OKÓLNIK
Okólnik 15/2020
Spis treści:

Okólnik 15

DYSPENSA BISKUPA PŁOCKIEGO

W związku z trwającą pandemią COVID-19, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245
i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, przedłużam do odwołania, dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, dla wszystkich wiernych Diecezji Płockiej oraz wszystkich osób przebywających na jej terenie.
Przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie proszę, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, podejmowały dzieła miłosierdzia oraz na różne inne sposoby wyrażały i realizowały swoje poczucie przynależności i odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła, szczególnie w jego lokalnym wymiarze. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
Proszę ponadto, aby w miarę możliwości nadal organizować transmisje
z parafialnych celebracji liturgicznych. W przypadku trudności organizacyjnych zachęcam do informowania wiernych o propozycjach ogólnopolskich, których spis znajduje się na stronie Konferencji Episkopatu Polski episkopat.pl w zakładce „Transmisje Mszy Świętych i nabożeństw”.
W tym trudnym czasie ponownie proszę wszystkich drogich kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich o modlitwę za osoby dotknięte pandemią koronowirusa, za wszystkich, którzy chorym pomagają - lekarzy, personel medyczny i służby sanitarne oraz za przedstawicieli władz podejmujących trudne decyzje zmierzające do zwalczenia pandemii. Módlmy się również o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Miłosiernemu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek panującej pandemii.

Płock, dnia 17 kwietnia 2020 r.
Nr 867/2020


† Piotr Libera
Biskup Płocki


Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz


SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI CHARYTATYWNEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA 19 KWIETNIA 2020 R.

„Miłosierdziem budujemy Kościół Boży”
Kardynał Stefan Wyszyński

Drodzy Bracia i Siostry!

Święto Miłosierdzia Bożego to także patronalne święto Caritas, która przez swoją posługę wypełnia misję uczniów Chrystusa. W tej misji uczestniczą wszyscy, którzy na różne sposoby wspierają ubogich, a także ci, którzy naśladują postawę dobrego Samarytanina, by ratować swoich bliźnich, których zdrowie i życie są zagrożone. To święto, ustanowione przez św. Jana Pawła II, zwyczajowo rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia – czas, który jest wezwaniem do refleksji i bardziej uważnego rozejrzenia się wokół, by lepiej dostrzec tych, którzy szczególnie potrzebują naszej pomocy.
Tegoroczny Tydzień Miłosierdzia jest wyjątkowy ze względu na bardzo trudną sytuację w Polsce i na świecie, ze względu na panującą epidemię! Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, na którego beatyfikację w tym roku oczekujemy, w jednym ze swoich listów pasterskich na Tydzień Miłosierdzia powiedział: „Miłosierdziem budujemy Kościół Boży” (XXXIII Tydzień Miłosierdzia 2-8.X.1972). To jakże ważne stwierdzenie niezłomnego Pasterza Kościoła w Polsce zostało wybrane na hasło tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia w tym trudnym czasie. Niech nauczanie Prymasa Tysiąclecia na nowo stanie się dla nas duchową siłą, żywym wzorem, zachętą i drogowskazem, szczególnie w pełnieniu dzieł miłosierdzia. W sformułowanym przez siebie programie Społecznej Krucjaty Miłości, w punkcie 9, apelował do wszystkich Polaków: „Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie”.

W pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich mamy bardzo ważne wskazania także na nasze trudne dziś: „Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby” (Dz 2,42-45). W tej „pieśni” na cześć idealnego Ludu Bożego w Jerozolimie, uwypuklona została myśl, że Kościół powinien odznaczać się nie tylko wspólnotą ducha, lecz także wspólnotą dóbr materialnych. Oznacza to troskę o sprawiedliwy do nich dostęp, a w korzystaniu z nich trzeba pamiętać o miłosierdziu, czyli o dzieleniu się tymi dobrami z tymi, którzy odczuwają ich niedostatek. Ważne jest też to „bycie razem”, by – jak mówi św. Paweł – „jeden drugiego brzemiona nosić” (Ga 6,2).

Te wezwania, które na co dzień podejmuje Caritas, teraz, w tym ciężkim czasie epidemii, wybrzmiewają w sposób szczególny. Aby zaradzić nowym potrzebom, Caritas koncentruje swoją działalność wokół konkretnych priorytetów. Są nimi: wsparcie seniorów poprzez akcję „Pomoc dla Seniora” oraz podjęcie akcji „Wdzięczni Medykom”, której celem jest wspieranie służby zdrowia – lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych. Ale to także codzienna pomoc ubogim, bezdomnym, chorym, starszym i niepełnosprawnym, migrantom i uchodźcom oraz wszystkim poszkodowanym. Caritas pomaga dziś bardzo skutecznie w zakupie tak potrzebnych respiratorów, środków ochronnych, maseczek oraz innych rzeczy koniecznych w tym czasie. Uaktywnia się też wielu wspaniałych ludzi, którzy z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem włączają się w dzieła i akcje prowadzone przez Caritas.
Sprawdzają się tu słowa Prymasa Wyszyńskiego: „Wszystko, co nas spotyka – zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, chleb czy głód, przyjaźń ludzka czy niechęć, dobrobyt czy niedostatek – wszystko to w ręku Boga może działać ku dobremu”. Ta ogromnie trudna sytuacja epidemii wyzwala wiele dobra pośród ludzi. To solidarna troska o tych najbardziej zagrożonych – naszych czcigodnych seniorów. Odwiedzają ich liczni wolontariusze, dotychczas nieznani im sąsiedzi, ludzie dobrej woli, którzy wspierają ich przynosząc potrzebną żywność i lekarstwa. Akcja Caritas Polska – „Pomoc dla Seniora” – bardzo szybko rozwinęła się i poprzez Caritas diecezjalne niesie wsparcie w całym kraju. Pomoc seniorom to też karty zakupowe, które kilkanaście tysięcy osób starszych, będących w najtrudniejszej sytuacji życiowej, otrzymuje na codzienne zakupy. Poprzez Caritas Polska już ponad 15 milionów złotych rocznie trafia do tych najbardziej potrzebujących. Wielkie owoce przynosi też akcja „Wdzięczni Medykom”. Dzięki niej kupowane są tak bardzo potrzebne respiratory, odzież ochronna oraz inne potrzebne urządzenia i środki dla naszych szpitali. To wielkie wsparcie dla tych, którzy na co dzień są na pierwszej linii leczenia i ratowania życia i zdrowia naszych rodaków. „Skala pomocy, której udzielają Caritas Polska i Caritas diecezjalne w całej Polsce, jest nieporównywalna z żadną inną trudną sytuacją w historii naszego kraju” – jak stwierdza ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska (wg KAI).
Wszystkim dziełom pomocy podejmowanym przez Caritas towarzyszy wzmożona modlitwa płynąca z naszych domów, świątyń i klasztorów. Ta modlitwa, która też należy do uczynków miłosierdzia, jest niezwykle ważna w tym czasie próby. Wielką otuchą napełnia fakt, że także inne prowadzone dotąd dzieła Caritas nadal dynamicznie się rozwijają, znajdując hojnych ofiarodawców, jak np. program Rodzina Rodzinie”, w ramach którego polskie rodziny niosą pomoc dotkniętym dramatycznymi skutkami wojny rodzinom w Syrii.

Mając na uwadze tę ogromną życzliwość tak wielu ludzkich serc, warto przywołać słowa św. Piotra, które usłyszeliśmy w dzisiejszym drugim czytaniu: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie… Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota…” (1 P 1,3-9).

Prymas Tysiąclecia, Stefan Kardynał Wyszyński, który zapoczątkował peregrynację ikony jasnogórskiej w trudnych czasach komunizmu, ufając bezgranicznie w zwycięstwo Boga przez Maryję, tak mówił: „Zawsze, gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają ziemię, a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba wszystko oddawać Maryi”. Dlatego my Polacy, jako naród Maryi, która jest naszą Matką i Królową, zjednoczmy nasze serca w tym dziele niesienia miłosierdzia naszym bliźnim. Słuchajmy Jezusa Zmartwychwstałego, który w dzisiejszej Ewangelii mówi także do nas: „Pokój wam!” (J 20,19.21). Zaufajmy Jezusowi, który przychodzi do nas mimo drzwi zamkniętych – przychodzi do naszych domów i mieszkań, przychodzi do naszych szpitali i domów opieki – by ukoić niepokój i dać nam nową nadzieję. Niech to błogosławieństwo pokoju umacnia nas w tym trudnym czasie. Niech będzie źródłem siły dla wszystkich, którzy z narażeniem swego zdrowia i życia ratują zdrowie i życie innych. Niech będzie znakiem wdzięczności za każdy gest miłosierdzia i niech rozpala w nas jego płomień. A Maryja, Matka Miłosierdzia i Pocieszycielka strapionych, niech wyprasza nam zwycięstwo.
Warszawa, dnia 19 kwietnia 2020 r.

Podpisał:
Bp Wiesław Szlachetka
Przewodniczący Komisji Charytatywnej
Konferencji Episkopatu Polski


KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. Zmiana terminów Pierwszej Komunii Świętej i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego
W porozumieniu z Biskupem Płockim, po konsultacjach z kapłanami i katechetami, mając na uwadze trwający w Polsce stan epidemii, że uroczystości Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego, zostały przeniesione na okres powakacyjny, gdy przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie szkół i parafii. Decyzja podyktowana jest dobrem i bezpieczeństwem dzieci oraz ich najbliższych a także godnym przeżyciem tych ważnych uroczystości. Nową datę uroczystości ustala proboszcz parafii w porozumieniu z rodzicami dzieci, które się do nich przygotowują.
Instrukcja o Pierwszej Spowiedzi oraz Komunii Świętej dzieci XLIII Synodu Diecezji Płockiej przypomina, że „odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są rodzice”. W obecnej sytuacji tymczasowego zawieszenia w parafiach spotkań formacyjnych oraz ograniczonego kontaktu z katechetami, słowa te są szczególnie aktualne. W związku z tym prosimy rodziców, aby troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary.

2. Odwołany finał Konkursu Biblijnego
W związku z obowiązującym stanem epidemii i związanymi z nim ograniczeniami informujemy, że finał Konkursu Biblijnego dla uczniów klas V-VIII w bieżącym roku szkolnym nie odbędzie się. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom etapu dekanalnego, którzy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Bardzo prosimy Księży dziekanów, którzy dotychczas nie przesłali protokołów z etapu dekanalnego o jak najszybsze dopełnienie tego obowiązku.

3. Odwołane rekolekcje dla katechetów 24-26 kwietnia 2020 r.
Rekolekcje dla katechetów zaplanowane na 24-26 kwietnia 2020 roku, z powodu obowiązujących ograniczeń związanych ze stanem epidemii zostają odwołane.

4. Zdalne nauczanie
Wszystkim katechetom prowadzącym zdalne nauczanie przypominamy o możliwości korzystania z serwisów wskazywanych na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego. Zachęcamy jednocześnie do nadsyłania opracowanych katechez, które zamieszczamy na naszej stronie. Dziękujemy wszystkim, którzy włączają się w tę inicjatywę.
Płock, dnia 14 kwietnia 2020 r.

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO MODERATORA DZIEŁA BIBLIJNEGO

Czcigodni Księża, w dniach od 26 kwietnia do 2 maja w Kościele w Polsce będziemy przeżywać kolejne już Narodowe Czytanie Pisma Świętego oraz XII Tydzień Biblijny, związany w naszej Ojczyźnie z III Tygodniem Wielkanocnym. W sytuacji pandemii i różnego rodzaju obostrzeń związanych z tym stanem, Słowo Boże dalej jest dla nas światłem i umocnieniem. Mimo trudności, nie ustajemy w głoszeniu Słowa na wszystkie dostępne nam sposoby. Za podjęte w różnego rodzaju mediach społecznościowych inicjatywy bardzo serdecznie Czcigodnym Księżom dziękuję.
Przeżywany w Kościele w Polsce Tydzień Biblijny w zamyśle organizatorów ma być dopełnieniem ogłoszonej przez Papieża Franciszka dla Kościoła Powszechnego Niedzieli Biblijnej. W Diecezji Płockiej przeżyjemy celebrację związaną z tym wydarzeniem w niedzielę 26 kwietnia br. W tym dniu, w Katedrze Płockiej, pod przewodnictwem ks. bp. Mirosława Milewskiego, o godz. 10.00 będzie sprawowana uroczysta Eucharystia, do której będzie można się duchowo dołączyć dzięki transmisji na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Materiały związane z duszpasterstwem biblijnym zostaną Czcigodnym Księżom przekazane za pośrednictwem Księży Dziekanów. Szczegółowa informacja o materiałach znajduje się na stronie Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej.
Płock, dnia 16 kwietnia 2020 r.

Ks. Jarosław Kwiatkowski
Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego

KOMUNIKATY KANCELARII KURII

1. W związku z trwającym stanem epidemii odwołane zostały posługi pasterskie księży biskupów zaplanowane do końca kwietnia br.
2. Od poniedziałku, 20 kwietnia br., pracę wznawia Kuria Diecezjalna Płocka i Sąd Biskupi w Płocku (w godzinach: 8:30-14:00), przy zachowaniu obowiązujących obecnie zasad sanitarnych (np. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży lub maseczki). Sprawy niewymagające osobistej obecności, prosimy załatwiać telefonicznie lub korespondencyjnie.
3. Przypomina się, że w dziedzinie dyscypliny kultu Bożego i sakramentów świętych wciąż obowiązuje Zarządzenie Biskupa Płockiego uaktualnione 26 marca br. (nr 723/2020). Należy je dostosować do norm i ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych wydanych w ostatnich dniach przez polski rząd (szczególnie ograniczenie obecności uczestników liturgii w świątyni [jednej osoby na 15 m² poza usługującymi] obowiązujące od 20 kwietnia br. oraz obowiązek zakrycia nosa i ust przy pomocy części odzieży, maski lub maseczki przez uczestników liturgii i usługujących – poza celebransem).
4. Zgodnie z zasadą ogólną, wyrażoną np. w § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.04.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 16 kwietnia br. obowiązuje zakrywanie twarzy i nosa w miejscach ogólnodostępnych.
Zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 4 tegoż rozporządzenia z obowiązku zakrywania twarzy i nosa zwolnione są osoby „wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej”, także tych przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego, jednak z wyjątkiem osób „wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów”.
Duchowni są zwolnieni z obowiązku zakrywania twarzy podczas sprawowania kultu religijnego, natomiast w sytuacjach wykonywania czynności „zawodowych, służbowych lub zarobkowych” w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej, m.in. w budynkach przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego, o których mowa we wskazanym wyżej rozporządzeniu, są zwolnieni wówczas, gdy nie mają bezpośredniego kontaktu z interesantami. W związku z tym przyjmując interesantów w zakrystii lub w kancelarii parafialnej, duchowni – podobnie jak pozostałe osoby, są zobowiązani, aby zakryć usta i nos, zgodnie z zasadami ogólnymi.
Płock, dnia 17 kwietnia 2020 r.
Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz


PERSONALIA

Nominacje

1. Ks. kan. mgr Henryk Tadeusz Dymek, proboszcz parafii pw. św. Stanisław Kostki w Smardzewie, z dniem 9 kwietnia 2020 r., mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej.
2. Biskup Płocki Piotr Libera, z dniem 9 kwietnia 2020 r., zatwierdził wybór ks. prał. Wiesława Koska, proboszcza parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku, dokonany przez Kapitułę Kolegiacką Pułtuską w dniu 15 marca br., na prepozyta tej Kapituły.
Płock, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz


Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 17 kwietnia 2020 r.
Nr 883/2020

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x