OKÓLNIK
Okólnik 1/2019
Spis treści:

Okólnik 1

LIST PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI DS. INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO 
NA DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 2019

„W służbie wiary i powołania”Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

W dniu dzisiejszym, w Święto Ofiarowania Pańskiego dziękujemy Bogu za dar życia konsekrowanego. Dziękujemy za tych, którzy ślubując trzy rady ewangeliczne – czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, towarzyszą nam na drodze wiary i powołania, które każdy z nas otrzymał. Osoby konsekrowane wskazują swoim życiem na obietnicę wieczności, do której wszyscy zdążamy. Święty Jan Paweł II przypomina nam, że dzięki życiu konsekrowanemu charakterystyczne przymioty Jezusa – dziewictwo, ubóstwo 
i posłuszeństwo – stają się w pewien swoisty i trwały sposób „widzialne” w świecie, 
a spojrzenie wiernych zwraca się ku tajemnicy Królestwa Bożego, które już jest obecne 
w historii, ale w pełni urzeczywistni się w niebie (VC 1).
Liturgia słowa dzisiejszego Święta odsłania przed nami tajemnicę wiary. Wiary, która kształtuje życie Maryi i Józefa oraz prorokini Anny i starca Symeona. Wiara ta rodzi się ze słuchania słowa Bożego. Słuchania potwierdzanego życiem i dokonywanymi wyborami. Maryja wraz z Józefem, ofiarowując Jezusa w Świątyni, wypełniają starotestamentalne Prawo – są wierni słowu Boga, wierzą w jego prawdziwość i sens. Prorokini Anna wraz z Symeonem oczekując wypełnienia się słowa Bożego, trwają na modlitwie, która stanowi fundament wiary. 
Scena Ofiarowania Jezusa w Świątyni ukazuje nam postawę wynikającą z przyjęcia tej wiary. Wpisana jest ona w realizację powołania rozumianego, jako dar Boga. Wiara bowiem, to nie tylko wypełnienie Prawa, ale przede wszystkim spotkanie miłości człowieka z miłością Boga. Spotkanie Świętej Rodziny z prorokinią Anną i starcem Symeonem w Świątyni prowadzi do doświadczenia wspólnoty wiary. W środku tej wspólnoty jest Bóg. On jest jej sercem. Wiara jawi się zatem przed nami jako osobowe spotkanie z Bogiem i drugim człowiekiem. W tym względzie osoby konsekrowane, poprzez styl swojego życia, stają się znakiem wiecznej wspólnoty człowieka z Bogiem, do której każdy z nas jest powołany. Porzucili oni wszystko jak Apostołowie, aby przebywać z Jezusem i tak jak On oddać się na służbę Bogu i braciom (VC 1). 
Charakterystyczną cechą współczesnych czasów jest proces głębokiej i ciągłej przemiany, której znamiona trudno nam dokładnie określić. Mnożą się wizje życia, a stawianie ich wszystkich na jednym poziomie relatywizuje wartość każdej z nich: zmienia się sposób postrzegania osoby, rodziny, przyjaźni, miłości, pracy i obowiązku (Głoście 3). Dokonuje się to poprzez tzw. kulturę hedonizmu, której wyrazem jest m.in. zatopienie w doczesności. Z niej rodzi się styl życia oparty na tymczasowości. Wszystko to sprawia, że dzisiejszy człowiek, zwłaszcza młody, boryka się z trudnościami w podejmowaniu trwałych decyzji i przyjmowaniu za nie osobistej odpowiedzialności. Wiara traktowana jest jako coś bardzo dowolnego, a Kościół - postrzegany jako instytucja, której celem są jedynie działania kulturalne i prospołeczne, a nie jako Mistyczne Ciało Chrystusa i wspólnota wiary. Oderwanie człowieka od więzi z Bogiem i Jego Prawem prowadzi w ostateczności do zagubienia duchowego, głodu prawdziwej miłości oraz lęku przed przyszłością. 
W takiej rzeczywistości trudno mówić o Bożym powołaniu człowieka do życia rodzinnego, małżeńskiego, kapłańskiego, czy konsekrowanego. To powołanie zostało zastąpione takimi decyzjami i wyborami życiowymi, których motywacją nie jest pragnienie pełnienia woli Bożej, lecz realizacja samego siebie. Ginie w ten sposób pojęcie służby, rozumianej jako bezinteresowna miłość. Jesteśmy świadkami rodzącej się obojętności, a także braku wrażliwości. Coraz więcej młodych osób doświadcza osamotnienia. Małżeństwa przeżywają kryzysy wierności, a jesień życia zamienia się w bezużyteczną starość. Z drugiej strony spotykamy młodych, których cechuje spontaniczna otwartość na różnorodność, wrażliwość na kwestie pokoju, integracji, dialogu między kulturami i religiami. Potrafią oni być pionierami spotkania i dialogu międzykulturowego. Wielu też ludzi młodych jest zafascynowanych osobą Jezusa. Jego życie wydaje im się piękne, ponieważ było ubogie i proste, naznaczone szczerymi i głębokimi przyjaźniami. Życie Jezusa jest dla nich nadal bardzo atrakcyjne i inspirujące. Jest ono prowokacją, która stawia konkretne wyzwania. Potrzeba im jednak prawdziwych przewodników na drodze wiary, powołania i rozeznawania (por. Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania 45). 
Osoby konsekrowane, idąc za przykładem Maryi i Józefa, pokazują, że wszystkie momenty życia znaczone są śladami obecności Boga. Bóg pragnie być obecny w każdej chwili naszej codzienności, aby już tu na ziemi otworzyć nam bramy nieba. Życie osób konsekrowanych sprawia, że ta prawda staje się faktem. Słuchając i wypełniając słowo Boże, pragną potwierdzać życiem wyznawaną ustami wiarę. Wiara bowiem bez uczynków jest martwa (por. Jk 2,17). Modlitwa i osobowe spotkanie z Jezusem w codziennej Eucharystii jest źródłem ich sił duchowych i zapewnia skuteczność w podejmowanej przez nich posłudze apostolskiej. 
Świątynia to centrum życia osób konsekrowanych. Przychodząc każdego dnia do Świątyni, by trwać na modlitwie jak Anna i Symeon, przypominają nam, że modlitwa i adoracja zawsze przynoszą owoce, nawet gdyby trzeba było czekać na nie całe życie. Konsekrowani czują się posłani do dzisiejszego człowieka z orędziem Dobrej Nowiny. Dzięki Duchowi Świętemu otwierają drzwi swych wieczerników zakonnych i głoszą Ewangelię wszędzie tam, gdzie podejmują codzienną posługę. W ten sposób przywracają światu prawdziwe oblicze Boga, który jest Miłością.
Szczególnym miejscem posłania osób konsekrowanych w świecie są ludzie młodzi. Ojciec święty Franciszek, zwołując Synod poświęcony młodzieży przypomniał, że nie może zabraknąć osób konsekrowanych na drodze ich życia wiary (por. Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania 93). Dziś wielu konsekrowanych jest obecnych na różne sposoby w życiu ludzi młodych. Również wiele klasztorów i domów zakonnych staje się domami modlitwy, w których młodzi doświadczają spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. Dzięki temu Kościół jest dla nich domem, w którym każdy może znaleźć swoje miejsce, i w którym doświadczy miłości, dobroci oraz wzajemnego szacunku.
Wielość inicjatyw podejmowanych przez osoby konsekrowane, mających na celu przyprowadzenie młodych do Świątyni, pokazuje, jak ważne miejsce zajmują oni w życiu Kościoła. Towarzyszenie na drodze wiary, uczestnictwo w rozeznawaniu i wyborze życiowego powołania, to szczególne wyzwania dla wszystkich wierzących, zwłaszcza dla osób konsekrowanych. Młodzi są naszym dziś i naszym jutro – potrzeba zatem jeszcze bardziej otworzyć dla nich drzwi naszych Świątyń i domów zakonnych.
Dziękujemy wszystkim osobom konsekrowanym towarzyszącym ludziom młodym za obecność w ich codzienności. Czas przeznaczony dla człowieka, szczególnie w jego młodości, nigdy nie jest czasem straconym. Bóg nigdy nie męczy się człowiekiem, zwłaszcza młodym, gdy ten zadaje wiele trudnych pytań dotyczących życia, wiary i powołania. Wiara jako spotkanie człowieka z Bogiem jest tym szczególnym spotkaniem, w którym jest miejsce dla trzeciej, czwartej i kolejnej osoby.
Drodzy Bracia i Siostry, zwłaszcza ludzie młodzi! Nie bójcie się zaufać Chrystusowi, otwórzcie drzwi Waszych serc. Miejcie odwagę pokonać dzisiejszą mentalność, w której życie bez Boga staje się coraz częściej normą postępowania. Droga wiary nie jest łatwa, potrzeba czasem wysiłku i rezygnacji, może i doświadczenia ciemności, ale na tej drodze nie jesteście sami. Jest Ten, który powiedział: A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28,20). 
W tej drodze wiary, odczytywania powołania i rozeznawania niech nigdy nie zabraknie tych, którzy poświęcili swoje życie dla Chrystusa – sióstr i braci życia konsekrowanego. Nie lękajmy się zapytać ich o drogę wiodącą do Świątyni, nie lękajmy się trwania z nimi na modlitwie, nie bójmy się przyjąć od nich Chrystusowego zaproszenia – Pójdź za Mną (Łk 18, 22).
Dziś, gdy dziękujemy dobremu Bogu za dar życia konsekrowanego, prosimy o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Kościół przypomina nam w osobie Ojca św. Franciszka, że powołaniem naszym jest świętość (GE 9). Musimy być święci! Tylko świętością naszego życia jesteśmy w stanie zaprosić innych na drogę wiary. Ludzie młodzi domagają się Kościoła autentycznego, jasnego i radosnego. Oni potrzebują świętych, którzy poprowadzą ich do Świątyni na spotkanie z Bogiem żywym i prawdziwym. 
Wszystkie osoby konsekrowane zawierzamy Maryi Matce Kościoła i Matce naszej wiary. Niech Ona uczy nas wiary, która jest wyrazem zaufania wobec Bożej miłości i wierności, która staje się obecnością.

† Jacek Kiciński CMF
Przewodniczący Komisji
ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP

ZARZĄDZENIE: List Episkopatu Polski, przeznaczony jest do wykorzystania duszpasterskiego, w Dniu Życia Konsekrowanego 2 lutego br.
Płock, dnia 8 stycznia 2019 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

W święto Ofiarowania Pańskiego obchodzimy w Kościele Powszechnym, ustanowiony przez św. Jana Pawła II, Dzień Życia Konsekrowanego. W diecezjalnej wspólnocie powołanych pragniemy dziękować Bogu za łaskę wybrania i ubogacać się wzajemnie darem charyzmatu. Chcemy również prosić o właściwe rozumienie eklezjalnej wartości życia zakonnego i nowe powołania. 
Do wspólnej modlitwy w katedrze płockiej zapraszam na 2 lutego na godz. 10:30 wszystkie osobowy konsekrowane z naszej diecezji: kapłanów zakonnych, siostry zakonne, braci zakonnych, dziewice i wdowy konsekrowane oraz każdego z was drodzy diecezjanie, kto pragnie modlitewnie wyrazić im wdzięczność i wsparcie. Po Mszy św. spotkamy się w Opactwie Pobenedyktyńskim na tradycyjnej siostrzanej i braterskiej agapie. 
Pochylając się nad wielkością daru obecności Ducha Świętego w Kościele i nawiązując do programu formacji stałej życia konsekrowanego w Polsce będziemy szczególnie prosić o to, abyśmy w mocy Bożego Ducha potrafili owocnie podążać za Chrystusem i ułatwiać innym drogę do Niego. Nasze świętowanie powierzamy opiece Matki Bożej, wybranej przez Boga, aby dawać światu Chrystusa. Wszystkich wiernych Kościoła Płockiego proszę o modlitwę za osoby konsekrowane.
Płock, dnia 7 stycznia 2019 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki


ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO
NA DIECEZJALNY DZIEŃ MŁODYCH „POŁĄCZENI Z PANAMĄ”

Drodzy Księża,
Dekanalni Duszpasterze Młodzieży,
Kochani Młodzi Diecezji Płockiej,

W dniach 22 – 27 stycznia 2019 r. w Panamie odbędą się 34. Światowe Dni Młodzieży pod hasłem: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. W spotkaniu z Ojcem Świętym Franciszkiem i młodzieżą całego świata weźmie także udział 40 osób z naszej diecezji.
Razem z Diecezjalnym Duszpasterstwem Młodzieży chcę stworzyć szansę młodzieży Diecezji Płockiej, by mogła duchowo połączyć się z Następcą Apostołów i swoimi rówieśnikami. Z tą myślą, w sobotę 26 stycznia o godz. 15:00 w hali sportowej w Łącku koło Płocka, organizujemy Diecezjalny Dzień Młodych pod hasłem „Połączeni z Panamą”. Punktem kulminacyjnym spotkania będzie Eucharystia, której będę przewodniczył.
Gorąco pragnę, by księża, szczególnie dekanalni duszpasterze młodzieży, mogli wziąć udział w tym ważnym dla młodego kościoła diecezji płockiej wydarzeniu – liczę, że na moje zaproszenie odpowiecie wielkodusznie i razem z młodzieżą przyjedziecie do Łącka, by wspólnie świętować, modlić się i radośnie przeżywać naszą wiarę.
Raz jeszcze serdecznie zapraszam i błogosławię w Nowym Roku, za przyczyną Matki Najświętszej – Patronki ŚDM w Panamie i św. Stanisława Kostki – patrona młodzieży.
Płock, 8 stycznia 2019 r.

Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie Biskupa Płockiego należy odczytać w ramach ogłoszeń, podczas wszystkich Mszy św. w niedzielę 13 stycznia 2019 r. oraz zamieścić na stronie internetowej parafii i Facebooku.
Płock, dnia 8 stycznia 2019 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA MŁODZIEŻY

W dniach 22 – 27 stycznia 2019 r. w Panamie odbędą się 34. Światowe Dni Młodzieży z Ojcem Świętym Franciszkiem. Z wielu względów, tylko nieliczni będą mogli pozwolić sobie na uczestnictwo w nich na miejscu. Dlatego chcemy zorganizować wspólne spotkanie pod hasłem: „Połączeni z Panamą”. Odbędzie się ono w sobotę, 26 stycznia 2019 r. w Hali Sportowej w Łącku koło Płocka. Naszemu wydarzeniu będą towarzyszyły relikwie św. Stanisława Kostki – patrona młodzieży.
W programie diecezjalnego dnia młodych będzie: Msza św., czas na sakrament spowiedzi, konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez wspólnotę „Mocni w Duchu”, krótka transmisja z Panamy i pozdrowienia od młodzieży z naszej diecezji oraz spotkanie integracyjne. Dla każdego z uczestników będzie przygotowany posiłek. Początek spotkania o godz. 15:00.
Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży STUDNIA zaprasza dekanalnych duszpasterzy młodzieży, moderatorów ruchów i wspólnot oraz młodzież z naszej diecezji (od 16 roku życia).

Program:
15:00 Zawiązanie wspólnoty. Wniesienie relikwii św. Stanisława Kostki.
ok. 15:45 Transmisja Mszy św. z Papieżem Franciszkiem.
16:15 Katecheza – o. Tomasz Zamorski OP.
16:45 Posiłek i czas dla bliźniego.
17:45 Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez wspólnotę „Mocni w Duchu”. Możliwość spowiedzi lub rozmowy duchowej.
18:45 Przygotowanie do Mszy św.
19:00 Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Piotra Libery. Homilię wygłosi o. Tomasz Nowak OP.
Ze względu na transmisję z Panamy, godziny mogą ulec lekkiej zmianie.
Płock, dnia 8 stycznia 2019 r.

Ks. Krzysztof Ruciński
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży


ZARZĄDZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO W SPRAWIE ZBIÓRKI 
NA REMONT PAPIESKIEGO KOLEGIUM POLSKIEGO W RZYMIE

Księża Biskupi na 380. Zebraniu Plenarnym KEP, które miało miejsce w dniach 25-26 września 2018 r. w Płocku, omawiali min kwestię finansowania remontu Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie i podjęli decyzję o zebraniu potrzebnych środków z funduszy diecezjalnych. 
W murach tegoż Kolegium mieszkało wielu Kapłanów naszej diecezji, którzy odbywali studia specjalistyczne w Rzymie, wielu także zatrzymywało się podczas swoich wyjazdów do Wiecznego Miasta i w końcu także z tego miejsca w październiku 1978 roku na pamiętnie konklawe udał się Kardynał Karol Wojtyła.
Wychodząc naprzeciw konieczności remontu zasłużonej dla Kościoła w naszej Ojczyźnie budowli – zarządzam, aby ofiary złożone na tacę w niedzielę 27 stycznia br. w całości zostały przeznaczone na remont Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.
Ufam, że ten dar serca będzie naszym wotum wdzięczności za wszystkich Kapłanów, którzy dzięki istnieniu Papieskiego Kolegium mieli możliwość studiowania na rzymskich uczelniach. Bóg zapłać za zrozumienie i wielkoduszną odpowiedź na palące potrzeby tej zasłużonej dla Kościoła Płockiego instytucji nad Tybrem.
Płock, 8 stycznia 2019 r.

† Piotr Libera 
Biskup Płocki

KOMUNIKAT EKONOMA DIECEZJALNEGO

W związku z zarządzeniem Biskupa Płockiego Piotra Libery w sprawie zbiórki na remont Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, ofiary zebrane w dniu u 27 stycznia br., przeznaczone w całości na ten cel, należy w ciągu dwóch tygodni, do dnia 11 lutego br., wpłacić na konto diecezjalne 64 1240 1721 1111 0000 0725 9186, z dopiskiem „Kolegium w Rzymie”.
Płock, dnia 9 stycznia 2019 r.

Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

W dniach 8-10 marca 2019 r. w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym im. bł. abp. A. J. Nowowiejskiego w Popowie-Letnisku (przy drodze krajowej nr 62 Serock – Wyszków) odbędą się rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej Diecezji Płockiej. Uczestnictwo w rekolekcjach jest obowiązkowe dla pełniących posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej w Diecezji Płockiej oraz dla nowych kandydatów. Ćwiczenia rekolekcyjne rozpoczną się w piątek o godz. 18.00. Tegoroczne rekolekcje poprowadzi o. dr Piotr Zajączkowski OFMCap. Podczas Mszy św. w niedzielę, na zakończenie rekolekcji Ksiądz Biskup włączy do grona szafarzy nowych kandydatów oraz wręczy nadzwyczajnym szafarzom upoważnienia do kontynuowania posługi na najbliższy rok. Prosimy upewnić się, czy została wysłana prośba o przedłużenie misji (formularz do pobrania na stronie duszpasterski.pl w zakładce „Szafarze Komunii Świętej”. Termin mija 31 stycznia br. Koszt rekolekcji (200 zł) pokrywa parafia (wpłat dokonuje Proboszcz przelewem na konto bankowe Wydziału Duszpasterskiego lub gotówką za pośrednictwem szafarza, najpóźniej po przybyciu na rekolekcje).
Płock, dnia 4 stycznia 2019 r.Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Opiekun duchowy nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

PERSONALIA

Ks. mgr Marek Podsiadlik, proboszcz parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, z dniem 28 grudnia 2018 r., mianowany kapelanem diabetyków Oddziału Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Makowie Mazowieckim.
Płock, dnia 8 stycznia 2019 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz


Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 9 stycznia 2019 r.
Nr 55/2019

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x