OKÓLNIK
Okólnik 24/2020
Spis treści:

Okólnik 24

SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO DO KAPŁANÓW
NA DZIEŃ MODLITW O UŚWIĘCENIE KAPŁANÓW A.D. 2020

Czcigodni i Drodzy Bracia Kapłani!
W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzimy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Powiązanie tego dnia z uroczystością NSPJ uświadamia nam, że nasza osobista świętość polega na naśladowaniu Chrystusa, co dobitnie wyraża prośba: uczyń serca nasze według Serca Twego.
Drodzy Bracia w kapłaństwie, przyjmując z wdzięcznością dar modlitwy Kościoła o nasze uświęcenie czujemy się zobowiązani, aby pomnożyć osobisty wysiłek w pracy nad sobą, chcemy bowiem dorastać do miary daru, który otrzymaliśmy. Dobrze wiemy, że szczególnym wsparciem w budowaniu osobistej świętości jest braterska pomoc innych kapłanów. Papież Franciszek wielokrotnie zachęca nas do duchowego braterstwa między nami i korzystania z pomocy brata kapłana w drodze do świętości. Przywołując List papieża Franciszka do kapłanów w 160. rocznicę śmierci Proboszcza z Ars, kieruję do Was słowa wsparcia i umocnienia na drodze budowania naszej kapłańskiej świętości. Chciałbym, abyśmy w dniu modlitw o nasze uświęcenie jeszcze bardziej rozeznali do czego i w jaki sposób powinniśmy dążyć.
Rozumienie świętości zmieniało się przez wieki. Był czas kiedy kojarzono ją z nadzwyczajnością czy wręcz cudownością dokonań. Św. Jan Paweł II poprzez liczne beatyfikacje i kanonizacje ludzi różnych stanów pokazał, że jest ona w zasięgu każdego i nie domaga się spektakularnych osiągnięć. Kontynuując to przesłanie papież Franciszek mówi o świętych z sąsiedztwa, zachęcając tym samym, byśmy zobaczyli świętych, którzy są wśród nas. Świętość osiąga się przecież tu na ziemi, bo ona w swej istocie polega na tym, aby być z Bogiem na co dzień w taki sposób, by stawać się rzeczywistym darem dla braci, czyli ukazywać im drogę do Chrystusa i na niej umacniać. Zwyczajna świętość stanowi wymowną odpowiedź na proponowaną dzisiaj ekscentryczność i wyjątkowość jako receptę na udane życie. Autentyczna świętość nobilituje solidną zwyczajność, świat zaś ulotną nadzwyczajność. Chrystus powołuje nas do zwyczajnej świętości. Każdemu z nas powiedział kiedyś: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9, 23). W owym „co dnia” zawarte jest przesłanie, że świętość rozumiana jako naśladowanie Chrystusa, powinna być zwyczajną troską dnia powszedniego. Podobne przesłanie odczytujemy z innych słów Chrystusa: „uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a doznacie ukojenia dla serc waszych” (Mt 11, 29). Serce ciche to postawa osiągania dobra bez rozgłosu, nie na pokaz, ale po to, aby rzeczywiście pomóc. Pokora zaś, to prawda o sobie, która jeszcze bardziej wiąże z Chrystusem i otwiera na braci. W świętości nie chodzi o działania nadzwyczajne, choć oczywiście ich się nie wyklucza, ale zwyczajne osiągnie dobra wobec tych, z którymi dzielimy codzienność i którzy pojawiają się na drodze naszego życia. Zwyczajnie święty, ten święty z sąsiedztwa, staje się po prostu dobrym człowiekiem. Pracuje on nad tym, aby jego odniesienie od innych cechowała wdzięczność, współczucie, czuwanie i odwaga. Ostatecznie, kształtuje w sobie postawę miłosierdzia, dzięki czemu odkrywa dobro i je pomnaża, aby w ten sposób skutecznie przeciwstawić się złu. O tym wszystkim przypomniał papież Franciszek we wspomnianym liście. Zachęcam Was serdecznie do lektury tego dokumentu. Tak bardzo potrzebujemy dzisiaj postaw, o których wspomina Ojciec święty, aby z Bożą pomocą czynić konkretne dobro, konkretnemu człowiekowi.
Na czym polega w praktyce życia kapłańskiego ta zwyczajna świętość? Ujawnia się ona przede wszystkim w sposobie sprawowania naszej posługi kapłańskiej. Celebrowanie Mszy Świętej, posługa miłosierdzia w konfesjonale, przepowiadanie słowa, prowadzenie katechezy i w ogóle obecność w środowisku szkoły, bieżące spotkania z parafianami np. w kancelarii parafialnej – to są właśnie te miejsca i sytuacje, typowe dla naszej posługi, w których kapłan ujawnia i zarazem pomnaża swoją świętość.
Warto jeszcze podkreślić, że zwyczajna świętość nie tylko przybliża nas do ludzi, ale też ludzi do nas. Oni szukają świętych kapłanów, bo chcą być lepsi, bo pragną zobaczyć w jaki sposób, w normalnych warunkach życia stawać się bardziej darem dla innych.
Drodzy Bracia, warto również stale pamiętać, że zwyczajna świętość domaga się stałej modlitwy osobistej, czyli stałego dialogu z Chrystusem. Życie kapłana jest oplecione modlitwą. Celebrowanie sakramentów, Liturgia Godzin, adoracja Najświętszego Sakrmanetu, rozmyślanie, różaniec wyznaczają rytm codzienności. One też tworzą niezbędny klimat do modlitwy osobistej, która stanowi naturalny sposób dzielenia się z Chrystusem tym, wszystkim, co przeżywamy, czego się lękamy o co zabiegamy dla siebie i dla innych. Nie jest to modlitwa wypływająca z formalnego obowiązku, nie musi też podlegać rygorom czasu, ale powinna wyrażać potrzebę serca; potrzebę bycia z Kimś, kto zaproponował mi wspólną drogę i kto pragnie, aby moje życie wydało plon obfity. Dla Jezusa nie jestem jednym z wielu. On nie tylko wezwał mnie po imieniu, ale ciągle traktuje jak kogoś wyjątkowego i niepowtarzalnego. Pragnie, aby moja indywidualność ubogacona łaską ułatwiała innych drogę do Boga.
Drodzy Bracia, zaufajmy Chrystusowi, zabiegajmy o zwyczajną świętość, a wówczas z nadzieją będziemy patrzeć w przyszłość. Z Jego pomocą znajdziemy właściwe odpowiedzi na wyzwania współczesności. Z Jego pomocą wyprowadzimy konkretne dobro z trudnego dla nas doświadczenia pandemii. Umocnimy Kościół, bo pokażemy rzeczywiście obecnego w nim Chrystusa.
Dziękując za każde Wasze budujące świadectwo codziennej świętości, za trud Waszej gorliwej i ofiarnej pracy oraz życząc udanego i bezpiecznego odpoczynku wakacyjnego, polecam Was wszystkich Sercu Jezusowemu – Gorejącemu Ognisku Miłości i wszystkim z serca błogosławię.
Płock, dnia 19 czerwca 2020 r.
W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

† Piotr Libera
Biskup Płocki

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Ankieta dziekańska 2020
Przypominamy Czcigodnym Księżom Dziekanom o przekazaniu „Ankiet dziekańskich” do Wydziału Duszpasterskiego. Z racji na trwającą epidemię ostateczny termin dostarczenia ankiet przesuwamy na 30 września br.

2. 38. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa
Tegoroczna 38. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa, która przypada w sobotę 19 września pod hasłem „Chleb i Woda” nie odbędzie się dotychczasowej formule. Aktualny stan prawny, wytyczne sanitarne oraz zdrowy rozsądek sugerują, aby pielgrzymowanie do miejsc kultu związanych ze św. Stanisławem Kostką ograniczyć wyłącznie do młodzieży i to w ograniczonym zakresie. Natomiast dla dzieci przygotujemy specjalne spotkania video o św. Stanisławie Kostce, które będzie można wykorzystać podczas katechezy szkolnej. Szczegółowe informacje w połowie sierpnia.

3. Nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II (scenariusze)
Przypominamy, że rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. Dlatego zgodnie z decyzją Biskupa Płockiego każdego 22 dnia miesiąca (22 października wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II) w parafiach diecezji powinny odbywać się specjalne nabożeństwa ku czci Świętego Papieża Polaka. Scenariusze nabożeństw można pobierać ze strony internetowej Wydziału Duszpasterskiego.

4. Kurs dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w 2021 r.
W styczniu 2020 r. planujemy zorganizować kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Księża proboszczowie, którzy mają kandydatów do tej zaszczytnej posługi mogą dokonywać zgłoszeń na kurs formacyjny najpóźniej do 11 grudnia 2020 r. na adres Wydziału Duszpasterskiego. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko kandydata, jego adres zamieszkania i nr telefonu, a także załączyć pisemną opinię księdza proboszcza. Szczegółowe informacje zostano przekazane po wakacjach.

5. Diecezjalny SacroSong przeniesiony na rok 2021
Informujemy, że ze względu na panującą epidemię koronawirusa, planowany na 23 maja 2020 r. Diecezjalny Finał 25. SacroSongu, zostaje przeniesiony na wiosnę 2021 roku. Miejsce pozostaje to samo: Parafia św. Wojciecha w Nasielsku, natomiast termin zostanie przekazany na jesieni.
Schole dziecięce, młodzieżowe zespoły muzyczne i chóry parafialne, które zakwalifikowały się do finału diecezjalnego nie muszą powtórnie brać udziału w eliminacjach rejonowych. Zaś w tych rejonach, w których ze względu na epidemię koronawirusa nie udało się zorganizować eliminacji, należy je przeprowadzić w dogodnym terminie, po ustaniu epidemii. Prosimy, aby księża odpowiedzialni za ich organizację skontaktowali się w tej materii z ks. Marcinem Sadowskim, diecezjalnym referentem ds. muzyki sakralnej i spraw organistowskich.

6. Bieżące informacje Wydziału Duszpasterskiego
Bieżące informacje na stronach: duszpasterski.pl; facebook.com/duszpasterski; twitter.com/duszpasterski.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. Spotkania sierpniowe
W związku z panującą pandemią, najbliższe spotkania katechetyczne, tradycyjnie organizowane w ostatnich dniach sierpnia, odbędą się w zmienionej formie. O ile nie ulegną zmianie obowiązujące obecnie przepisy, odprawa katechetyczna przed nowym rokiem szkolnym 2020/2021, będzie miała następujący przebieg:
a/ zorganizowane zostanie tylko jedno spotkanie dnia 31 sierpnia 2020 r. w Bazylice Katedralnej w Płocku;
b/ Mszy Świętej będzie przewodniczył i homilię wygłosi Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Libera, Biskup Płocki;
c/ na zakończenie Eucharystii zostaną przekazane informacje Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz Wydziału Katechetycznego w Płocku;
d/ Msza Święta będzie transmitowana przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej zarówno na falach radiowych, jak i na kanale YouTube;
e/ każda parafia deleguje jednego przedstawiciela z grona katechetów (osobę świecką, zakonną lub duchowną) do udziału w Eucharystii. Katecheta obecny na spotkaniu przekaże informacje pozostałym współpracownikom w parafii;
f/ obecny na Mszy Świętej katecheta, po zakończeniu spotkania odbierze pakiet materiałów katechetycznych przeznaczonych dla swojej parafii, potwierdzając to podpisem złożonym na liście obecności;
g/ po Mszy Świętej w Opactwie Pobenedyktyńskim odbędzie się warsztat katechetyczny dla katechetów rozpoczynających pracę w roku szkolnym 2020/2021.

2. Katechezy okolicznościowe
Jednym ze skutków pandemii (i związanych z nią obostrzeń) jest zmniejszenie się liczby dzieci i młodzieży na niedzielnej Eucharystii. W związku z tym zostaną przygotowane specjalne katechezy okolicznościowe, których celem jest ukazanie wartości Mszy Świętej i zachęta do uczestnictwa w niej. Katechezy zostaną przekazane do parafii w ramach pakietu katechetycznego podczas spotkania 31 sierpnia. Dziękujemy Katechetom, którzy podjęli się trudu napisania katechez.

3. Misje Kanoniczne
Przypominamy o sprawdzeniu ważności krótkoterminowych misji kanonicznych. Jeśli katecheta spełnia oczekiwania Proboszcza, należy poprosić Biskupa Płockiego o przedłużenie misji. Jeśli katecheta kończy pracę, należy wycofać misję kanoniczną, z wyjątkiem misji czasowych, które wygasają w sposób naturalny. Wzór prośby znajduje się na stronie Wydziału Katechetycznego.

4. Podręczniki
Wykaz podręczników obowiązujących na terenie naszej Diecezji w najbliższym czasie zostanie zamieszczony na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego.

5. Pielgrzymka nauczycieli
W związku z zagrożeniem wynikającym z pandemii, program pielgrzymki został ograniczony do minimum. Krajowe Duszpasterstwo Nauczycieli zaprasza delegacje nauczycieli z diecezji liczące do 5 osób. Kapłani zaproszeni są do wzięcia udział w Apelu Jasnogórskim dnia 1 lipca o g. 21.00 oraz koncelebrowania Mszy Świętej dnia 2 lipca o godz. 13.30 w kaplicy Matki Bożej. Jeśli będą obecni nauczyciele z Diecezji Płockiej Diecezjalni Duszpasterze zapraszają na Drogę Krzyżową na wałach Jasnogórskich tradycyjne dnia 1 lipca o g. 18:00.
Płock, dnia 19 czerwca 2020 r.

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

KOMUNIKATY DUSZPASTERSTWA RODZIN DIECEZJI PŁOCKIEJ

1. Nowe formularze protokołów przedślubnych
Dnia 1 czerwca 2020 r. wszedł w życie Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno–duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego z dn. 8 października 2019 r. (por. Akta Konferencji Episkopatu Polski 31 [2019]). Tekst Dekretu jest dostępny na stronie: www.plockierodziny.pl, w zakładce: Narzeczeni – Przygotowanie do małżeństwa (http://plockierodziny.pl/dekret-kep-2019/). W oddzielnym pliku są tam także dostępne załączniki do dekretu, czyli gotowe formularze do rożnego rodzaju dyspens i innych spraw małżeńskich. Komentarz praktyczny do Dekretu został wydrukowany w „Okólniku” 22/2020, nr 135, s. 165–167, a także na stronie: http://plockierodziny.pl/komentarz-do-dekretu-kep-z-2019-r/. Inny komentarz przygotował ks. prof. Leszek Adamowicz (por. http://pliki.diecezja.lublin.pl/prawo-KEP/Dekret_o_rozmowach-Kompedium.pdf).

2. Instrukcja Biskupa Płockiego o oświadczeniu kandydatów na rodziców chrzestnych z dn. 10 lutego 2020 r.
Obowiązujący tekst wraz z załącznikami znajduje się w „Okólniku” 8/2020, nr 32, s. 51–53 oraz na stronie: http://plockierodziny.pl/oswiadczenie-dla-rodzicow-chrzestnych/.

3. Instrukcja Biskupa Płockiego o przygotowaniu i sprawowaniu sakramentu małżeństwa w diecezji płockiej z dn. 10 lutego 2020 r.
Tekst tego dokumentu, który warto drukować i dawać narzeczonym przed ich zaślubinami do przeczytania, dostępny jest w „Okólniku” 8/2020, nr 34, s. 55–59 oraz na stronie: http://plockierodziny.pl/wp-content/uploads/2020/02/Instrukcja_o_przygotowaniu_i_sprawowaniu_sakramentu_malzenstwa_2020.pdf

4. Spotkania dla narzeczonych
W miarę możliwości i z zachowaniem wskazań sanitarnych, od dn. 25 maja 2020 r., organizowane są tygodniowe „Spotkania dla narzeczonych” w dekanatach. Zasady zostały przedstawione w „Okólniku” 21/2020, nr 124, s. 153–154.

5. Marsze dla Życia i Rodziny
Zgodnie ze wskazaniami Centrum dla Życia i Rodziny, Marsze dla Życia i Rodziny zostały przełożone na jesień br. Nie została wskazana na razie konkretna data. Gdy tylko ukażą się jakieś informacje, przekażemy je do parafii.

6. Dywany kwiatowe na Boże Ciało
Dziękujemy wszystkim parafiom, które włączyły się w tworzenie dywanów kwiatowych na procesję Bożego Ciała. Tylko jedna parafia – Dobrzyków – przesłała fotografię wykonanego dywanu kwiatowego, o które to zdjęcia prosiliśmy.

7. Duchowa Adopcja Życia Poczętego
Jeśli w parafiach została w ostatnim czasie przeprowadzona akcja Duchowej Adopcji, proszę o przekazanie liczby uczestników do Wydziału ds. Rodzin, także mailowo na adres: rodzina@diecezjaplocka.pl

8. Telefon wsparcia dla seniorów i potrzebujących
Dnia 15 czerwca br. zostały zamknięte telefony wsparcia duchowego i psychologicznego, działające w czasie pandemii od dn. 1 kwietnia 2020 r. Pomogliśmy kilkudziesięciu osobom. Funkcjonuje jednak nadal telefon dla samotnych seniorów potrzebujących pomocy w zakupach, który ciągle cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem (tel. 505 272 535, codziennie w godz. 10.00–14.00, dla miasta Płocka). Organizatorami inicjatywy są: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, 64. Batalion Lekkiej Piechoty w Płocku, Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” z Płocka. Dodatkowe informacje na stronie: www.plockierodziny.pl oraz www.srkplock.pl.

9. Nabożeństwa majowe
Dziękujemy wszystkim parafiom, które skorzystały z tegorocznych rozważań na nabożeństwa majowe, przygotowanych przez kapłanów diecezji płockiej, opublikowanych w książce: „Zróbcie, cokolwiek wam powie”.
Płock, dnia 18 czerwca 2020 r.

Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin


KOMUNIKAT KANCLERARII KURII

Zmiana terminu tegorocznej zbiórki ofiar na Świętopietrze
Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski przesłał pismo w sprawie zmiany terminu tegorocznej zbiórki ofiar na Świętopietrze, pisząc: „ Sekretariat Stanu, za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, powiadamia o decyzji Ojca Świętego, dotyczącej zmiany daty tegorocznej zbiorki ofiar na Świętopietrze. Środki na wspomożenie apostolskiej i charytatywnej posługi Ojca Świętego zbierane będą w XXVII niedzielę zwykłą, tj. w dniu 4 października br., we wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. Stolica Apostolska prosi o objecie tej sprawy szczególną, troską, aby w tym trudnym czasie nie zabrakło wsparcia posługi Ojca Świętego względem całego Kościoła”. Przypominam iż tacę ze zbiórki wpłacamy na nr konta bankowego Diecezji Płockiej z dopiskiem - Świętopietrze 2020, lub bezpośrednio w kasie diecezjalnej, najpóźniej dwa tygodnie po dokonanej z zbiórce.
Płock, dnia 19 czerwca 2020 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

PERSONALIA

Nominacje

Ks. kan. dr Cezary Siemiński, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Obrytem, z dniem 9 czerwca 2020 r., mianowany kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.

Skierowania na studia

1. Ks. mgr Paweł Sobiecki, wikariusz parafii pw. św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim (Modlin Twierdza), w roku akademickim 2020/2021, skierowany na zaoczne studia z katechetyki w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2. Ks. mgr Krzysztof Stawicki, wikariusz parafii pw. św. Józefa w Pułtusku, w roku akademickim 2020/2021, skierowany na zaoczne studia doktoranckie z prawa świeckiego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
3. Ks. mgr Michał Tański, wikariusz parafii pw. św. Onufrego w Staroźrebach, w roku akademickim 2020/2021, skierowany na zaoczne studia z zarządzania marketingowego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Inne

Ks. mgr Leszek Smoliński, wikariusz parafii pw. św. Marcina w Gostyninie, w dniu 8 czerwca 2020 r., na własną prośbę, otrzymał od Biskupa Płockiego Piotra Libery zwolnienie z obowiązków związanych z katechizacją w roku szkolnym 2020/2021, w celu sfinalizowania rozprawy doktorskiej.
Płock, dnia 19 czerwca 2020 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 19 czerwca 2020 r.
Nr 1287/2020

 

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x