OKÓLNIK
Okólnik 21/2020
Spis treści:

Okólnik 21

Loreto, 25 lutego 2020 r.


PAPIESKA DELEGATURA
SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO DOMU
LORETO

Prot. N. 3355/19
Dotyczy: poszerzenia łaski odpustu zupełnego związanego z Jubileuszem Loretańskim

Wasza Ekscelencjo,
w odpowiedzi na pismo Księdza Biskupa Prot. N. 413/2020 z dn. 19 lutego 2020 r., z upoważnienia otrzymanego od Penitencjarii Apostolskiej Dekretem Prot. N. 271/19/1 z dn. 01.11.2019 r., zezwala się, aby w Kaplicy Lotniska Cywilnego Warszawa-Modlin (Warsaw-Modlin Airport), powierzonej pieczy Braci Mniejszych Kapucynów z klasztoru w Zakroczymiu, można było otrzymać odpust zupełny w roku Jubileuszu Loretańskiego (8 grudnia 2019 – 10 grudnia 2020).
W dobrach duchowych związanych z tym Jubileuszem będzie można mieć udział pod zwykłymi warunkami, ofiarując modlitwę w intencji rozszerzania wiary i według intencji Papieża, przed wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny „wystawionym do publicznej czci (…) dołączając na zakończenie [modlitwy indywidualnej] Ojcze nasz, Credo, i modlitwę do Najświętszej Maryi Panny, ze szczególnym uwzględnieniem wezwań z Litanii Loretańskiej lub modlitwy jubileuszowej.” (por. Dekret Nr 271/19/1).
Przypomina się, że wyróżnione łaską odpustu kaplice nie wliczają się do listy miejsc jubileuszowych, ponieważ jedynym kościołem jubileuszowym pozostaje Sanktuarium Świętego Domu w Loreto.
„Osoby starsze, chorzy i wszyscy inni, którzy z ważnego powodu nie mogą opuszczać domów, łącząc się duchowo z tymi, którzy wybierają się w pobożną podróż [do Sanktuarium w Loreto], również będą mogli uzyskać odpust zupełny, o ile, wolni od przywiązania do grzechu i z intencją jak najszybszego spełnienia trzech zwykłych warunków (…) odmówią modlitwy wymienione powyżej, ofiarując pokornie miłosiernemu Bogu, za pośrednictwem Maryi, bóle i strapienia codziennego życia” (por. Dekret Nr 271/19/1).
Jednocząc się w modlitwie, życzę, aby łaska Roku Jubileuszowego stała się sposobnością do spotkania i zbliżenia do Pana dla wielu naszych braci i sióstr.

Z serdecznym pozdrowieniem
† Fabio Dal Cin
Arcybiskup Delegat Papieski

---------------------------
Jego Ekscelencja
Ks. Bp Piotr Libera
Biskup Płocki

INFORMACJA: Pismem z dnia 19 lutego 2020 r. Biskup Płocki Piotr Libera zwrócił się do ks. abp. Fabio Dal Cin, Papieskiego Delegata w Sanktuarium Świętego Domu w Loreto, o udzielenie odpustu w Roku Jubileuszowym Loretańskim dla kaplicy lotniska cywilnego Warszawa – Modlin. Jednocześnie Biskup Płocki ufundował figurę Matki Bożej Loretańskiej do tej kaplicy.
Płock, dnia 22 maja 2020 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

WSKAZANIA DOTYCZĄCE PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ W DIECEZJI PŁOCKIEJ
Z DNIA 22 MAJA 2020 R.

W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z panującą pandemią COVID-19 pojawiają się liczne prośby i pytania dotyczące możliwości organizacji Pierwszej Komunii Świętej w roku szkolnym 2019/2020. W związku z tym, w uzgodnieniu z Biskupem Płockim, przekazuję następujące wskazania i rozstrzygnięcia:
1. Ponieważ szkoły wciąż kontynuują pracę zdalną, a uczniowie klas I-III mają możliwość (nie jest to obowiązek) uczęszczania na zajęcia opiekuńczo – dydaktyczne, grupowe uroczystości pierwszokomunijne w diecezji są przełożone na okres powakacyjny.
2. Za zgodą proboszcza i na wyraźną (pisemną), umotywowaną dobrem duchowym dziecka prośbę rodziców oraz przy ich zaangażowaniu możliwe jest natomiast obecnie indywidualne (bądź w małych, kilkuosobowych grupach) przygotowanie i celebrowanie z dzieckiem sakramentu pokuty i pojednania oraz celebrowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w dowolnym dniu tygodnia (niekoniecznie w niedzielę).
3. Pisemną informację o ilości dzieci przystępujących indywidualnie do Pierwszej Komunii Świętej oraz o formie ich przygotowania, należy przekazać do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej do dnia 15 czerwca 2020 r.
4. Przygotowanie i celebracje mogą odbywać się w kościele z uwzględnieniem obowiązującego limitu osób i przy zachowaniu właściwego dystansu.
5. W przygotowaniach można roztropnie wykorzystywać także komunikację on-line. Czas przygotowań nie powinien być krótszy niż jeden miesiąc i może rozciągnąć się także na okres wakacyjny.
6. Indywidualny program formacji opracowany przez proboszcza i katechetę dziecka powinien zawierać treści programowe katechezy szkolnej i parafialnej wymaganej do formacji eucharystycznej dzieci w Diecezji Płockiej.
7. Powrót do grupowego sposobu przygotowania i przeprowadzenia uroczystości będzie możliwy po otwarciu szkół i rozpoczęciu zajęć z religii w szkole.
Nr 1063/2020
Płock, dnia 22 maja 2020 r.

Ks. Marek Wilczewski Ks. Piotr Grzywaczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Wikariusz Biskupi
Kurii Diecezjalnej Płockiej ds. sakramentalnych

WSKAZANIA DOTYCZĄCE CELEBRACJI CHRZTU W DIECEZJI PŁOCKIEJ
Z DNIA 22 MAJA 2020 R.

W związku z trzecim, przedostatnim etapem znoszenia ograniczeń, związanych z epidemią COVID-19 w Polsce, w uzgodnieniu z Biskupem Płockim, przekazuję wskazania i rozstrzygnięcia, dotyczące sprawowania sakramentu chrztu świętego w Diecezji Płockiej:
1. Jeśli rodzice dziecka proszą o udzielenie sakramentu chrztu świętego, można w chwili obecnej zorganizować stosowną liturgię, biorąc pod uwagę aktualne wskazania sanitarne władz państwowych.
2. Sakrament chrztu świętego powinien być sprawowany zasadniczo podczas niedzielnej Mszy Świętej (podkreślenie m.in. wymiaru paschalnego i eklezjalnego pierwszego sakramentu inicjacji chrześcijańskiej), jednak w obecnej sytuacji wypada w pierwszym rzędzie umożliwić wszystkim parafianom uczestnictwo w niedzielnej liturgii. Dlatego, jeśli zostanie uznane to za stosowne i będzie to możliwe, sakrament chrztu świętego można celebrować podczas dodatkowej Mszy Świętej niedzielnej (poza programem niedzielnych Mszy parafialnych), dla rodziców dziecka i ich bliskich.
3. W obecnej sytuacji bardziej wskazana jest forma chrztu jednego dziecka (lub niewielkiej grupy), aby – w miarę możliwości – większa liczba uczestników z rodziny mogła uczestniczyć w obrzędzie.
4. Do sprawowania liturgii chrzcielnej za każdym razem należy używać nowo poświęconej wody. W chwili obecnej nie powinno się przechowywać poświęconej wody w chrzcielnicy.
5. Należy bezwzględnie dezynfekować przed i po użyciu naczynia używane do liturgii chrzcielnej.
6. Namaszczenie krzyżmem świętym powinno być poprzedzone i zakończone dezynfekcją dłoni kapłana.
7. We właściwych momentach, na ile to możliwe, kapłan powinien zachować odpowiedni dystans od chrzczonego dziecka oraz rodziców i chrzestnych.
8. Obecna sytuacja nie zwalnia z wypełniania zapisów prawa kanonicznego, dotyczących rodziców chrzestnych (por. Dekret Biskupa Płockiego nr 336/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku).
9. Przepisy sanitarne obowiązują również w kancelarii parafialnej, podczas spisywania aktu chrztu świętego.
Nr 1064/2020
Płock, dnia 22 maja 2020 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski Wikariusz Biskupi
ds. sakramentalnych

KOMUNIKAT WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PŁOCKU

Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku informuje, że dnia 30 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się pierwszy termin egzaminów wstępnych dla kandydatów do WSD w Płocku. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej (wsdplock.pl) oraz na seminaryjnym Facebooku. Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (nr tel. 600-274-484).
Płock, dnia 15 maja 2020 r.

Ks. Marek Jarosz
Rektor WSD

ZARZĄDZENIE: Komunikat Rektora WSD proszę odczytać w niedzielę 31 maja 2020 r. lub 7 czerwca 2020 r., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń duszpasterskich.
Płock, dnia 22 maja 2020 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny


KOMUNIKATY DUSZPASTERSTWA RODZIN DIECEZJI PŁOCKIEJ

1. Spotkania dla narzeczonych

W miarę możliwości i z zachowaniem wskazań sanitarnych, od dn. 25 maja 2020 r. można rozpocząć organizowanie tygodniowych „Spotkań dla narzeczonych” w dekanatach. Dekanalni duszpasterze rodzin proszeni są o wybranie właściwych miejsc i dostosowanie ich do wymogów sanitarnych.
a) Jeśli w spotkaniu uczestniczyć będzie więcej niż 10 par, należy je zorganizować w kościele, a nie w sali parafialnej.
b) Przy wejściu do sali/kościoła powinien znajdować się środek do dezynfekcji rąk.
c) Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, w czasie spotkania uczestnicy będą mieli zakryte usta i nos, np. za pomocą maseczek.
d) Należy dbać o wietrzenie pomieszczeń.
e) W organizacji „Spotkań dla narzeczonych” obowiązują wszystkie dotychczasowe przepisy i instrukcje Biskupa Płockiego.
f) Możliwe jest równoległe prowadzenie spotkań w dekanatach także w formie zdalnej.
W przypadku zmiany daty zawarcia związku małżeńskiego, księża powinni zwrócić szczególną uwagę na półroczny termin ważności świadectw chrztu świętego i dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego. Należy uwzględnić również fakt, że spisany „protokół przedślubny” jest ważny przez 1 rok od daty sporządzenia go. Gdyby ślub został odroczony na czas dłuższy niż 1 rok, należy przed nowym terminem przeprowadzić nowe badanie kanoniczne.
Ponadto w czasie uroczystości zaślubin należy przestrzegać w kościele liczby uczestników według wskazań władz państwowych.
Powyższe wskazania obowiązują Powyższe wskazania obowiązują do czasu wydania kolejnych zarządzeń przez władze państwowe i Biskupa Płockiego.

2. Pogrzeb dzieci utraconych w Płocku odwołany

Zaplanowany na dzień 25 maja 2020 roku w Płocku pochówek dzieci zmarłych przed narodzeniem, z powodu obecnych warunków sanitarnych i epidemiologicznych, zostaje przełożony na jesień br. O terminie powiadomimy. Pamiętamy w modlitwie o rodzicach i rodzinach zmarłych dzieci.

3. Marsze dla Życia i Rodziny odbędą się jesienią

Centrum dla Życia i Rodziny w Warszawie, koordynator corocznych Marszy dla Życia i Rodziny, po spotkaniu online w dn. 18 maja br., podaje następujące informacje:
Marsze dla Życia i Rodziny nie odbędą się tej wiosny. Niepewność dotycząca epidemii i ograniczeń nie pozwala w tym momencie zaplanować tych wydarzeń w sposób co najmniej satysfakcjonujący.
Nie są splanowane e-Marsze, liczymy bowiem na to, że w tym roku uda się nam przejść w Marszach Życia i Rodziny.
Organizacja Marszów dla Życia i Rodziny planowana jest na jesień br., jednak nie wyznaczamy jeszcze konkretnej daty. Patrząc na rozwój wydarzeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, trudno jest w tym momencie określić termin. Dlatego do tematu konkretnego dnia i godziny wrócimy dopiero, gdy sytuacja się ustabilizuje.

4. Dywany kwiatowe na Boże Ciało

Fundacja Orszak Trzech Króli przekazuje następującą propozycję, która może zintegrować małżeństwa, rodziny i grupy duszpasterskie w naszych parafiach: „W tym roku świętowanie Bożego Ciała będzie inne niż zawsze. Ten szczególny czas wymaga od nas więcej kreatywności i zaangażowania. Stwórz z rodziną, młodzieżą i wszystkimi chętnymi dywan kwiatowy na procesję Bożego Ciała wewnątrz kościoła. Dywan ułożony z ziół i kwiatów we wzory, po którym przejdzie ksiądz z monstrancją dodaje wyjątkowego uroku kościołowi i podkreśla wagę wydarzenia jakim jest Procesja Bożego Ciała. Dywan kwiatowy zorganizować należy z wyprzedzeniem czasowym, po uzgodnieniu z miejscowym Księdzem Proboszczem. Należy przygotować m. in. kwiaty i wzory. Wszystkie etapy tworzenia dywanu są przedstawione w formie opisowej, a także video na stronie: http://bozecialo.info.pl/7-jak-przystroic-parafie.html” (źródło informacji: http://orszak.org/aktualnosci/boze-cialo-w-czasie-koronawirusa-201.html, gdzie opisane są również inne ciekawe inicjatywy duszpasterskie na Boże Ciało).
Zachęcam do włączenia się w to dzieło i przekazanie informacji wiernym, którzy mogliby wykonać takie dywany kwiatowe w kościołach. Zapraszam do przesyłania zdjęć dywanów kwiatowych na adres: wojciechkucko@wp.pl, abyśmy mogli je zaprezentować w mediach społecznościowych duszpasterstwa rodzin.

5. Telefon wsparcia dla seniorów i potrzebujących

Ponownie zapraszamy do korzystania z telefonów wsparcia duchowego, psychologicznego i oraz dla samotnych seniorów potrzebujących pomocy w zakupach, funkcjonujących od dn. 1 kwietnia br.
Psycholog: tel. 502 513 764. Codziennie w godz. 19.00-21.00
Kapłan rzymskokatolicki: tel. 502 513 894. Codziennie w godz. 19.00-21.00
Samotni seniorzy potrzebujący wsparcia: tel. 505 272 535. Codziennie w godz. 10.00-14.00 (dla miasta Płocka).
Organizatorami inicjatywy są: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, 64. Batalion Lekkiej Piechoty w Płocku, Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” z Płocka. Dodatkowe informacje na stronie: www.plockierodziny.pl oraz www.srkplock.pl.
Płock, dnia 22 maja 2020 r.

Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

KOMUNIKAT REFERENTA DS. MUZYKI KOŚCIELNEJ
I SPRAW ORGANISTOWSKICH

Organy, które znajdują się w kościołach diecezji płockiej, są często równie cennymi elementami wyposażenia jak ołtarze, dawne ambony czy chrzcielnice. Stanowią ważną część dekoracji kościoła, ponadto są świadectwem kultury muzycznej północnego Mazowsza. Nawet jeśli nie są wpisane do rejestru zabytków, ze względu na wartość historyczną i brzmieniową, są warte zachowania dla przyszłych pokoleń.
Pomimo trudnego czasu epidemii, w niektórych kościołach diecezji trwają zaplanowane wcześniej prace remontowe przy organach. Na prośbę Księży Proboszczów, którzy potrzebują fachowej pomocy przy właściwym przeprowadzeniu remontu Ksiądz Biskup powołał Diecezjalną Komisję ds. budowy i remontów organów kościelnych. Członkami komisji są muzykolodzy i muzycy – nauczyciele szkół muzycznych oraz organiści, posiadający doświadczenie w budownictwie organowym.
Komisja służy pomocą Czcigodnym Księżom Proboszczom w:
- ocenie stanu technicznego organów,
- określeniu zakresu koniecznych prac,
- przygotowaniu opinii muzykologicznych i dokumentacji merytorycznej, zwłaszcza w przypadku organów zabytkowych,
- wyborze organmistrza posiadającego odpowiednie możliwości techniczne i doświadczenie,
- konsultacji kosztorysu, sporządzeniu umowy,
- nadzorowaniu prac,
- dokonaniu odbioru instrumentu,
- pozyskiwaniu środków na remont organów.

Zadaniem Komisji jest także pomoc w zakupie organów. Istnieje możliwość zakupu używanych organów piszczałkowych w bardzo dobrych cenach. Uprzejmie prosimy także o kontakt w przypadku zamiaru zakupu organów elektronicznych. Na pomoc Komisji mogą liczyć także Księża Proboszczowie, którzy podejmą się budowy nowych organów piszczałkowych. Więcej informacji na stronie www.musicum.pl.
Najczęściej jednak komisja towarzyszyć będzie remontom instrumentów, dlatego też w porozumieniu z przewodniczącym komisji ks. kan. dr. Andrzejem Leleniem oraz członkami komisji przekazuję zalecany sposób postępowania w przypadku planowania remontu organów.

Tryb postępowania w przypadku remontu organów:
Komisja ds. budowy i remontu organów kościelnych służy pomocą w określeniu stanu organów, zakresu koniecznych prac, przygotowaniu dokumentów dla konserwatora zabytków i firm organmistrzowskich, wyborze organmistrzów posiadających wymagane uprawnienia i doświadczenie, a także prowadzi nadzór nad prowadzonymi pracami i dokonuje odbioru organów.
1. Decyzja o podjęciu remontu organów powinna być poprzedzona zwróceniem się do Księdza Biskupa z prośbą o zgodę na podjęcie prac remontowych. Następuje powołanie Podkomisji nadzorującej przygotowanie prac i remont konkretnego instrumentu.
2. Wyboru firmy mającej się podjąć remontu organów powinni dokonać – w drodze konkursu – proboszcz lub administrator parafii w porozumieniu z Podkomisją nadzorującą. Wybór powinno poprzedzić zwrócenie się do wybranych firm organmistrzowskich o przedłożenie ofert z przedstawieniem zakresu, dokładnych specyfikacji proponowanych prac remontowych oraz szczegółowego kosztorysu części i zaplanowanych prac. Na tym etapie należy udostępnić instrument wybranym firmom celem dokonania dokładnej oceny jego stanu technicznego.
3. Po dokonaniu wyboru firmy proboszcz lub administrator parafii powinien skonsultować wykaz oraz kosztorys zaplanowanych prac remontowych z Podkomisją nadzorującą. Podkomisja, w razie konieczności, może dokonać korekty zakresu prac remontowych, następnie zatwierdza uzgodniony zakres prac.
4. Po zatwierdzeniu zakresu prac i kosztorysu należy podpisać umowę na remont organów pomiędzy Zamawiającym (proboszczem lub administratorem parafii) a Wykonawcą (organmistrzem). Kopia umowy powinna być przechowywana w archiwum Referatu ds. Muzyki Kościelnej i Spraw Organistowskich Kurii Diecezjalnej Płockiej. Wzór umowy znajduje się na stronie www.musicum.pl w zakładce „Organy”.
5. Po podpisaniu umowy następuje realizacja poszczególnych etapów remontu, uprzednio zatwierdzonych przez Podkomisję nadzorującą.
6. Po zakończeniu prac powinien nastąpić odbiór instrumentu przez Podkomisję nadzorującą, w obecności organmistrza, proboszcza lub administratora parafii oraz organisty. Protokół odbioru powinien zostać podpisany przez wszystkich uczestników komisyjnego odbioru. Kopia protokołu powinna być przechowywana w archiwum Referatu ds. Muzyki Kościelnej i Spraw Organistowskich.
7. Ostatnią ratę wynagrodzenia za remont instrumentu, w wysokości nie mniej niż 10% całkowitych kosztów, organmistrz powinien otrzymać po pozytywnym komisyjnym odbiorze wykonanych prac.
8. W przypadku remontu organów wpisanych do rejestru zabytków Komisja ds. budowy i remontów organów kościelnych współpracuje z właściwym konserwatorem zabytków.
Płock, dnia 22 maja 2020 r.

Ks. Marcin Sadowski
Diecezjalny referent
ds. muzyki kościelnej i spraw organistowskich

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKÓŁ KATOLICKICH W PŁOCKU

Szanowni Państwo,
Od trzech lat w Płocku działają i cieszą się coraz większym zainteresowaniem nasze Szkoły Katolickie - szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące. Jesteśmy dumni, że w stolicy naszej diecezji możemy kształcić dzieci i młodzież na bardzo wysokim poziomie opierając się na wartościach chrześcijańskich, zwracając uwagę na formowanie właściwych postaw społecznych oraz poczucie bezpieczeństwa. Od nowego roku szkolnego nasze szkoły stają się szkołami publicznymi zachowując w pełni swój katolicki charakter i obrane priorytety. Bogate zaplecze kampusu stanowi internat i bursa młodzieżowa, co daje możliwość podjęcia nauki przez wszystkich zainteresowanych z terenu całej diecezji. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z ofertą naszych szkół dostępną na stronie internetowej stanislaum.pl .
Płock, dnia 22 maja 2020 r.

Ks. Artur Janicki
Dyrektor Szkół Katolickich w Płocku

ZARZĄDZENIE: Informację dyrektora Szkół Katolickich w Płocku należy odczytać wiernym w niedzielę 24 lub 31 maja 2020 r. w ramach ogłoszeń duszpasterskich podczas wszystkich Mszy św.
Płock, dnia 22 maja 2020 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

PROŚBA DYREKTORA MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM
EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO STUDNIA W PŁOCKU

Czcigodni Księża,
wprowadzone w połowie marca ograniczenia wywołane pandemią koronawirusa spowodowały zamknięcie, restauracji, hoteli i innych instytucji publicznych. Wszystkie te restrykcje – w obecnej sytuacji absolutnie zrozumiałe – dotyczyły także MCEW Studnia i negatywnie odbiły się na naszej (i nie tylko naszej) sytuacji finansowej. W ostatnich tygodniach Dom dla Gości stoi pusty. Odwołano też rezerwacje, które mieliśmy w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu. Zdecydowana większość gup zrezygnowała z prowadzenia rekolekcji. Nasze przychody spadły niemal o 75 %. Tymczasem w dalszym ciągu jesteśmy zobowiązani do wypłacania pensji naszym pracownikom (którzy utrzymują swoje rodziny) i regulowania rachunków. Częściowe zniesienie ograniczeń pozwoliło otworzyć także MCEW Studnia, co jednak poprawia naszą sytuację tylko w niewielkim stopniu.
Zdaję sobie sprawę, że sami jesteście w trudnej sytuacji, niemniej ośmielam się prosić Was o pomoc w potrzebie. Myślę nie tylko o „Studni”, ale także naszych pracownikach, których nie chcemy pozostawiać bez środków do życia.
Czerwiec jest miesiącem, w którym obchodzimy rocznicę święceń kapłańskich. Wielu z nas spotyka się przy tej okazji na modlitwie i wspólnych posiłkach. MCEW Studnia chętnie pomoże w organizacji takich spotkań: dysponujemy kaplicą, możemy przygotować kolacje, proponując miejsce, menu i obsługę. Jesteśmy gotowi organizować także inne przyjęcia, spotkania i wydarzenia okolicznościowe.
Nie ukrywam, że korzystanie z naszych usług i polecanie nas innym będzie dużą pomocą dla funkcjonowania naszego domu w obecnej sytuacji.
Będziemy wdzięczni za podjęcie współpracy z nami.
Kontakt: recepcja@studnia.co; 501 648 484 lub 603 600 862.
Płock, dnia 22 maja 2020 r.

Ks. Krzysztof Ruciński
Dyrektor MCEW Studnia w Płocku

PERSONALIA – 22 maja 2020 r.

Nominacje w instytucjach diecezjalnych

1. Ks. mgr Krzysztof Drzazgowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie, z dniem 26 sierpnia 2020 r., mianowany dyrektorem ekonomicznym w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.
2. Ks. mgr Andrzej Janicki, audytor w Sądzie Biskupim Płockim, z dniem 1 czerwca 2020 r., mianowany sędzią diecezjalnym w Sądzie Biskupim Płockim.
3. Ks. mgr Kamil Krakowski, po powrocie ze studiów w Szwajcarii, z dniem 1 września 2020 r., mianowany audytorem w Sądzie Biskupim Płockim i skierowany do parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, w charakterze rezydenta.

Nominacje administratorów na proboszczów (z dniem 1 lipca 2020 r.)

1. Ks. mgr Piotr Gątarek, administrator parafii pw. św. Stanisława BM w Bonisławiu, mianowany proboszczem tej parafii.
2. Ks. mgr Marek Grzeszczak, administrator parafii pw. św. Leonarda w Chociszewie, mianowany proboszczem tej parafii.
3. Ks. mgr Piotr Szczepan Marzec, administrator parafii pw. św. Bartłomieja w Zeńboku, mianowany proboszczem tej parafii.
4. Ks. mgr Adam Milewski, administrator parafii pw. św. Zygmunta w Królewie, mianowany proboszczem tej parafii.
5. Ks. mgr Mariusz Stasiak, administrator parafii pw. św. Antoniego Łukomiu, mianowany proboszczem tej parafii.
6. Ks. Sławomir Grzegorz Stefański, administrator parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Lubowidzu, mianowany proboszczem tej parafii.
7. Ks. mgr Grzegorz Ślesicki, administrator parafii pw. św. Tekli w Naruszewie, mianowany proboszczem tej parafii.

Nominacje wikariuszowskie (z dniem 1 lipca 2020 r.)

1. Ks. dr Grzegorz Adamiak, dyrektor ekonomiczny w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku.
2. Ks. mgr Marek Czarciński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Szreńsku.
3. Ks. mgr Krzysztof Załęski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie.

Nominacje wikariuszowskie (z dniem 26 sierpnia 2020 r.)

1. Ks. mgr Tomasz Baranowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Antoniego w Żurominie.
2. Ks. mgr Krystian Piotr Bartnicki, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Floriana w Poniatowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława BM w Drobinie.
3. Ks. mgr Robert Stanisław Bessert, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Antoniego w Żurominie, mianowany wikariuszem parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku.
4. Ks. mgr Paweł Robert Czarnecki, pozostając wicedyrektorem ds. programowych Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, na własną prośbę, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie.
5. Ks. mgr Michał Fordubiński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie.
6. Ks. mgr Jarosław Jakubowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu.
7. Ks. mgr Mateusz Jesień, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jana Kantego w Mławie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.
8. Ks. mgr Wiesław Jóźwiak, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie.
9. Ks. dr Grzegorz Kaczorowski, dotychczasowy rezydent parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Zygmunta w Płocku.
10. Ks. mgr Mateusz Kawczyński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, mianowany wikariuszem parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku.
11. Ks. mgr Damian Klimkowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Bieżuniu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Marcina w Gostyninie.
12. Ks. mgr Tomasz Kolczyński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Marcina w Słupnie, mianowany wikariuszem parafii pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie.
13. Ks. mgr Jarosław Kowalczyk, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Anny w Nowym Mieście, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Floriana w Poniatowie.
14. Ks. mgr Michał Łuczka, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku.
15. Ks. mgr Robert Andrzej Mazurowski, dotychczasowy rezydent w parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu, z siedzibą w Woli Kiełpińskiej, mianowany wikariuszem tej parafii.
16. Ks. mgr Marek Michalski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu.
17. Ks. mgr Marcin Milewski, dotychczasowy rezydent w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, mianowany wikariuszem tej parafii.
18. Ks. mgr Robert Piątkowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Marcina w Gostyninie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Raciążu.
19. Ks. mgr Mariusz Raczkowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja w Rogowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku.
20. Ks. mgr Mateusz Stępka, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Ojca Pio w Płońsku.
21. Ks. mgr Piotr Szulc, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Płocku.
22. Ks. mgr Jarosław Szumański, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem.
23. Ks. mgr Paweł Szymański, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Bartłomieja w Rogowie.
24. Ks. mgr Adam Warda, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Ojca Pio w Płońsku, mianowany wikariuszem parafii pw. Ducha Świętego w Płocku.
25. Ks. mgr Dawid Witkowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.
26. Ks. mgr Patryk Zawadzki, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Kantego w Mławie.
27. Ks. mgr Roman Zieliński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie.
Inne nominacje
1. Ks. mgr Kamil Kowalski, z dniem 1 czerwca 2020 r., do momentu wyjazdu na misje na Jamajkę, skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, w charakterze rezydenta.
2. Ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, rezydent w parafii pw. św. Wojciecha w Płocku, pozostając wicedyrektorem Centrum Psychologiczno-Pastoralnego Metanoia w Płocku, duszpasterzem Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji im św. Łukasza Ewangelisty oraz odpowiedzialnym za rekolekcje kerygmatyczne w Diecezji Płockiej, z dniem 26 sierpnia 2020 r., skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Marcina w Słupnie, w charakterze rezydenta.

Skierowanie na studia

Ks. mgr Tomasz Bartczak, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, z dniem 1 sierpnia 2020 r., skierowany na studia stacjonarne z nauk społecznych w Papieskim Uniwersytecie Laterańskim (Papieski Instytut Pastoralny Redemptor Hominis) w Rzymie.

Zwolnienia

1. Ks. dr Grzegorz Adamiak, dyrektor ekonomiczny w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, z dniem 30 czerwca 2020 r., zwolniony z pełnionej funkcji.
2. Ks. mgr Paweł Biedrzycki, dotychczasowy kapelan Domu Pomocy Społecznej w Obrytem, w związku z nominacją na administratora parafii pw. NMP Szkaplerznej w Żmijewie, z dniem 30 czerwca 2020 r., zwolniony z funkcji kapelana.
3. Ks. mgr Andrzej Janicki, audytor w Sądzie Biskupim Płockim, z dniem 31 maja 2020 r., zwolniony z pełnionej funkcji.
Płock, dnia 22 maja 2020 r.


† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 22 maja 2020 r.
Nr 1068/2020

 

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x