OKÓLNIK
Okólnik 22/2020
Spis treści:

Okólnik 22


DEKRET
KONGREGACJI KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

Prot. Nr 224/20

Na pilną prośbę Jego Ekscelencji, Piotra Libery, Biskupa Płockiego, wyrażoną w liście z dnia 6 maja 2020 roku, powagą nadzwyczajnej władzy udzielonej tej Kongregacji przez Papieża Franciszka, łaskawie zezwalamy po uważnym wysłuchaniu, by wobec przedłużających się przyczyn związanych z pandemią określaną jako COVID-19, Ordynariusz miejsca mógł legalnie pozwalać kapłanom przebywającym na terytorium jego diecezji na celebrację trzech Mszy św. w dni powszednie i czterech Mszy św. w niedziele i święta nakazane, ilekroć będzie wydawać się to koniecznym dla dobra wiernych, zachowując jednak zawsze to, co wedle prawa powinno być zachowywane, zwłaszcza w zakresie kan. 951 KPK.
Przywileju tego udziela się aż do końca pandemii określanej jako COVID-19.
Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

Dan w siedzibie Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dnia 18 maja 2020 roku.

Robert kard. Sarah
Prefekt


Artur Roche
Arcybiskup-sekretarz


DEKRET

W związku ze skutkami wszelkich ograniczeń i trudności spowodowanych pandemią COVID-19, mając na uwadze dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 18 maja 2020 r. (Nr 224/20), niniejszym zezwalam kapłanom przebywającym na terytorium diecezji płockiej na celebrację trzech Mszy św. w dni powszednie i czterech Mszy św. w niedziele i święta nakazane, ilekroć będzie wydawać się to koniecznym dla dobra wiernych, zachowując jednak zawsze to, co wedle prawa powinno być zachowane, zwłaszcza w zakresie kan. 951 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Przywileju tego udzielam do zakończenia pandemii COVID-19.

Płock, dnia 28 maja 2020 r.
Nr 1118/2020


† Piotr Libera
Biskup Płocki


Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz


DEKRET

W związku z ogłoszoną dnia 27 maja 2020 roku decyzją władz państwowych dotyczącą zniesienia limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, co – de facto – daje możliwość udziału w liturgii wszystkim wiernym oraz w związku z komunikatem Przewodniczącego KEP ks. abpa Stanisława Gądeckiego z dnia 27 maja 2020 r., niniejszym odwołuję ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, z dnia 17 kwietnia 2020 roku (Nr 867/2020).
Jednocześnie – w nawiązaniu do Zarządzenia Rady Stałej KEP 1/2020
z dnia 12 marca 2020 r. – utrzymuję do odwołania dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane dla:
- osób w podeszłym wieku,
- osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
- osób, które czują obawę przed zarażeniem.
Przypominam równocześnie o konieczności zachowania w kościołach obowiązujących zasad sanitarnych.

Płock, dnia 28 maja 2020 r.
Nr 1117/2020


† Piotr Libera
Biskup Płocki

 

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz


KOMISJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW KEP
PROMEMORIA
DOT. DŁUŻSZEJ FORMY MSZY WIGILIJNEJ
NIEDZIELI ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

W 2008 r. w łacińskim Missale Romanum (editio typica III, emendata) Stolica Apostolska opublikowała Supplementum z tekstami dłuższej formy Mszy Wigilijnej Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Teksty te zawierają m.in. rozbudowaną liturgię słowa (4 czytania ze Starego Testamentu przed Epistołą i Ewangelią) z oracjami przed czytaniami na wzór liturgii słowa Wigilii Paschalnej. Polski przekład wspomnianych tekstów został zatwierdzony (łac. approbatio) w dn. 14 marca 2018 r. przez Konferencję Episkopatu Polski podczas 378. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Warszawie w dniach 13-14 marca 2018 r., uchwałą nr 25/378/2018, i przesłany do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów celem potwierdzenia (łac. confirmatio). Kongregacja w dn. 2 kwietnia 2019 r. potwierdziła polskie tłumaczenie odnośnych oracji oraz pozostałych tekstów formularza.
Z chwilą potwierdzenia przez Stolicę Apostolską tłumaczenie uzyskało moc obowiązującą i odtąd w języku polskim należy używać tego formularza, jeśli sprawuje się Mszę Wigilijną w dłuższej formie. Tymczasowo formularza nie ma w drukowanej księdze Mszału, dlatego zanim znajdzie się on w księdze, można posługiwać się wydrukiem z załączonego pliku (plik dostępny w eBiuletynie Diecezji Płockiej 38/2020), z zachowaniem staranności co do godnego wyglądu i przechowywania tekstu jako załącznika do Mszału.
Dla użytku duszpasterzy, celem ułatwienia recepcji nowego formularza, do niniejszego komunikatu załącza się, oprócz tekstów liturgicznych także komentarz do nowego formularza, autorstwa ks. dr Sławomira Jeziorskiego z Rzeszowa (plik dostępny w eBiuletynie Diecezji Płockiej 38/2020).
Przypomina się, że zgodnie z rubryką nr 1 wspomnianego formularza, użycie dłuższej formy Mszy Wigilii Niedzieli Zesłania Ducha Świętego jest możliwością, a nie obowiązkiem (zob. rubryka nr 1: "W kościołach, w których sprawuje się Mszę Świętą w formie dłuższej, można ją celebrować w następujący sposób...")

Załączniki dostępne w eBiuletynie Diecezji Płockiej 38/2020:
1. Teksty liturgiczne na dłuższą formę Wigilii Zesłania Ducha Świętego;
2. Komentarz teologiczny do nowego formularza.

Świdnica, dnia 25 maja 2020 r.

Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący
Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów


KOMUNIKATY I WSKAZANIA DUSZPASTERSKO-LITURGICZNE
Z DNIA 29 MAJA 2020 ROKU

Czcigodni Księża, Drodzy Diecezjanie! W związku z licznymi prośbami i pytaniami kierowanymi do Biskupa Płockiego, przekazujemy nowe, ważne komunikaty i wskazania duszpastersko-liturgiczne. Należy pamiętać, że uwzględniając stopniowe wychodzenie z ograniczeń, związanych z panującym stanem pandemii COVID-19, obecna sytuacja jest bardzo dynamiczna i zmienna. Poniższe rozstrzygnięcia, wydane w dniu 29 maja 2020 roku, mogą w najbliższym czasie ulec zmianie.

I. Odwołanie ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane

W związku z ogłoszoną dnia 27.05.2020 r. decyzją władz państwowych dotyczącą zniesienia limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, co – de facto – daje możliwość udziału w liturgii wszystkim wiernym oraz w związku z komunikatem Przewodniczącego KEP, Biskup Płocki odwołał z dniem 28 maja br. ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane (szczegóły – por. Dekret z dn. 28.05.2020 r., nr 1117/2020).

II. Bierzmowania i wizytacje

Księża Biskupi podtrzymują decyzję o odwołaniu celebracji sakramentu bierzmowania i wizytacji pasterskich do końca czerwca br. Pozostałe uroczystości i spotkania z udziałem biskupów odbywać się będą w najbliższych dniach zgodnie z ustalonymi terminami. Nowy jesienny terminarz odwołanych posług ukaże się w czerwcu br.

III. Pierwsza Komunia Święta i Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych w Diecezji Płockiej

1. W związku z IV etapem łagodzenia obostrzeń związanych z panującą pandemią COVID-19 pojawiają się nowe możliwości organizacji Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego. Ponieważ jednak stan epidemii nie został odwołany, a szkoły nie wróciły do normalnego funkcjonowania, należy zachować daleko idącą ostrożność kierując się przy podejmowaniu wszelkich decyzji przede wszystkim dobrem duchowym oraz bezpieczeństwem dzieci i ich rodzin.
2. Wobec powyższego, przekazujemy następujące wskazania:
A. Przypomina się, że pełne uroczystości pierwszokomunijne dzieci z jednego rocznika w parafii są przełożone w Diecezji Płockiej na okres powakacyjny.
B. Na wyraźną (pisemną) prośbę rodziców dzieci, skierowaną do księdza proboszcza, możliwe jest zarówno indywidualne, jak i grupowe (kilka lub kilkanaścioro dzieci, w zależności od wielkości kościoła, pamiętając o zachowaniu bezpiecznej odległości między uczestnikami uroczystości) przygotowanie i celebrowanie dla dzieci sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej w dowolnym dniu tygodnia (niekoniecznie w niedzielę). W analogiczny sposób dopuszcza się zorganizowanie uroczystości Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego.
C. Przygotowanie i celebracje mogą odbywać się w kościele z uwzględnieniem obowiązujących norm sanitarnych i przy zachowaniu właściwego dystansu.
D. Program formacji realizowany za pośrednictwem zdalnego nauczania we współpracy z rodzicami dzieci, powinien zawierać treści programowe katechezy szkolnej i parafialnej wymaganej realizowanej w Diecezji Płockiej.
E. Powrót do tradycyjnego sposobu przygotowania i przeprowadzenia uroczystości bez ograniczeń będzie możliwy po zakończeniu pandemii, otwarciu szkół i rozpoczęciu zajęć z religii w szkole.

IV. Boże Ciało

W związku z obowiązującą aktualnie normą dotyczącą dopuszczalnej liczby uczestników zgromadzeń poza budynkami kultu (do 150 osób), na dzień dzisiejszy, podtrzymane są rozstrzygnięcia i wskazania dotyczące celebrowania Mszy św. i procesji w uroczystość Bożego Ciała br. wydane z mandatu Biskupa Płockiego przez Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Płockiej w dniu 15 maja 2020 roku. Władze państwowe i kościelne zapowiadają w tym względzie w najbliższych dniach wydanie nowych, precyzyjnych norm uwarunkowanych bieżącą sytuacją.

V. Posługa szafarzy nadzwyczajnych

Z dniem 30 maja 2020 roku Biskup Płocki przywraca posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej Diecezji Płockiej, przy zachowaniu ostrożności i wskazań służb sanitarnych. Proboszcz każdej parafii, po roztropnym namyśle, określa aktualny zakres i sposób tej posługi.

VI. Transmisje nabożeństw i liturgii

W związku z prośbą papieża Franciszka, aby wiary nie sprowadzić do rzeczywistości wirtualnej, należy stopniowo ograniczać transmisje Mszy Świętych i innych nabożeństw w dni powszednie, zachęcając wiernych do powrotu do wspólnoty z Panem przez osobiste uczestnictwo w celebracji sakramentów (zwłaszcza udział w codziennej, a szczególnie niedzielnej Eucharystii).

VII. Spotkania grup formacyjnych i wspólne wyjazdy

Istnieje możliwość wznowienia zawieszonych spotkań wspólnot i grup parafialnych, także poza budynkiem kościoła. Należy przy tym zachować odpowiednie przepisy sanitarne.
W przypadku rekolekcji, wyjazdów wakacyjnych i pielgrzymek, należy przestrzegać aktualnych przepisów sanitarnych.

VIII. Nabożeństwa poza świątynią

Jeśli chodzi o celebrowanie liturgii i nabożeństw poza kościołami i kaplicami, należy przestrzegać aktualnych przepisów państwowych.

Płock, dnia 29 maja 2020 r.
Nr 1119/2020


Ks. Piotr Grzywaczewski
Wikariusz Biskupi ds. Sakramentalnych

 

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

 

LIST BISKUPA PŁOCKIEGO
DO NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO W POLSCE

Ekscelencjo, Drogi Księże Arcybiskupie Nuncjuszu,
z radością i wdzięcznością przyjąłem list z dnia 21 kwietnia 2020 r., skierowany na moje ręce. Moja radość wypływa z faktu, że Ksiądz Nuncjusz zechciał podzielić się ze mną swoim umiłowaniem postaci św. Stanisława Kostki, Syna mazowieckiej ziemi oraz Patrona Polski
i naszej prastarej diecezji. Cieszę się, że jak pisze Ksiądz Nuncjusz, już od lat seminaryjnych należy do wielkich czcicieli tego młodziutkiego Świętego. Dlatego z prawdziwą przyjemnością przekazuję relikwie św. Stanisława Kostki dla kaplicy Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie. Ponadto chcę wyrazić wdzięczność, że w nowej mozaice, która stanowi wystrój kaplicy Domu Papieskiego w Warszawie, św. Stanisław Kostka zajmuje prestiżowe miejsce, tuż obok Matki Jezusa, stojącej pod krzyżem.
Życzę Waszej Ekscelencji, by nasz wspólny Patron każdego dnia wstawiał się u tronu Bożego we wszystkich potrzebach Księdza Nuncjusza i pomagał rozwiązywać wiele, często niełatwych problemów.
Z wyrazami braterskiej czci i oddania w Chrystusie i Maryi -

Płock, dnia 25 maja 2020 r.
Nr 1086/2020


† Piotr Libera
Biskup Płocki

 


INFORMACJE
DOTYCZĄCE NOWEGO FORMULARZA PROTOKOŁU
Z PRZEPROWADZENIA ROZMOWY KANONICZNO–DUSZPASTERSKIEJ
Z NARZECZONYMI PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA KANONICZNEGO

Dnia 1 czerwca 2020 roku wchodzi w życie Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno–duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego z dnia 8 października 2019 r. (por. Akta Konferencji Episkopatu Polski 31 [2019]). W związku z tym przekazuję kilka informacji praktycznych, uzyskanych podczas spotkania w siedzibie KEP, a także wynikających z tekstu Dekretu. W razie pytań lub wątpliwości prawnych, związanych z pismem, proszę o kontakt z Kancelarią Kurii Diecezjalnej Płockiej lub Sądem Biskupim Płockim.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Tekst Dekretu jest dostępny na stronie www.plockierodziny.pl w zakładce: Narzeczeni – Przygotowanie do małżeństwa (por. http://plockierodziny.pl/dekret-kep-o-przeprowadzaniu-rozmow-kanoniczno-duszpasterskich/). W drugiej części pliku pdf znajdują się załączniki z formularzami dokumentów, potrzebnych przy zawieraniu sakramentu małżeństwa. Można je edytować i wypełniać na komputerze za pomocą odpowiedniego czytnika pdf.
2. Komentarz do tekstu Dekretu napisał także ks. prof. Leszek Adamowicz z KUL Jana Pawła II, por. http://pliki.diecezja.lublin.pl/prawo-KEP/Dekret_o_rozmowach-Kompedium.pdf.
3. Dekret zastępuje Instrukcję Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim z dn. 5 września 1986 r. (por. Miesięcznik Pasterski Płocki 72 (1987) 3, s. 81–124).
4. Na początku marca br. do każdej parafii za pośrednictwem poczty dziekańskiej trafił egzemplarz Księgi protokołów przedślubnych, przygotowanej według nowego formularza przez Płocki Instytut Wydawniczy. Zainteresowani księża mogą nabyć większą liczbę egzemplarzy tej księgi w Płockim Instytucie Wydawniczym.
5. Za przeprowadzenie badania odpowiedzialny jest proboszcz tej parafii, do której zgodnie z prawem zgłaszają się nupturienci nie później niż trzy miesiące przed ślubem.
6. Spisywanie protokołu powinno odbywać się poza godzinami zwyczajnego urzędowania kancelarii parafialnej. Należy zarezerwować na to około jednej godziny.
7. Jeśli potrzebna jest dyspensa lub zezwolenie, właściwą prośbę powinno się skierować do kurii najpóźniej dwa miesiące przed ślubem.
8. Ważność „Zaświadczenia”, które nupturienci winni uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego, aby ich małżeństwo miało skutki cywilne, wynosi sześć miesięcy. Bez przedłożenia wspomnianego dokumentu duszpasterz nie powinien przystępować do formalności przedślubnych.
9. Miejscem sporządzania protokołu jest parafia, w której małżeństwo ma być zawarte, czyli zasadniczo parafia, w której jedno z narzeczonych posiada stałe lub tymczasowe zamieszkanie albo faktyczny miesięczny pobyt (kan. 1115 KPK). Dotyczy to także osób, które zamieszkują za granicą, nawet gdyby zawarcie małżeństwa miało mieć miejsce w Polsce. Jeśli zostało udzielone zezwolenie na zawarcie małżeństwa w innej parafii, obowiązek przeprowadzenia badania kanonicznego narzeczonych przechodzi na proboszcza parafii, w której małżeństwo ma być zawarte.
10. Obieg dokumentów związanych z zawarciem sakramentu małżeństwa nupturientów z zagranicy powinien zawsze odbywać się za pośrednictwem kurii diecezjalnej, nigdy bezpośrednio z parafii do parafii.
11. Fakt wystawienia świadectwa chrztu do celów małżeńskich winien zostać zaznaczony w księdze ochrzczonych poprzez umieszczenie w rubryce „uwagi” adnotacji następującej treści: „Wydano świadectwo do ślubu (data)”. Świadectwo chrztu powinno być świeżej daty, wystawione najpóźniej pół roku przed ślubem. Bez tego świadectwa nie wolno rozpoczynać spisywania protokołu. W razie wątpliwości co do ważności świadectwa i stanu wolnego należy rozwiać je poprzez kontakt z parafią, w której zostało wystawione.
12. Zezwolenie na zmianę danych w metryce chrztu dotyczących płci osoby jest zastrzeżone dla Kongregacji Nauki Wiary.
13. W związku z przypadkami fałszowania pieczęci, na wydawanych interesantom dokumentach zaleca się używanie w kancelariach parafialnych pieczęci suchych.
14. Z zasady świadkami zawarcia małżeństwa winni być katolicy. Należy ich zachęcić, o ile to możliwe, do odbycia spowiedzi i przystąpienia do Eucharystii.
15. Przy zawarciu małżeństwa proboszcz lub inny duchowny w jego zastępstwie winien zatroszczyć się o to, by zostały odpowiednio podpisane wymagane dokumenty. Podpisy w protokole przedślubnym składają asystujący i świadkowie (por. Dekret, nr 111), natomiast na „Zaświadczeniu”, które będzie przekazane do USC, asystujący, nupturienci i świadkowie. Nupturienci i świadkowie winni to uczynić przed rozpoczęciem ceremonii. Kapłan lub diakon asystujący podpisuje dokumenty po zakończeniu ceremonii. W żadnym wypadku nie wolno podpisywać dokumentów na ołtarzu. Nigdy nie wolno także tego czynić w trakcie celebracji liturgicznej.

JAK PRZEPROWADZAĆ BADANIE KANONICZNE?
1. Nowością jest rozpoczęcie badania od wspólnej modlitwy i przysięgi, składanej przez narzeczonych według roty podanej w tekście. Jeśli któraś ze stron odmawia przysięgi, nie powinno się nalegać; należy to odnotować na marginesie formularza. Do złożenia przysięgi trzeba przygotować księgę Pisma św. oraz krucyfiks.
2. Dopóki nie zostaną dopełnione wszystkie wymogi przewidziane prawem, zwłaszcza w tych sytuacjach, w których wymagana jest dyspensa lub zezwolenie ordynariusza miejsca, duszpasterzowi nie wolno czynić wiążących obietnic i utrzymywać narzeczonych w przekonaniu, że zawarcie przez nich małżeństwa jest możliwe (Dekret, nr 7). Kapłan powinien raczej podkreślać wagę podejmowanej rozmowy w celu stwierdzenia braku przeszkód lub wad zgody. Jeśli trzeba, z ważnych powodów należy rozmawiać z nupturientami o odroczeniu zawarcia małżeństwa.
3. Bardzo ważna jest weryfikacja stanu wolnego kandydatów, zwłaszcza w przypadku niekatolików i nieochrzczonych oraz weryfikacja autentyczności i ważności przedstawionych w tej kwestii dokumentów.
4. Spotkanie nie powinno mieć charakteru czysto jurydycznego, ale należy przeprowadzić z narzeczonymi rozmowę duszpasterską, której celem winno być „pogłębione poznanie tajemnicy Chrystusa i Kościoła, znaczenia łaski i odpowiedzialności chrześcijańskiego małżeństwa, jak również przygotowanie do podjęcia czynnego i świadomego udziału w liturgicznym obrzędzie zaślubin” (zob. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 67). Po swobodnej rozmowie z narzeczonymi duszpasterz winien zadawać pytania każdemu z nich osobno, przynajmniej w tych kwestiach, które nie są tylko zwykłym pozyskaniem danych personalnych.
5. Odnotowując odpowiedzi duszpasterz winien unikać lakonicznego zapisywania ich w formie „tak” lub „nie”, ale ma dołożyć starań, by zapis protokołu oddawał możliwie jak najpełniej intencje nupturientów. Jeśli trzeba, dłuższe wypowiedzi i dopowiedzenia nupturientów należy notować na dodatkowych kartach, dołączonych potem do protokołu.
6. Szczególną rozwagę należy okazać przy sprawdzaniu stanu wolnego osób, które nie należały do Kościoła katolickiego. Stan wolny niekatolika (także nieochrzczonego) zawsze musi być potwierdzony przysięgą zainteresowanego oraz dwóch świadków.
7. Zapowiedzi przedślubne ogłasza się w formie pisemnej przez umieszczenie ich w gablocie ogłoszeń parafialnych w ciągu ośmiu dni, tak by były tam uwidocznione przynajmniej przez dwie kolejne niedziele, lub w niedzielę i święto obowiązujące. Ten sam obowiązek można spełnić przez ogłoszenie ustne podczas liczniej uczęszczanych nabożeństw parafialnych, w kolejne dwie niedziele lub w niedzielę i święto obowiązujące.
8. Ważnym zadaniem duszpasterza jest weryfikacja autentyczności konsensu małżeńskiego, jaki mają wyrazić nupturienci podczas zawierania małżeństwa. W rozmowie duszpasterskiej winien on zatem upewnić się, że oboje narzeczeni chcą zawrzeć małżeństwo prawdziwe, zgodnie z zamysłem Bożym, a więc pragną zaangażowania przez nieodwołalną zgodę małżeńską całego życia w nierozerwalnej miłości i bezwarunkowej wierności oraz gotowości do zrodzenia i wychowania potomstwa, i że nie stoi temu na przeszkodzie niezdolność psychiczna, błąd, podstęp, symulacja, przymus czy uzależnianie zawarcia małżeństwa od jakiegoś warunku.
9. Zwyczajną drogą zapewnienia małżeństwu kanonicznemu skutków cywilnych jest zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (tzw. konkordatowego), spełniając wymogi określone w Konkordacie (art. 10). Nie ma więc obecnie żadnych powodów, by w zwyczajnych okolicznościach wierni zawierali odrębne małżeństwo cywilne przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
10. Duszpasterz przeprowadzający przedślubne rozeznanie kanoniczne nie może przystępować do sporządzenia protokołu przedślubnego, dopóki narzeczeni nie złożą w kancelarii parafialnej „Zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” (tzn. o braku przeszkód z prawa polskiego do zawarcia małżeństwa), sporządzonego przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego zgodnie z obowiązującym prawem polskim. Jeśli nupturienci zawarli już ze sobą małżeństwo cywilne, zamiast wspomnianego zaświadczenia przedkładają odpis aktu małżeństwa, wydany przez USC.
11. Duszpasterz powinien się starać, by narzeczeni dobrze i owocnie odbyli spowiedź przedślubną i przystąpili do Komunii Świętej (kan. 1065 § 2 KPK). Gdyby któraś ze stron wprost oświadczyła, że nie przystąpi do sakramentu pokuty, duszpasterz winien zapytać o przyczynę odmowy i podjąć sumienne starania, by życzliwie zachęcić nupturienta do odbycia spowiedzi.
12. Po zawarciu małżeństwa, oprócz dopełnienia procedur w Urzędzie Stanu Cywilnego, proboszcz parafii jest zobowiązany do niezwłocznego wypełnienia brakujących rubryk w protokole przedślubnym (por. Protokół, część VI: Potwierdzenie zawarcia małżeństwa oraz część VII: Zawiadomienia o zawartym małżeństwie). To samo dotyczy zapisów w księdze zaślubionych i Ne temere. W przypadku, gdy zawiadomienia o zawartym małżeństwie mają być przesłane za granicę, proboszcz winien uczynić to za pośrednictwem swojej kurii diecezjalnej.
13. Jeśli małżeństwo nie zostanie zawarte w ciągu roku od sporządzenia protokołu przedmałżeńskiego, badanie kanoniczne należy powtórzyć, zwracając uwagę na przyczyny, dla których planowane małżeństwo nie doszło do skutku. Podobną rozwagę należy okazać, gdy duszpasterz otrzyma wiadomość, że w analogicznym okresie było planowane zawarcie małżeństwa z inną osobą, które nie doszło do skutku (por. Dekret, nr 115).

Płock, dnia 29 maja 2020 r.


Ks. Piotr Grzywaczewski
Wikariusz Biskupi ds. Sakramentalnych

Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

 


PERSONALIA

I. Nominacje dziekańskie, wicedziekańskie, na dekanalnego ojca duchownego, w związku ze zmianami proboszczowskimi (z dniem 1 lipca 2020 r. - do końca obecnej kadencji):

Dekanat gąbiński
Ks. kan. dr Dariusz Piskorski, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie, mianowany wicedziekanem dekanatu gąbińskiego.

Dekanat mławski wschodni
Ks. kan. mgr Tadeusz Jabłoński, proboszcz par. pw. św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej, mianowany wicedziekanem dekanatu mławskiego wschodniego.

Dekanat płocki wschodni
Ks. mgr Jacek Robert Gołębiowski, od 1 lipca 2020 r. proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku, mianowany ojcem duchownym księży dekanatu płockiego wschodniego.

Dekanat raciąski
1. Ks. mgr Wiesław Piotr Mordon, od 1 lipca 2020 r. proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Gralewie, mianowany wicedziekanem dekanatu raciąskiego.
2. Ks. kan. mgr Lech Robert Piórkowski, proboszcz par. pw. św. Katarzyny w Gradzanowie, mianowany ojcem duchownym księży dekanatu raciąskiego.

Dekanat rypiński
Ks. kan. mgr Jacek Lubiński, od 1 lipca 2020 r. proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, mianowany dziekanem dekanatu rypińskiego.

Dekanat sierpecki
1. Ks. mgr Józef Łozecki, proboszcz par. pw. św. Marcina w Zawidzu, dotychczasowy wicedziekan dekanatu sierpeckiego, mianowany dziekanem dekanatu sierpeckiego.
2. Ks. mgr Dariusz Multon, od 1 lipca 2020 r. proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu, mianowany wicedziekanem dekanatu sierpeckiego.

Dekanat strzegowski
Ks. mgr Grzegorz Wojciech Dobrzeniecki, od 1 lipca 2020 r. proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Dąbrowie, mianowany ojcem duchownym księży dekanatu strzegowskiego.

Dekanat żuromiński
Ks. kan. dr Tomasz Kadziński, od 1 lipca 2020 r. proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Żurominie, mianowany dziekanem dekanatu żuromińskiego.

II. Zwolnienia z funkcji dziekana, wicedziekana i dekanalnego ojca duchownego, w związku ze zmianami proboszczowskimi (z dniem 30 czerwca 2020 r.):

Dekanat mławski wschodni
Ks. kan. mgr Jacek Lubiński, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym, zwolniony z funkcji wicedziekana dekanatu mławskiego wschodniego.

Dekanat płocki wschodni
Ks. mgr Grzegorz Wojciech Dobrzeniecki, dotychczasowy proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku, zwolniony z funkcji ojca duchownego księży dekanatu płockiego wschodniego.

Dekanat raciąski
1. Ks. kan. Marian Matusiak, dotychczasowy proboszcz par. pw. św. Kazimierza w Siemiątkowie, w związku z przejściem na emeryturę, zwolniony z funkcji wicedziekana dekanatu raciąskiego.
2. Ks. kan. dr Jan Stanisław Piotrowski, dotychczasowy proboszcz par. pw. św. Małgorzaty w Gralewie, w związku z przejściem na emeryturę, zwolniony z funkcji ojca duchownego księży dekanatu raciąskiego.

Dekanat rypiński
Ks. inf. mgr Marek Smogorzewski, dotychczasowy proboszcz par. pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, w związku z przejściem na emeryturę, zwolniony z funkcji dziekana dekanatu rypińskiego.

Dekanat sierpecki
Ks. kan. dr Tomasz Kadziński, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu, zwolniony z funkcji dziekana dekanatu sierpeckiego.

Dekanat strzegowski
Ks. mgr Jacek Robert Gołębiowski, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Dąbrowie, zwolniony z funkcji ojca duchownego księży dekanatu strzegowskiego.

Dekanat żuromiński
Ks. prał. Kazimierz Kowalski, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Żurominie, w związku z przejściem na emeryturę, zwolniony z funkcji dziekana dekanatu żuromińskiego.

III. Inne nominacje

1. Ks. kan. dr Bogdan Czupryn, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, z dniem 1 lipca 2020 r., mianowany delegatem Biskupa Płockiego ds. stałej formacji duchowieństwa.
2. Ks. mgr Marek Dyga, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Szwelicach, z dniem 1 lipca 2020 r., mianowany Diecezjalnym Duszpasterzem Rolników.
3. Diakon mgr Bartosz Krzyczkowski, z dniem 1 lipca 2020 r., skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie.
4. Diakon mgr Arkadiusz Ronowicz, z dniem 1 lipca 2020 r. skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie.

IV. Zwolnienia

1. Ks. mgr Krzysztof Biernat, Diecezjalny Referent ds. Duszpasterstwa Rolników, z dniem 30 czerwca 2020 r., na własną prośbę, zwolniony z pełnionej funkcji.
2. Ks. kan. dr Bogdan Czupryn, Diecezjalny Referent ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz Opiekun duchowy Dziewic i Wdów Konsekrowanych w Diecezji Płockiej, z dniem 30 czerwca 2020 r., zwolniony z pełnionej funkcji.
3. Ks. kan. dr Roman Mosakowski, delegat Biskupa Płockiego ds. stałej formacji duchowieństwa, ojciec duchowny księży i spowiednik kapłanów, z dniem 30 czerwca 2020 r., na własną prośbę, zwolniony z pełnionej funkcji.

Płock, dnia 29 maja 2020 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki


Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

 

 

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 29 maja 2020 r.
Nr 1120/2020

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x