OKÓLNIK
Okólnik 16/2019
21.06.2019
Spis treści:

Okólnik 16

OŚWIADCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W SPRAWIE AKTÓW NIENAWIŚCI WOBEC KATOLIKÓW W POLSCE

1. Gdy w lipcu 2016 r. zamordowano w Normandii księdza Jacques’a Hamela podczas sprawowania Mszy św. wydawało się nam, że w Polsce takie rzeczy nie mogą się zdarzyć, przede wszystkim dlatego, że wciąż żywa jest w naszym narodzie pamięć o ks. Jerzym Popiełuszce, Stefanie Niedzielaku, Stanisławie Suchowolcu, Sylwestrze Zychu i tylu innych duchownych – ofiarach komunistycznego reżimu. Gdy w Bretanii próbowano usunąć krzyż z pomnika św. Jana Pawła II, wydawało się nam, że takie akty wandalizmu są nie do pomyślenia w kraju tak silnie jak nasz związanym z chrześcijaństwem. Gdy pokazano mi zdjęcie z Brukseli, na którym widniał wizerunek Serca Jezusowego i Serca Maryi zawieszone na drzwiach toalety, pomyślałem sobie: „Na szczęście to barbarzyństwo jeszcze do nas nie dotarło”.
Niestety, w ostatnich tygodniach, zwłaszcza w trakcie trwania kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, miało miejsce wiele zdarzeń poddających w wątpliwość moją wcześniejszą konstatację. Myślę po pierwsze o profanacji jasnogórskiego wizerunku Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Matka Boża z naszej narodowej relikwii nosi już na swej twarzy trwałe ślady historycznej profanacji dokonanej przez husytów podczas napadu na klasztor w 1430 r. Obraz został wówczas wiernie odtworzony z inicjatywy Władysława Jagiełły i od tamtego czasu nie zadawano jej w naszym narodzie głębszych ran, nawet symbolicznych.
Myślę także o profanacjach i aktach bluźnierstwa do jakich dochodzi podczas tzw. marszów środowisk gejów, lesbijek, biseksualistów i transseksualistów. Oficjalnie powodem organizacji takich marszów jest troska o większą tolerancję w społeczeństwie, tymczasem stają się one miejscem obscenicznych prezentacji oraz sposobnością do okazywania pogardy wobec chrześcijaństwa, w tym także do parodiowania liturgii eucharystii, oraz do nawoływania do nienawiści w stosunku do Kościoła i osób duchownych.
Ataki na Kościół nie są jednak zaskakujące. O ile sytuacja dawniejsza – mówił św. Jan Paweł II w 1991 roku – zyskiwała Kościołowi ogólne uznanie nawet ze strony osób i środowisk „laickich”, to w obecnej sytuacji na takie uznanie w wielu przypadkach nie można liczyć. Trzeba raczej liczyć się z krytyką, a może nawet gorzej. Trzeba zdobywać się na rozeznanie; akceptować to, co w każdej krytyce może być słuszne. A co do reszty jest rzeczą jasną, iż Chrystus zawsze będzie „znakiem sprzeciwu” (Łk 2,34). Ten „sprzeciw” jest dla Kościoła także jakimś potwierdzeniem bycia sobą, bycia w prawdzie (por. Warszawa, 09.06.1991).
Myślę także o konkretnych aktach fizycznej napaści na kościoły i samych kapłanów. Szczególnie dotknęło to osobę ks. Ireneusza Bakalarczyka. To prawda, że każdy ksiądz winien być świadkiem Chrystusa aż po męczeństwo. „Dzisiaj – pisze Benedykt XVI, papież – emeryt – Bóg także ma swoich świadków (martyres) na świecie. Musimy tylko być czujni, by ich zobaczyć i usłyszeć. […] W procesie przeciwko diabłu Jezus Chrystus jest pierwszym i rzeczywistym świadkiem Boga, pierwszym męczennikiem, za którym poszła niezliczona rzesza innych” (Benedykt XVI, Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego). Męczeństwo Chrystusa było potrzebne, aby dokonało się nasze zbawienie, a jednak Jezus mówi „biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany” (Mk 14,21). Świadomi tego, modlimy się w szczególny sposób za nieprzyjaciół Kościoła.
2. Sytuacja wymaga postawienia pytania, jak w odpowiedzialny sposób relacjonować kwestię nadużyć seksualnych wśród duchownych i w innych grupach społecznych, aby nie kreować fałszywego, jednostronnego wizerunku Kościoła i nie prowokować kolejnych aktów słownej i fizycznej przemocy oraz aktów profanacji. Nie chodzi o samo informowanie o tych nadużyciach, gdyż to, że przez wiele lat panowało w tej sferze milczenie, jest powodem naszego zawstydzenia i bólu. Ujawnienie zaś tego problemu traktujemy jako okazję do oczyszczenia Kościoła. Jednak trudno zlekceważyć fakt, że w ostatnim czasie – w kontekście niektórych przekazów medialnych – zwiększyła się agresja wobec księży i wzrosła liczba profanacji.
Skupienie uwagi społeczeństwa na grzechu wykorzystywania seksualnego – poza bezpośrednią troską o dobro dzieci – ma jeszcze jeden pozytywny skutek. Uprzytomnia nam bowiem miejsce seksualności w życiu człowieka i powagę wszelkich decyzji podejmowanych w tej dziedzinie. Nie tylko wykorzystanie bezbronnego dziecka powoduje rany na całe życie. Sfera seksualności jest tak wrażliwa, że każde wykorzystanie i porzucenie, także osoby dojrzałej, głęboko ją ranią i powodują w jej życiu dalekosiężne negatywne skutki. Ponadto rozmaite grzechy przeciwko czystości są wzajemnie ze sobą powiązane. Jedne rodzą drugie. Lekarstwem na przestępstwa seksualne jest zachowanie VI przykazania Dekalogu. Komu zatem jest bliski los ofiar różnych nadużyć seksualnych, powinien – w ramach holistycznego podejścia – zaangażować się w promowanie kultury czystości.
3. Dzisiejszy sposób kwestionowania autorytetu Kościoła nie ma charakteru intelektualnego, lecz ideologiczny. W procesie wytoczonym Kościołowi próbuje się dowieść, że nie ma w nim ludzi prawych, a wiara jest jedynie hipokryzją. Dąży się do zdyskredytowania Boga i obrzydzenia całego Kościoła. „Dzisiaj – pisze Benedykt XVI, papież – emeryt – oskarżenie wymierzone w Boga jest nade wszystko przedstawianiem Jego Kościoła jako całkowicie złego i w ten sposób odwodzeniem nas od niego. [Stoi za tym oszukańcza logika], na którą zbyt łatwo dajemy się nabrać. Nie, nawet dzisiaj Kościół nie składa się tylko z Judaszów. Kościół Boży istnieje także dzisiaj i dzisiaj jest on właśnie narzędziem, dzięki któremu Bóg nas zbawia” (Benedykt XVI, Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego). Grzech i zło są w Kościele, ale jest w nim także niezliczona rzesza świadków wiernych, pokornych, składających codziennie ciche świadectwo swojej miłości do Pana Jezusa. Wystarczy się nieco rozejrzeć, odkładając na bok uprzedzenia.
Próba zohydzenia chrześcijaństwa i Kościoła – tak nierozerwalnie związanego w dziejach z Polską i polskością – ma na celu nie tylko osłabienie jego pozycji w społeczeństwie, ale także osłabienie ducha narodu. „Bez Chrystusa – mówił św. Jan Paweł II – nie można zrozumieć dziejów Polski […]. Jeślibyśmy odrzucili ten klucz do zrozumienia naszego narodu […] nie rozumielibyśmy samych siebie” (Warszawa, 02.06.1979). W konsekwencji „stalibyśmy się cudzoziemcami we własnej ojczyźnie” (Praga, 21.04.1990).
W tradycji chrześcijańskiej sprofanowanym miejscom lub przedmiotom trzeba przywrócić pierwotny charakter sakralny. Dzieje się to poprzez specjalny obrzęd pokutny. Dlatego chciałbym poinformować, że księża biskupi – obecni na 383. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski – wzywają do publicznego przebłagania Boga za popełnione świętokradztwa. Prosimy, aby po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w niedzielę 23 czerwca br., we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce, po każdej Mszy Świętej odśpiewać suplikację „Święty Boże, Święty Mocny…”.
Polecajmy Bogu naszą Ojczyznę, Kościół w Polsce i wszystkich Polaków. Zabiegajmy o to, abyśmy nie dali się podzielić i pamiętajmy, że „walka nie może być silniejsza od solidarności” (św. Jan Paweł II, Gdańsk, 12.06.1987).
Warszawa, dnia 17 czerwca 2019 r.

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

INFORMACJA
Księża Biskupi obecni na 383. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w dniach 13-14 czerwca br., podjęli decyzję o odśpiewaniu w niedzielę 23 czerwca br., we wszystkich kościołach, kaplicach oraz ośrodkach duszpasterskich, po każdej Mszy św. suplikacji: „Święty Boże, Święty Mocny…”. Pieśń błagalna będzie stanowiła formę ekspiacji za świętokradztwa popełnione ostatnio w naszym kraju, za akty profanacji miejsc i przedmiotów świętych oraz za przejawy agresji wobec osób duchownych.
Płock, dnia 18 czerwca 2019 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

ZACHĘTA BISKUPA PŁOCKIEGO PIOTRA LIBERY
PRZED WYRUSZENIEM 38. PIESZEJ PIELGRZYMKI DIECEZJI PŁOCKIEJ
NA JASNĄ GÓRĘ

 

Umiłowani Diecezjanie! Drodzy Jasnogórscy Pielgrzymi!
Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej od dziesięcioleci jest jednym z najważniejszych wydarzeń duszpasterskich w ciągu roku. Dobra duchowego, które płynie z tego dzieła, nie sposób zmierzyć, szczególnie dla umocnionych w wierze i miłości pątników. To piękny, sierpniowy widok – setki pielgrzymujących do Maryi, Czarnej Madonny, naszych diecezjan. Umacnia się nadzieja, że Kościół płocki jest młody.
Dlatego, podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku gorąco i serdecznie zachęcam Was do pielgrzymowania, do pójścia drogą wiary i nawrócenia, do Jasnogórskiej Pani. Szczególnie zwracam się do tych spośród Was, którzy nie podjęli jeszcze decyzji bądź wahają się, czy wyruszyć w drogę. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć osobiście, zachęcam do pielgrzymowania duchowego, które każdego roku coraz mocniej wpisuje się w krajobraz naszych wspólnot parafialnych.
Hasłem przewodnim tegorocznej pielgrzymki będą słowa: „Mocni Bożym Duchem”. Słowa te niosą ze sobą wiele ważnych treści. Modlić się będziemy podczas pielgrzymowania o ożywienie wiary w Ducha Świętego, w intencji naszej Ojczyzny i naszej diecezji.
Wszystkim pielgrzymom wędrującym na Jasną Górę oraz wspierających ich pielgrzymom duchowym, udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa i zapewniam o mojej modlitwie.
Płock, 18 czerwca 2019 r.


† Piotr Libera
Biskup PłockiZARZĄDZENIE: Słowo Biskupa Piotra Libery należy odczytać wiernym w niedzielę 7 lipca br., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.
Płock, 18 czerwca 2019 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Ankieta dziekańska 2019
Przypominamy Czcigodnym Księżom Dziekanom o dostarczeniu „Ankiet dziekańskich” do Wydziału Duszpasterskiego do dnia 30 czerwca br.

2. Uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Smardzewskiej
Serdecznie zapraszamy księży, siostry zakonne i wiernych świeckich do wzięcia udziału w uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej Smardzewskiej koronami papieskimi. Odbędzie się ona w czwartek 15 sierpnia 2019 r. w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Mszy św. koronacyjnej, która rozpocznie się o godz. 12.00 na placu przed kościołem przewodniczył będzie Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik, były wieloletni Metropolita Przemyski i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Wcześniej będziemy dziękować Bogu za dar Maryi w modlitwie różańcowej i pieśniach. Po zakończonych uroczystościach przewidziany jest poczęstunek. Księży dziekanów prosimy o zorganizowanie wyjazdu dla wiernych świeckich, przedstawicieli parafii danego dekanatu.

3. 37. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa
Tegoroczna 37. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa odbędzie się w sobotę 14 września br. pod hasłem „nieJESTEMsam”. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wraz z opiekunami do udziału w pielgrzymce. Podobnie jak w latach ubiegłych pielgrzymka przebiegać będzie w dwóch grupach (dzieci i młodzież). Szczegółowe informacje przekażemy pod koniec sierpnia.

4. 19. Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu
W piątek 20 września 2019 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kilińskiego 1 w Przasnyszu odbędzie się 19. Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki. Jest turniejem otwartym (open) dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy wpłacają 5 zł wpisowego. Tempo gry: 30 min. na każdego zawodnika. System rozgrywek: szwajcarski kontrolowany na dystansie siedmiu rund. Nagrody rzeczowe przyznane będą za pierwszych sześć miejsc. Pozostali uczestnicy otrzymują upominki. Organizatorzy zapewniają obiad. Zakończenie memoriału ok. godz. 17.00. Zgłoszenia uczestników przyjmuje Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej (tel.: /24/ 262-85-99) z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz nazwy reprezentowanego klubu, szkoły lub parafii do 16 września br. Za organizację i przeprowadzenie Memoriału dopowiadają: ks. Józef Szczeciński i ks. Wojciech Paradowski.

5. Dożynki Diecezji Płockiej 2019
Tegoroczne Dożynki Diecezjalne odbędą się w niedzielę 15 września br. w Płońsku na terenie parafii pw. św. o Pio. Prosimy, aby tego dnia nie organizować uroczystości dziękczynnych za plony w parafiach. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w późniejszym terminie.

6. Rekolekcje kapłańskie dla kapelanów strażaków i innych służb mundurowych
Diecezjalny Duszpasterz Strażaków oraz Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej zapraszają Czcigodnych Księży Kapelanów strażaków oraz innych służb mundurowych na rekolekcje kapłańskie do sanktuarium św. Antoniego w Ratowie. Rekolekcje poprowadzi ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski. Rozpoczęcie – 26 września 2019 r. o godz. 10:00, zakończenie – 28 września 2019 r. o godz. 13:00. Zapisy do 1 lipca br. prowadzi s. Joanna Kawczyńska, tel. /24/ 262-85-99 (centrex 116); mail: duszpasterski@diecezjaplocka.pl.

7. Publikacja pt. „By nie ugasić wiary”
Na prośbę księży Wydział Duszpasterski i Diecezjalny Duszpasterz Strażaków przygotowują publikację pt. „By nie ugasić wiary”. Zawiera ona propozycje homilii i kazań, których bezpośrednimi adresatami są druhowie ochotniczych i państwowych straży pożarnych. Książkę wydaję Płocki Instytut Wydawniczy, w którym będzie można nabyć wspomnianą publikację.
Płock, dnia 18 czerwca 2019 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO MODERATORA
RUCHU RODZIN NAZARETAŃSKICH

Od wielu lat Ruch Rodzin Nazaretańskich Diecezji Płockiej organizuje w Bańskiej Wyżnej, malowniczej miejscowości z niepowtarzalnym widokiem na Tatry, rodzinne wyjazdy, które są miejscem wypoczynku duchowego i fizycznego. W tym roku tematem będzie: „Miłość owocem nowego życia”. Wiek i kondycja fizyczna nie ma znaczenia. Każdy wejdzie wysoko na Bożych ramionach. Radość, miłość, troska o bliźniego, refleksja, modlitwa i Eucharystia towarzyszą uczestnikom każdego dnia rekolekcyjnej wędrówki. Co roku spotykamy się w gronie ponad 500 osób. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.rrnplock.pl oraz pod nr tel. 509-312-771 oraz 510-027-425.
Jeśli Czcigodni Księża Proboszczowie uznają to za stosowne, to proszę podać w tej lub zmienionej wersji tekst powyższego ogłoszenia w swojej parafii.
Płock, dnia 18 czerwca 2019 r.

Ks. Cezary Siemiński
Moderator Diecezjalny Ruchu Rodzin Nazaretańskich

 

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA ROLNIKÓW

Uprzejmie informuję, że dożynki Diecezji Płockiej odbędą się 15 września 2019 r. w Płońsku na terenie parafii pw. św. Ojca Pio. Organizatorami dożynek są: Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej i gmina Płońsk, przy współpracy z parafią pw. św. Ojca Pio., z władzami miasta Płońska i gminy Baboszewo. Centralnym punktem święta dziękczynienia za zbiory będzie Msza Św. dziękczynna, sprawowana prze J.E. Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego godz.12.00.
Delegacje prosimy o przybycie do godz. 11.30 na ul. Szkolną 119. Wtedy nastąpi zawiązanie wspólnoty. Dożynki odbędą się na placu obok budowy nowego kościoła. Czcigodnych Księży zapraszamy do koncelebry (należ zabrać albę, pasek i złotą stułę).
Zwracamy się z prośbą do Księży Dziekanów i Dekanalnych Duszpasterzy Rolników o zorganizowanie w ramach dekanatu wyjazdu autokarowego z wieńcem żniwnym i delegowanym kapłanem. Tradycją stało się, że podczas Mszy św. dożynkowej niesione są dary z diecezji.

Prosimy o dar ofiarny dekanaty:
Dekanat Płoński Południowy - kosz pieczywa (niosą piekarze);
Dekanat Płoński Północny - kosz kwiatów;
Dekanat Nasielski - kosz ziół, miód i jego wyroby;
Dekanat Wyszogrodzki - kosz owoców;
Dekanat Ciechanowski Wschodni - kosz warzyw (z uwzględnieniem: ziemniaki, buraki);
Dekanat Raciążski - kosz przetworów mleczarskich (mleczarnia Raciąż);
Dekanat Bodzanowski - kosz warzyw;
Parafia św. Ojca Pio - dary eucharystyczne.
Oprócz wymienionych darów ołtarza, w procesji mogą wziąć udział lokalni przedsiębiorcy czy delegacje parafialne z darem. Prosimy o ich zgłoszenie. Można przynieść dar dla parafii św. Ojca Pio, wcześniej uzgadniając to z ks. proboszczem.
Z Dekanatu Płońskiego Północnego i Dekanatu Płońskiego Południowego – wieniec żniwny z każdej parafii. Z dekanatów położonych w sąsiedztwie dekanatów płońskich – mile widziane delegacje z każdej parafii. Organizatorzy proszą o zgłaszanie delegacji dożynkowych z dekanatów i parafii do Wydziału Duszpasterskiego. Pozwoli to zapewnić posiłek i ławki czy obdarowanie delegacji upominkiem.
Zapraszamy rolnicze rodziny do uczestnictwa w diecezjalnym święcie dziękczynienia za zbiory.
Płock, dnia 14 czerwca 2019 r.

Ks. Krzysztof Biernat
Diecezjalny Duszpasterz Rolników


PERSONALIA - CZERWIEC 2019 R.

Nominacje neoprezbiterów (z dniem 22 sierpnia 2019 r.)

1. Ks. mgr Tomasz Bartczak, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim.
2. Ks. mgr Tomasz Gerek, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą.
3. Ks. mgr Bogdan Kołodziejski, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku.
4. Ks. mgr Łukasz Rogowski, mianowany wikariuszem parafii pw. Wszystkich Świętych w Karniewie.
5. Ks. mgr Leszek Jan Rutkowski, mianowany wikariuszem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie.
6. Ks. mgr Sebastian Zalewski, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu.

Zastępstwa wakacyjne neoprezbiterów 2019

1. Ks. mgr Tomasz Bartczak
29.06.2019 r. – 31.07.2019 r. – parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie,
01.08.2019 r. – 21.08.2019 r. – parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku.

2. Ks. mgr Tomasz Gerek
29.06.2019 r. – 31.07.2019 r. – parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej w Płocku,
1.08.2019 r. – 21.08.2019 r. – Ośrodek Caritas Diecezji Płockiej w Popowie.

3. Ks. mgr Bogdan Kołodziejski
29.06.2019 r. – 28.07.2019 r. – parafia pw. św. Józefa w Ciechanowie,
1.08.2019 r. – 21.08.2019 r. – parafia pw. św. Józefa w Ciechanowie.

4. Ks. mgr Łukasz Rogowski
29.06.2019 r. – 14.07.2019 r. – parafia pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim,
15.07.2019 r. – 15.08.2019 r. – parafia pw. św. Mateusza w Pułtusku.

5. Ks. mgr Leszek Jan Rutkowski
29.06.2019 r. – 14.07.2019 r. – parafia pw. Ducha Świętego w Płocku,
15.07.2019 r. – 09.08.2019 r. – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku,
10.08.2019 r. – 21.08.2019 r. – parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie.

6. Ks. mgr Sebastian Zalewski
29.06.2019 r. – 21.08.2019 r. – parafia pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu.

Nominacje inne

1. Ks. Jerzy Godleś, kapłan emerytowany, z dniem 1 lipca 2019 r., mianowany kapelanem Hospicjum Płockiego pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Płocku.
2. O. Krzysztof Kaniowski CMF, z dniem 1 lipca 2019 r., mianowany wikariuszem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku.
3. O. Marcin Kowalewski CMF, z dniem 1 lipca 2019 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku.
4. O. Tomasz Lisowski CMF, z dniem 1 lipca 2019 r., mianowany wikariuszem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku.
5. O. Oskar Poździk OFM, z dniem 1 lipca 2019 r., mianowany wikariuszem parafii pw. Zwiastowania NMP w Skępem.

Zwolnienia

O. Teofil Czarniak OFM, z dniem 30 czerwca 2019 r., zwolniony z funkcji wikariusza parafialnego parafii pw. Zwiastowania NMP w Skępem.

Płock, dnia 18 czerwca 2019 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

 

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x