OKÓLNIK
Okólnik 10/2020
12.03.2020
Spis treści:

Okólnik 10

APEL BISKUPA PŁOCKIEGO O MODLITWĘ I WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA
W CZASIE WIELKIEGO POSTU 2020

Kochani Diecezjanie!

1. Po głębokim namyśle i wysłuchaniu głosu mojej Rady Społecznej, której celem jest refleksja nad aktualnymi problemami życia Polaków w świetle Ewangelii, podjąłem decyzję o skierowaniu do Was serdecznego Apelu na tegoroczny Wielki Post. Jak dobrze wiecie, jest on dla katolików, ale także dla wyznawców innych religii i wielu ludzi dobrej woli na całym świecie, okresem żarliwej modlitwy i wzmożonej solidarności w obliczu kryzysu sanitarnego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, który wywołuje chorobę, określaną technicznym terminem COVID-19. Kolejne kraje dotknięte są poważnymi konsekwencjami medycznymi i społecznymi, wynikającymi z trudności w zapobieganiu przenoszenia się tego wirusa i prowadzeniu skutecznej profilaktyki. Dziś sens tych wydarzeń jest jeszcze przed nami ukryty, niektórym jak narodowi wybranemu na pustyni zdarza się pytać, wystawiając dobrego Boga na próbę: „Czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie?”. Mimo to, my, jako ludzie wiary, wyrażamy za św. Pawłem głębokie przekonanie, że „nadzieja Chrystusowa zawieść nas nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” [II Czytanie].

2. Chwile takie jak obecna uświadamiają nam kruchość naszej egzystencji, wartość wzajemnego wsparcia i duchowej bliskości oraz – jak śpiewaliśmy w dzisiejszym Psalmie – potrzebę klęknięcia „przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku”. Pobudzają nas one także do wdzięczności – wdzięczności wszystkim, którzy kompetentnie i z narażeniem własnego życia stają w pierwszym szeregu zmagań z wirusem i jego skutkami: lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, sanitariuszom, pracownikom inspekcji sanitarnych i ochrony zdrowia oraz farmaceutom, a także władzom porządkowym i tym osobom życia publicznego, które z oddaniem służą dobru wspólnemu.

3. W tym szczególnym Wielkim Poście wszyscy czujemy się jedną, wielką rodziną, zatroskaną o życie i zdrowie każdego człowieka na różnych szerokościach geograficznych. Łączymy się duchowo z krajami Europy i świata, których mieszkańcy cierpliwie znoszą trudności zdrowotne i społeczne, wynikające z rozprzestrzeniania się koronawirusa. Nasza szczególna pamięć modlitewna biegnie do Rzymu i Stolicy Świętej, z którą Polacy zawsze żyli w serdecznej jedności, a przede wszystkim do umiłowanego Ojca Świętego Franciszka w dniach siódmej rocznicy Jego wyboru na Tron Piotrowy, aby Bóg, przez wstawiennictwo Maryi – Salus Populi Romani, roztoczył nad całym światem swoją szczególną pomoc i pozwolił wszystkim wyznawcom Chrystusa przygotować się i głęboko przeżyć nadchodzące Święta Paschalne.

4. W tym duchu proszę całą wspólnotę wierzących i wszystkich ludzi dobrej woli naszej Diecezji, abyśmy z wiarą, spokojem i roztropnością odpowiadali na niebezpieczeństwo, o którym z wielkim zaangażowaniem informują media i którego uczestnikami stali się już niektórzy nasi bracia i siostry. Zachowanie właściwych reguł higienicznych i zdrowego rozsądku powinny motywować ludzi wierzących do podejmowania dzieł miłosierdzia oraz respektowania zaleceń władz i służb sanitarnych. W Roku św. Jana Pawła II możemy jeszcze bardziej uświadomić sobie wagę jego proroczych słów o „wyobraźni miłosierdzia”, której przejawem jest „nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr” (Novo millennio ineunte, nr 50). Apeluję więc o taką postawę pomocy i gotowości, zwłaszcza wobec ludzi starszych, chorych, cierpiących. Spróbujmy jeszcze bardziej przeżyć sąsiedzką solidarność przez najprostsze gesty życzliwości i zainteresowania. Zadbajmy o to, by „jeden drugiego brzemiona nosił” (Ga 6,2) w miejscach pracy i codziennych okolicznościach życia. Szczególną opieką otoczmy dzieci i młodzież. Uczmy ich odpowiedzialności i wrażliwości na krzywdę i cierpienie.

5. Zwracam się do Was, moi Kochani Diecezjanie, kapłani, klerycy, siostry zakonne, siostry i bracia świeccy o podjęcie duchowej krucjaty w intencji jak najszybszego opanowania szerzącego się zła. Z jeszcze większą gorliwością spełniajmy wielkopostne uczynki: modlitwę, post i jałmużnę. Jeszcze bardziej żarliwie odprawiajmy w tej intencji Drogi Krzyżowe w naszych kościołach i rodzinach. Z jeszcze żywszym zapałem śpiewajmy Gorzkie żale i jeszcze ufniej wznośmy głos do Pana w godzinie Miłosierdzia, odmawiając Koronkę.
6. Mając na uwadze dobro duchowe powierzonego mi ludu, zwracam się o rzetelne wypełnienie następujących wskazań:
a) Kapłanów diecezji proszę, aby niedzielne Msze Święte w Wielkim Poście kończono śpiewem Suplikacji, a w piątki tego okresu odprawiano Mszę Świętą w intencji ludzi chorych i opiekujących się nimi służb sanitarnych oraz o łaskę wyzwolenia świata od szerzącej się choroby [z formularza Msza w jakiejkolwiek potrzebie, nr 50, Mszał Rzymski dla diecezji polskich, wydanie II poszerzone, Poznań 2009, s. 169”-170”].
b) Liczę na to, że w ostatni piątek Wielkiego Postu, jeśli okoliczności na to pozwolą, zostaną odprawione Drogi Krzyżowe po ulicach naszych parafii z modlitwą o Boże Miłosierdzie dla świata i ludzkości, dotkniętej chorobą i cierpieniem.
c) Zalecam także, by w codziennej Modlitwie wiernych, podczas wszystkich Mszy Świętych, umieszczać wezwanie za chorych oraz opiekujących się nimi o wytrwałość i ufność w Bożą pomoc.
d) Stowarzyszenia i organizacje religijne Diecezji Płockiej, a zwłaszcza Akcję Katolicką, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i koła różańcowe proszę o mobilizowanie członków do modlitwy, a także, jeśli będzie taka konieczność, organizowanie codziennej pomocy i opieki osobom starszym i cierpiącym w domach.

8. Z sercem pełnym ufności w słowa Jezusa Chrystusa, który zapewnia nas w dzisiejszej Ewangelii: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło”; z głęboką wiarą, że przeprowadzi On nas bezpiecznie przez pustynię do chwały zmartwychwstania; pomny wreszcie na niezłomną posługę mojego Błogosławionego Poprzednika Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, który nawet w czasie wojen i trudności nie opuścił swojej owczarni, upraszam o Boże Miłosierdzie „dla nas i całego świata”.
Płock, dnia 10 marca 2020 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki


ZARZĄDZENIE: Apel Biskupa Płockiego należy odczytać w ramach kazania podczas wszystkich Mszy Świętych w niedzielę, 15 marca 2020 roku, w kościołach i kaplicach na terenie diecezji płockiej. Jeśli w dniu tym odbywają się rekolekcje wielkopostne, słowo wolno odczytać na zakończenie Drogi Krzyżowej w piątek 20 marca br.
Płock, dnia 10 marca 2020 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

DEKRET

Kierując się troską o dobro duchowe katolików świeckich, niniejszym zatwierdzam nowy Statut Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, uchylając jednocześnie dotychczas obowiązujący Statut.
Ufam, że działalność Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej będzie się przyczyniać
do rozbudzenia coraz większego zapału apostolskiego wśród wiernych świeckich.
Wszystkim członkom tego stowarzyszenia na owocną działalność, wzywając wstawiennictwa błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, udzielam pasterskiego błogosławieństwa -
Płock, dnia 26 lutego 2020 r.
Nr 501/2020† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

 

DEKRET

Kierując się troską o dobro duchowe młodych katolików świeckich, niniejszym zatwierdzam Statut Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej.
Ufam, że działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej przyczyni się do rozbudzenia zapału apostolskiego wśród młodego pokolenia.
Wszystkim członkom tego stowarzyszenia na owocną działalność przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki i bł. Karoliny Kózkówny, udzielam pasterskiego błogosławieństwa –
Płock, dnia 26 lutego 2020 r.
Nr 504/2020

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz


KOMUNIKAT O KAZANIACH PASYJNYCH
W BAZYLICE KATEDRALNEJ W PŁOCKU W CZASIE GORZKICH ŻALI
W WIELKIM POŚCIE 2020 ROKU

W kolejne niedziele Wielkiego Postu 2020 roku kazania pasyjne w czasie nabożeństw Gorzkich Żali w bazylice katedralnej w Płocku głosić będą następujący kapłani:

I Niedziela Wielkiego Postu, 1 marca 2020 r. - ks. dr Grzegorz Zakrzewski;
II Niedziela Wielkiego Postu, 8 marca 2020 r. - ks. kan. dr Jarosław Kamiński;
III Niedziela Wielkiego Postu, 15 marca 2020 r. - ks. kan. dr Andrzej Leleń;
IV Niedziela Wielkiego Postu, 22 marca 2020 r. - ks. kan. dr Włodzimierz Piętka;
V Niedziela Wielkiego Postu, 29 marca 2020 r. - ks. kan. mgr Robert Banasiak;
Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, 5 kwietnia 2020 r.- ks. kan. mgr Adam Przeradzki.

Serdecznie zapraszam do bazyliki katedralnej w Płocku na nabożeństwo Gorzkich Żali z medytacją słowa Bożego - kazaniem pasyjnym, w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami…
Płock, dnia 26 lutego 2020 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

APEL BISKUPA PŁOCKIEGO O WSPARCIE ZBIÓRKI NA RZECZ CHRZEŚCIJAN
W ZIEMI ŚWIĘTEJ I NA BLISKIM WSCHODZIE

Kochani Diecezjanie,
w 1974 r. św. papież Paweł VI ustanowił w całym Kościele katolickim Wielki Piątek dniem wsparcia modlitewnego oraz jałmużny na rzecz chrześcijan w Ziemi Świętej. Od wielu lat także nasza Diecezja włącza się w to dzieło ochrony miejsc naznaczonych ziemskim życiem Zbawiciela, ale także „żywych kamieni”, którymi są nasi Bracia i Siostry w wierze tam mieszkający. Kard. Leonardo Sandri, Prefekt Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, prosząc nas w tym roku o wsparcie chrześcijan żyjących w tym rejonie świata, odwołuje się do słów B. Pascala: „«Jezus będzie cierpiał aż do końca świata. Nie można spać w takim czasie» (por. B. Pascal, Myśli, 553). [Cierpiący Chrystus], pisze Kardynał Prefekt, utożsamia się z agonią i cierpieniem tych, którzy w historii wydają się nie znać nic innego poza niekończącym się Wielkim Piątkiem.” W takiej sytuacji wiecznego Wielkiego Piątku znajdują się chrześcijanie Ziemi Świętej i krajów sąsiednich. Ich dramat wciąż trwa. Ciągle zmniejszająca się liczba wiernych w tych krajach może doprowadzić w konsekwencji do zniknięcia z Ojczyzny Jezusa różnych tradycji chrześcijańskich sięgających pierwszych wieków Kościoła. W tej sytuacji Kościół nie przestaje działać na rzecz zachowania chrześcijańskiej obecności na tych terenach i odważnie staje się głosem tych, którzy go nie mają. Troszczy się również o konkretną pomoc materialną tam, gdzie ludzie żyją w skrajnym ubóstwie, zaradzając potrzebom zdrowotnym oraz pomagając w sytuacji kryzysów humanitarnych związanych z napływem uchodźców i imigrantów.
W 2019 r. Kongregacja Kościołów Wschodnich zebrała na ten cel 8,2 mln dolarów. Jest w tym także i nasza diecezjalna cząstka. Również w tym roku proszę Was, Umiłowani Diecezjanie, o wsparcie swoją ofiarą złożoną w Wielki Piątek, różnego rodzaju dzieł duszpasterskich, edukacyjnych i medycznych w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie.
Niech rozmyślanie Męki i Zmartwychwstania naszego Pana oraz przemierzanie w czasie liturgii Triduum Paschalnego Jego wędrówki po świętym mieście Jeruzalem, pobudzą nas do solidarności z rodzinami i dziećmi tam mieszkającymi. Niech Pan wynagrodzi Wasze gesty chrześcijańskiej jałmużny.
Płock, dnia 5 marca 2020 roku

† Piotr Libera
Biskup PłockiZARZĄDZENIE: Czcigodni Księża, Apel Biskupa Płockiego proszę odczytać w kościołach naszej diecezji w niedzielę 5 kwietnia br., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych. Ofiary zebrane na rzecz Bazyliki Grobu Pańskiego i chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej, należy wpłacać na konto Kurii z dopiskiem „Ziemia Święta 2020” lub bezpośrednio w kasie Kurii.
Płock, dnia 5 marca 2020 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny


ZAPROSZENIE NA PŁOCKIE DNI PASTORALNE 2020

Serdecznie zapraszamy Czcigodnych Księży wraz z wybranymi przez siebie liderami świeckimi ze swoich wspólnot parafialnych do obowiązkowego udziału w Płockich Dniach Pastoralnych, które odbędą się 15-16 kwietnia 2020 r. w „NoveKino Przedwiośnie” (ul. Tumska5a). Będą one przebiegać pod hasłem: „Eucharystia bijącym sercem Kościoła”. Poniżej szczegółowy program spotkań oraz ważne informacje organizacyjne.

PROGRAM

9.30 – Nabożeństwo eucharystyczne – Bazylika Katedralna w Płocku – ks. mgr Marcin SADOWSKI (Diecezjalny referent ds. organistowskich i muzyki kościelnej)

(Sala nr 1 NoveKino Przedwiośnie, ul. Tumska 5a)

10.15 – Słowo wprowadzenia
– J.E. ks. bp Piotr Libera / J.E. ks. bp Mirosław Milewski
10.30 – „W Eucharystii nie ma miejsca na kicz”
– J.E. ks. bp prof. dr hab. Michał JANOCHA (Warszawa)
11.00 – „Czy Eucharystia potrzebuje marketingu”?
– Red. Eryk MISTEWICZ (Warszawa)
– Red. Agnieszka PONIKIEWSKA (Warszawa)
11.30-12.00 – przerwa kawowa
12.00 – „Moja droga do Jezusa Eucharystycznego” - (świadectwo)
– Pani Anna GOLĘDZINOWSKA (Włochy)
12.30 – Dyskusja
13.00 – Podsumowanie i zakończenie obrad

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

• W Płockich Dniach Pastoralnych obowiązkowo biorą udział wszyscy księża i przedstawiciele katolików świeckich. Prosimy, aby każdy duszpasterz (Proboszcz i Wikariusz) wybrał i zabrał ze sobą do Płocka jedną osobę z parafii, w której pracuje (w tym roku zachęcamy, aby zachęcić do udziału w spotkaniu nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, o ile tacy posługują w parafii);
• Księży, którzy katechizują prosimy o wcześniejsze zgłoszenie do Wydziału Duszpasterskiego (przygotujemy stosowne zaświadczenia do placówek oświatowych o obowiązkowym udziale w Płockich Dniach Pastoralnych);
• Nabożeństwo rozpoczynające Płockie Dni Pastoralne odbędzie się w Bazylice Katedralnej w Płocku o godz. 9.30. W nabożeństwie uczestniczą księża i katolicy świeccy;
• Po nabożeństwie wszyscy (księża i świeccy) udają się na obrady do Sali nr 1 w NovymKinie Przedwiośnie, ul. Tumska 5a;
• Ze względu na konieczność zachowania jednakowej liczby uczestników w poszczególne dni, prosimy o przyjazd według następującego porządku: środa (15 kwietnia) wszyscy Księża Wikariusze oraz Księża Proboszczowie z dekanatów: Bodzanów, Dobrzyń n. Wisłą; czwartek (16 kwietnia) Księża Proboszczowie z pozostałych dekanatów;
• Księża pracujący w Kurii, WSD, Caritas, mediach, duszpasterstwie pozaparafialnym oraz Księża Emeryci biorą udział w dowolnym dniu;
• Prosimy, aby wszyscy uczestnicy zgłosili swoją obecność w recepcji. Recepcja dla księży będzie czynna od godz. 9.00 w sali kinowej nr 1;
• Każdy ksiądz, Proboszcz i Wikariusz, uiszcza opłatę w wysokości 70 zł (za siebie i za osobę świecką). Opłata obejmuje: wynagrodzenie dla prelegentów, wynajem sali kinowej, materiały szkoleniowe, bufet kawowy oraz inne koszty organizacyjne;
• Parking dla samochodów w miejscach dostępnych na terenie miasta;
• Planowane zakończenie Płockich Dni Pastoralnych ok. godz. 13.30.
Płock, dnia 6 marca 2020 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1.Pielgrzymka maturzystów.
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie młodych ludzi, którzy w najbliższym czasie przystąpią do egzaminu dojrzałości, tegoroczna Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Płockiej na Jasną Górę zostaje odwołana. Decyzja ta podyktowana jest także apelem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2020 r. o powstrzymanie się od organizowania imprez masowych oraz wskazaniem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 marca 2020 r., który rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych.
Jednocześnie zachęcamy serdecznie katechetów pracujących z maturzystami, aby dnia 27 marca 2020 r. (planowany termin pielgrzymki) zorganizowali w kościołach parafialnych Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w intencji tegorocznych egzaminów dojrzałości, ale także w intencji wszystkich dotkniętych epidemią koronawirusa.
Do dyspozycji katechetów przekazujemy projekt Drogi Krzyżowej, która miała być sprawowana na Wałach Jasnogórskich. Jednocześnie jeszcze raz zachęcamy do modlitwy w intencji maturzystów.
2. Katechezy okolicznościowe.
Z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II zostały przygotowane katechezy okolicznościowe. Bardzo proszę Księży Dziekanów, o ich przekazanie Katechetom, za pośrednictwem Księży Proboszczów. Dziękuję Katechetom, którzy podjęli się trudu napisania katechez.
3. XXX Olimpiada Diecezjalna Teologii Katolickiej.
Dnia 4. marca w Zespole Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego, na terenie parafii Świętej Trójcy w Rypinie, odbył się diecezjalny etap Olimpiady Teologii Katolickiej, w którym wzięło udział 25 uczestników z różnych części diecezji. Naszą diecezję na etapie Ogólnopolskim w Przemyślu reprezentować będą: Hubert Ćwikliński i Damian Gierek z LO im. Piotra Skargi w Pułtusku oraz Laura Szewczyk z LO im. Marsz. S. Małachowskiego w Płocku. Dziękuję gospodarzom miejsca P. Dyrektorowi mgr. Sławomirowi Pawłowskiemu oraz ks. kan. dr. Andrzejowi Krasińskiemu za współpracę w organizacji olimpiady.
4. Konkurs Biblijny – etap dekanalny.
Serdecznie dziękuję Księżom Dziekanom za przeprowadzenie na etapie dekanalnym Konkursu Biblijnego nt. „Ewangelia wg św. Marka” dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych diecezji płockiej. Dziękuję Katechetom za przygotowanie uczniów do konkursu.
5. Kwestionariusz Katechetyczny.
Księży Proboszczów, (którzy tego nie uczynili) bardzo proszę o zwrot wypełnionego Kwestionariusza Katechetycznego. Termin składania dokumentu minął 30 września 2019 r.
Płock, dnia 10 marca 2020 r.

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

KOMUNIKAT EKONOMA DIECEZJALNEGO WS. PODATKÓW

W związku z wątpliwościami pojawiającymi się odnośnie obowiązków podatkowych ciążących na parafiach i osobach duchownych, wyjaśniam ogólne zasady opodatkowania:

1. Przychody (zarobki) osób duchownych uzyskiwane z tytułu pełnienia posługi duszpasterskiej opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym, płaconym kwartalnie, w wysokości zależnej od pełnionej funkcji (proboszcz/wikariusz) oraz liczebności parafii.
2. Przychody (zarobki) osób duchownych uzyskiwane z innych tytułów, np. z tytułu zatrudnienia w szkole, szpitalu lub innej instytucji, albo z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, opodatkowane są na zasadach ogólnych, tj. podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT), według dwóch progów podatkowych 18% i 32% (ewentualnie podatkiem liniowym dla działalności gospodarczej).

3. W zakresie podatku od nieruchomości:
a) nieruchomości niezamieszkałe wykorzystywane na cele kultu religijnego (np. kościoły, kaplice) zwolnione są z podatku od nieruchomości,
b) nieruchomości niezamieszkałe i wykorzystywane na cele niemieszkalne (np. cmentarze, świetlice, sale katechetyczne) zwolnione są z podatku od nieruchomości.
c) nieruchomości zamieszkałe lub niezamieszkałe, ale wykorzystywane w celach mieszkalnych (np. plebanie, garaże wolnostojące, budynki gospodarcze) opodatkowane są na zasadach ogólnych, według stawek obowiązujących w danej gminie,
d) nieruchomości wykorzystywane na działalność gospodarczą (nawet te wynajęte podmiotom trzecim) opodatkowane są na zasadach ogólnych, według stawek obowiązujących w danej gminie,
e) nieruchomości będące zabytkami (nawet te zamieszkałe) zwolnione są z podatku od nieruchomości, chyba, że prowadzona w nich jest działalność gospodarcza,
f) nieruchomości sklasyfikowane jako grunty rolne lub leśne, opodatkowane są podatkiem rolnym lub leśnym na zasadach ogólnych, według stawek obowiązujących w danej gminie.
Powyższe ogólne zasady opodatkowania mogą wymagać konkretnej analizy i interpretacji w konkretnym przypadku, w razie więc jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z konkretnym przypadkiem lub konkretnym postępowaniem podatkowym, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką obsługującą naszą Kurię.
Płock, dnia 9 marca 2020 r.

Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny


INFORMACJA O REKOLEKCJACH KAPŁAŃSKICH

Na prośbę Stowarzyszenia „Faustinum” przekazujemy, że w dniach 16-20 listopada 2020 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach odbędą się rekolekcje dla kapłanów na temat Miłosierdzie ukryte w gestach Jezusa.
Gesty Pana Jezusa kryją w sobie pokłady wrażliwości Jego Serca. Rekolekcje w rytmie Lectio Divina są propozycją odkrycia, poznania, przyjęcia gestów Pana Jezusa i miłosierdzia, które jest w nich obecne. To miłosierdzie przywraca siły, stwarza na nowo i ocala. Rekolekcje będą głoszone w oparciu o fragmenty Ewangelii św. Jana. Odbędą się one w pełnym milczeniu na pogłębionej modlitwie słowem Bożym. Poprowadzi je ks. Kazimierz Stasiak SAC – pallotyn, rekolekcjonista i kierownik duchowy. Serdecznie zapraszamy.
Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na: www.faustinum.pl
Płock, dnia 6 marca 2020 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

 

ANEKS
DO TERMINARZA POSŁUG BISKUPICH I UROCZYSTOŚCI W ROKU 2020

• 8 marca – Wprowadzenie relikwii św. Józefa Sebastiana Pelczara oraz bł. Klary Ludwiki Szczęsnej w par. Naruszewo – bp Mirosław Milewski
• 18 marca – rekolekcje dla władz naczelnych Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Porszewicach k. Łodzi – bp Mirosław Milewski
• 24 marca – Bierzmowanie uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 w par. pw. św. Józefa w Płocku – bp Mirosław Milewski
• 22 kwietnia - Bierzmowanie w par. pw. św. Wojciecha w Nasielsku ¬– bp Mirosław Milewski (zmiana z 10 czerwca)
• 22 kwietnia, godz. 17.00 – Mławskie Obchody 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II - par. pw. Stanisław BM w Mławie – abp Mieczysław Mokrzycki
• 3 maja – Bierzmowanie w par. Sarnowo – o. Opat Jan Maria Szypulski, OCist
• 19 maja – Wizytacja pasterska w par. Skołatowo – bp Piotr Libera (zmiana z 23 kwietnia)
• 27 maja – Wizytacja pasterska w par. Duninów – bp Mirosław Milewski (zmiana z 23 kwietnia)
• 12 czerwca, godz. 17.00 – Msza św. dziękczynna za dar Bł. Płockich Biskupów Męczenników – par. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Działdowie - bp Piotr Libera
• 21 czerwca, godz. 11.00 – Rocznica chrztu świętego św. Jana Pawła II – Katedra – Płock – kard. Stanisław Dziwisz
• 23 czerwca – Bierzmowanie w par. Gołymin – bp Mirosław Milewski (zmiana z 5 czerwca)
• 27 czerwca – Wizytacja pasterska w par. Gumino i Kucice – bp Piotr Libera (zmiana z 25 marca)
• 15 sierpnia – Poświęcenie pomnika żołnierzy 49. Pułku Piechoty, Bohaterów 1920 roku – Szydłowo – bp Mirosław Milewski
• 23 sierpnia – 5. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Popowskiej - par. Popowo. Uroczystościom przewodniczy abp Salvatore Penacchio – Nuncjusz Apostolski w Polsce
• 13 września – Wizytacja pasterska w par. św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim (Modlin Twierdza) (zmiana z 28 kwietnia)
• 26 września – 25-lecie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy – Katedra – Płock – bp Mirosław Milewski.
Płock, dnia 10 marca 2020 r.
Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

PERSONALIA

Nominacja
Ks. kan. dr Władysław Krawczyk, z dniem 13 stycznia 2020 r., otrzymuje przedłużenie nominacji na sędziego diecezjalnego Sądu Biskupiego w Płocku, na okres kolejnych 5 lat.
Płock, dnia 11 marca 2020 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz


Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 11 marca 2020 r.
Nr 622/2020

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x