OKÓLNIK
Okólnik 22/2019
30.08.2019
Spis treści:

Okólnik 22

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI Z OKAZJI IX TYGODNIA WYCHOWANIA 15-21 WRZEŚNIA 2019 R.

„Zamieszkać razem z Jezusem”

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia,

Już po raz dziewiąty przeżywamy w naszej Ojczyźnie Tydzień Wychowania. W tym roku chcemy przyłączyć się do pierwszych uczniów Jezusa i wraz z nimi zadać naszemu Mistrzowi pytanie: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1, 38). Czynimy to w pierwszym dniu września, w osiemdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej, która była jednym z najtragiczniejszych rozdziałów w historii świata. Trzeba jednak pamiętać, że czas wojny pokazał również, do jakich zwycięstw zdolny jest człowiek. Stu ośmiu męczenników tego okresu wyniesionych na ołtarze to tylko cząstka olbrzymiej liczby osób, które poniosły męczeńską śmierć, dając świadectwo wiary i wielkości człowieczeństwa. Była wśród nich między innymi nauczycielka, bł. Natalia Tułasiewicz, należąca do licznej grupy pedagogów i wychowawców, ofiar II wojny światowej.

1. Dom rodzinny – miejscem kształtowania więzi
Odpowiadając na pytanie uczniów, Jezus nie informuje ich, gdzie mieszka, ale chce nawiązać z nimi relację. Mówi: „Chodźcie, a zobaczycie” (J 1,39). Dalej dowiadujemy się, że uczniowie „poszli i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego” (J 1,39). To pierwsze spotkanie musiało być dla nich rzeczywiście ważne, skoro zapamiętali, że „było to około godziny dziesiątej” (J 1, 39).
Jesteśmy świadkami początku wspólnej drogi Nauczyciela z uczniami. Jezus pozwolił im być ze sobą. Bycie razem i rozwijanie wzajemnych więzi ma zawsze podstawowe znaczenie w procesie wychowania. Szczególnie istotna jest relacja pomiędzy dzieckiem a jego pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami, którymi są rodzice. Braków w tej relacji – zwłaszcza w pierwszej fazie życia dziecka – nie da się całkowicie naprawić. Relacja z rodzicami jest dla dziecka źródłem zaspokojenia najważniejszej potrzeby – poczucia bezpieczeństwa i zaufania, warunkującej jego prawidłowy rozwój w dalszych latach życia. Dom w znaczeniu wychowawczym to nie budynek, lecz żywe więzi pomiędzy członkami rodziny. Pisze o tym papież Franciszek w Adhortacji Christus vivit, podsumowującej XV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów pod hasłem Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania: „Tworzenie domu to ostatecznie tworzenie rodziny (…) Tworzenie silnych więzi wymaga zaufania, które codziennie karmi się cierpliwością i przebaczeniem”.
Zaniedbania w kształtowaniu więzi rodzinnych w dzieciństwie mogą wywołać w życiu dojrzałego człowieka o wiele groźniejsze skutki niż trudne doświadczenia wynikające chociażby z braków materialnych. Przykładem mogą tu być dramatyczne historie rodzin, które w wyniku II wojny światowej traciły niekiedy cały dobytek, a mimo to potrafiły uchronić dzieci przed zgubnymi duchowymi i psychicznymi skutkami doznanego zła. Wojenne doświadczenia nie pozbawiły ich bowiem tego, co najważniejsze – więzi opartej na prawdziwej miłości. Majątek można odzyskać, ale wewnętrzne rany spowodowane brakiem miłości goją się bardzo długo. Jakże istotne dla życia rodziny jest to, by być razem, wspierać się, szczerze ze sobą rozmawiać, wspólnie przeżywać radość niedziel i dni świątecznych, spożywać posiłki, spędzać razem czas wolny. Te proste, zdawałoby się, środki budowania wzajemnych relacji wymagają dziś ponownego odkrycia.

2. Uwierzyć, że Bóg nas kocha
Uczniowie, którzy poszli za Jezusem, by „zobaczyć, gdzie mieszka”, „tego dnia pozostali u Niego” (J 1,39). Tak rozpoczął się dla nich czas wspólnego przebywania z Jezusem. Zanim wyruszyli, by głosić Ewangelię i prowadzić działalność apostolską, między nimi a Mistrzem zawiązała się prawdziwa przyjaźń. Dzięki tej relacji, gdy nadszedł czas prześladowania, zachowali siłę i odwagę. Doświadczenie towarzyszenia Jezusowi musiało dokonać w uczniach naprawdę głębokiej przemiany, skoro w obliczu zagrożenia, gdy zakazywano im przemawiania w imię Jezusa, odpowiadali z przekonaniem: „nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20).
Źródłem siły we wszystkich sytuacjach życiowych jest doświadczenie bezwarunkowej miłości Boga. Już od pierwszych chwil w świadomości człowieka kształtuje się obraz Boga, mający kluczowe znaczenie dla całego procesu rozwoju wiary. Najpierw tworzy go atmosfera życia rodzinnego – miłość rodziców, towarzyszenie dziecku, rodzicielskie gesty i wypowiadane słowa, a później rozmowy i stopniowe wprowadzanie w życie modlitwy.

Drodzy Rodzice!
Starajcie się korzystać z wszelkich możliwych środków, by pomóc swoim dzieciom odkryć bliskość Boga. Niech Wasze słowa i czyny potwierdzają to, co o miłości Bożej pisze papież Franciszek: „Dla Niego [dla Boga] jesteś naprawdę cenny, nie jesteś nieznaczący, jesteś dla Niego ważny. (…) Nie chce wyliczać twoich błędów, a w każdym razie pomoże ci nauczyć się czegoś również z twoich upadków. Ponieważ cię kocha. (…) Jest to miłość, która nie przytłacza, (…) miłość, która nie upokarza ani nie zniewala. Jest to miłość Pana, miłość codzienna, dyskretna i respektująca, miłość wolności i dla wolności, miłość, która leczy i uwzniośla. To miłość Pana, która wie więcej o powstawaniu niż upadkach, o pojednaniu niż zakazach, o dawaniu nowej szansy niż potępieniu, o przyszłości niż przeszłości” (Papież Franciszek, Adhortacja Christus vivit 115, 116).

3. Zaufać Jezusowi
My wszyscy – rodzice jako najważniejsi świadkowie wiary, duszpasterze i katecheci – jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za rozwój wiary dzieci i młodzieży. Dlatego powinniśmy pamiętać o naszym podstawowym zadaniu, jakim jest głoszenie prawdy, że Jezus jest jedynym Panem i Zbawicielem człowieka. Prawdę tę głosił św. Paweł Apostoł, który w Liście do Koryntian pisał: „Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem” (1 Kor 15, 3-4).
Znakomitą okazją do realizacji tego zadania może być przygotowanie do sakramentów świętych, zwłaszcza sakramentu bierzmowania. Spotkania kandydatów w parafii, tworzenie małych grup, udział w rekolekcjach ewangelizacyjnych – to tylko niektóre działania otwierające szansę na to, by po przyjęciu bierzmowania więź młodych ludzi z Jezusem nie osłabła, ale nadal się rozwijała i realizowała, na przykład poprzez działalność i zaangażowanie we wspólnotach i ruchach religijnych. Celem parafialnych spotkań o charakterze ewangelizacyjnym powinno być głoszenie prawdy, którą młodym ludziom przypomina papież Franciszek. Warto zatrzymać się nad jego słowami: „Jesteśmy zbawieni przez Jezusa: bo nas kocha i tej miłości nie może się sprzeciwić. Możemy Mu robić cokolwiek, ale On nas kocha i zbawia. Bo tylko to, co jest kochane, może być zbawione. Tylko to, co się akceptuje, może zostać przemienione. Miłość Pana jest większa niż wszystkie nasze sprzeczności, wszystkie nasze słabości i wszystkie nasze małoduszności. (…) Prawdziwym upadkiem – uważajcie – prawdziwym upadkiem, który może zrujnować nam życie, jest bowiem pozostanie na ziemi i niepozwolenie sobie pomóc” (Papież Franciszek, Adhortacja Christus vivit 120).
Czy jestem świadkiem Jezusa wobec tych, do których zostałem posłany? Czy jeśli jako rodzic, nauczyciel wychowawca, ksiądz, katecheta zostanę zapytany przez wychowanków o moje życie, będę miał odwagę powiedzieć im to, co powiedział Jezus: „Chodźcie a zobaczycie”?

4. Nasze zadanie
Dziękujmy dobremu Bogu za to, że przeżywając osiemdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej, cieszymy się darem pokoju. Co zrobić, by ten pokój był trwały, by widmo konfliktów i wojen stało się bardziej odległe? Warto skorzystać z porady kogoś, kto przeżył gehennę wojny, naocznego świadka tamtych wydarzeń. Zofia Kossak, polska pisarka - autorka powieści historycznych, w czasie II wojny światowej była więźniarką obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Tragiczne doświadczenia obozowe znalazły wyraz w jej książce pod tytułem Z otchłani. Pod koniec ostatniego rozdziału Zofia Kossak kieruje do czytelników apel: „Wychować inaczej ludzi! Dotykamy sedna sprawy, celu właściwego tej książki. Czytelniku! Za to, że Bóg cię zachował (…) musisz się do tego dzieła przyłożyć (…). Jest to obowiązkiem tych, którzy przeżyli względem tych, którzy pomarli. Jest to obowiązkiem dzisiejszego pokolenia w stosunku do pokoleń, które nadejść mają i które trzeba uchronić od możliwości nawrotu ofensywy piekła. Nie traćmy czasu!”

Zachęcamy wszystkich do głębokiego i twórczego przeżycia IX Tygodnia Wychowania. Osobom zaangażowanym w proces formacji dzieci i młodzieży: Rodzicom, Nauczycielom, Duszpasterzom i Katechetom, na rozpoczynający się rok szkolny i katechetyczny 2019/2020, z serca błogosławimy i dziękujemy za wypełnianie trudnej, ale jakże pięknej misji. Dziękujemy za każde świadczone dobro.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
Obecni na 383. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
Wałbrzych - Świdnica, 13-14 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE: List Episkopatu jest przeznaczony do wykorzystania duszpasterskiego w niedzielę 1 września lub 8 września 2019 r.
Płock, dnia 29 sierpnia 2019 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. RODZIN

1. Oświadczenie w obronie konstytucyjnych praw rodziców
Bp Marek Mendyk, Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP, apeluje do rodziców o czujność i roztropność w związku z planowanym finansowaniem przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych. Bp Mendyk zauważa: „Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie”.
Wydział ds. Rodzin dołącza się do tego apelu. Zachęcamy Księży Proboszczów do rozpropagowania podczas niedzielnych Mszy św. (zwłaszcza 1 września br.) w czasie ogłoszeń parafialnych powyższej informacji oraz przedstawienia rodzicom możliwości składania oświadczenia. Jego formularz jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.plockierodziny.pl. Inne materiały na ten temat można pobrać ze strony: https://dlarodzicow.ordoiuris.pl. Jeśli to możliwe, warto byłoby wydrukować gotowe egzemplarze, które rodzice mogliby zabrać z kościoła po Mszy św. niedzielnej, a także umieścić linki z informacjami na stronach internetowych parafii i w mediach społecznościowych. Właściwe wychowanie młodego pokolenia to nasza wspólna sprawa.

2. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę
XXXV Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę odbędzie się w dniach 21-22 września 2019 r. (sobota – niedziela). W ub. roku z naszej diecezji brało udział ok. 500 osób (łącznie było ok. 4000 uczestników z Polski). Każda parafia otrzymała plakat z programem. Zachęcam do udziału i zorganizowania wyjazdów z parafii i dekanatów na dwa lub na jeden z tych dni. To dobra okazja, by w pozytywny sposób zamanifestować nasze przywiązanie do wartości małżeństwa i rodziny. Zorganizowane grupy proszę zgłosić do Wydziału ds. Rodzin, w ten sposób będziemy wiedzieli, jak liczna była reprezentacja naszej diecezji.

Program pielgrzymki:
21 września (sobota)
15.30 Msza św. w intencji Ojczyzny w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.
16.45 Wystawa „Matki: mężne czy szalone?”, spotkanie z autorką Martą Dzbeńską-Karpińską.
19.30 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich.
21.00 Apel Jasnogórski.

22 września (niedziela)
9.00 Spotkanie w Auli o. A. Kordeckiego.
11.00 Msza święta na Szczycie Jasnogórskim pod przewodnictwem bpa Wiesława Śmigla, przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP. Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, ślubowanie nowych doradców, zawierzenia małżeństw i rodzin Królowej Polski.
14.00 Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich dla diecezji płockiej.

3. Rocznica Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Dnia 28 września 2019 r. (sobota) w ośrodku Leonianum – „Piękne życie” w Sikorzu odbędzie się jubileusz 30. rocznicy powstania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. To ważna rocznica, która może być okazją do pobudzenia działalności świeckich na rzecz Kościoła katolickiego.
Świętowanie rozpoczniemy o godz. 10.30 Mszą św. pod przewodnictwem bpa Mirosława Milewskiego. W części konferencyjnej wykłady wygłoszą: bp Stanisław Stefanek z Łomży, Pan Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka oraz ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie. Każda parafia otrzyma plakat informacyjny. Zapraszamy do udziału wszystkich kapłanów, a zwłaszcza dekanalnych duszpasterzy rodzin oraz wszystkich członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Prosimy o zgłoszenia przyjazdu do Wydziału ds. Rodzin.

4. Doradcy Życia Rodzinnego
Doroczne rekolekcje dla doradców życia rodzinnego odbędą się w Ośrodku Caritas Diecezji Płockiej w Popowie-Letnisku w dn. 4-5 października br. (piątek-sobota). Doradcy, którzy są również katechetami, mogą co drugi rok uczestniczyć w rekolekcjach dla katechetów.

5. Kurs dla nowych doradców życia rodzinnego
Odbędzie się on według następującego harmonogramu:
• 4-5 października 2019 r. – rekolekcje dla doradców życia rodzinnego w Ośrodku Caritas w Popowie;
• oraz trzy kolejne spotkania w soboty: 12, 19 i 26 października br., w godz. 9.00-15.00 (z przerwą na obiad we własnym zakresie). Miejscem tych trzech spotkań będzie parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Koszt tych trzech spotkań to 150 zł.
Proszę o zgłaszanie kandydatów do Wydziału ds. Rodzin do dnia 30 września 2019 r. Ksiądz proboszcz proszony jest o przedstawienie pisemnej opinii na temat osoby kandydata. Proszę także Księży Proboszczów o wsparcie finansowe ze strony parafii dla kandydatów na doradców życia rodzinnego. Zapraszam do współpracy!

6. Pielgrzymki Duszpasterstwa Rodzin
W najbliższym czasie Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej organizują dwie pielgrzymki:
a) 5-9 września br. – do grobów Apostolskich w Rzymie – zapisy zamknięte.
b) 4-11 marca 2020 r. do Jordanii i Izraela. Szczegóły na temat programu i zapisów na stronach internetowych: www.plockierodziny.pl oraz http://srkplock.pl. Zapraszamy!

7. Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej
Od 38 lat organizowane są w Płocku Dni Kultury Chrześcijańskiej. W tym roku odbędą się w terminie 12-27 października pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!”. Proszę o zgłaszanie inicjatyw, które są planowane w Płocku i okolicy w tych w dniach do Wydziału ds. Rodzin. Zostaną umieszczone na stosownym plakacie.

8. Piecza zastępcza
W lipcu br. do parafii Płocka i okolic trafiło 5000 sztuk ulotek, zachęcających rodziców do stanowienia rodzin zastępczych. Akcja była prowadzona we współpracy z Ośrodkiem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku, ul. Kleeberga 3. Dziękuję Czcigodnym Księżom Proboszczom za ogłoszenie jej w kościołach i pomoc w dotarciu z ulotkami do parafian. Wydział ds. Rodzin kontynuuje zachętę do rodziców do stanowienia rodzin zastępczych.
Płock, dnia 23 sierpnia 2019 r.

Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

KOMUNIKATY DIECEZJALNEGO REFERENTA DS. MISJI

W Światowy Dzień Misyjny 2017 r. Papież Franciszek skierował list na ręce kard. Fernando Filoniego, prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Papież ogłasza w nim, że w październiku 2019 roku będzie miał miejsce Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny z okazji setnej rocznicy opublikowania przez Benedykta XV Listu Apostolskiego Maximum illud. Dokument ten pragnął rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego.
Ojciec Święty przypomniał znaczenie, jakie Kościół w minionych stu latach przypisywał dziełu misyjnemu. Podkreślił szczególnie wkład św. Jana Pawła II, w którego wspomnienie liturgiczne ogłosił swój dokument.
Wskazówki papieża Franciszka i Kongregacji Ewangelizacji Narodów dotyczące misyjnej odnowy Kościoła, w ramach dobrego przygotowania i przeżycia NMM:
1) osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową,
2) czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach,
3) pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji ad gentes,
4) realizacja miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji ad gentes i chrześcijańskiej formacji w Kościołach będących w największej potrzebie.

Odpowiadając na prośbę Ojca Świętego Diecezja Płocka włącza się w ogólnopolski program obchodów Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, proponując program uprzednio omówiony na spotkaniach dekanalnych referentów misyjnych w listopadzie 2018 r. i w czerwcu 2019 r., oraz zaakceptowany przez J.E. Ks. Bpa Piotr Liberę.

Program Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego „Ochrzczeni i posłani” w Diecezji Płockiej, październik 2019 r.

03 Różaniec i Msza św. w intencji płockich misjonarzy. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku o godz. 16.20 - ks. kan. Tomasz Szablewski, ks. Bogdan Zalewski
05 Otwarcie wystawy „Misyjne drogi Kapłanów Diecezji Płockiej” Muzeum Diecezjalne w Płocku o godz. 10.00
10 Różaniec i Msza Św. w intencji płockich misjonarzy. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku o godz. 16.20 - ks. kan. Henryk Lewandowski, ks. kan. Mirosław Danielski.
17 Różaniec i Msza Św. w intencji płockich misjonarzy. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku o godz. 16.20 - ks. kan. Grzegorz Mierzejewski
20 Niedziela Misyjna. Msza św. w intencji misji sprawowana przez J.E. Ks. Bp. Romana Marcinkowskiego w Bazylice Katedralnej w Płocku o godz. 11.30
20-26 93. Tydzień Misyjny.
24 Różaniec i Msza św. w intencji płockich misjonarzy. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku o godz. 16.20 - ks. Radosław Zawadzki, ks. Jacek Kędzierski
25 Różaniec w intencji Misji we wszystkich parafiach Diecezji Płockiej
31 Różaniec i Msza św. w intencji płockich misjonarzy. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku o godz. 16.20 - ks. Jarosław Bukowski, ks. Andrzej Gajewski

Akcje katechetyczno-duszpasterskie:
A) konkurs plastyczny dla uczniów klas I - III szkół podstawowych;
Tematem konkursu jest „Dzień z życia misjonarza”. Prace należy przesłać na adres Wydziału Katechetycznego do 31 października 2019 r. Wystawa wyróżnionych i nagrodzonych prac w Muzeum Diecezjalnym w Płocku. Szczegółowe informacje w Informatorze dla Katechetów Diecezji Płockiej.

B) spotkanie dla katechetów zaangażowanych w duszpasterstwo misyjne.
Zapraszamy prowadzących i odpowiedzialnych przy naszych parafiach za Koła Misyjne, grupy dzieci i młodzieży związane z misjami oraz osoby propagujące tematykę misyjną w naszej diecezji również na terenie szkół.
Sala Biskupów, Kuria Diecezjalna w Płocku 27 września 2019 r. o godz. 10.00.
Płock, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Ks. Bogdan Zalewski
Diecezjalny Referent ds. misji

PERSONALIA

Nominacje
1. Ks. kan. Tadeusz Pepłoński, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku, z dniem 28 sierpnia 2019 r., mianowany kapelanem Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Kropelka” w Nasielsku.
2. Ks. mgr Michał Tański, wikariusz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, z dniem 22 sierpnia 2019 r., mianowany wikariuszem parafii pw. św. Onufrego w Staroźrebach.

Zwolnienie
Ks. kan. mgr Tadeusz Jabłoński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej, z dniem 14 sierpnia 2019 r., na własną prośbę, zwolniony z funkcji kapelana Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Kropelka” w Nasielsku.

Płock, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 29 sierpnia 2019 r.
Nr 2115/2019

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x