OKÓLNIK
Okólnik 13/2019
23.05.2019
Spis treści:

Okólnik 13 

SŁOWO BISKUPÓW DO WIERNYCH

„Wrażliwość i odpowiedzialność”

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych,
którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej
kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza

(Mk 9, 42)

Drogie Siostry i drodzy Bracia!

W ostatnim czasie wspólnota Kościoła w Polsce wstrząsana jest kolejnymi bolesnymi informacjami o wykorzystywaniu seksualnym dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych. Przestępstwa te są źródłem głębokiego cierpienia osób pokrzywdzonych. Nie ma słów, aby wyrazić nasz wstyd z powodu skandali seksualnych z udziałem duchownych. Są one powodem wielkiego zgorszenia i domagają się całkowitego potępienia, a także wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec przestępców oraz wobec osób skrywających takie czyny.

Cierpienia osób pokrzywdzonych dotykają nie tylko ich samych, ale także całych rodzin oraz wspólnot kościelnych. Przestępstwa te „przysłoniły blask Ewangelii takim mrokiem, jakiego nie znały nawet wieki prześladowań” (Benedykt XVI, List do katolików w Irlandii, 19.03.2010).

Głęboko tkwią w nas wykrzyczane słowa świadectwa osoby pokrzywdzonej, iż Chrystus nie krzywdził dzieci. „To [co ksiądz zrobił] naprawdę odcisnęło bardzo duże piętno na moim dorosłym życiu. Ja do tej pory mam koszmary. Cały czas jest to we mnie” – tak powiedziała w filmie w czasie konfrontacji z oprawcą 39-letnia Anna, przed laty 9-letnia uczennica. I drugie świadectwo, przekazane w artykule napisanym przez dorosłego dziś mężczyznę: „Nie mam żalu do Kościoła. Wiem, że skrzywdził mnie nie [cały] Kościół, lecz konkretna osoba. Nie wiem, czy ktokolwiek z przełożonych cokolwiek o tym wiedział. Ale martwi mnie, że tacy jak ja, pozostają poza kościelną sferą uwagi”. Obydwa wyznania są wstrząsające – to nigdy nie powinno się było wydarzyć.

1. Świadectwo cierpienia

Wielu z nas obejrzało film „Tylko nie mów nikomu”. Ten dokument, to przede wszystkim wstrząsające relacje dorosłych dziś osób, wykorzystywanych w dzieciństwie przez duchownych. Zawiera on także przykłady braku wrażliwości, grzechu zaniedbania i niedowierzania osobom skrzywdzonym, co w konsekwencji chroniło sprawców. Film, przyjmując perspektywę pokrzywdzonych, uświadomił nam wszystkim ogrom ich cierpienia. Każdy, kto jest wrażliwy, poznając losy osób pokrzywdzonych, odczuwa ból, wzruszenie i smutek wobec ich cierpienia. Dziękujemy wszystkim, którzy mieli odwagę opowiedzieć o swoim cierpieniu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że żadne słowo nie jest w stanie wynagrodzić im krzywd, jakich doznali.

Przyznajemy, że jako pasterze Kościoła nie uczyniliśmy wszystkiego, aby zapobiec krzywdom.

Dla wielu wiernych, szczególnie dla młodych szczerze szukających Boga, skandale seksualne z udziałem duchownych stają się ciężką próbą wiary i powodem do wielkiego zgorszenia. Rozczarowanie i oburzenie jest tym większe i boleśniejsze, że dzieci zamiast troskliwej miłości i towarzyszenia w szukaniu bliskości Jezusa doświadczyły przemocy i brutalnego odarcia z godności dziecka. Od początku swego istnienia wspólnota kościelna uznawała takie zachowania za wyjątkowo ciężki grzech; według słów Chrystusa „kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza” (Mk 9,42). „Biada człowiekowi przez którego dokonuje się zgorszenie” (Mt 18,7).

2. Wrażliwość

Wszyscy, zarówno duchowni, jak i świeccy, jako społeczność, musimy stworzyć właściwą przestrzeń do przywrócenia pokrzywdzonym jak najbardziej normalnego życia, a także do odbudowania zaufania wobec duszpasterzy i biskupów.

Wyznania pokrzywdzonych przynaglają nas, biskupów, ale i wszystkich ludzi dobrej woli do większego wyczulenia na zagrożenia; do większej wrażliwości na pomoc pokrzywdzonym. Zarówno niebezpieczeństwa, jak i konieczność wsparcia dotyczą każdego środowiska, nie tylko kościelnego, ale i rodzin, szkół, klubów sportowych i wielu innych grup. Sytuacje życiowe pokrzywdzonych skłaniają do szybszego i skuteczniejszego pomagania im. Oni potrzebują wielkiej wrażliwości i wsparcia, by odnaleźć równowagę życia.

Prosimy osoby pokrzywdzone przez duchownych, aby zgłaszały doznaną krzywdę do przełożonych kościelnych oraz do odpowiednich organów państwowych. W każdej diecezji i w wielu prowincjach zakonnych został wyznaczony delegat upoważniony do przyjmowania zgłoszeń o wykorzystaniu seksualnym małoletnich przez osobę duchowną. Ma on też pomóc w otrzymaniu wsparcia psychologicznego, prawnego i duszpasterskiego. Chcemy wspierać pokrzywdzonych od początku tej drogi w podjęciu kroków potrzebnych do przezwyciężania skutków doznanej krzywdy.

Przyjmujemy z wdzięcznością nowe motu proprio papieża Franciszka, w którym Ojciec Święty nakazuje zgłaszanie takich przestępstw i przewiduje poważne kary dla przełożonych, którzy zaniedbywali swoje obowiązki chronienia owczarni Chrystusowej. Pamiętamy też o tym, że według zawartych w tym dokumencie nowych norm prawa kościelnego nikogo przy zgłaszaniu przestępstwa nie wolno zobowiązywać do milczenia. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby te zgłoszenia w instytucjach kościelnych przebiegały ze współczuciem i z jak największą wrażliwością oraz w poczuciu bezpieczeństwa dla każdej osoby i jej dramatu. Będziemy też nadal zgłaszać przestępstwa państwowym organom ścigania.

Wielu duchownych i świeckich pracuje z osobami, które odważyły się powiedzieć o swoich traumatycznych doświadczeniach. Nie rozgłaszamy tego, ponieważ szanujemy ich prawo do prywatności. Być może sami zdecydują się o tym głośno mówić. Reakcja najbliższego otoczenia rzadko niestety opiera się na życzliwości i wrażliwości. Często jest okrutna, bezmyślna i bezlitosna, czasem pełna wyrzutów, przez co nam wszystkim potrzebna jest zmiana mentalności, by osoby poszkodowane w dzieciństwie lub młodości w delikatnej sferze seksualności były chronione i wspierane.

3. Odpowiedzialność

Zwracamy coraz większą uwagę na wychowanie w seminariach i kształtowanie osobowości przyszłych księży. Nie chcemy dopuścić, aby w szeregach duchowieństwa znalazły się osoby niedojrzałe, niezdolne do wierności złożonym ślubom i przyrzeczeniom. Ponadto, od sześciu lat koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży powołany przez Konferencję Episkopatu Polski organizuje wraz z zespołem współpracowników Centrum Ochrony Dziecka liczne szkolenia dla duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego. Przygotowujemy w diecezjach i w zgromadzeniach zakonnych także system zapobiegania; ma on pomóc ochronić dzieci i młodzież przed potencjalnym wykorzystaniem seksualnym. Chcemy, by ich bezpieczeństwo stało się priorytetem we wszystkich środowiskach.

W tym kontekście w szczególny sposób doceniamy pracę zdecydowanej większości kapłanów, którzy wierni Ewangelii gorliwie i ofiarnie służą Bogu i ludziom. Nie pozwólmy, by dobro, które dokonuje się w Kościele przez ich posługę, przesłoniły nam grzechy konkretnych osób. Na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej nie przenośmy też win konkretnych osób w sutannach na wszystkich księży. Tych czynów dopuścili się konkretni ludzie i oni powinni zostać ukarani za swoje czyny. Wesprzyjmy w tych trudnych chwilach kapłanów pracujących z poświęceniem, by nie utracili zapału i otrzymali umocnienie ze strony wiernych świeckich.

Wspólnie ze wszystkimi ludźmi dobrej woli jednoczymy wysiłki w rozpoznawaniu i eliminowaniu czynników sprzyjających przestępstwom. Prosimy o wsparcie wychowawców i opiekunów dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach oraz w zakładach opiekuńczo-wychowawczych. Prosimy o pomoc w zdobywaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności, by wszystkie placówki prowadzone przez Kościół stały się domami bezpiecznymi, wyznaczającymi najlepsze standardy ochrony dzieci. Taki sam apel kierujemy do odpowiedzialnych za ruchy katolickie i organizacje młodzieżowe. Bądźmy wszyscy bardziej wrażliwi wobec dzieci i młodzieży, a także wobec osób pokrzywdzonych.

Zakończenie

Nasze słowo do wszystkich ludzi dobrej woli kończymy modlitwą do Ducha Świętego:

Oto jesteśmy, Panie, Duchu Święty.

Jesteśmy – wprawdzie obciążeni grzechem,

lecz zgromadzeni w imię Twoje.

Przyjdź do nas i bądź z nami,

Racz obmyć nasze serca

i naucz nas, co mamy czynić,

dokąd mamy zmierzać,

Powiedz, co mamy podjąć,

abyśmy wsparci Twoją mocą

Tobie zdołali podobać się we wszystkim. (św. Augustyn)

Przyzywając mocy Ducha Świętego i wstawiennictwa Maryi, Matki Kościoła,

Jej powierzając osoby skrzywdzone, rodziny, dzieci i młodzież oraz wspólnoty kościelne,

upraszamy w modlitwie ducha pokory i odwagi,

aby nie dać się zwyciężyć złu i ogarnąć troską wszystkich.

Warszawa, 22 maja 2019 r.

Podpisali:

Biskupi zebrani na posiedzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski 

ZARZĄDZENIE: Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Episkopatu Polski ks. abp. Stanisława Gądeckiego, Słowo Biskupów do Wiernych należy odczytać w niedzielę 26 maja br., podczas wszystkich Mszy św. w ramach kazania.

Płock, dnia 23 maja 2019 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA DIECEZJALNE UROCZYSTOŚCI 20-LECIA BEATYFIKACJI PŁOCKICH BISKUPÓW MĘCZENNIKÓW

 „Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy” (Ps 78)

Drodzy Księża, Umiłowani Diecezjanie!

13 czerwca 1999 r. podczas Mszy św. odprawianej w Warszawie św. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji 108. męczenników, którzy ponieśli śmierć w czasach II wojny światowej. Na ich czele byli dwaj płoccy pasterze – abp Antoni Julian Nowowiejski, Biskup Płocki, i jego biskup pomocniczy Leon Wetmański. W tym roku przypada 20. rocznica ich beatyfikacji. Dlatego w niedzielę 16 czerwca 2019 r. serdecznie zapraszam kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich, do udziału w diecezjalnych uroczystościach 20-lecia beatyfikacji naszych płockich pasterzy. Odbędą się one w Ciechanowie na terenie jedynej parafii w diecezji płockiej, której patronują Błogosławieni Biskupi Męczennicy.

Zgromadźmy się o godz. 14.00 na placu przed świątynią na ciechanowskim Krubinie, by wziąć udział w programie ewangelizacyjnym poświęconym w dużej mierze współczesnym prześladowaniom chrześcijan. O godz. 15.00 zapraszam do uczestnictwa we Msza św. koncelebrowanej, którą będę sprawował w intencji całej wspólnoty diecezjalnej. Będziemy dziękować w niej Bogu, przez wstawiennictwo naszych Błogosławionym Biskupów Męczenników, za wszelkie łaski jakie spływają na nasz Kościół lokalny. Będziemy także prosić Serce Jezusa o pokój na świecie, by nasi bracia i siostry w wierze, zwłaszcza żyjący w krajach muzułmańskich mogli swobodnie wyznawać wiarę w Boga Trójedynego.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam płockich diecezjan do wyśpiewania wspólnego „Te Deum laudamus” i z serca wszystkim błogosławię.

Płock, dnia 2 maja 2019 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie Biskupa Płockiego należy odczytać wiernym w niedzielę 9 czerwca br., w ramach ogłoszeń parafialnych, podczas wszystkich Mszy św.

Płock, dnia 23 maja 2019 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKAT WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PŁOCKU

Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku informuje, że dnia 24 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 odbędzie się pierwszy termin egzaminów wstępnych dla kandydatów do WSD w Płocku. Wymagane dokumenty należy składać do dnia 24 czerwca br. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (nr tel. 24/264-32-62 lub nr tel. 694-779-077). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej (wsdplock.pl) oraz na seminaryjnym Facebooku.

Płock, dnia 22 maja 2019 r.

Ks. Marek Jarosz
Rektor WSD

ZARZĄDZENIE: Komunikat Rektora WSD proszę odczytać w niedzielę 9 czerwca br., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

Płock, dnia 23 maja 2019 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny 

KOMUNIKAT DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA 

Zapraszam Czcigodnych Księży na wakacyjne rekolekcji kapłańskie, która odbędą się w dniach 24-26 czerwca 2019 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku i w Katolickich Szkołach w Płocku. Rekolekcje rozpoczniemy w poniedziałek o g. 10.00, a zakończymy w środę o g. 13.00. W ich przeżywaniu pomoże nam ks. dr Paweł Wołczański, ojciec duchowny WSD w Legnicy. Uczestnictwo w rekolekcjach proszę zgłaszać do p. Heleny Błaszkiewicz w  Wyższym Seminarium Duchownym pod numer telefonu: 024/ 262 60 53 (centrex 166); tel. kom.: 501 222 715. Proszę zabrać ze sobą albę i stułę. Serdecznie zapraszam.

Przewodowo, dnia 7 maja 2019 r.

Ks. Roman Mosakowski
Delegat Biskupa Płockiego
ds. stałej formacji duchowieństwa

INFORMACJA CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ

Caritas Diecezji Płockiej informuje, że w najbliższym czasie odbędą się coroczne spotkania formacyjno-organizacyjne dla Parafialnych Zespołów Caritas i Parafialnych Zespołów Charytatywnych:

  • 1 czerwca - par. św. Mateusza w Pułtusku - dekanaty: makowski, nasielski, pułtuski, serocki;
  • 1 czerwca – par. św. Maksymiliana Kolbego w Modlinie - dekanaty: płoński, wyszogrodzki, zakroczymski;
  • 9 czerwca – par. św. Józefa w Ciechanowie - dekanaty: ciechanowski wschodni, ciechanowski zachodni, dzierzgowski, mławski, przasnyski, strzegowski; 
  • 9 czerwca -  par. św. Stanisława Kostki w Rypinie - dekanaty: dobrzyński n. Drwęcą, rypiński, żuromiński;
  • 15 czerwca – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku - dekanaty: bielski, bodzanowski, dobrzyński n. Wisłą, gąbiński, gostyniński, tłuchowski, sierpecki, raciążski, płocki wschodni, płocki zachodni.

Bardzo proszę Księży Proboszczów o wydelegowanie na te spotkania po kilka osób z Parafialnych Zespołów Caritas lub Zespołów Charytatywnych. Wszystkie w/w spotkania rozpoczynają się Mszą św. o godz. 10.00.

Płock, dnia 20 maja 2019 r.

Ks. Szczepan Bugaj
Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej

OŚWIADCZENIE RADY SPOŁECZNEJ PRZY BISKUPIE PŁOCKIM Z OKAZJI 15-LECIA OBECNOŚCI POLSKI W STRUKTURACH UNII EUROPEJSKIEJ 

1. Poparcie Polaków dla Unii Europejskiej, odnotowywane we wszystkich badaniach opinii społecznej w Polsce, wskazuje na mądrość przywódców politycznych i duchowych narodu, w tym głównie Jana Pawła II, którzy potrafili dostrzec przed piętnastu laty w zjednoczonej Europie nie tylko wspólnotę wartości i interesów, ale oryginalną, pozbawioną precedensu w historii, konstrukcję związku państw.

2. W sensie ekonomicznym, kulturowym, edukacyjnym i infrastrukturalnym bilans piętnastoletniej obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej jest pozytywny. Polska jako państwo potrafiła wykorzystać potencjał cywilizacyjny stworzony przez obecność w związku państw rozwiniętych. Także Polacy jako indywidualni obywatele wykorzystali otwarte granice, możliwość pracy, studiowania, wymiany naukowej, turystyki, „wspólnej przestrzeni kulturowej”. Unia Europejska pomogła skumulować potencjał Polaków, wyzwolony po upadku systemu zniewolenia społecznego.

3. Choć przed 15 laty wielu Polaków wyrażało niepokój związany z zachowaniem tożsamości narodowej i religijnej w Unii, to zwyciężyło zdanie Jana Pawła II, że Polska stanowiła zawsze ważną część Europy i Kościoła w Europie. Nie bez znaczenia pozostawał fakt, że twórcy idei zjednoczonej Europy – K. Adenauer, R. Schuman, A. De Gasperi - byli gorliwymi katolikami, kierującymi się takimi zasadami jak duch pojednania, bratniej solidarności, współpracy i troski o dobro wspólne Europy.

4. Współczesnym Polakom nie mogą być obojętne wartości, które wywodzą się z chrześcijańskiego źródła: troska o tożsamość narodową i religijną, w tym godność osoby ludzkiej i jej niepodważalne prawa, nienaruszalność życia ludzkiego, centralne miejsce rodziny opierającej się na małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny, praca uważana jako dobro osobiste i społeczne, prawo do wolności religijnej, władza polityczna rozumiana jako służba, demokracja oparta na wartościach.

5. Bez tych wartości Europa straciłaby duszę, przestała być rodziną narodów opartą na chrześcijańskiej tradycji. Chociaż próbuje się wprowadzać symbole patriotyzmu europejskiego (flaga, hymn, ujednolicone paszporty, wspólnotowe święta), to nic nie może zastąpić tożsamości narodowej ukształtowanej przez wartości duchowe, symbole narodowe, wspólne pochodzenie, historię, przynależność jednostki do wspólnoty losu i przeznaczenia.

6. Niepokój katolików budzą próby pominięcia w Zjednoczonej Europie chrześcijaństwa jako źródła dziedzictwa europejskiego. Owocem tego są dążenia propagujące postulat sekularyzmu, skrajnie pojmowanej neutralności światopoglądowej, negatywnego wymiaru wolności religijnej. Wszystko to sprawia, że Europejczycy są podzieleni co do zasadniczych racji leżących u podstaw ich wspólnych wartości, a wielu rezygnuje z próby ich uzasadniania.

7. W tym kontekście konieczna jest europejska edukacja polskich katolików. W pierwszym rzędzie musi ona poszukiwać sposobów łączenia interesów narodowych, w tym także tożsamości chrześcijańskiej, z narastającymi procesami globalizacyjnymi, coraz silniejszymi powiązaniami europejskimi i międzynarodowymi, wolnym przepływem usług, towarów i ludzi. Katolicy biorąc przykład z nauki i postawy Ojców Założycieli Unii, kierując się zasadami solidarności, równości, pojednania między narodami, powinni za wszelką cenę obronić Unię przed walką egoizmów narodowych i politycznych.

8. Wybory do Parlamentu Europejskiego dają możliwość wyrażenia katolickich postulatów odnośnie do modelu Unii. Dlatego udział w nich staje się obowiązkiem moralnym i patriotycznym, sprawą sumienia, dojrzałości obywatelskiej i odpowiedzialności za powodzenie jedynego w czasach współczesnych, międzynarodowego projektu politycznego, wyrosłego z ducha chrześcijańskiego, filozofii greckiej i prawa rzymskiego.

Płock, dnia 22 maja 2019 r.

Podpisali:

Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski – przewodniczący; bp dr Mirosław Milewski, dr Elżbieta Grzybowska, mgr Aleksandra Jadczak, prof. dr hab. Janusz Kempa, mgr Henryk Kowalczyk, mgr Mirosław Koźlakiewicz, lek. med. Elżbieta Kuminiarczyk, lek. med. Leszek Szcząchor, prof. dr hab. Janusz Zieliński.

PERSONALIA

Nominacje

Ks. mgr Ryszard Błaszkowski, wikariusz parafii pw. św. Zygmunta w Płocku, z dniem 20 maja 2019 r., mianowany diecezjalnym opiekunem Wspólnoty Krwi Chrystusa.

Zwolnienia

Ks. kan. mgr Stanisław Dziekan, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim, z dniem 20 maja 2019 r., zwolniony z funkcji diecezjalnego duszpasterza Wspólnoty Krwi Chrystusa.

Płock, dnia 23 maja 2019 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 23 maja 2019 r.
Nr 1277/2019

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x