OKÓLNIK
Okólnik 11/2020
Spis treści:

Okólnik 11


ZARZĄDZENIE NR 1/2020
RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
Z DNIA 12 MARCA 2020 R.Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu
do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję
o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.
Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.
1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały
na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się
w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski,
abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.
Warszawa, dnia 12 marca 2020 r.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

ZARZĄDZENIE: Komunikat Rady Stałej KEP z dnia 12 marca br. (obowiązujący również w diecezji płockiej!) oraz dyspensę Biskupa Płockiego z dnia 12 marca br. należy odczytać wiernym w ramach ogłoszeń duszpasterskich, podczas wszystkich Mszy św. w niedzielę 15 marca br. Przypominam, że w ramach kazania w tę niedzielę obowiązuje odczytanie Apelu Biskupa Płockiego z dnia 10 marca br.
Płock, dnia 13 marca 2020 r.
† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny


DYSPENSA BISKUPA PŁOCKIEGO

Zgodnie z rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca br., mając na uwadze obecne zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

1) osobom w podeszłym wieku,
2) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
3) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
4) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie proszę, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam również do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
Apelując o roztropność, odpowiedzialność oraz zachowanie i pielęgnowanie spokoju, przypominam też duszpasterzom o obowiązku skrupulatnego przestrzegania w sprawach kultu Bożego w obecnym czasie, wytycznych przekazanych przez Radę Stałą Konferencji Episkopatu Polski w dniu 12 marca br. oraz wcześniejszych sugestii Przewodniczącego Episkopatu Polski – ks. abpa Stanisława Gądeckiego.
Płock, dnia 12 marca 2020 r.


† Piotr Libera
Biskup Płocki

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU Z WPOWADZENIEM STANU EPIDEMICZNEGO

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, proszę biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób.
Przypominam również o dyspensie wydawanej przez biskupów diecezjalnych od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego. Osoby, które z niej korzystają, proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.
Zachęcam również, aby księża biskupi wydawali diecezjalne zarządzenia dotyczące opieki duszpasterskiej nad wiernymi w czasie epidemii, w nawiązaniu do moich poprzednich komunikatów i Zarządzenia Rady Stałej KEP z 12 marca br.
Proszę kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.
Wszystkich wiernych i pasterzy zapewniam o mojej modlitwie i duchowej łączności.
Warszawa, dnia 13 marca 2020 r.

† Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski


ZARZĄDZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO
W ODPOWIEDZI NA KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
Z DNIA 13 MARCA 2020 ROKU

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce od dnia 13 marca 2020 roku każe podjąć nowe działania, także w dziedzinie życia religijnego Kościoła w Polsce. W związku z Komunikatem abpa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, przekazuję następujące zarządzenia dla moich Drogich Kapłanów i Diecezjan.
1. W trosce o wzajemne zdrowie i odpowiedzialność za innych, pamiętajmy o możliwości skorzystania z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, której udzieliłem do dn. 29 marca br. Korzystajmy chętnie z tego prawa Kościoła. Proszę osoby starsze, chore, zainfekowane, a także dzieci, młodzież oraz wszystkich, którzy się boją zarażenia, aby pozostali w domach, jednocząc się w modlitwie za pomocą mediów. Na stronie internetowej diecezji płockiej aktualizowana jest informacja o transmisjach Mszy Świętych niedzielnych i codziennych, do których zachęcajmy wiernych. Proszę Księży Proboszczów, aby uświadomili wiernym, że nie powinni gromadzić się tłumnie w świątyniach. W kościele może znajdować się podczas Mszy Świętej nie więcej niż 50 osób. Jeśli wierni przyjdą, powinni zachować przynajmniej 1 metr odległości między sobą.
2. Zwracam się do Księży, aby za pomocą mediów społecznościowych (np. Facebooka, Twittera, YouTube) organizowali transmisje Mszy Świętych i nabożeństw (Drogi Krzyżowej, Gorzkich żali, nabożeństw pokutnych, rozważań Słowa Bożego) ze swoich kościołów parafialnych. Wykorzystajmy te środki do kontaktu z naszymi wiernymi w czasie, gdy nie mogą przychodzić do naszych świątyń.
3. Pamiętajmy o możliwości przyjmowania Komunii duchowej, wzbudzając w sobie taką intencję podczas udziału w transmisjach Mszy Świętych. Ufajmy Panu, że w sposób zwyczajny będziemy mogli przystępować do sakramentów świętych już w niedługim czasie, gdy zwalczymy szerzącą się pandemię.
4. Aż do odwołania, na terenie diecezji płockiej zostają zawieszone wszystkie rekolekcje, zarówno parafialne, jak i szkolne.
5. Proszę Księży Proboszczów, by w miarę możliwości otwierali kościoły dla indywidualnej modlitwy wiernych w ciągu dnia.
6. Sprawowanie sakramentu chrztu świętego, jeśli nie grozi niebezpieczeństwo śmierci, spróbujmy przełożyć na dalszy czas.
7. Proszę kapłanów, aby z zachowaniem roztropności byli gotowi do sprawowania sakramentu pokuty i namaszczenia chorych. Przypominam o obowiązku zabezpieczenia konfesjonałów foliami lub szybami ochronnymi.
8. Należy zadbać o to, aby pogrzeby były sprawowane bez większego udziału wiernych. Łącząc się w bólu z wiernymi, zachęcajmy ich, aby do ustania pandemii w pogrzebach brała udział jedynie najbliższa rodzina, nie więcej niż 50 osób.
9. Zgodnie z prośbą abpa S. Gądeckiego, proszę, by kapłani i osoby życia konsekrowanego codziennie o godz. 20.30 odmawiali w kościołach różaniec w intencji chorych i opiekujących się nimi oraz służb medycznych, kończąc go antyfoną maryjną „Pod Twoją obronę” w intencjach Ojca Świętego. Zadbajmy o transmisję tej modlitwy za pomocą mediów społecznościowych. Wspólnota wiernych, zjednoczona w modlitwie i na kolanach, będzie w czasie Wielkiego Postu ukazywała wagę i moc wiary, nawet gdy nie może fizycznie znaleźć się w jednym miejscu.
10. Apeluję do wszystkich o bezwzględne stosowanie się do zarządzeń władz, służb medycznych i sanitarnych. W duchu odpowiedzialności i miłości bliźniego traktujmy poważnie obecną sytuację. Nie chodzi jedynie o nasze zdrowie, ale przede wszystkim o zabezpieczenie ludzi słabszych i chorych. Zobowiązuję kapłanów do informowania wiernych na bieżąco o nowych zarządzeniach władz.

11. Proszę szczególnie dzieci, młodzież, osoby starsze, chore, zainfekowane, aby bez potrzeby nie opuszczały domów. Wykorzystajmy ten czas na modlitwę, naukę i pracę w domu.
12. Zwracam się do dorosłych o okazywanie miłosierdzia ludziom chorym, starszym, zainteresowanie nimi i pomoc w zrobieniu zakupów, zaopatrzeniu w lekarstwa i inne potrzebne do życia środki. Bądźmy dobrymi Samarytanami, którzy nie przechodzą obojętnie obok cudzej biedy, pamiętając zawsze o roztropnym, minimalnym kontakcie z tymi osobami, by nie doprowadzić do zakażenia ich wirusem.
13. Unikajmy w tym trudnym czasie zabobonnego i magicznego podejścia do wiary, typowego dla religii pierwotnych. Katolicy zawsze wyróżniali się właściwym pojmowaniem relacji wiary i rozumu. Nie odwołujmy się do proroctw i przepowiedni, a trzymajmy się zdrowej nauki (por. 2 Tes 2,15), pamiętając, by być zawsze gotowymi na przyjście Pana.
Dni, w których koronawirus wystawia na próbę wiarę i wytrwałość wielu osób, dają nam okazję do coraz pełniejszego rozumienia, jak bardzo ważne jest odkrywanie Chrystusa nie tylko w sakramentach świętych, ale także w służbie drugiemu człowiekowi. Zdajmy ten egzamin z solidarności społecznej, budowania więzi i patriotyzmu. Ufajmy, że gdy przyszło nam zmierzyć się z tajemnicą zła moralnego i fizycznego, pozwoli nam to jeszcze bardziej zawierzyć nas i nasze rodziny Bożemu Miłosierdziu, przez wstawiennictwo Maryi, przyzywanej jako Uzdrowienie chorych.
Ogarniam wszystkich, w tym trudnym czasie, szczególną modlitwą i z serca błogosławię.
Płock, dnia 13 marca 2020 roku


† Piotr Libera
Biskup Płocki


KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Rozdzielnik za materiały duszpasterskie
Czcigodni Księża Dziekani, dla ułatwienia przesyłamy meilem „rozdzielnik za materiały duszpasterskie”, który również zostały przekazany pocztą dziekańską. Ze względu na obecną sytuację epidemii koronawirusa nie ma możliwości w najbliższych dniach uiszczenia należności gotówką w Wydziale Duszpasterskim. Dlatego uprzejmie prosimy o uregulowanie świadczeń przelewem bankowym na nr konta Wydziału Duszpasterskiego Kurii Płockiej:
16 1240 5657 1111 0000 5079 6386. Dziękujemy za zrozumienie i życzliwość.

2. Płockie Dni Pastoralne 2020 (o ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli)
Serdecznie zapraszamy Czcigodnych Księży wraz ze świeckimi liderami ze swoich wspólnot parafialnych do obowiązkowego udziału w Płockich Dniach Pastoralnych, które odbędą się 15-16 kwietnia 2020 r. w NoveKino Przedwiośnie, które mieści się w Płocku przy ul. Tumskiej 5a. Będą one przebiegać pod hasłem: Eucharystia bijącym sercem Kościoła. Wśród zaproszonych gości będą: ks. bp prof. Michał Janocha, red. Eryk Mistewicz, red. Agnieszka Ponikiewska i Anna Golędzinowska. O ewentualnym odwołaniu wydarzenia będziemy informować na stronach internetowych.

3. Tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne
W dniach 3-9 maja 2020 r. pod hasłem: Wielka Tajemnica Wiary będzie obchodzony Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Pakiet pomocy duszpasterskich przygotowanych na ten tydzień zawiera m.in. orędzie Ojca Świętego; propozycje katechez; teksty modlitwy wiernych na każdy dzień; rozważania różańcowe, świadectwa i plakat. Materiały stanowiące pomoc w przeżyciu tego czasu zostały przekazane do każdej parafii.

4. Jubileuszowy 25. Sacrosong Diecezji Płockiej w parafii św. Wojciecha w Nasielsku (o ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli)
Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej, Referat ds. muzyki kościelnej i spraw organistowskich i Parafia pw. św. Wojciecha w Nasielsku zapraszają do udziału w Jubileuszowym 25. Sacrosongu Diecezji Płockiej, którego finał odbędzie się 23 maja 2020 r. w Nasielsku. Naszemu „śpiewnemu” świętowaniu będzie przewodniczył J.E. Ksiądz Biskup Piotr Libera. Szczegóły w późniejszym terminie.

5. Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Informujemy, że zamówione wejściówki na uroczystość beatyfikacyjną Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego (7 czerwca br.) będą do odbioru w Wydziale Duszpasterskim, gdy zostaną dostarczone do nas od organizatorów z Warszawy. Bieżące informacje o przygotowaniach do tego wydarzenia można znaleźć na specjalne stronie internetowej: https://prymaswyszynski.pl/.

6. Procesja Eucharystyczna w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (11 czerwca br.) organizujemy w parafiach procesję Eucharystyczną. Wierni w naszych wspólnotach parafialnych wkładają wiele wysiłku w przygotowanie trasy procesji, dekoracji ołtarzy, oprawy muzycznej i liturgicznej. Procesja Bożego Ciała jest dobrą okazją, by w kontekście Roku św. Jana Pawła II i beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego pamiętać o modlitwie w intencji Kościoła w Polsce, wszystkich Polaków rozsianych po całym świecie.

7. Spotkanie szafarzy i ich rodzin w parafii Węgrzynowo
W niedzielę 14 czerwca br. odbędzie się spotkanie formacyjno-integracyjne dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej diecezji płockiej i ich najbliższych rodzin w parafii Zesłania Ducha Świętego w Węgrzynowie. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w późniejszym terminie.

8. Nowa odsłona strony internetowej Wydziału Duszpasterskiego
Od kilku tygodni funkcjonuje nowa odsłona strony internetowej Wydziału Duszpasterskiego. Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami, które tam się znajdują, zwłaszcza do subskrypcji newslettera. Dzięki niemu będzie można na bieżącą śledzić zamieszczane informacje na stronie.

9. Bieżące informacje
Na stronach: www.duszpasterski.pl; facebook.com/duszpasterski; twitter.com/duszpasterski

Płock, dnia 13 marca 2020 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

 

INFORMACJE DUSZPASTERSTWA RODZIN DIECEZJI PŁOCKIEJ

1. Dzień Świętości Życia
Każda z parafii otrzyma pocztą dziekańską pakiet pomocy na Dzień Świętości Życia (25 marca). W tym roku ma on wyjątkowy charakter, z uwagi na zagrożenie epidemiczne. Materiały zostały przygotowane wcześniej – jest to plakat, foldery do duchowej adopcji oraz biuletyn „Sakrament pokuty sakramentem obrony życia” z pomocami duszpasterskimi na cały rok. Warto przemyśleć przeprowadzenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego za pomocą mediów społecznościowych albo zorganizowanie odpowiedniego nabożeństwa po ustaniu epidemii. Wypełnione właściwe części deklaracji na zakończenie całej akcji proszę przekazać pocztą na adres Wydziału ds. Rodzin Kurii Płockiej.

2. Rozważania maryjne
W najbliższym czasie w Płockim Instytucie Wydawniczym zostanie opublikowana pomoc książkowa, np. na nabożeństwa majowe, pt. „Zróbcie, cokolwiek wam powie. Sanktuaria maryjne w życiu Papieża Polaka i Prymasa Tysiąclecia”, przygotowana pod red. ks. Wojciecha Kućko przez kapłanów diecezji płockiej. W stosownym czasie książka zostanie przekazana do każdej parafii.

Płock, dnia 18 marca 2020 r.

ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin


KOMUNIKAT DYREKTORA ODDZIAŁU PŁOCKIEJ EDYCJI TYGODNIKA
„GOŚĆ NIEDZIELNY”Czcigodni Księża, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju informujemy, że od bieżącego tygodnia wstrzymany zostanie kolportaż parafialny „Gościa Niedzielnego”. W związku z tym prosimy o przekazanie poniższej informacji wiernym na stronach internetowych parafii oraz w mediach społecznościowych.

„Drodzy Czytelnicy „Gościa Niedzielnego”,
informujemy, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju, od nr. 12/2020 (z datą 22 marca 2020 r.) „Gościa Niedzielnego” czasowo wstrzymany zostaje kolportaż parafialny naszego tygodnika. Bieżące wydanie „Gościa Niedzielnego” w wersji drukowanej będzie można kupić jedynie w tradycyjnych kanałach sprzedaży prasy (kioski, saloniki prasowe, stacje benzynowe itp.).
Przypominamy o możliwości skorzystania z prenumeraty pocztowej. Szczegóły na www.igomedia.pl/Zamowprenumerate lub pod nr. tel. 32 608 80 83.
Pragniemy również zachęcić do skorzystania z darmowego, elektronicznego wydania „Gościa Niedzielnego” nr 12/2020. Szczegóły na e.gosc.pl w zakładce Instrukcja. Kompletne wydanie 12. numeru „Gościa” – z dodatkami diecezjalnymi - będzie też dostępne w formacie PDF – do ściągnięcia i wydrukowania w domu - na stronie gosc.pl. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości, by „Gość Niedzielny” mógł trafić do starszych czytelników, którzy nie korzystają z komputerów czy urządzeń mobilnych.
Podjęcie tej decyzji było dla nas trudną koniecznością, ale mamy nadzieję, że ta sytuacja nie potrwa długo. Zapewniając o naszej modlitwie w intencji całego społeczeństwa, chorych, służb medycznych, a także Was, Drodzy Czytelnicy, prosimy o modlitwę w naszej intencji w tym bardzo trudnym momencie.

Redakcja „Gościa Niedzielnego” ”

Płock, dnia 18 marca 2020 r.


Ks. Włodzimierz Piętka
Dyrektor Oddziału Płockiej Edycji Tygodnika „Gość Niedzielny”

 


PERSONALIA

Nominacje
1. Ks. kan. Wojciech Hubert, proboszcz parafii pw. św. Tekli w Ciechanowie, z dniem 16 marca 2020 r., mianowany kapelanem Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.
2. Ks. kan. mgr Janusz Rumiński, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, z dniem 12 marca 2020 r., mianowany kapelanem Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.


Zwolnienia
Ks. kan. mgr Edmund Makowski, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, z dniem 12 marca 2020 r., zwolniony z funkcji kapelana Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Płock, dnia 19 marca 2020 r.
Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz


Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 19 marca 2020 r.
Nr 686/2020

 

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x