OKÓLNIK
Okólnik 9/2019
20.03.2019
Spis treści:

Okólnik 9

DEKRET POWOŁUJĄCY NOWY SKŁAD

DIECEZJALNEGO ZESPOŁU WSPARCIA PRZY BISKUPIE PŁOCKIM

„KU UZDROWIENIU I ODNOWIE”

Mając na uwadze dekret z dnia 24 czerwca 2013 roku (Nr 1398/2013) powołujący Diecezjalny Zespół Wsparcia przy Biskupie Płockim „Ku uzdrowieniu i odnowie”, niniejszym powołuję nowy skład tego gremium, na okres trzech lat:

 1. Ks. prał. dr Marek Jarosz – delegat Biskupa Płockiego ds. ochrony dzieci i młodzieży w diecezji płockiej;
 2. Ks. prał. dr hab. Mirosław Kosek – kurator duchownych, oskarżonych/skazanych w związku z przestępstwami seksualnymi wobec niepełnoletnich;
 3. Ks. mgr Maciej Szostak – duszpasterz wspomagający niepełnoletnie ofiary nadużyć seksualnych ze strony duchownych, ich najbliższych oraz ich wspólnoty parafialne;
 4. Pan Bogdan Stelmach – lekarz seksuolog;
 5. Pani Wioletta Konopa-Stelmach – edukator seksualny;
 6. Pani dr Małgorzata Skórzewska-Amberg – prawnik-informatyk;
 7. Pan mec. Paweł Kowalczyk – adwokat.

Przewodniczącym tego gremium mianuję ks. prał. dr. Marka Jarosza.

Liczę na kompetentną i merytoryczną współpracę Zespołu z Biskupem Płockim.
Na podjęte obowiązki z serca błogosławię – w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Płock, dnia 15 marca 2019 r.

Nr 640/2019

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

DEKRET

W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA DO PRZYJĘCIA

SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W DIECEZJI PŁOCKIEJ 

Mając na uwadze dobro duchowe młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, po zasięgnięciu opinii Diecezjalnej Rady Katechetycznej, na podstawie pkt 1. Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, zatwierdzonych podczas 375. Zebrania Plenarnego KEP w Warszawie dnia 14 marca 2017 r., określam podstawowe zasady przygotowania kandydatów do sakramentu bierzmowania w diecezji płockiej:

 1. Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania z istoty swojej związane jest z parafią, ale odbywa się dwutorowo: w parafii zamieszkania kandydata, która jest naturalnym środowiskiem życia religijnego oraz w szkole, w której odbywa się katecheza.
 2. Przyjęcie sakramentu bierzmowania dokonuje się najwcześniej na zakończenie klasy
  I szkoły ponadpodstawowej. 
 3. Pierwszym miejscem przygotowania oraz przystępowania do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania ucznia. Jeżeli, pomimo zachęt, rodzice życzą sobie, aby ich dziecko przystąpiło do bierzmowania w innej parafii, nie należy tego utrudniać. W takiej sytuacji, rodzice powinni zadbać, aby ich dzieci uczestniczyły w katechezie przygotowującej do przyjęcia sakramentu bierzmowania na terenie wybranej parafii.
 4. Kandydaci do bierzmowania są zobowiązani do udziału we Mszy świętej w każdą niedzielę i święta nakazane oraz do regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Odpowiedzialny za przygotowanie do bierzmowania w parafii musi posiadać moralną pewność, że kandydat jest praktykującym katolikiem.
 5. Kandydat powinien przyjąć sakrament bierzmowania w stanie łaski uświęcającej, dlatego ma obowiązek wcześniej przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.
 6. W celu zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania – świadkiem bierzmowania powinno być jedno z rodziców chrzestnych, o ile aktualnie spełnia warunki określone w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Tam, gdzie jest to niemożliwe, kandydaci do bierzmowania wraz z rodzicami zadbają, by świadkiem bierzmowania była osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, Eucharystia, bierzmowanie); ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem żyjącym zgodnie z wiarą i moralnością chrześcijańską. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi, powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Według KPK
  kan. 893 § 1 i 2, świadkami bierzmowania nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego.
 7. O dopuszczeniu do sakramentu bierzmowania decyduje proboszcz parafii, w której jest bierzmowanie. Przeprowadza on lub wyznacza katechetę do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem do bierzmowania. Rozmowa taka wyznaczana jest najpóźniej na trzy tygodnie przed udzieleniem sakramentu. Proboszcz powinien zawsze uwzględniać opinię katechetów oraz udział w całości przygotowania.

Płock, dnia 20 marca 2019 r.

Nr 680/2019

† Piotr Libera
Biskup Płocki 

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz 

KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. Pielgrzymka maturzystów

Wydział Katechetyczny KDP, zgodnie ze zwyczajem lat poprzednich, organizuje pielgrzymkę maturzystów diecezji płockiej na Jasną Górę. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: „Nie zmarnuję życia”. Pielgrzymka odbędzie się w dniach: 5 i 6 kwietnia 2019 r.

a) Program pielgrzymki jest następujący:

9.15 Zapisy w recepcji (po przybyciu kapłanów prosimy o udanie się do konfesjonałów, początek spowiedzi);

10.30 zawiązanie wspólnoty w Bazylice Jasnogórskiej;

11.00 świadectwo p. Anny Golędzinowskiej;

11.40 adoracja Najświętszego Sakramentu - prowadzą klerycy WSD;

po adoracji Droga Krzyżowa;                      

14.15 przygotowanie do Mszy Świętej;     

14.30 Msza Święta w Bazylice Jasnogórskiej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mirosława Milewskiego.

b) Nabożeństwo pokutne

Księży, którzy przyjadą na Jasną Górę, prosimy o zabranie ze sobą alby i fioletowej stuły oraz o włączenie się w posługę sakramentu pokuty i pojednania w Bazylice Jasnogórskiej. Spowiedź można rozpocząć po dotarciu do Bazyliki i zgłoszeniu grupy.

c) Znaczki i śpiewniki

Informujemy, że są dostępne znaczki i śpiewniki na pielgrzymkę maturzystów. Można je odebrać w Wydziale Katechetycznym. Koszt zestawu dla jednej osoby (znaczek+śpiewnik) to 2 zł. Prosimy o przekazanie tej informacji katechetom uczącym w klasach maturalnych. 

2. Olimpiada Teologii Katolickiej

XXIX Edycja Olimpiady Teologii Katolickiej jest organizowana w tym roku przez Diecezję Opolską pod hasłem: „Św. Jacek – wzór ewangelizacji”. Etap diecezjalny Olimpiady odbył się 27 lutego 2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Orkana w Bieżuniu na terenie parafii pw. św. Stanisława BM w Bieżuniu.

Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowało się troje uczniów. Etap ogólnopolski odbędzie się w dniach 28-30 marca 2019 w Opolu. Szczegółowe informacje na temat olimpiady, regulaminu oraz literatury można znaleźć pod adresem: http://www.otk.pl/

3. Konkurs Plastyczny dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej

Temat konkursu brzmi: „Ewangelia wg św. Łukasza widziana oczami dziecka”. Zadaniem uczestnika konkursu jest zilustrowanie wybranej sceny z Ewangelii wg. św. Łukasza. Technika wykonania pracy jest dowolna, format A 3. Pierwszym etapem konkursu jest etap szkolny. W celu jego przeprowadzenia należy powołać komisję oceniającą przygotowane prace. W skład komisji powinni wejść: ksiądz proboszcz, dyrekcja szkoły, nauczyciel plastyki, pozostali katecheci z parafii. Komisja dokonuje wyboru dwóch najlepszych prac ze szkoły.

Prace należy przesłać na adres Wydziału Katechetycznego do dnia 1 kwietnia 2019 r. Do prac należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów protokół w wersji papierowej (formularz protokołu i oświadczenie znajduje się na końcu Informatora), w którym powinny znaleźć się następujące dane: tytuł pracy, sigla biblijne, imię i nazwisko autora pracy, klasa i pełna nazwa szkoły, adres szkoły, parafia szkoły, imię i nazwisko katechety, skład komisji.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu finału Diecezjalnego Konkursu Biblijnego (10 maja 2019 r.), oraz poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego.

4. Ogólnopolski konkurs plastyczny i literacki z okazji 100-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek pt.: „Męka Pańska w oczach dzieci i młodzieży”

Organizatorem konkursu jest Zgromadzenie Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa (Siostry Pasjonistki) we współpracy z Wydziałem Katechetycznym KDP. Cele konkursu to: kultywowanie wielkopostnej tradycji chrześcijańskiej, promowanie literatury biblijnej, rozpowszechnianie kultu Męki Pańskiej, promowanie młodych talentów plastycznych i literackich poprzez umożliwienie prezentacji twórczości dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców.

Protokół wraz z pracami na etap III należy nadesłać do dnia 31 marca 2019 roku na adres: s. Dominika Dudzik, ul. Sienkiewicza 24, 09-402 Płock lub s. Olga Wielgolaska; ul. Kotlarska 13, 06-100 Pułtusk.

Więcej informacji zostało podanych na stronie internetowej Sióstr Pasjonistek: http://www.siostrypasjonistki.pl/aktualnosci-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-i-literacki/

Płock, dnia 7 marca 2019 r.

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego 

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Wielkopostne Zamyślenia Strażackie 2019

Serdecznie zapraszamy Druhów – członków Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej, weteranów służby pożarniczej oraz sympatyków pożarnictwa na Wielkopostne zamyślenia strażackie 2019 (miejsca i terminy spotkań na stronach www). Zachęcamy Czcigodnych Księży do organizowania tego typu spotkań dla braci strażackiej.

2. Droga Krzyżowa ulicami Płocka

W piątek 12 kwietnia 2019 r., przed Niedzielą Palmową, odbędzie się ogólnomiejska Droga Krzyżowa ulicami Płocka. Nabożeństwu przewodniczyć będzie J.E. Biskup Płocki Piotr Libera. O godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w Płockiej Farze, a następnie ok. godz. 18.40 rozpocznie się Droga Krzyżowa. W zadumie modlitewnej rozważając poszczególne stacje, przejdziemy do Bazyliki Katedralnej, gdzie nastąpi zakończenie nabożeństwa. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Płockiej Starówki i całego Miasta do licznego udziału w tym wielkopostnym nabożeństwie. Niech Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta będzie publicznym świadectwem wiary oraz błagalną modlitwą w intencji prześladowanych chrześcijan.

3. Książka pt. „Kostka znaczy więcej. Rok Jubileuszowy 450. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki (1568-2018) w Diecezji Płockiej”

Na polecenie Księdza Biskupa Piotra Libery Wydział Duszpasterski przygotowuje książkę pt. „Kostka znaczy więcej. Rok Jubileuszowy 450. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki (1568-2018) w Diecezji Płockiej”, która – jak napisał Biskup Płocki – „nie pozwoli nam zapomnieć, ile dobra wydarzyło się w naszej Diecezji w Jubileuszowym Roku św. Stanisława Kostki”. Do każdej parafii zostanie przekazany jeden egzemplarz. W przypadku większego zapotrzebowania prosimy kontaktować się z Płockim Instytutem Wydawniczym.

4. Płockie Dni Pastoralne 2019

Serdecznie zapraszamy Czcigodnych Księży wraz ze świeckimi liderami ze swoich wspólnot parafialnych do obowiązkowego udziału w Płockich Dniach Pastoralnych, które odbędą się 24-25 kwietnia 2019 r. w NoveKino Przedwiośnie, które mieści się w Płocku przy ul. Tumskiej 5a. Będą one przebiegać pod hasłem: Osoby starsze w Kościele. „Dzielenie się mądrością czasu”. Wśród zaproszonych gości będą: prof. Stanisława Stauden, ks. prof. Wiesław Przygoda i Katarzyna Łaniewska (aktorka). Szczegółowy program i sprawy organizacyjne wkrótce.

5. Tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne

W dniach 19-26 maja 2019 r. pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha” będzie obchodzony 56. Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Pakiet pomocy duszpasterskich przygotowanych na ten tydzień zawiera m.in. orędzie Ojca Świętego; propozycje katechez; teksty modlitwy wiernych na każdy dzień; rozważania różańcowe, świadectwa i plakat. Materiały stanowiące pomoc w przeżyciu tego czasu zostały przekazane do każdej parafii.

6. Procesja Eucharystyczna w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (20 czerwca br.) organizujemy w parafiach procesję Eucharystyczną. Wierni w naszych wspólnotach parafialnych wkładają wiele wysiłku w przygotowanie trasy procesji, dekoracji ołtarzy, oprawy muzycznej i liturgicznej. Procesja Bożego Ciała jest dobrą okazją, by w kontekście 20. rocznicy beatyfikacji błogosławionych Płockich Pasterzy: abp. A. J. Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego, pamiętać o modlitwie w intencji współcześnie prześladowaniach chrześcijan na całym świecie.

Bieżące informacje znajdują się na stronach: www.duszpasterski.pl; facebook.com/duszpasterski; twitter.com/duszpasterski

Płock, dnia 13 marca 2019 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. NOWEJ EWANGELIZACJI

1. Rekolekcje kerygmatyczne w parafiach w 2019 r.

W 2019 r. odbędą się rekolekcje kerygmatyczne w dekanatach: przasnyskim i tłuchowskim. Informacje o terminach, w których odbędą się rekolekcje w poszczególnych parafiach dekanatu znajdują się na stronie internetowej Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji w zakładce „rekolekcje kerygmatyczne”. Ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, odpowiedzialny za rekolekcje ketygmatyczne w Diecezji Płockiej, będzie kontaktował się z Księżmi Proboszczami tych parafii, w których rekolekcje, chociaż powinny, jeszcze nie zostały przeprowadzone.

2. Nowa książeczka dla dzieci o św. Stanisławie Kostce

W najbliższym czasie ukaże się kolorowa książeczka dla dzieci o św. Stanisławie Kostce: „Zostań świętym jak On. Dla dzieci o św. Stanisławie Kostce”, przygotowana przez Wydział ds. Nowej Ewangelizacji. Zawiera ona opowiadanie o jego życiu, 26 nowych modlitw w różnych intencjach oraz wybrane listy pisane przez dzieci do ich świętego Patrona wraz z odpowiedziami (w 2018 r. na adres Wydziału wpłynęło ich ponad 400). Będzie ozdobiona rysunkami i pracami dzieci z konkursu organizowanego przez Wydział Katechetyczny. Zostanie przekazana do każdej parafii. Prosimy księży o zainteresowanie i reklamę.

3. Sanktuaria

Do Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji wpływają ankiety od kustoszy i rektorów sanktuariów z terenu naszej diecezji. Planujemy wydanie wspólnego folderu oraz książki, zbierającej wszelkie informacje nt. naszych sanktuariów – historyczne i dotyczące ich funkcjonowania obecnie.

4. Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

Wiosenne spotkanie Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich z Ks. Bp. Piotrem Liberą odbędzie się w poniedziałek 6 maja br., o godz. 18.00 w budynku płockiej Kurii. Poświęcone będzie przygotowaniu Forum ruchów i wspólnot, które odbędzie się 12 października 2019 r. w budynku WSD w Płocku pod hasłem: „Posłani w mocy Bożego Ducha”.

5. Parafialne Rady Duszpasterskie

Spotkanie formacyjne Parafialnych Rad Duszpasterskich planowane jest na przełomie maja i czerwca br. Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

Płock, dnia 14 marca 2019 r.

Iwona Zielonka
Dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji

KOMUNIKATY DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

1. Przekazuję Czcigodnym Księżom informację o rekolekcjach dla kapłanów diecezjalnych organizowanych przez Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża, ściśle związane z Prałaturą Personalną Opus Dei. Od ponad 20 lat, Stowarzyszenie organizuje trzydniowe rekolekcje zamknięte w domu rekolekcyjnym „Dworek”, w Bożej Woli, koło Mińska Mazowieckiego.

Do końca tego roku terminy są następujące: od Poniedziałku Wielkanocnego 22 kwietnia (godz. 19:30) do piątku 26 kwietnia (godz. 9:30);  od poniedziałku 14 października (godz. 13:00) do piątku 18 października (godz. 9:30); od poniedziałku 18 listopada (godz. 13:00) do piątku 22 listopada (godz. 9:30).

Zapisy: ksieza@dworek.org.pl lub telefonicznie: 503 960 256. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.dworek.org.pl.

2.  Przekazuję do wiadomości zainteresowanych Księży Dziekanów, Proboszczów i Neoprezbiterów, program spotkań formacyjnych neoprezbiterów.

7 - 8 maja – spotkanie formacyjne – Posługa kaznodziejska (ks. Zbigniew Paweł Maciejewski).

28 - 29 maja – spotkanie formacyjne – Posługa spowiednika (ks. Andrzej Pieńdyk).

24 - 26 czerwca – Rekolekcje kapłańskie.

Ramowy program spotkań:

Wtorek

19.00 – zjazd, kolacja;

20.00 – nabożeństwo wieczorne. Adoracja Najświętszego Sakramentu;

21.00 – Błogosławieństwo.

Środa

7.30 – Eucharystia połączona z Jutrznią;

8.30 – śniadanie;

9.00 – 10.30 – cykl wykładowo-ćwiczeniowy;

10.30 – przerwa;

11.00 – 12.30 – cykl wykładowo-ćwiczeniowy;

12.30 – obiad.

Uwagi:

(1) Spotkania odbywać się będą w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno- Wychowawczym „Studnia”, Płock, ul. Górna 1A

(2) Serdeczna prośba do Księży Proboszczów o niewyznaczanie Neoprezbiterom zajęć parafialnych w podanych terminach.

3. Informuję Czcigodnych Księży Wikariuszy, odbywających studia licencjackie w Punkcie Konsultacyjnym w Płocku, o obowiązkowym spotkaniu formacyjnym, które będzie miało miejsce w kaplicy Dobrego Pasterza Wyższego Seminarium Duchownego. Termin spotkań - 25 kwietnia br. od godz. 9.30 do ok. godz. 10.20.

Płock, dnia 15 marca 2019 r.

Ks. Roman Mosakowski
Delegat Biskupa Płockiego
ds. stałej formacji duchowieństwa

KOMUNIKATY DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA ZWIĄZKÓW NIESAKRAMENTALNYCH 

1. W ramach parafialnych spotkań rekolekcyjnych zachęcam Czcigodnych Księży Proboszczów do zapraszania do udziału w nich osób żyjących w związkach nieregularnych.

Propozycja na niedzielę rekolekcyjną:

17.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo pokutne dla osób żyjących w związkach nieregularnych;

17.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym;

18.00 – Msza św. dla wiernych ze szczególnym udziałem osób żyjących w związkach nieregularnych.

2. Dnia 31 marca br. (niedziela) w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim (Modlinie Starym) odbędzie się Wielkopostne Skupienie dla osób żyjących w związkach nieregularnych.

Program skupienia:

17.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym;

18,00 – Msza św. ze szczególnym udziałem osób żyjących w związkach nieregularnych;

19.00 – Wieczór Uwielbienia.

Płock, dnia 12 marca 2019 r.

Ks. Andrzej Redmer
Diecezjalny Duszpasterz Związków Niesakramentalnych

KOMUNIKATY KANCELARII KURII 

Niedziela „Ad Gentes” – 17 marca 2019 r.

Dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes” przekazał materiały na II Niedzielę Wielkiego Postu – Niedzielę „Ad Gentes” (17 marca 2019 r.). Są to: 1. Komunikat bp. Jerzego Mazura SVD, przewodniczącego Komisji Episkipatu Polski ds. Misji. 2. Plakat na Niedzielę „Ad Gentes”. 3.Plakat sms-owej akcji „Pomóż polskim misjonarzom”.

Pragnę również poinformować, że materiały homiletyczno-liturgiczne oraz propozycje katechez  dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponad podstawowych umieszczone zostały na stronie: www.adgentes.misje.pl (zakładka: Materiały formacyjne II niedziela Wielkiego Postu „Ad Gentes”). Znajdują się one również w wersji drukowanej w „Misyjnych materiałach liturgicznych”, wydanych przez Papieskie Dzieła misyjne.

Płock, dnia 15 marca 2019 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

ANEKS DO TERMINARZA POSŁUG BISKUPICH I UROCZYSTOŚCI W ROKU 2019 

 • 2 marca – Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia św. Brata Alberta w Płocku - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku – bp Piotr Libera.
 • 25 marca – Renowacja ślubów zakonnych Sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo – Płock – bp Mirosław Milewski.
 • 2 kwietnia – Bierzmowanie w par. pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim – bp Mirosław Milewski.
 • 15 kwietnia – Bierzmowanie w par. pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim – bp Mirosław Milewski.
 • 5 maja – Pobłogosławienie placu pod budowę kościoła i położenie kamienia węgielnego – par. pw. św. Ojca Pio w Płońsku ­– bp Piotr Libera.
 • 12 maja – nie będzie bierzmowania w par. pw. św. Stanisława BM w Żurominku Kapitulnym.
 • 12 maja – Odpust parafialny i wprowadzenie relikwii św. Stanisława BM w par. pw. św. Stanisława BM w Żurominku Kapitulnym – ks. inf. Wojciech Góralski.
 • 21 czerwca – Wizytacja pasterska w par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku - bp Piotr Libera.
 • 22 czerwca – Wizytacja pasterska w par. Królewo - bp Piotr Libera.
 • 1 września – Msza św. w intencji sportowców – par. pw. św. Zygmunta w Płocku, godz. 10.00 – bp Mirosław Milewski.
 • 21 września – Diecezjalny Dzień Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym – par. św. Stanisława Kostki w Płocku – bp Mirosław Milewski.
 • 28 września – Jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia Rodzin Katolickiej Diecezji Płockiej w Płocku – bp Mirosław Milewski.
 • 5 października – Uroczystości z okazji Dnia Osób Starszych – Sikórz „Leonianum” – bp Mirosław Milewski.
 • 6 października – Msza św. w intencji Ojczyzny w par. Skrwilno – bp Mirosław Milewski.

Płock, dnia 20 marca 2019 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

PERSONALIA

Nominacje na dekanalnych duszpasterzy rodzin

 1. Ks. prał. mgr Piotr Joniak, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie, z dniem 15 marca 2019 r., mianowany dekanalnym duszpasterzem rodzin w dekanacie dzierzgowskim.
 2. Ks. kan. dr Ryszard Kamiński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie, z dniem 15 marca 2019 r., mianowany dekanalnym duszpasterzem rodzin w dekanacie mławskim wschodnim.
 3. Ks. mgr Tomasz Markowicz, proboszcz parafii pw. św. o. Pio w Płońsku, z dniem 15 marca 2019 r., mianowany dekanalnym duszpasterzem rodzin w dekanacie płońskim południowym.
 4. Ks. kan. mgr Andrzej Redmer, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim, z dniem 15 marca 2019 r., mianowany dekanalnym duszpasterzem rodzin w dekanacie zakroczymskim.
 5. Ks. Andrzej Rutkowski, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, z dniem 15 marca 2019 r., mianowany dekanalnym duszpasterzem rodzin w dekanacie gostynińskim.
 6. Ks. kan. mgr Zbigniew Sajewski, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, z dniem 15 marca 2019 r., mianowany dekanalnym duszpasterzem rodzin w dekanacie płońskim północnym.
 7. Ks. mgr Jan Żółtowski, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Szreńsku, z dniem 15 marca 2019 r., mianowany dekanalnym duszpasterzem rodzin w dekanacie mławskim zachodnim.

Zwolnienia z funkcji dekanalnego duszpasterza rodzin

 1. Ks. kan. Witold Godleś, dotychczasowy dekanalny duszpasterz rodzin w dekanacie zakroczymskim, z dniem 15 marca 2019 r., zwolniony z pełnionej funkcji.
 2. Ks. kan. mgr Jacek Lubiński, dotychczasowy dekanalny duszpasterz rodzin w dekanacie dzierzgowskim, w związku z reorganizacją struktury dekanatów w diecezji w dniu 1 września 2018 r., zwolniony z pełnionej funkcji.
 3. Ks. mgr Sławomir Wiśniewski, dotychczasowy dekanalny duszpasterz rodzin w dekanacie gostynińskim, w związku ze zmianą parafii w dniu 1 lipca 2018 r., zwolniony z pełnionej funkcji.

 Nominacje inne

 1. Ks. mgr Grzegorz Marzec, z dniem 26 lutego 2019 r., skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie, w charakterze rezydenta.
 2. Ks. mgr Marcin Milewski, wikariusz parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim, z dniem 16 marca 2019 r., skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, w charakterze rezydenta.
 3. Ks. mgr Tomasz Kolczyński, z dniem 19 marca 2019 r., mianowany wikariuszem parafialnym w parafii pw. św. Marcina w Słupnie.

Zwolnienia

 1. Ks. mgr Tomasz Kalinowski, wikariusz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, z dniem 15 marca 2019 r., zwolniony z pełnionej funkcji. 
 2. Ks. mgr Marcin Milewski, wikariusz parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim, z dniem 15 marca 2019 r., zwolniony z pełnionej funkcji.
 3. Ks. prał. dr Ireneusz Wrzesiński, z dniem 4 marca 2019 r., na własną prośbę, zwolniony z funkcji asystenta kościelnego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Ciechanowie.

Płock, dnia 20 marca 2019 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 20 marca 2019 r.
Nr 706/2019

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x