 6 semestralnych) studiów podyplomowych, lub dwóch rodzajów studiów podyplomowych, które łącznie powinny trwać nie krócej niż 5 semestrów,
b) ewentualna przerwa pomiędzy studiami podyplomowymi nie powinna być dłuższa niż jeden semestr,
c) wybór kierunku i rodzaju studiów przez danego duchownego wymaga akceptacji koordynatora ds. formacji intelektualnej. Następnie koordynator w porozumieniu z Biskupem Płockim, uwzględniając aktualne potrzeby diecezji, zatwierdza zgłaszane przez księży propozycje studiów,
d) księża-studenci na koniec każdego semestru składają koordynatorowi pisemne sprawozdanie ze studiów oraz odbywają „semestralną rozmowę”, podczas której przedstawiają stosowną dokumentację potwierdzającą postępy naukowe,
e) przynajmniej jedne studia podyplomowe muszą być ściśle związane z profilem duszpastersko-katechetycznym.
Ufam, że nowy tryb kształcenia księży diecezji płockiej przyczyni się do pogłębienia wiedzy, umiejętności pastoralnych oraz umocni wiarę w Boga i owocność posługi kapłańskiej.
Płock, dnia 29 czerwca 2020 r.
W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Nr 1338/2020

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

 

AKTUALIZACJA
TERMINARZA POSŁUG BISKUPICH I UROCZYSTOŚCI
W ROKU 2020

WYDARZENIA OGÓLNOPOLSKIE

• 22 sierpnia - 4. Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi – Niepokalanów – bp Piotr Libera
• 27-29 sierpnia – 386. Zebranie Plenarne KEP na Jasnej Górze - bp Piotr Libera, bp Mirosław Milewski, bp Roman Marcinkowski
• 5-6 października – 387. Zebranie Plenarne KEP w Łodzi - bp Piotr Libera, bp Mirosław Milewski, bp Roman Marcinkowski
• 23-24 października – Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce
– bp Mirosław Milewski
• 3-5 listopada – Rekolekcje Asystentów Diecezjalnych Akcji Katolickich w Polsce – Warszawa – bp Mirosław Milewski
• 16-19 listopada – Rekolekcje Episkopatu Polski – Jasna Góra – bp Piotr Libera,
bp Mirosław Milewski, bp Roman Marcinkowski
• 22 listopada – Niedziela Chrystusa Króla (Msza św. radiowa) - Bazylika św. Krzyża – Warszawa – bp Mirosław Milewski

WYDARZENIA OGÓLNODIECEZJALNE
• 6-14 sierpnia - Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę (6 sierpnia – bp Piotr Libera; 14 sierpnia - bp Mirosław Milewski)
• 15 sierpnia – Msza św. w 100-lecie obrony Płocka – Płock – Katedra – bp Piotr Libera
• 16 sierpnia – 4. Memoriał Wędkarski Marka Milewskiego – bp Mirosław Milewski
• 18 sierpnia – Uroczystości jubileuszowe 100 - lecia Bitwy Warszawskiej – Sochocin – bp Piotr Libera
• 23 sierpnia, godz. 11.00 – 5-lecie koronacji obrazu MB Popowskiej. Uroczystościom przewodniczy abp Salvatore Penacchio – Nuncjusz Apostolski w Polsce
• 31 sierpnia – Dni Katechetyczne w Płocku – bp Piotr Libera
• 6 września, godz. 12.00 – Jubileusz 50-lecia koronacji Matki Bożej Czerwińskiej. Uroczystościom przewodniczy abp Salvatore Penacchio – Nuncjusz Apostolski w Polsce
• 19 września – 38. Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa – bp Mirosław Milewski
• 10 października – 6. Spotkanie Kół Żywego Różańca w diecezji płockiej – par. Smardzewo – bp Piotr Libera
• 11 października – Liturgiczna Inauguracja Roku Akademickiego Uczelni Wyższych z terenu diecezji płockiej oraz Jubileusz 200-lecia Towarzystwa Naukowego Płockiego – bp Piotr Libera
• 20 listopada – 43. Sympozjum Kola Naukowego WSD w Płocku – bp Piotr Libera

DIECEZJALNA RADA KAPŁAŃSKA
• 8 października, godz. 10.00 (Sala Biskupów – Opactwo)


KONFERENCJE DZIEKAŃSKIE
• 10 września, godz. 10.00
• 24 listopada, godz. 10.00

SPOTKANIE RADY SPOŁECZNEJ PRZY BISKUPIE PŁOCKIM
• 23 listopada, godz.18.00

SPOTKANIE Z WIKARIUSZAMI PO TRANSLOKATACH 2020
• 25 listopada, godz. 10.00 (WSD Płock)

DZIEŃ SKUPIENIA KURII
• 21 grudnia, godz. 10.00 – Adwentowy Dzień Skupienia Kurii


WIZYTACJE PASTERSKIE

DEKANAT BODZANOWSKI
Par. Blichowo - 15 września - bp Mirosław Milewski
Par. Bodzanów - 15 listopada - bp Mirosław Milewski
Par. Bulkowo i Par. Pilichowo - 9 października - bp Mirosław Milewski
Par. Daniszewo - 15 października - bp Mirosław Milewski
Par. Łętowo - 29 września - bp Mirosław Milewski
Par. Miszewko Strzałkowskie - 11 października - bp Mirosław Milewski
Par. Miszewo Murowane - 20 października - bp Mirosław Milewski
Par. Radzanowo - 8 listopada - bp Mirosław Milewski
Par. Święcieniec - 13 października - bp Mirosław Milewski
Par. Zakrzewo - 22 września - bp Mirosław Milewski

DEKANAT GOSTYNIŃSKI
Par. Lucień - 4 października - bp Mirosław Milewski

DEKANAT PŁOCKI ZACHODNI
Par. Brwilno - 27 października - bp Mirosław Milewski
Par. Płock, pw. św. Maksymiliana Kolbego - 22 października - bp Mirosław Milewski

DEKANAT PŁOŃSKI POŁUDNIOWY
Par. Naruszewo - 13 października - bp Piotr Libera

DEKANAT SEROCKI
Par. Dzierżenin - 5 listopada - bp Piotr Libera
Par. Pokrzywnica - 23 października - bp Piotr Libera
Par. Popowo - 30 października - bp Piotr Libera
Par. Serock - 7 listopada - bp Piotr Libera
Par. Smogorzewo - 13 listopada - bp Piotr Libera
Par. Zatory - 27 października - bp Piotr Libera
Par. Zegrze - 3 listopada - bp Piotr Libera

DEKANAT WYSZOGRODZKI
Par. Czerwińsk - 9 października - bp Piotr Libera
Par. Grodziec - 15 października - bp Piotr Libera
Par. Kobylniki - 20 października - bp Piotr Libera
Par. Mała Wieś - 4 września - bp Piotr Libera
Par. Radzikowo - 15 października - bp Piotr Libera
Par. Żukowo - 27 listopada - bp Piotr Libera


DEKANAT ZAKROCZYMSKI
Par. Chociszewo - 25 września - bp Mirosław Milewski
Par. Nowy Dwór Maz., pw. św. Barbary - 13 września - bp Mirosław Milewski
Par. Kamienica - 7 października - bp Mirosław Milewski
Par. Kroczewo - 17 września - bp Mirosław Milewski
Par. Smoszewo - 25 października - bp Mirosław Milewski


Wizytacje przełożone na rok 2021

DEKANAT GOSTYNIŃSKI
Par. Duninów
Par. Gostynin, pw. Miłosierdzia Bożego
Par. Gostynin, pw. św. Marcina
Par. Soczewka
Par. Sokołów
Par. Solec

DEKANAT ZAKROCZYMSKI
Par. Nowy Dwór Maz., pw. św. M. Kolbego
Par. Pomiechowo
Par. Zakroczym

DEKANAT PŁOŃSKI POŁUDNIOWY
Par. Gumino
Par. Krysk
Par. Kucice
Par. Płońsk, pw. św. Ojca Pio
Par. Skołatowo

DEKANAT WYSZOGRODZKI
Par. Orszymowo
Par. Rębowo
Par. Wyszogród

 

BIERZMOWANIA

DEKANAT BODZANOWSKI
Par. Bielsk - 18 października - bp Mirosław Milewski
Par. Staroźreby - 2 października - bp Mirosław Milewski

DEKANAT CIECHANOWSKI WSCHODNI
Par. Gąsocin - 30 października - bp Mirosław Milewski

DEKANAT CIECHANOWSKI ZACHODNI
Par. Ciechanów, pw. MB Fatimskiej – 12 września, godz. 11.00 - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Lekowo - 21 września - bp Piotr Libera
Par. Łysakowo - 12 września, godz. 17.00 - ks. inf. Wojciech Góralski

DEKANAT DOBRZYŃ N. DRWĘCĄ
Par. Chrostkowo - 4 października - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Obory - 20 września - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Trąbin - 17 października - bp Mirosław Milewski

DEKANAT MAKOWSKI
Par. Gołymin - 29 października - bp Mirosław Milewski

DEKANAT MŁAWSKI WSCHODNI
Par. Mława, pw. św. Stanisława BM - 15 września - bp Piotr Libera

DEKANAT MŁAWSKI ZACHODNI
Par. Bogurzyn - 28 października - bp Mirosław Milewski
Par. Mława, pw. św. Jana Kantego - 24 września - bp Mirosław Milewski
Par. Szreńsk - 1 października - bp Mirosław Milewski

DEKANAT NASIELSKI
Par. Cieksyn - 26 września - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Nasielsk, pw. św. Wojciecha - 18 września - bp Mirosław Milewski
Par. Strzegocin - 15 września - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Winnica - 19 września - ks. inf. Wojciech Góralski

DEKANAT PŁOCKI ZACHODNI
Par. Biała - 16 października - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Płock, pw. Ducha Świętego - 12 grudnia - bp Mirosław Milewski
Par. Płock, pw. św. Bartłomieja - 8 października - bp Mirosław Milewski
Par. Płock - Radziwie, pw. św. Benedykta - 19 września - bp Roman Marcinkowski
Szkoły Katolickie w Płocku - 14 września - ks. inf. Wojciech Góralski

DEKANAT PŁOŃSKI PÓŁNOCNY
Par. Sochocin - 29 listopada - bp Mirosław Milewski
DEKANAT PRZASNYSKI
Par. Przasnysz, pw. Chrystusa Zbawiciela - 16 października - bp Mirosław Milewski
Par. Zielona k. Ciechanowa - 22 września - ks. inf. Wojciech Góralski

DEKANAT PUŁTUSKI
Par. Przewodowo - 16 września - ks. inf. Wojciech Góralski

DEKANAT RACIĄSKI
Par. Drobin - 6 listopada - bp Mirosław Milewski
Par. Góra - 23 września - bp Mirosław Milewski
Par. Koziebrody - 21 października - bp Mirosław Milewski
Par. Unieck - 10 listopada - bp Mirosław Milewski

DEKANAT RYPIŃSKI
Par. Okalewo - 6 września - bp Mirosław Milewski
Par. Osiek - 17 października - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Rogowo - 12 września - bp Mirosław Milewski
Par. Rypin, pw. św. Stanisława Kostki - 23 września - bp Piotr Libera
Par. Rypin, pw. Świętej Trójcy - 3 października - bp Mirosław Milewski

DEKANAT SIERPECKI
Par. Jeżewo - 18 września - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Szczutowo - 30 września - bp Mirosław Milewski

DEKANAT STRZEGOWSKI
Par. Żurominek Kapitulny - 24 września - ks. inf. Wojciech Góralski

DEKANAT TŁUCHOWSKI
Par. Bożewo - 11 września - bp Mirosław Milewski
Par. Skępe, pw. Miłosierdzia Bożego - 10 października - bp Mirosław Milewski

DEKANAT ŻUROMIŃSKI
Par. Bieżuń - 17 września - bp Piotr Libera
Par. Żuromin - 6 grudnia - bp Mirosław Milewski


INNE POSŁUGI

DEKANAT CIECHANOWSKI WSCHODNI
Par. Sońsk
• 16 sierpnia – Msza św. polowa w 100-lecie Bitwy Polsko-Bolszewickiej w Sarnowej Górze - ks. inf. Wojciech Góralski

DEKANAT DOBRZYŃ N. DRWĘCĄ
Par. Ruże
• 7 września - Poświęcenie Parafialnego Domu Pogrzebowego - ks. inf. Wojciech Góralski

DEKANAT DOBRZYŃ N. WISŁĄ
Dom Seniora Leonianum - Piękne Życie! w Sikorzu
• 3 października - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (święto Domu Leonianum) - bp Piotr Libera

DEKANAT MŁAWSKI WSCHODNI
Par. Szydłowo
• 15 sierpnia - Poświęcenie pomnika bohaterów wojny polsko-sowieckiej 1920 roku na Północnym Mazowszu – bp Mirosław Milewski

DEKANAT MŁAWSKI ZACHODNI
Par. Lipowiec -
• 2 sierpnia – Poświęcenie malatury kościoła parafialnego - bp Piotr Libera

DEKANAT PŁOCKI ZACHODNI
Par. Płock, pw. Ducha Świętego
• 12 grudnia - Jubileusz 25-lecia parafii - bp Mirosław Milewski
Par. Płock, pw. św. Bartłomieja
• 6 września, godz. 6.30 - 169. Piesza Pielgrzymka do Skępego - wyjście do Skępego - bp Roman Marcinkowski
• 8 września, godz. 20.00 - Udział w Apelu Jasnogórskim w Sanktuarium w Skępem - ks. inf. Wojciech Góralski
• 10 września, godz. 18.00 - 169. Piesza Pielgrzymka ze Skępego – przyjście do Płocka - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Płock, pw. św. Zygmunta (Katedra)
• 15 sierpnia – Odpust parafialny ku czci Wniebowzięcia NMP oraz Jubileusz 100-lecia obrony Płocka - bp Piotr Libera
• 8 listopada – Msza św. z udziałem spowiedników - bp Piotr Libera
• 11 listopada – Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę – bp Mirosław Milewski

DEKANAT PŁOŃSKI PÓŁNOCNY
Par. Baboszewo
• 22 listopada – Msza św. i poświęcenie nowej plebanii – bp Piotr Libera
Par. Płońsk, pw. św. Maksymiliana Kolbego
• 30 września - Inauguracja Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa - ks. inf. Wojciech Góralski

DEKANAT PUŁTUSKI
Par. Pułtusk, pw. św. Mateusza
• 20 września - Odpust parafialny ku czci św. Mateusza - bp Mirosław Milewski

DEKANAT RACIĄSKI
Par. Koziebrody
• 8 września - Odpust parafialny ku czci Narodzenia NMP - ks. inf. Wojciech Góralski

DEKANAT RYPIŃSKI
Par. Osiek
• 13 września – Jubileusz 25-lecia koronacji obrazu św. Rodziny - ks. inf. Wojciech Góralski

DEKANAT SIERPECKI
Par. Kurowo
• 29 listopada - Uroczystość otwarcia i poświęcenia Domu dla Osób z Niepełnosprawnością - bp Piotr Libera

DEKANAT STRZEGOWSKI
Par. Radzanów n. Wkrą
• 23 sierpnia, godz. 10.30 – Jubileusz 20-lecia poświęcenie kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Sławęcinie i poświęcenie nowych oraz odnowionych witraży - bp Roman Marcinkowski
Par. Niedzbórz
• 6 sierpnia – Odpust ku czci Przemienienia Pańskiego w kaplicy w Drogiszce - bp Mirosław Milewski

DEKANAT TŁUCHOWSKI
Par. Skępe, pw. Zwiastowania NMP
• 8 września - Odpust parafialny ku czci Matki Bożej Siewnej - bp Mirosław Milewski

DEKANAT ZAKROCZYMSKI
• 8 września, godz. 12. – Poświęcenie kaplicy i wprowadzenie figury MB Loretańskiej na lotnisku Modlin – bp Piotr Libera

DEKANAT ŻUROMIŃSKI
Par. Żuromin
• 13 września - Odpust parafialny ku czci Matki Bożej Siewnej, godz. 12.00 – bp Piotr Libera

Płock, dnia 30 czerwca 2020 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

PERSONALIA

Nominacje

1. Ks. mgr Sławomir Ambroziak, wikariusz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim (Modlin Stary), z dniem 1 lipca 2020 r., mianowany koordynatorem ds. formacji i sportu Liturgicznej Służby Ołtarza.
2. Ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 1 lipca 2020 r., mianowany koordynatorem ds. formacji intelektualnej księży diecezji płockiej.
3. Ks. mgr Mateusz Jesień, wikariusz parafii pw. św. Jana Kantego w Mławie, z dniem 1 lipca 2020 r., mianowany diecezjalnym duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza.
4. Diakon mgr Dariusz Kozłowski, z dniem 15 lipca 2020 r., skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej.

Skierowanie na studia

Ks. mgr Marek Tomasz Wiśniewski, wikariusz parafii pw. św. Anny w Serocku, skierowany w roku akademickim 2020/2021 na zaoczne studia o kierunku „Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży” w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Zwolnienia

1. Ks. dr Artur Janicki, diecezjalny duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, na własną prośbę, z dniem 30 czerwca 2020 r., zwolniony z pełnionej funkcji.
2. Ks. kan. dr Dariusz Piskorski, dyrektor Soborowego Studium Teologiczno-Pastoralnego Diecezji Płockiej w Płocku (obecnie: Ośrodek Naukowo-Badawczy z siedzibą w Płocku UKSW w Warszawie), na własną prośbę, z dniem 30 września 2020 r., zwolniony z pełnionej funkcji.
3. Ks. mgr Mariusz Przybysz, koordynator ds. formacji Liturgicznej Służby Ołtarza, na własną prośbę, z dniem 30 czerwca 2020 r., zwolniony z pełnionej funkcji.
4. Ks. mgr Dawid Witkowski, koordynator ds. sportu Liturgicznej Służby Ołtarza, na własną prośbę, z dniem 30 czerwca 2020 r., zwolniony z pełnionej funkcji.

Płock, dnia 2 lipca 2020 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 2 lipca 2020 r.
Nr 1371/2020 r.

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x