OKÓLNIK
Okólnik 14/2020
08.04.2020
Spis treści:

Okólnik 14

DEKRET KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
W SPRAWIE DOŁĄCZENIA INTENCJI SPECJALNEJ
DO MODLITWY POWSZECHNEJ
ODMAWIANEJ PODCZAS LITURGII MĘKI PAŃSKIEJ, JEDYNIE W ROKU 2020


Liturgia Męki Pańskiej sprawowana w tym roku w Wielki Piątek ma szczególny wydźwięk z powodu straszliwej pandemii, która dotknęła cały świat.
W dniu, kiedy obchodzimy mękę i odkupieńczą śmierć na krzyżu Jezusa Chrystusa, który, jako baranek bez skazy, wziął na siebie cierpienie i grzech świata, Kościół wznosi błagania do Boga Ojca wszechmogącego za całą ludzkość, a w sposób szczególny za tych, którzy cierpią najbardziej, oczekując jednocześnie z wiarą radości zmartwychwstania swego Oblubieńca.
Dlatego też Kongregacja ta, na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego Franciszka, korzystając z możliwości, której Mszał Rzymski udziela biskupom diecezjalnym na wypadek szczególnie poważnej i publicznej potrzeby, proponuje dołączenie dodatkowej intencji do modlitwy powszechnej odmawianej podczas liturgii Wielkiego Piątku, tak aby do Boga Ojca dotarły błagania tych, którzy przyzywają Go w swej udręce i aby wszyscy, pomimo przeciwności, mogli doświadczyć radości Jego miłosierdzia.
Do niniejszego Dekretu załącza się tekst wezwania i modlitwy.
Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 30 marca 2020 r.
Prot. N. 155/20

Kard. Robert Sarah
Prefekt

† Arthur Roche
Arcybiskup Sekretarz


ZAŁ. 1 - MODLITWA POWSZECHNA, WIELKI PIĄTEK 2020, PROT. N. 155/20

9b. Za udręczonych w okresie epidemii

Módlmy się za wszystkich udręczonych trwającą epidemią, aby nasz Bóg i Pan przywrócił chorym zdrowie, dał siły tym, którzy się nimi opiekują, pocieszył płaczące rodziny, a zmarłym dał pełnię odkupienia.

Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan śpiewa:

Wszechmogący wieczny Boże, w Tobie słaba ludzkość ma najlepszą obronę, † prosimy Cię, wejrzyj łaskawie na znużenie Twoich dzieci, które przygniata boleść gwałtownego utrapienia; * w Twojej łasce ulżyj cierpieniu chorych; udziel sił tym, którzy im służą; daj wieczny odpoczynek zmarłym i spraw, aby w tych nieszczęśliwych dniach wszyscy mogli odnaleźć pociechę w Twoim miłosierdziu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

DEKRET KONGREGACJI DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
W SPRAWIE MSZY ŚWIĘTEJ NA CZAS PANDEMII

„Nie ulękniesz się zarazy, co idzie w mroku” (por. Ps 90,5-6). Te słowa psalmisty to zaproszenie do okazania wielkiej ufności w wierną miłość Boga, który nigdy nie opuszcza Swego ludu w czasie próby.
W tych dniach, kiedy cały świat jest ciężko dotknięty wirusem Covid-19, do Kongregacji wpłynęły liczne prośby o możliwość odprawienia specjalnej Mszy świętej błagalnej w intencji ustąpienia pandemii.
Dlatego też Kongregacja ta, na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego Franciszka, zezwala na możliwość odprawiania Mszy świętej na czas pandemii, we wszystkie dni, z wyjątkiem uroczystości oraz niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego, dni Oktawy Wielkanocnej, wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, Środy Popielcowej i Wielkiego Tygodnia (por. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 374), przez cały czas trwania pandemii.
Do niniejszego Dekretu załącza się formularz mszalny.
Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 30 marca 2020 r.
Prot. N. 156/20

Kard. Robert Sarah
Prefekt

† Arthur Roche
Arcybiskup Sekretarz

W CZASIE PANDEMII

Tę Mszę można sprawować, zgodnie z rubrykami Mszy i Modlitw w różnych potrzebach, we wszystkie dni z wyjątkiem uroczystości oraz niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocy, dni Oktawy Wielkanocy, Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, Środy Popielcowej i dni Wielkiego Tygodnia.

Antyfona na wejście
Por. Iz 53, 4
On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści.

Kolekta
Wszechmogący wieczny Boże, Ty jesteś najpewniejszą obroną w każdym niebezpieczeństwie i wysłuchujesz swoje dzieci wołające ufnie w utrapieniu, + prosimy Cię, zmiłuj się łaskawie nad nami i daj wieczne życie zmarłym, pociechę płaczącym, uzdrowienie chorym, pokój umierającym, siłę tym, którzy poświęcają się w służbie zdrowia, ducha mądrości sprawującym władzę, a nam odważnej życzliwości wobec wszystkich, * abyśmy mogli wspólnie oddawać chwałę Twojemu świętemu imieniu. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa nad darami
Prosimy Cię, Panie, przyjmij dar ofiarny, który w tych dniach zagrożenia Tobie składamy, * i spraw, aby dzięki Twojej wszechmocy stał się on dla nas źródłem uzdrowienia i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.

V Modlitwa Eucharystyczna C z własną prefacją (Chrystus wzorem miłości)

Antyfona na Komunię
Mt 11, 28
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

Modlitwa po Komunii
Boże, od Ciebie przyjęliśmy lekarstwo życia wiecznego, * spraw, prosimy, abyśmy przez ten Sakrament mogli się radować pełnią niebiańskiego uzdrowienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa nad ludem
Boże, Obrońco ufających Tobie, + błogosław swój lud, wybawiaj, ochraniaj i prowadź, * aby wolny od grzechów i bezpieczny od nieprzyjaciela, zawsze trwał w Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

CZYTANIA

Można użyć czytań z Mszy w okresie trzęsienia ziemi:

Pierwsze czytanie (LM VIII, nr 36.2)
Lm 3, 17-26
Dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana
Pozbawiłeś mą duszę spokoju...

Psalm responsoryjny (LM VIII, nr 36.2)
Ps 80 (79), 2ac i 3b. 5-7 (R.: por. 4): Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

albo:

Pierwsze czytanie (LM VIII, nr 36.5)
Rz 8, 18-30 Ani śmierć, ani życie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga
Bracia: Jeżeli Bóg z nami...

Psalm responsoryjny (LM VIII, nr 36.4)
Ps 123 (122), 1b-2 (R.: 3a): Zmiłuj się, Panie, zmiłuj się nad nami.

Śpiew przed Ewangelią (LM VIII, nr 36.9)
Por. 2 Kor 1, 3b-4a
Błogosławiony Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który nas pociesza w każdym naszym ucisku.

Ewangelia (LM VIII, nr 36.9)
Mk 4, 35-41 Kim On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?
Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: Przeprawmy się...

UWAGI REDAKCYJNE I CELEBRACYJNE
DOTYCZĄCE FORMULARZA MSZALNEGO „W CZASIE PANDEMII”
• Formularz mszalny „W czasie epidemii” został przesłany do Konferencji Episkopatów krajowych przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w dn. 30.03.2020 (Prot. N. 156/20). Wpisuje się on do grupy formularzy „Mszy w różnych potrzebach” (Cz. II: "W różnych okolicznościach życia publicznego"). Polskie tłumaczenie zostało zatwierdzone przez Kongregację w dn. 02.04.2020.
• Tego formularza mszalnego można używać zgodnie z rubryką wstępną w czasie przed Niedzielą Palmową 2020, a potem dopiero w pierwszy wolny dzień po Oktawie Wielkanocy, czyli 20 kwietnia.
• Kolor liturgiczny na tę Mszę, zgodnie z OWMR 347, to fioletowy, ponieważ formularz ma charakter pokutny.
• Odnośnie do prefacji Kongregacja nie podała normy, jednak zgodne z rubryką odnośnie mszy w różnych potrzebach, najlepiej jest przyjąć jednolite rozwiązanie i stosować V ME - C (Chrystus wzorem miłości), na którą wskazuje rubryka łacińska (Appendix ad Ordinem Missae, Prex Eucharistica pro variis necessitatibus IV (Iesus pertransiens benefaciendo), MR 2008 s. 702). W prywatnej korespondencji dodatkowej z Kongregacją udało się otrzymać informację (w dn. 03.04.2020), że jeśli używa się innej modlitwy eucharystycznej, można użyć pierwszej prefacji o Męce Pańskiej (nr 17) lub prefacji o Krzyżu świętym (nr 50).
• Czytania z formularza „W okresie trzęsienia ziemi” nie są obowiązkowe, można użyć czytań z dnia.
UWAGI NA TEMAT PRZEKŁADU
• W Modlitwie nad darami, aby uniknąć dwuznaczności "one" (dary czy dni zagrożenia), użyto liczby pojedynczej "dar ofiarny".
• W modlitwie po Komunii terminy "lekarstwo"-"uzdrowienie" ukazują dynamikę teraźniejszości i wieczności.
• Modlitwa nad ludem pochodzi z formularza Czwartku IV tygodnia Wielkiego Postu.
• Odnośnie do czytań, rubryka łacińska odsyła do Mszy w jakiejkolwiek potrzebie, ale czytania z Mszy w jakiejkolwiek potrzebie odsyłają w Lekcjonarzu do Mszy w okresie trzęsienia ziemi. Dlatego proponuje się uniknąć podwójnego odsyłacza i od razu kierować do właściwych tekstów.
Warszawa, dnia 3 kwietnia 2020 r.


Komisja KEP
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

LIST BISKUPÓW PŁOCKICH DO PREZBITERÓW
NA OBCHODY WIELKIEGO TYGODNIA I PASCHY 2020 ROKU

Kochani Bracia Kapłani!
Z powodu strasznej epidemii, która szerzy się w tych dniach i tygodniach w naszej Ojczyźnie i na całym świecie, nie jest nam dane spotkać się z Wami na Mszy Świętej Krzyżma, wspólnie jej sprawować, razem odnawiać nasze kapłańskie przyrzeczenia. To dlatego w tym czasie, który wszystkich szafarzy sakramentów, stających przy ołtarzu i patrzących na puste ławki świątyń, napełnia bólem i troską, w duchu głębokiego braterstwa postanowiliśmy skierować do Was to słowo pokrzepienia i nadziei. „Gorąco bowiem – powtarzamy za św. Pawłem Apostołem - pragniemy [...] wam użyczyć nieco daru duchowego dla waszego umocnienia, to jest abyśmy się nawzajem pokrzepili wspólną wiarą – naszą i waszą” (por. Rz 1, 11-12).
Może się nam niekiedy wydawać, że wchodzimy w noc Męki i Śmierci naszego Pana, a brzask wielkanocnego poranka został jakby przyćmiony. Tymczasem obecne dni, jak nigdy dotąd, nabierają szczególnego charakteru. Pandemia wirusa nie jest w stanie przesłonić blasku prawdy i dobra, które biją z tajemnicy Misterium Paschalnego.
Podobnie jak Wy ze smutkiem w sercach myślimy o liturgii tegorocznego Wielkiego Tygodnia, Świętego Triduum Paschalnego i Oktawy Zmartwychwstania. Jak Wy jesteśmy przejęci koniecznością ich celebrowania bez udziału wiernych i tęsknimy za widokiem Bazyliki Katedralnej, pełnej radosnych twarzy. I Wam, i nam może się wydawać, że siedzimy jak Izraelici nad brzegami Babilonu, z zawieszonymi głowami i odłożonymi harfami (por. Ps 137,1–2). Zastanawiamy się, jak w tej godzinie ciemności zwiastować Orędzie Paschalne, śpiewać Hosanna i „Alleluja” na cześć Baranka. Oczyma duszy biegniemy do przeżytych przez nas w przeszłości Wielkich Tygodni, czujemy zapach kwiatów przy Grobie Pańskim, woń wosku paschału i słyszymy bicie dzwonów podczas procesji rezurekcyjnej. Pan przyzwolił jednak, aby właśnie w tym pokoleniu, pokoleniu ludzi pewnych swego, przekonanych o mocy świata techniki, odkryć naukowych i medycznych, wydarzyły się takie Święta Paschalne. W naszych sercach przebiegają różne myśli – od żalu i zdenerwowania, przez zniecierpliwienie, aż po zatroskanie o niepewne jutro w różnych jego wymiarach: duchowym, społecznym i materialnym. Stajemy przed pytaniami o nowy sposób posługiwania w tygodniach, które przed nami.
W strugach deszczu uderzającego o kamienie pustego Placu św. Piotra w Rzymie Papież Franciszek zapewnił nas, że nie jest to czas sądu Bożego, ale „naszego osądzenia: czas wyboru tego, co się liczy, a co przemija, oddzielenia tego, co konieczne od tego, co nim nie jest”. Uświadomił nam, jak bardzo „byliśmy niewzruszeni, myśląc, że zawsze będziemy zdrowi w chorym świecie” (27 marca 2020 r.). Dziękując Ojcu Świętemu za te słowa, zapewniamy Was, Kochani Bracia, o naszej bliskości i modlitwie w tych dniach. Jesteśmy przekonani, że nam wszystkim potrzeba zwrócenia się do Chrystusa, Lekarza dusz i ciał, który w Bożej aptece swojego Kościoła w każdym czasie, także teraz, rozdziela lekarstwa: mocną wiarę, niewzruszoną nadzieję i gorącą miłość.
Kochani Kapłani! Spróbujmy na miarę naszych ludzkich możliwości głęboko i pięknie przeżyć wszystkie celebracje tych świętych dni. Mogą one być dla nas, pasterzy, niezwykłą okazją do odkrycia ducha liturgii, zwrócenia oczu na Tego, który jest Alfą i Omegą. Będą poniekąd doświadczeniem opuszczenia i samotności, które były udziałem Jezusa zawieszonego na drzewie krzyża między niebem i ziemią. Jak wiemy, były to chwile po ludzku najtragiczniejsze, ale po Bożemu najbardziej owocne w Jego działalności. Zatroszczmy się jeszcze lepiej o nasze kapłańskie dusze i serca. Pan chce także nas „wywieść z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (Wj 20,2).
Pamiętajmy o uprzątnięciu izdebki własnego serca, żeby usłyszeć najczulszy i najdelikatniejszy głos kapłańskiego sumienia, które potrzebuje oczyszczenia, rewizji, pojednania z Bogiem i drugim człowiekiem. Serdecznie prosimy i zachęcamy Was, Kochani Bracia, do podjęcia w tym okresie wielkiej krucjaty modlitwy Liturgią godzin i poświęcenia wielu chwil na adoracji eucharystycznej. Przykład daje nam wspólnota naszego płockiego Seminarium Duchownego, która od trzech tygodni nieustannie, dzień i noc, adoruje Boga ukrytego w Sakramencie Ołtarza. Do nas szczególnie woła Ozeasz: „Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń” (Oz 6,6). Wykorzystajmy te chwile na lekturę Biblii, dobrych książek i przygotowanie jeszcze lepszych homilii na kolejne niedziele.
Nade wszystko pragniemy podziękować Wam, Kochani Księża Proboszczowie, Wikariusze i wszyscy pracujący na różnych odcinkach życia diecezji, za Wasz tegoroczny trud wielkopostny, by domy Boże były wypełnione modlitwą, adoracją, sprawowaniem sakramentu pokuty i Waszą cichą obecnością. Dziękujemy Wam za trud poszukiwania możliwości dotarcia do parafian przez środki społecznego przekazu, za podtrzymywanie kontaktu z nimi przez rozmowy telefoniczne, pomoc charytatywną dla seniorów i najbardziej potrzebujących, wsparcie w chwilach żałoby i rozstania. Dziękujemy za Waszą współpracę z różnymi służbami dla dobra chorych w szpitalach i odosobnionych na kwarantannie.
W tych dniach przemawia do nas szczególnie porównanie Kościoła do księżyca, którego używali Ojcowie Kościoła, choćby św. Ambroży z Mediolanu (por. Hexaemeron, IV, 8, 32). Księżyc nie świeci swoim światłem, lecz czerpie je od słońca, odbija jego blask. Podobnie Kościół, nie świeci swoim blaskiem, ale blaskiem swego Pana, „Słońca, które nie zna zachodu” (por. Exsultet). Kościół jak księżyc rozświetla mrok obecnego, trudnego czasu, ale jednocześnie zapowiada poranek zmartwychwstania. Kościół umiera i rodzi się stale na nowo, bo w jego wnętrzu żyje Zmartwychwstały, Ten, który pozostał z nami aż do skończenia świata.
Drodzy Bracia Prezbiterzy! Na czas Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego, modlimy się dla Was o cierpliwość i nadzieję, byśmy w cieniu krzyża i grobu naszego Pana odkryli nadzieję i blask poranka Zmartwychwstania. Jesteśmy przekonani, że „niewielkie utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku” (2 Kor 4, 17). Niech to światło triumfuje w naszym Kościele, w rodzinach, w parafiach i na plebaniach, a przede wszystkim w naszych sercach. Bądźmy jako kapłani świadkami tego światła. Z Chrystusem Zmartwychwstałym jesteśmy zawsze po najlepszej stronie! Błogosławionych świąt paschalnych!
Przesyłamy Wam nasze serdeczne pozdrowienia i pasterskie błogosławieństwo: w imię † Ojca † i Syna, † i Ducha Świętego.


Płock, dnia 2 kwietnia 2020 roku
w 15. rocznicę przejścia św. Jana Pawła II do Domu Ojca


                                                            † Piotr Libera
                                                              Biskup Płocki

† Roman Adam Marcinkowski                                                        † Mirosław Milewski
Biskup Senior                                                                               Biskup Pomocniczy


KOMUNIKAT PREPOZYTA KAPITUŁY KATEDRALNEJ PŁOCKIEJ

W związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa, uprzejmie przekazuję Czcigodnym Księżom Proboszczom, że w bieżącym roku parafie naszej diecezji nie przekazują ofiar za oleje święte.
Oleje będzie można odbierać w Kurii Diecezjalnej po zakończeniu pandemii. Do tego czasu należy używać starych olejów (więcej szczegółów – zob. Komunikatu Kancelarii Kurii, Okólnik 12/2020 z 27.03.2020 r. nr 8).
Płock, dnia 7 kwietnia 2020 r.

† Mirosław Milewski
Prepozyt Kapituły Katedralnej Płockiej

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE REKTORA WSD W PŁOCKU
Płock, Poniedziałek Wielkanocny 13 kwietnia 2020 r.

Kochani Siostry i Bracia!
W imieniu wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego pragnę przesłać najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Niech Zwycięzca śmierci i mocy zła wleje w Wasze serca radość i nadzieję płynącą z pustego grobu. Życzę, aby w tym szczególnym czasie próby – zmagania się z zagrożeniami związanymi z pandemią – jeszcze raz z całą mocą wybrzmiały w sercu każdego z Was słowa św. Pawła: skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale (Rz 8,17). Przeżyjmy ten szczególny czas trudnych doświadczeń w prawdziwej bliskości z Panem. Zapewniam każdego z Was o nieustannej modlitwie jaką zanosi w Waszych intencjach wspólnota seminaryjna. Czynimy to poprzez codzienne odmawianie różańca wraz z całym Kościołem w Polsce w intencji zaprzestania rozpowszechniania się pandemii oraz nieustanną adorację Najświętszego Sakramentu. Od trzech tygodni - dzień i noc – trwamy na modlitwie przed Zmartwychwstałym Panem prosząc Go o opiekę nad Księżmi Biskupami, kapłanami, siostrami zakonnymi oraz wszystkimi wiernymi naszej diecezji. Niech nasze modlitwy, na wzór patronów tego roku św. Jana Pawła II oraz sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, prowadzą każdego z nas do jeszcze większej zażyłości ze zmartwychwstałym Panem.

Ks. Marek Jarosz
Rektor WSD

KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

Informuję, że ze względu na panującą epidemię koronawirusa, planowany na 23 maja 2020 r. Diecezjalny Finał 25. SacroSongu, zostaje przeniesiony na wiosnę 2021 roku. Miejsce pozostaje to samo: Parafia św. Wojciecha w Nasielsku, natomiast termin zostanie przekazany na jesieni.
Schole dziecięce, młodzieżowe zespoły muzyczne i chóry parafialne, które zakwalifikowały się do finału diecezjalnego nie muszą powtórnie brać udziału w eliminacjach rejonowych. Zaś w tych rejonach, w których ze względu na epidemię koronawirusa nie udało się zorganizować eliminacji, należy je przeprowadzić w dogodnym terminie, po ustaniu pandemii. Prosimy, aby księża odpowiedzialni za ich organizację skontaktowali się w tej materii z ks. Marcinem Sadowskim, diecezjalnym referentem ds. muzyki sakralnej i spraw organistowskich.
Płock, dnia 2 kwietnia 2020 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego


INFORMACJE DUSZPASTERSTWA RODZIN DIECEZJI PŁOCKIEJ

1. Telefon wsparcia w czasie kwarantanny
Od dn. 1 kwietnia br. zapraszamy do korzystania z telefonów wsparcia duchowego, psychologicznego i oraz dla samotnych seniorów potrzebujących pomocy w zakupach.
a) Psycholog: tel. 502 513 764. Codziennie w godz. 19.00-21.00
b) Kapłan rzymskokatolicki: tel. 502 513 894. Codziennie w godz. 19.00-21.00
c) Samotni seniorzy potrzebujący wsparcia: tel. 505 272 535. Codziennie w godz. 10.00-14.00 (dla miasta Płocka).
Organizatorami inicjatywy są: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, 64. Batalion Lekkiej Piechoty w Płocku, Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” z Płocka. W obsłudze telefonu wsparcia duchowego pomaga także sześciu księży profesorów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Dodatkowe informacje na stronie: www.plockierodziny.pl. Zachęcamy parafie do promowania zamieszczonego tam plakatu i niniejszej wiadomości w mediach społecznościowych i na stronach parafialnych.

2. Wielki Tydzień w rodzinie
Na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin zamieszczone są materiały dla rodzin, pomagające w owocnym przeżyciu Wielkiego Tygodnia (http://plockierodziny.pl/rodzina/pomoce-na-wielki-tydzien-w-rodzinie/). Można pobrać różne programy i modlitwy na Wielkie Dni.
Ponadto Duszpasterstwo Rodzin publikuje katechezy filmowe pt. „Noc będzie mi światłem i radością” o tym, jak przeżyć Wielki Tydzień, Triduum Paschalne i okres wielkanocny z rodziną w domu, prowadzone przez ks. Wojciecha Kućkę. Dostępne są na stronie: www.plockierodzin.pl, fanpage’u na Facebooku (@duszpasterstwo.rodzin) oraz kanale YouTube Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Płockiej (https://www.youtube.com/channel/UCtTbx0dFSnYVBDEFp4fkJsQ).

3. „Zróbcie, cokolwiek wam powie”
Do wszystkich parafii diecezji trafiła książka „Zróbcie, cokolwiek wam powie. Sanktuaria maryjne w życiu Papieża Polaka i Prymasa Tysiąclecia”, przygotowana pod red. ks. Wojciecha Kućko przez dwudziestu sześciu kapłanów diecezji płockiej, wydana w Płockim Instytucie Wydawniczym. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej publikacji, pomocnej na przykład podczas nabożeństw majowych. Szczególnie dziękuję autorom rozważań maryjnych, którymi byli: ks. Grzegorz Adamiak, ks. Tomasz Bartczak, ks. Paweł Dobies, ks. Michał Fordubiński, ks. Piotr Gadomski, ks. Jarosław Kamiński, ks. Adam Kowalski, ks. Kamil Kowalski, ks. Wojciech Kruszewski, ks. Wojciech Kućko, ks. Jarosław Kwiatkowski, ks. Bartosz Leszkiewicz, ks. Janusz Ługowski, ks. Piotr Marzec, ks. Mateusz Molak, ks. Andrzej Pieńdyk, ks. Jacek Prusiński, ks. Paweł Rokicki, ks. Marcin Sadowski, ks. Leszek Smoliński, ks. Krzysztof Stawicki, ks. Jarosław Tomaszewski, ks. Piotr Wilkowski, ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski, ks. Jacek Zakrzewski, ks. Łukasz Zdunkiewicz. Wyrazy wdzięczności kieruję także na ręce ks. Tomasza Lewickiego, dyrektora Płockiego Instytutu Wydawniczego, oraz jego współpracowników.
Płock, dnia 8 kwietnia 2020 r.

Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

KOMUNIKAT REDAKTORA NACZELNEGO „GOŚCIA NIEDZIELNEGO”

Czcigodni Księża, pragnę poinformować, że kolporterzy dostarczą do parafii paschalny numer „Gościa Niedzielnego”, zachowując jak najsurowsze zasady bezpieczeństwa i ograniczając do minimum kontakt osobisty. Będzie to wydanie obejmujące dwie niedziele – Niedzielę Zmartwychwstania oraz Miłosierdzia Bożego (nr 15-16). Numer ten ukaże się bez dodatków diecezjalnych, których drukowanie jest obecnie niemożliwe. Cena nie ulega zmianie i wynosi 6 zł. Dostarczony zostanie także majowy numer „Małego Gościa Niedzielnego”. Jako redakcja będziemy bardzo wdzięczni za udostępnienie czasopism w kościołach, aby umożliwić zakup osobom przychodzącym do świątyni na indywidualną modlitwę. Liczbę dostarczanych do parafii egzemplarzy obu pism można skorygować, kontaktując się z kolporterem.
Drodzy Kapłani, rozumiemy, w jak dramatycznej sytuacji znaleźliście się jako duszpasterze oddzieleni od swoich parafian, którym z oddaniem służycie. Chcemy Was zapewnić, że w tym trudnym czasie nie jesteście sami – pamiętamy o Was w naszych modlitwach. Was również prosimy o modlitwę za „Gościa Niedzielnego”.
W imieniu wszystkich pracowników redakcji:


Ks. Adam Pawlaszczyk
Redaktor Naczelny

KOMUNIKAT EKONOMA DIECEZJALNEGO

Czcigodni Księża, informuję, że weszła w życie ustawa antykryzysowa, która wprowadziła m.in. zwolnienie ze składek ZUS dla osób duchownych za okres marzec - maj 2020 r., art. 31zo ust. 3 ustawy:
Na wniosek duchownego będącego płatnikiem składek zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne należne z tytułu bycia duchownym, za okres od dnia 1marca 2020r. do dnia 31maja 2020r.
Wnioski można złożyć: drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Dodam, że w e-Biuletynie z dnia 7 kwietnia br. przesłałem:
• formularz wniosku do wypełnienia
• Instrukcję - Jak złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. (RDZ),
• Komunikat ZUS - Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla duchownych,
• Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

Niebawem też prześlę informacje dla :
• dla przedsiębiorców - w sytuacji, gdy podmioty kościelne prowadzą działalność gospodarczą,
• dla NGO i kultura - w tej grupie jest miejsce również dla kościelnych osób prawnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale wśród ich celów statutowych jest działalność pożytku publicznego,
• dla kościelnych osób prawnych prowadzących działalność charytatywno-opiekuńczą,

W razie pytań lub wątpliwości pozostaję do dyspozycji.
Płock, dnia 7 kwietnia 2020 r.

Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

KOMUNIKATY KANCELARII KURII

1. Tegoroczne życzenia wielkanocne Księży Biskupów przekazane będą w formie video. Uprzejmie prosimy upowszechnić je stronach internetowych i w mediach społecznościowych.
2. W Poniedziałek Wielkanocny przypada 35. rocznica sakry biskupiej ks. biskupa Romana Marcinkowskiego. Prosimy, by w tym dniu dodać stosowne wezwanie do modlitwy wiernych.
3. W Poniedziałek Wielkanocny, nie będzie listu rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Rektor skierował jedynie życzenia od wspólnoty seminaryjnej. Prosimy upowszechnić je stronach internetowych i mediach społecznościowych.
4. W związku z zapytaniami dotyczącymi cmentarzy parafialnych, informujemy, że na chwilę obecną po konsultacji z przedstawicielami władz rządowych, lokalnych oraz sanitarnych, nie ma decyzji, co do ich zamknięcia. Prosimy jednak Księży Proboszczów o to, aby rzetelnie przypominali wiernym konieczność przestrzegania zasad higieny oraz stosowania się do zaleceń wydanych przez władze, a egzekwowanych przez służby mundurowe (np. zasada #zostanwdomu, unikanie zgromadzeń).
5. Kuria Diecezjalna Płocka w tygodniu po świętach Wielkiej Nocy (14-17 kwietnia br.), będzie pracować na tych samych zasadach, jak przed świętami.
Płock, dnia 7 kwietnia 2020 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz


Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 8 kwietnia 2020 r.
Nr 781/2020

 

 

 

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x