OKÓLNIK
Okólnik 17/2020
Spis treści:

Okólnik 17

SŁOWO RADY STAŁEJ
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

„POKÓJ TOBIE, POLSKO!” (ŚW. JAN PAWEŁ II, 1983)

W pełnym niepokoju czasie epidemii, a także w sytuacji napięcia związanego z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi, pragniemy zaapelować o odpowiedzialność za dobro wspólne, jakim jest Polska.

1. Cały świat, w tym także nasza Ojczyzna, przeżywa obecnie dramatyczny, pełen udręki czas, wywołany przez pandemię. W tej nadzwyczajnej sytuacji najważniejsza jest troska o każdego człowieka, o jego zdrowie i życie, poczynając od osób najbardziej poszkodowanych, zarażonych, przeżywających kwarantannę, ogarniętych lękiem o przyszłość swoją i swoich najbliższych.
Z wdzięcznością myślimy o naszych braciach i siostrach, którzy niosą pomoc osobom chorym: lekarzach, pielęgniarkach, służbie zdrowia, służbach dostarczających leki, środki dezynfekcyjne i żywność, wolontariuszach oraz tych wszystkich, którzy ofiarnie służą, abyśmy w atmosferze solidarności pokonali to bolesne doświadczenie. W tym gronie zasługującym na najwyższe wyrazy podziękowania znajdują się także osoby duchowne i zakonne oraz pracownicy Caritas.
Doceniamy dotychczasowe zaangażowanie władz państwowych i samorządowych. Życzymy odpowiedzialnym za rządy naszym państwem, aby potrafili opracować i wdrożyć najodpowiedniejsze mechanizmy w celu rychłego pokonania epidemii. Przypominamy, że racją istnienia każdej władzy jest troska o dobro wspólne, które obejmuje „całokształt takich warunków życia społecznego, w jakich ludzie mogą pełniej i szybciej osiągnąć swą własną doskonałość” (Jan XXIII, Mater et Magistra, 65).

2. Na sytuację pandemicznego zagrożenia zdrowia i życia ludzi nakłada się u nas przewidywany termin wyborów prezydenckich. Ze względu na „słuszną autonomię porządku demokratycznego” (Centesimus Annus, 47) Kościół nie ma mandatu, by uczestniczyć w czysto politycznych sporach na temat formy, czy terminu wyborów, a tym bardziej, by opowiadać się za tym lub innym rozwiązaniem. Misją Kościoła w takiej sytuacji jest jednak zawsze, pełne życzliwości, przypominanie o szczególnej, moralnej i politycznej odpowiedzialności, jaka spoczywa na uczestnikach życia politycznego.
Apelujemy zatem do sumień ludzi odpowiedzialnych za dobro wspólne naszej Ojczyzny, zarówno do ludzi sprawujących władzę, jak i do opozycji, aby w tej nadzwyczajnej sytuacji wypracowali wspólne stanowisko, dotyczące wyborów prezydenckich. Zachęcamy, aby w dialogu między stronami poszukiwać takich rozwiązań, które nie budziłyby wątpliwości prawnych i podejrzenia nie tylko o naruszenie obowiązującego ładu konstytucyjnego, ale i przyjętych w demokratycznym społeczeństwie zasad wolnych i uczciwych wyborów. Prosimy, aby kierując się najlepszą wolą, w swoich działaniach szukali dobra wspólnego, którego wyrazem jest dziś zarówno życie, zdrowie oraz społeczny byt Polaków, jak i szerokie społeczne zaufanie do wspólnie wypracowanych przez lata procedur wyborczych demokratycznego państwa. W tej trudnej sytuacji, jaką przeżywamy, powinniśmy dbać o kultywowanie dojrzałej demokracji, ochronę państwa prawa, budowanie – mimo różnic – kultury solidarności, także w sferze polityki.

W procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru kandydata na urząd prezydenta należy wziąć pod uwagę w szczególny sposób prawość moralną, miłość Ojczyzny i traktowanie władzy jako służby, kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, wyrazistą tożsamość, postawę dialogu i umiejętność współpracy, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, merytoryczne przygotowanie i wiedzę, a także szacunek dla zasad demokracji, kierowanie się fundamentalnymi zasadami etycznymi, poszanowanie dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarancję dla prawnej definicji małżeństwa jako trwałego związku mężczyzny i kobiety, promocję polityki rodzinnej oraz gwarancje dla rodziców w zakresie prawa do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawaną wiarą i wartościami.

3. Będąc ludźmi wiary, jesteśmy przekonani, że nie wszystko w życiu zależy od geniuszu człowieka. Wierzymy przecież w Boga i w Jego opatrznościowe czuwanie nad każdym człowiekiem, nad ludzkością i światem, dlatego przypominamy o wielkiej roli jedności człowieka z Bogiem oraz o mocy modlitwy.
Wyrażamy wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi za Jego List do wszystkich wiernych na maj 2020 roku. Wraz z Papieżem zachęcamy do odmawiania Różańca Świętego, szczególnie w środowisku rodzinnym. Zgodnie z polskim zwyczajem zachęcamy do pielęgnowania nabożeństw majowych. Módlmy się za wstawiennictwem Maryi, Królowej Polski o opiekę nad nami i pomoc w pokonaniu pandemii. Czyńmy to z głęboką wiarą i nadzieją, że nasza Matka i Królowa, która wyprowadziła nas z wielu narodowych nieszczęść i tym razem okaże się nam Nieustającą Pomocą i Wspomożycielką.
Byłoby też rzeczą pożyteczną, aby w pierwszym dniu maja - który przypada w piątek – odstąpić od praktyki coraz częściej udzielanej dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Bardziej właściwym byłoby uczynić ten dzień dniem pokuty i postu w intencji zachowania miejsc pracy dla naszych rodaków.
W trudnym czasie epidemii, 3 maja br. na Jasnej Górze będzie miało miejsce zawierzenie naszej Ojczyzny Matce Bożej Królowej Polski, którego dokona Przewodniczący Konferencji Episkopatu Arcybiskup Stanisław Gądecki.
„O Maryjo, Pocieszycielko strapionych, weź w ramiona wszystkie swoje niespokojne dzieci i wyproś, aby Bóg zadziałał Swoją wszechmocną ręką i uwolnił nas od tej straszliwej epidemii, żeby życie mogło powrócić do normalnego biegu w spokoju. Zawierzamy się Tobie, która jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!” (Papież Franciszek).
Zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu dobro Ojczyzny, do gorliwej modlitwy w rodzinach i parafiach. Prosimy Boga, aby spełniło się życzenie świętego Jana Pawła II – Pokój Tobie, Polsko!
Warszawa, dnia 27 kwietnia 2020 roku

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

INFORMACJA: Przekazujemy Czcigodnym Księżom do wykorzystania duszpasterskiego w najbliższym czasie Słowo Rady Stałej KEP. Zgodnie z prośbą Rady należy „jak najszerszej rozpropagować je wśród wiernych, duchownych i świeckich”.
Płock, dnia 30 kwietnia 2020 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz


MODLITWA
ZA WSTAWIENNICTWEM BŁ. STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO
O USTANIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Błogosławiony Księże Stefanie, kapłanie, którego serce nieustannie żyło głębią wiary i pełnią miłości Boga, płomieniu Chrystusa, w którego duszy nigdy nie gasła nadzieja i harcerski zapał, wzorze pokornej i bezgranicznej służby bliźniemu, nawet za cenę cierpienia - aż do ofiary z siebie.
Ty potrafiłeś być przejawem dobra w miejscu panowania tak wielkiego zła. Ty chorym i umierającym poświęciłeś swoje życie, gorliwie głosząc im Chrystusową Ewangelię i odważnie niosąc duchową pomoc, szczególnie tym dotkniętym zaraźliwą chorobą.
Dlatego stajemy dziś przy tobie i prośmy cię usilnie, byś swoją modlitwą i wstawiennictwem uprosił nam tę łaskę, aby Miłosierny Bóg uchronił świat, naszą Ojczyznę, diecezję, mieszkańców naszych miast i wsi przed szerzeniem się groźnej epidemii.
Wspomagaj swoją modlitwą tych, których ta choroba już dotknęła i upraszaj im łaskę uzdrowienia.
Wspieraj lekarzy i pielęgniarki, służby sanitarne i państwowe, wszystkich którzy w jakikolwiek sposób, tak jak ty, służą z poświęceniem.
Uproś troskliwą opiekę Maryi, tej, która jest Królową Polski i Stolicą Mądrości, dla kierujących naszym krajem, Kościołem, naszym miastem (wsią) oraz wszystkich, którzy podejmują wysiłki powstrzymania groźnej dla ludzkości epidemii.
Zmarłym uproś łaskę nieba.
Nam wszystkim uproś dar szczerego nawrócenia i silnej wiary, abyśmy pokładając całą ufność i nadzieję w Bogu, umieli z oddaniem służyć i nieść pomoc naszym braciom w potrzebie.
Błogosławiony Księże Stefanie Wincenty – módl się za nami. Amen.

INFORMACJA: Przekazujemy Czcigodnym Księżom do duszpasterskiego wykorzystania tekst modlitwy, przekazany przez Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, ks. bp. Romualda Kamińskiego, za zgodą ks. abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego KEP.
Płock, dnia 30 kwietnia 2020 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

AKT ZAWIERZENIA POLSKI
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA I MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Boże, Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym.
Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarną miłość, która w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwstania stała się miłością zwycięską.

Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa, prowadź nas.

Gdy zbliża się 100. rocznica Cudu Nad Wisłą – który w sierpniu 1920 roku za przyczyną Najświętszej Maryi Panny ocalił naszą Ojczyznę i cywilizację europejską od bolszewickiego panowania - my, Pasterze Kościoła w Polsce, podobnie jak nasi Poprzednicy przybywamy na Jasną Górę. To tutaj od pokoleń uczymy się, że królowanie Chrystusa, a wraz z Nim Maryi, Królowej Polski, obejmuje w sposób szczególny również służbę Narodowi. Tutaj - na Jasnej Górze - uświadamiamy sobie wyraźniej odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi. Potrzebę wspólnej troski wszystkich warstw społecznych nie tylko za materialne, ale także za duchowe dobro naszej Ojczyzny.


W tym szczególnym roku dziękujemy za 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II, który dostrzegał w Maryi wzór niezawodnej nadziei ogarniającej całego człowieka. Dziękujemy również za decyzję o beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który przypominał nam, że nie wystarczy patrzeć w czyste, zranione oblicze Matki, ale trzeba też, aby nasz Naród wyczytał w Jej oczach wszystko, co jest potrzebne dla odnowy polskich sumień.
Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Królową Polski i Świętymi Patronami, błagamy o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu.

W duchu Aktu Zawierzenia przez Biskupów Polskich sprzed 100 laty, wyznajemy „w prawdzie i pokorze, że niewdzięcznością naszą i grzechami zasłużyliśmy na Twoją karę, ale przez zasługi naszych Świętych Patronów, przez krew męczeńską przelaną dla wiary przez braci naszych, za przyczyną Królowej Korony Polskiej, Twojej Rodzicielki, a naszej ukochanej Matki Częstochowskiej, błagamy Cię, racz nam darować nasze winy”. Prosimy Cię, przebacz nam nasze grzechy przeciwko życiu, bezczeszczenie Twojej eucharystycznej Obecności, bluźnierstwa wobec Twojej Najświętszej Matki i Jej wizerunków oraz wszelki grzech niezgody. „Przemień serca nasze na wzór Twojego Boskiego Serca; przemień nas potęgą Twojej wszechmocnej łaski a z obojętnych i letnich uczyń nas gorliwymi i gorącymi, z małodusznych mężnymi i spraw, abyśmy już wszyscy odtąd trwali w wiernej służbie Twojej i nigdy Cię nie opuścili”.

Najświętsze Serce Jezusa, Tobie zawierzamy Kościół na polskiej ziemi, wszystkie jego stany i powołania: duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wszystkich wiernych, którzy „Polskę stanowią” w kraju i poza jego granicami. Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, pandemię koronawirusa, grożącą nam suszę, jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie. Te nasze prośby ośmielamy się zanieść do Ciebie przez szczególne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, która jest naszą Przedziwną Pomocą i Obroną.

Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca wszystkich Polaków. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź Przewodniczką, błagającą i niezwyciężoną Mocą.
Maryjo! Pragniemy w tej modlitwie przywołać solidarny Akt Zawierzenia świata, Kościoła a także naszej Ojczyzny, który w dniu 25 marca 2020 r., wypowiadał Pasterz Kościoła Portugalskiego w Fatimie. Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego, aby ponownie zstąpił i odnowił oblicze tej Ziemi.
Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Amen 

W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, 2020 r.

ZARZĄDZENIE: „Akt zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski”, należy odmówić w kościołach i kaplicach w dniu 3 maja 2020 r., tj. w IV Niedzielę Wielkanocną (zachowując jej formularz), po każdej Mszy św.
W niedzielę, 3 maja br. na Jasnej Górze odbędzie się uroczyste zawierzenie Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski. Eucharystia, która będzie miała miejsce w tym dniu o godz. 11.00, w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, będzie transmitowana za pośrednictwem TVP 3 (pasmo ogólnopolskie) i TV Trwam.

Płock, dnia 30 kwietnia 2020 r.


† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKATY DUSZPASTERSTWA RODZIN DIECEZJI PŁOCKIEJ

1. Spotkania dla narzeczonych w czasie pandemii
Przypominamy obowiązujące zapisy „Zarządzenia Biskupa Płockiego w sprawie sprawowania czynności liturgicznych w czasie stanu epidemii” z dn. 26 marca 2020 r. (por. „Okólnik Kurii Diecezjalnej Płockiej” 12/2020, s. 88–95), dotyczące sakramentu małżeństwa:

„11. Sakrament małżeństwa
11.1. Jeśli narzeczeni uznają, że w obecnych warunkach chcą otrzymać błogosławieństwo sakramentalnego związku małżeńskiego, powinni im to umożliwić kapłani, podchodząc do sprawy z życzliwością i kompetencją. Dotyczy to zarówno uroczystości zaplanowanych w okresie stanu epidemii, jak i innych naglących przypadków.
11.2. Gdyby narzeczeni, których sakrament małżeństwa przypada na czas stanu epidemii, mieli trudność z odbyciem „Spotkań dla narzeczonych”, wówczas ksiądz proboszcz podejmie z nimi niezbędne przygotowanie do sakramentu.
(…)
11.4. „Spotkania dla narzeczonych” w formie weekendowej oraz w dekanatach mogą być prowadzone w czasie stanu epidemii jedynie zdalnie, za pomocą internetu. Dotyczy to tych par, których uroczystość zaślubin zaplanowana jest na miesiące: kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku. Jeśli narzeczeni mają ślub w dalszej perspektywie, należy ich poprosić o przełożenie udziału w „Spotkaniach dla narzeczonych” na dalszy czas.
11.5. W związku z przekładaniem daty ślubu, księża powinni zwrócić szczególną uwagę na półroczny termin ważności świadectw chrztu świętego i dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego.

W związku z powyższym, dla par, których uroczystość zaślubin zaplanowana jest na miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2020 r., jeśli zdecydują się na zawarcie małżeństwa, z poszanowaniem norm władz państwowych, sugeruje się zachowanie poniższych wskazań:
1. Wszelkie rozstrzygnięcia w sprawie zaślubin w kościele narzeczeni powinni podejmować z księdzem proboszczem, który wraz z nimi wybierze formę odbycia „Spotkań dla narzeczonych” w czasie pandemii, jeśli we wskazanych wyżej miesiącach zdecydują się na zawarcie sakramentu małżeństwa.
2. Sugeruje się, aby narzeczeni odbyli „Spotkania dla narzeczonych” w formie zdalnej, proponowane przez CPP METANOIA w Płocku. Mają one dwie formuły, do wyboru:
a) Zdalne spotkania weekendowe
b) Zdalne spotkania tygodniowe
Szczegóły na stronie internetowej CPP METANOIA: http://cpp-metanoia.com/oferta/spotkania-dla-narzeczonych/
3. W związku z tym, że na obecną chwilę nie można organizować spotkań grupowych, możliwe jest odbycie przez wyżej wskazanych narzeczonych (których uroczystość zaślubin planowana jest na miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2020 r.) „Spotkań dla narzeczonych” w dekanatach. Mogą być one przeprowadzone jedynie w formie zdalnej, za pomocą Skype, telefonu itd. W przypadku tak nadzwyczajnie odbytych zdalnych „Spotkań”, każdy z prowadzących (kapłan, psycholog, doradca życia rodzinnego) powinien przesłać narzeczonym maila z potwierdzeniem odbytych danych części „Spotkań”, którego przedstawią w kancelarii parafii, gdzie będą zawierać związek małżeński. Wszelkie szczegóły w tej sprawie narzeczeni powinni ustalić z księdzem proboszczem parafii, w której planowana jest uroczystość zaślubin.
4. Usilnie prosi się narzeczonych, których związek małżeński planowany jest od 1 lipca 2020 r., aby – jeśli nie brali jeszcze udziału „Spotkaniach dla narzeczonych” – powstrzymali się na razie od udziału w tych „Spotkaniach” lub ostatecznie wzięli pod uwagę ich formę zdalną w CPP METANOIA w Płocku.
5. W czasie uroczystości zaślubin należy przestrzegać w kościele liczby uczestników według wskazań władz państwowych. Na obecną chwilę w świątyni może znajdować się jedna osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni, nie licząc kapłana i posługujących.
6. Powyższe wskazania obowiązują do czasu wydania kolejnych zarządzeń przez władze państwowe i Biskupa Płockiego.

2. Odwołanie pielgrzymki do relikwii św. Joanny Beretty Molli
Z racji na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, w wyniku konsultacji wśród organizatorów, została odwołana zaplanowana na 25 kwietnia 2020 r. pielgrzymka do relikwii św. Joanny Beretty Molli z parafii pw. św. Stanisława Kostki w Płocku do parafii pw. św. Jakuba w Płocku–Imielnicy.

3. Tydzień Miłosierdzia
W związku z obecną sytuacją i obchodzonym Tygodniem Miłosierdzia członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej w ostatnim czasie przekazali uszyte maseczki ochronne dla kilku instytucji na terenie diecezji płockiej: Domu Seniora Leonianum – Piękne życie w Sikorzu, Ośrodka Charytatywno–Szkoleniowego Caritas Diecezji Płockiej w Popowie–Letnisku, Domu Pomocy Społecznej im. Abpa A.J. Nowowiejskiego w Brwilnie, Szpitala Świętej Trójcy w Płocku oraz do Ośrodka Pieczy Zastępczej w Płocku.

4. Telefon wsparcia w czasie kwarantanny
Ponownie zapraszamy do korzystania z telefonów wsparcia duchowego, psychologicznego i oraz dla samotnych seniorów potrzebujących pomocy w zakupach, funkcjonujących od dn. 1 kwietnia br.
a) Psycholog: tel. 502 513 764. Codziennie w godz. 19.00-21.00
b) Kapłan rzymskokatolicki: tel. 502 513 894. Codziennie w godz. 19.00-21.00
c) Samotni seniorzy potrzebujący wsparcia: tel. 505 272 535. Codziennie w godz. 10.00-14.00 (dla miasta Płocka).
Organizatorami inicjatywy są: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, 64. Batalion Lekkiej Piechoty w Płocku, Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” z Płocka. Dodatkowe informacje na stronie: www.plockierodziny.pl oraz www.srkplock.pl. Zachęcamy parafie do promowania zamieszczonego w załączeniu plakatu oraz niniejszej wiadomości w mediach społecznościowych i na stronach parafialnych.
Płock, dnia 24 kwietnia 2020 r.

Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin
Kuria Diecezjalna PłockaPłock, dnia 30 kwietnia 2020 r.
Nr 934/2020

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x