OKÓLNIK
Okólnik 23/2019
Spis treści:

Okólnik 23


STANOWISKO BISKUPÓW DIECEZJALNYCH
W SPRAWIE AKTÓW PRZEMOCY MOTYWOWANYCH NIENAWIŚCIĄ
WOBEC KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO I JEGO WIERNYCH

1. Aspekty liturgiczne
Jako pasterze Kościoła w Polsce z zaniepokojeniem przyjmujemy informacje o kolejnych profanacjach symboli, miejsc i przedmiotów kultu religijnego, które dla katolików są święte. Profanacja jako forma przemocy jest umyślnym odebraniem świętego charakteru rzeczy lub miejscu. Może się ona dokonać także ze złośliwym zamiarem znieważenia jakiejś świętości i staje się aktem zbezczeszczenia.
Wypełniając powierzone nam nauczycielskie zadanie w Kościele, przypominamy, że miejsca, obrzędy i obrazy święte, nawet w zakresie twórczości artystycznej nie są wyrazem tzw. wolności artystycznej, rozumianej jako zupełna dowolność twórcy w przedstawianiu i interpretowaniu znaków świętych zgodnie z własnym poczuciem estetyki lub subiektywną wyobraźnią artystyczną, która bywa także poruszana motywacją ideologiczną. Dlatego fundamentalnym błędem jest usprawiedliwianie np. ideologicznej zmiany aureoli ikony częstochowskiej na kolory środowisk LGBT, ponieważ aureola tej ikony oznacza świętość Bożą, do której jest także wezwany każdy człowiek. Świętość ta jest wyraźnie ukazana w Piśmie Świętym, w którym nie ma tolerancji dla grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu, wpisanemu w sam program wspomnianych środowisk.
Fundamentalny błąd w interpretacji znaków religijnych i współczesnej sztuki sakralnej to przekonanie, że w twórczości religijnej mamy rzekomo wyrażać siebie. Jest dokładnie odwrotnie. Już w 1966 r. Konferencja Episkopatu Polski w „Instrukcji o ochronie zabytków i kierunkach rozwoju sztuki kościelnej” wskazała, że sztuka sakralna wyraża „misterium chrześcijaństwa”, a nie np. stan duszy człowieka. Przedmioty i miejsca święte nie są obiektem artystycznego wyrażania siebie, ale wiary Kościoła. Artysta nie ma w sztuce sakralnej wyrażać siebie, ale przymioty Boga, co zaś podlega ocenie Kościoła, a nie tylko samego artysty. Sobór Watykański podkreślił, że to Kościół jest arbitrem w ocenie, „które z dzieł artystów zgadzają się z wiarą, pobożnością i tradycyjnymi zasadami oraz nadają się do użytku sakralnego” (KL p. 122). Bo przecież dzieło to ma służyć modlitwie, a nie promocji żadnej ideologii tego świata, a na pewno nie sprzecznej z przykazaniami Bożymi.
Podobnie publiczne parodiowanie Mszy Świętej jest przejawem fundamentalnego braku kultury i poszanowania dla wrażliwości wiernych. W ocenie pasterzy Kościoła polskiego takie akty pogardy dla rzeczywistości świętej oraz medialne ataki stosowane wobec religii katolickiej, stwarzają atmosferę nienawiści, w której dochodzi następnie do fizycznych aktów przemocy, jak niedawno odnotowane pobicia i zranienia losowo wybranych duchownych.
Należy przypomnieć również, że zgodnie z Kan. 1376 Kodeksu Prawa Kanonicznego, „kto profanuje rzecz świętą, ruchomą czy nieruchomą, powinien być ukarany sprawiedliwą karą”. Natomiast za znieważenie Najświętszego Sakramentu dodatkowo zaciąga się karę ekskomuniki, z której może uwolnić jedynie Stolica Apostolska (Kan. 1367). Kara kościelna zaś nie ma na celu odwetu, ale nawrócenie grzesznika. Dlatego wszystkich katolików prosimy o modlitwę w intencji przebłagalnej szczególnie za grzechy profanacji oraz z prośbą o nawrócenie sprawców czynów przeciw Świętemu Kościołowi.
Modlitwa przebłagalna może mieć charakter prywatny, ale może także odbywać się w formie nabożeństw ekspiacyjnych. Nabożeństwa takie są duchową praktyką, w której wierzący przepraszają Boga za grzechy cudzej bezbożności, a także w jakiś sposób pragną w dwójnasób otoczyć czcią znieważoną tajemnicę (Eucharystii, świętej ikony czy miejsca itp.). Zgodnie z obowiązującymi normami (Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów p. 1086) niektóre szczególnie ciężkie akty profanacji wymagają liturgicznego obrzędu przebłagalnego, zanim rzecz święta zostanie przywrócona do użytku świętego. Decyduje o tym opinia biskupa miejsca.
Biskupi polscy zezwalają, aby taki obrzęd przeprowadzano z użyciem zatwierdzonych tekstów liturgicznych (czytania, oracje) zgodnie z wzorem podanym w Ceremoniale liturgicznej posługi biskupów (p. 1086-1117), stosując odpowiednie do okoliczności modyfikacje.
Wszystkim, którym bliska jest sprawa naprawienia wyrządzonych świętym tajemnicom Kościoła zniewag oraz sprawa pojednania i zaprowadzenia na nowo porządku w rozdartych nienawiścią sercach ludzi, biskupi udzielają pasterskiego błogosławieństwa.

2. Aspekty prawne
Z zaniepokojeniem przyjmujemy informacje o kolejnych aktach przemocy wymierzonych w Kościół katolicki i jego wiernych. Działania te są zwykle motywowane nienawiścią i przejawiają się atakami słownymi lub fizycznymi wobec wiernych, księży i biskupów, a także profanacją symboli, miejsc i przedmiotów kultu religijnego, które dla katolików są święte.
Takie wrogie chrześcijaństwu działania powinny spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem i dezaprobatą wiernych, jak i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy cenią sobie wartości chrześcijańskie i dorobek cywilizacji europejskiej związany z wolnością religijną, godnością osoby ludzkiej i prawami osób wierzących.
Należy odnotować także to, że niejednokrotnie ataki te wyczerpują znamiona przestępstw m.in. zniesławienia, zniewagi, naruszenia nietykalności, przeszkadzania aktom religijnym, obrazy uczuć religijnych, czy nawoływania do nienawiści na tle wyznaniowym. Jednym ze środków prewencyjnych lub reakcyjnych wobec tych działań wymierzonych w Kościół i katolików jest korzystanie z dostępnych środków ochrony prawnej, w tym zawiadamianie o takich sytuacjach organów ścigania.
Wypełniając powierzone im nauczycielskie zadania Kościoła, biskupi polscy proszą katolików i ludzi dobrej woli, w tym szczególnie samorządowców, polityków, parlamentarzystów o podjęcie działań jednoznacznie potępiających przemoc motywowaną przynależnością wyznaniową oraz kroków prawnych lub innych, które skutecznie zapewnią realizowanie wolności religijnej i sprawią, że Kościół katolicki w Polsce będzie mógł bez przeszkód nieść orędzie Chrystusa i wypełniać swoją misję.
Biskupi pragną także zaapelować do dziennikarzy i innych osób związanych ze środkami społecznego przekazu o uszanowanie prawdy i podjęcie działań zmierzających do ograniczenia fałszu, pogardy i nienawiści w Internecie.
Jednocześnie przypominamy, że ataki na Kościół i jego wiernych są grzechami ciężkimi mocno obrażającymi Pana Boga. Dlatego wszystkich katolików prosimy o modlitwę w intencji przebłagalnej szczególnie za grzechy profanacji oraz z prośbą o nawrócenia sprawców.

Podpisali:
Biskupi obecni na zebraniu Rady Biskupów Diecezjalnych
Jasna Góra, 27 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE: List Biskupów Diecezjalnych jest przeznaczony do wykorzystania duszpasterskiego w niedzielę 8 września lub 15 września 2019 r.
Płock, dnia 2 września 2019 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny


ZARZĄDZENIE W SPRAWIE OBCHODÓW 80. ROCZNICY WYBUCHU
II WOJNY ŚWIATOWEJ

Dnia 1 września 2019 r. (niedziela) przypada 80. rocznica napaści Niemiec na Polskę i wybuchu II wojny światowej. Dla godnego uczczenia tamtych tragicznych wydarzeń we wszystkich kościołach diecezji płockiej przekazuję następujące wskazania:

1. Podczas wszystkich Mszy św. niedzielnych:
a) Należy nawiązać w homilii do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, a zwłaszcza do pamięci o męczeństwie duchowieństwa i wiernych. Pomocą mogą być teksty i historia życia błogosławionych Męczenników Płockich Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Biskupa Leona Wetmańskiego.
b) Do Modlitwy powszechnej dołączamy następujące wezwania:
• O pokój i zgodę między narodami, o wzajemne wybaczenie krzywd w naszych rodzinach, w sąsiedztwie, w parafii i w całej naszej Ojczyźnie.
• O życie wieczne dla żołnierzy i cywilów poległych na wszystkich frontach II wojny światowej (a zwłaszcza tych, którzy oddali życie na terenie naszej parafii/gminy).
c) Po najbardziej uroczystej Mszy św., z racji pierwszej niedzieli miesiąca, organizujemy wystawienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji i śpiewamy Suplikacje, ze szczególną intencją modlitewną o pokój na świecie i wśród nas.
d) Można także po modlitwie po Komunii odczytać Modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra Skargi.
e) Na zakończenie każdej Mszy św. należy odśpiewać dwie zwrotki pieśni Boże, coś Polskę.
2. W odpowiedzi na prośbę Kancelarii Prezydenta zarządza się także, by we wszystkich parafiach o godz. 14.00 uruchomić na 5 minut wszystkie dzwony dla upamiętnienia ofiar i tragicznych wydarzeń II wojny światowej.

Płock, dn. 30 sierpnia 2019 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

 

ZAPROSZENIE NA DOŻYNKI DIECEZJALNE

Gorąco zapraszam Czcigodnych Księży, Drogich Rolników i Osoby pracujące na rzecz rolnictwa, a także wszystkich, którzy są wdzięczni za trud i owoce pracy Rolników, na Dożynki Diecezji Płockiej, które odbędą się w Płońsku-Szerominku, w niedzielę 15 września br. przy budującym się kościele św. Ojca Pio. Połączone one będą z Dożynkami Samorządu Ziemi Płońskiej. Uroczystość rozpocznie się Mszą św. dziękczynną pod przewodnictwem ks. biskupa Romana Marcinkowskiego o godz. 11.30, podczas której zostaną poświęcone przywiezione przez Rolników wieńce żniwne i chleby.
Tegorocznemu wzrastaniu zboża towarzyszyła susza, a żniwom niekiedy nawet nawałnice. Serca wielu rolników przepełnia lęk o utrzymanie gospodarstw i opłacalność ich pracy. Tym bardziej nie możemy ustawać w modlitwie i szukać oparcia w Bogu.
Do miłego zobaczenia w Płońsku! Z modlitwą i błogosławieństwem -

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny


Płock, dnia 3 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie na Dożynki Diecezjalne należy odczytać podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń duszpasterskich, w niedzielę 8 września br.
Płock, dnia 3 września 2019 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. 37. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa
Tegoroczna 37. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa odbędzie się w sobotę 14 września 2019 r. pod hasłem „nieJESTEMsam”. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wraz z opiekunami do udziału w pielgrzymce. Podobnie jak w latach ubiegłych pielgrzymka przebiegać będzie w dwóch grupach (dzieci i młodzież).W tym roku stworzonych jest 20 grup dziecięcych (uczniowie klas 1-7 Szkół Podstawowych). Przewodnikami grup są dekanalni duszpasterze służby liturgicznej. Koszty związane z uczestnictwem w pielgrzymce, podobnie jak w latach ubiegłych, wynoszą 3 zł od osoby. Szczegóły na stronie www.

3. Dożynki Diecezji Płockiej i Województwa Mazowieckiego w Płońsku
Dożynki Diecezji Płockiej odbędą się 15 września 2019 r. w Płońsku na terenie parafii pw. św. Ojca Pio. Święto dziękczynienia za zbiory rozpocznie się Mszą św. o godz. 11.30 sprawowaną przez J.E. Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego o godz. 12.00. Delegacje prosimy o przybycie do godz. 11.00 na ul. Szkolną 119. Dożynki odbędą się na placu obok budowy nowego kościoła. Czcigodnych Księży zapraszamy do koncelebry.

4. 19. Diecezjalny Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu
W środę 18 września 2019 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kilińskiego 1 w Przasnyszu odbędzie się 19. Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki. Jest turniejem otwartym (open) dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy wpłacają 5 zł wpisowego. Tempo gry: 30 min. na każdego zawodnika. System rozgrywek: szwajcarski kontrolowany na dystansie siedmiu rund. Nagrody rzeczowe za pierwszych sześć miejsc. Pozostali uczestnicy otrzymują upominki. Organizatorzy zapewniają obiad. Zakończenie memoriału ok. godz. 17.00. Zgłoszenia uczestników przyjmuje Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej (tel.: /24/ 262-85-99) z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz nazwy reprezentowanego klubu, szkoły lub parafii do 16 września br. Za organizację i przeprowadzenie Memoriału dopowiadają: ks. Józef Szczeciński i ks. Wojciech Paradowski.

5. Kurs liturgiczno-pastoralny dla fotografów i kamerzystów
W dniach 2-3 października 2019 r. organizujemy Kurs pastoralny dla fotografów i kamerzystów. Kurs odbędzie się w CPP „Metanoia” przy ul. Kobylińskiego 21a w Płocku. Są to dwa spotkania w godz. 16.00-19.00. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2019 r. pod nr tel.: (24) 262 85 99 lub e-mail: duszpasterski@diecezjaplocka.pl.

6. 19. Dzień Papieski
W niedzielę 13 października br. będziemy obchodzić w Polsce 19. Dzień Papieski, który będzie przebiegał pod hasłem „Wstańcie, chodźmy”. W tym dniu zbierane są do puszek ofiary przeznaczone na stypendia dla dzieci i młodzieży, których rozdziałem zajmuje się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Uprzejmie proszę, aby do zbiórki przykościelnej wykorzystać puszki i materiały dostarczone do każdej parafii w tzw. pakietach na Dzień Papieski. Zebrane datki należy przesłać bezpośrednio na konto Fundacji podane na przekazie pocztowym, zaznaczając diecezję oraz parafię, a protokół z informacją o wysokości wpłat dostarczyć do końca października 2018 r. do Koordynatora Dnia Papieskiego w Diecezji Płockiej (ks. Andrzej Janicki, ul. Tumska 3, 09-402 Płock, z dopiskiem – DZIEŃ PAPIESKI lub na adres: andrzej.janicki@dzielo.pl).

7. Badania niedzielnych praktyk religijnych
Zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, co roku prowadzone są badania niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes). W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą do Czcigodnych Księży Proboszczów o przeprowadzenie takich badań w dn. 20 października br. według instrukcji zawartej w formularzu dostarczonym do parafii. Prosimy również o odpowiedzi na dodatkowe pytania, dotyczące wydawnictw parafialnych: stron internetowych oraz gazetek parafialnych. Wypełnione formularze prosimy przesłać do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej do 31 października 2019 r.

8. Kalendarz Rolników 2020
Nakładem Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników został wydany Kalendarz Rolników na 2020 rok. Kalendarze zostaną przekazane do każdej parafii za pośrednictwem Księży Dziekanów. Cena kalendarza w sprzedaży wynosi 27 zł. Bardzo prosimy Czcigodnych Księży o pomoc w rozprowadzeniu tej publikacji wśród wiernych w swoich wspólnotach parafialnych. Księży dziekanów prosimy, aby opłata do Wydziału Duszpasterskiego była dokonana za cały dekanat, najpóźniej do 13 grudnia br.

9. Podział obowiązków duszpasterskich
Prosimy Księży Dziekanów o wypełnienie formularza „Podział obowiązków duszpasterskich w dekanacie” i dostarczenia do sekretariatu Wydziału Duszpasterskiego do 30 września br.

10. Ankiety dziekańskie za 2018 rok
Prosimy Księży Dziekanów o dostarczenie brakujących Ankiet Dziekańskich za 2018 rok (ankietę wypełnia Ksiądz Proboszcz, Ksiądz Dziekan umieszcza swoje uwagi po odbytej wizytacji dziekańskiej, które należy dostarczyć do wydziału 30 września br. – ostateczny termin).

11. Wnioski do DFS o dofinasowanie
Informujemy, że do 15 października br. można składać wnioski do DFS o dofinasowanie inicjatyw duszpasterskich skierowanych wobec dzieci i młodzieży. Jest to transza zimowa i w związku z tym obejmuje ona okres ferii zimowych. Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Duszpasterskiego.

12. Publikacja pt. „By nie ugasić wiary”
Ukazała się przygotowana przez Wydział Duszpasterski i Diecezjalne Duszpasterstwo Strażaków publikacja pt. „By nie ugasić wiary”. Zawiera ona propozycje homilii, kazań i konferencji, których bezpośrednimi adresatami są druhowie ochotniczych i państwowych straży pożarnych. Książkę można nabyć w Płockim Instytucie Wydawniczym (wydawca).

Na bieżąco: duszpasterski.pl; facebook.com/duszpasterski; twitter.com/duszpasterski.
Płock, dnia 4 września 2019 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. Kwestionariusze katechetyczne
Uprzejmie prosimy czcigodnych Księży Proboszczów, o sprawne wypełnienie diecezjalnego kwestionariusza katechetycznego oraz ankiety ogólnopolskiej, przekazanych za pośrednictwem Księży Dziekanów. Termin ich zwrotu upływa 30. września 2019 roku.

2. Rekolekcje dla katechetów świeckich i zakonnych
W roku szkolnym 2019-2020 odbędzie się siedem turnusów rekolekcji dla katechetów świeckich. Zaplanowane terminy i miejsca rekolekcji można znaleźć w Informatorze Katechetycznym oraz na stronie internetowej Wydziału. Bardzo prosimy, aby jak najszybciej katecheci zgłaszali swój udział w wybranym turnusie rekolekcji.

3. Konferencja szkoleniowa dla katechetów rozpoczynających pracę
Spotkanie odbędzie się dnia 21 września 2019 roku w Płocku w Opactwie Pobenedyktyńskim (ul. Tumska 3). Początek konferencji o godzinie 10.00. Do udziału w szkoleniu zobowiązani są wszyscy katecheci (duchowni, zakonni i świeccy) rozpoczynający pracę w Diecezji Płockiej w roku szkolnym 2019-2020.
Płock, dnia 3 września 2019 r.

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. NOWEJ EWANGELIZACJI


1. Forum ruchów i wspólnot
12 października br., w Szkołach Katolickich w Płocku odbędzie się Forum ruchów i wspólnot Diecezji Płockiej pod hasłem: „Posłani w mocy Bożego Ducha”.
Program
8.30 – Modlitwa uwielbienia;
9.00 – Msza Święta;
10.30 – Konf. I (ks. Adam Schulz SJ, przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń, były rzecznik Konferencji Episkopatu Polski w latach 1998-2003) – „Misja ruchów i wspólnot”;
11.10 – Przerwa;
11.40 – Konf. II (ks. dr Andrzej Kowalski, odpowiedzialny za nową ewangelizację i formację świeckich w Diecezji Toruńskiej, ojciec duchowny WSD, dyrektor SNE św. Jana) – „Charis – uczniowie, misjonarze”;
12.20 – Konf. III (p. Jolanta Zatorska, misjonarka świecka, współzałożycielka Stowarzyszenia i wspólnoty „Pieśń Nowa”, od 20 lat zajmuje się ewangelizacją i formacją w parafiach i wspólnotach w kraju i zagranicą. ) – „Ewangelizacja i co dalej?”;
13.00 – Obiad;
14.00 – Uwielbienie;
14.30 – Prezentacja narzędzi ewangelizacyjnych;
15.15 – Panel dyskusyjny z zaproszonymi gośćmi;
16.00 – Podsumowanie, modlitwa o dary potrzebne ewangelizacji;
16.30 – Koncert otwarty w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela: „Wielbić będę Cię, póki starczy sił” – połączone zespoły ewangelizacyjne.

2. Dzień skupienia dla członków ekip kerygmatycznych
9 listopada (sobota), w par. pw. św. Maksymiliana w Płońsku, odbędzie się dzień skupienia dla członków ekip kerygmatycznych. Dotąd rekolekcje odbyły się w ponad 100 parafiach naszej diecezji. Obecnie trwają w dekanatach: przasnyskim i tłuchowskim. Od r. 2020 planowana jest dalsza formacja dla chętnych w dekanatach, w których rekolekcje się już odbyły. Informacje zostaną podane na kolejnej Konferencji Dziekańskiej.
Zachęcamy księży do włączenia się w projekt rekolekcji kerygmatycznych w naszych parafiach. Chętnych prosimy o zgłoszenia do ks. Łukasza Zdunkiewicza.

3. „Piknik rodzinny z Dobrą Nowiną”
15 września w ramach projektu „Ewangelizacja miast” odbędzie się „Piknik rodzinny z Dobrą Nowiną” przy Parafii Farnej w Ciechanowie, organizowany przez Szkołę Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej, wraz z Wojskiem Gedeona (par. MB Fatimskiej, Diakonią Miłosierdzia (par. św. Piotra) i Kołami Żywego Różańca.

4. V Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji RADOŚĆ MIŁOŚCI
W dniach 24-27 października odbędzie się w Gnieźnie V Kongres Nowej Ewangelizacji, a jego tematem będzie ewangelizacja rodzin. 24 października (czwartek) odbędzie się Forum dla księży (tematy: 1. Rozeznawanie i towarzyszenie podczas sprawowania sakramentu Pokuty i Pojednania, 2. Małżeństwa niesakramentalne – wyjaśnienie na bazie teologii moralnej, 3. Wyjaśnienie, komentarz do stanowiska KEP w sprawie p. 8 Amoris laetitia). Zapisy i informacje: http://radoscmilosci.org.

5. Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów – edycja IV (2019-2021)
Trwa nabór do IV edycji Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów, organizowanej przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji. Podstawowym założeniem OSE jest formowanie do Nowej Ewangelizacji osób koordynujących projekty ewangelizacyjne na poziomie ogólnopolskim, diecezjalnym, parafialnym czy wspólnotowym. Informacje: www.nowaewangelizacja.org.
Płock, dnia 5 września 2019 r.

Iwona Zielonka
Dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji

KOMUNIKAT WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PŁOCKU

Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku informuje, że dnia 7 września 2019 r. o godz. 10.00 odbędzie się drugi termin egzaminów wstępnych dla kandydatów do WSD w Płocku. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (nr tel. 24/264-32-62 lub nr tel. 694779077). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej (wsdplock.pl) oraz na seminaryjnym Facebooku.
Płock, dnia 31 sierpnia 2019 r.
Ks. Marek Jarosz
Rektor WSD


KOMUNIKAT KOORDYNATORA DNIA PAPIESKIEGO W DIECEZJI PŁOCKIEJ


W niedzielę 13 października br. będziemy obchodzić w Polsce XIX Dzień Papieski, który będzie przebiegał pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”. W tym dniu zbierane są do puszek ofiary przeznaczone na stypendia dla dzieci i młodzieży, których rozdziałem zajmuje się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Uprzejmie proszę, aby do zbiórki przykościelnej wykorzystać puszki i materiały dostarczone do każdej parafii w tzw. pakietach na Dzień Papieski. Zebrane pieniądze należy przesłać bezpośrednio na konto Fundacji podane na przekazie pocztowym, zaznaczając diecezję oraz parafię, a protokół z informacją o wysokości wpłat dostarczyć do końca października 2018 r. do Koordynatora Dnia Papieskiego w Diecezji Płockiej (ks. Andrzej Janicki, ul. Tumska 3, 09-402 Płock, z dopiskiem – DZIEŃ PAPIESKI lub na adres andrzej.janicki@dzielo.pl). Zachęcam jednocześnie do korzystania z pomocy duszpasterskich: www.dzielo.pl, w zakładce dzień Papieski, do pobrania można znaleźć następujące materiały: konspekty katechez szkolnych, scenariusze występów szkolnych z okazji XIX Dnia Papieskiego.
Płock, dnia 3 września 2019 r.


Ks. Andrzej Janicki
Koordynator Dnia Papieskiego w Diecezji Płockiej


KOMUNIKAT KANCELARII KURII

Watykańska Kongregacja ds. Kościołów Wschodnich przekazała informację, że w ubiegłym – 2018 roku Diecezja Płocka przekazała na rzecz chrześcijan żyjących dziś w Ziemi Jezusa i na całym Bliskim Wschodzie ofiarę w wysokości 71 tys. zł. Została ona zebrana w Wielki Piątek w kościołach diecezji płockiej w ramach „Collecta pro Terra Sancta”.
Płock, dnia 5 września 2019 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

PERSONALIA

Nominacje
1. Ks. Sławomir Grzegorz Stefański, proboszcz parafii pw. św. Tekli w Naruszewie, z dniem 16 września 2019 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Lubowidzu.
2. Ks. mgr Grzegorz Ślesicki, wikariusz parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Lubowidzu, z dniem 16 września 2019 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Tekli w Naruszewie.

Zwolnienia
Ks. Marek Książak SAC, wikariusz parafii pw. św. Benedykta w Sierpcu, z dniem 26 sierpnia 2019 r., zwolniony z pełnionej funkcji.
Płock, dnia 5 września 2019 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 5 września 2019 r.
Nr 2170/2019

 

 

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x