OKÓLNIK
Okólnik 5/2018
07.02.2018
Spis treści:

Okólnik 5

ANEKS
DO TERMINARZA POSŁUG BISKUPICH I UROCZYSTOŚCI W ROKU 2018

• 3 lutego - Spotkanie Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce, Warszawa –
bp Mirosław Milewski
• 10 lutego – Spotkanie z Dekanalnymi Duszpasterzami Młodzieży – MCEW Studnia, Płock – bp Mirosław Milewski
• 11 lutego – Dzień Chorego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku –
bp Mirosław Milewski
• 16 lutego – Droga Krzyżowa z udziałem Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku – WSD w Płocku – bp Mirosław Milewski
• 19 lutego – Bierzmowanie – Szkoła Specjalna SP 24 – par. pw. św. Józefa w Płocku – bp Mirosław Milewski
• 24 lutego – Wielkopostny Dzień Skupienia dla Kobiet – par. pw. św. Wojciecha
w Płocku – bp Mirosław Milewski, bp Wiesław Śmigiel
• 18 marca – Odpust parafialny ku czci św. Józefa w par. pw. św. Józefa w Pułtusku –
bp Mirosław Milewski
• 23 marca – Droga Krzyżowa w Zespole Szkół Specjalnych w Goślicach – bp Mirosław Milewski
• 12 kwietnia – Jubileusz 100-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 1 w Płocku, par. pw. św. Bartłomieja w Płocku - bp Mirosław Milewski
• 8 maja – Wizytacja pasterska w par. pw. św. Mateusza w Zielonej Ciechanowskiej -
bp Mirosław Milewski
• 28 maja – nie będzie bierzmowania w par. pw. św. Stanisława BM w Strzygach
• 29 maja – Wizytacja pasterska w par. pw. św. Wojciecha w Przasnyszu – bp Mirosław Milewski
• 16 czerwca – Bierzmowanie – par. pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim – ks. inf. Wojciech Góralski
• 8 września – Uroczystość odpustowa ku czci Narodzenia NMP w par. pw. Zwiastowania NMP w Skępem – bp Andrzej Suski (bez udziału w Apelu Jasnogórskim)
• 28 września – Spotkanie z Akcją Katolicką diecezji bielsko-żywieckiej w Hałcnowie - bp Mirosław Milewski
• 4 listopada – Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej w Warszawie - bp Mirosław Milewski
• 5-8 listopada – Rekolekcje diecezjalnych asystentów Akcji Katolickiej w Polsce, Strachocin (diecezja przemyska) - bp Mirosław Milewski
• 16-18 listopada - Spotkanie Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce, Warszawa – bp Mirosław Milewski
• 25 listopada (Niedziela Chrystusa Króla) – Święto Patronalne Akcji Katolickiej w Polsce – Msza św. radiowa w kościele pw. Świętego Krzyża w Warszawie - bp Mirosław Milewski
Płock, dnia 5 lutego 2018 r.


Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

 

KOMUNIKAT WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

W związku z wątpliwościami i pytaniami płynącymi ze strony duszpasterzy, związanymi z wiekiem właściwym dla przyjęcia sakramentu bierzmowania, pragniemy poinformować o podjętych w tej sprawie decyzjach.
Konferencja Episkopatu Polski przyjęła „Wskazania dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania”, które uwzględniają nowe realia rozwoju życia wiary młodzieży w naszej Ojczyźnie. Po głębokiej refleksji nad tym dokumentem oraz po zasięgnięciu opinii Diecezjalnej Rady Katechetycznej, Biskup Płocki zdecydował, że w Diecezji Płockiej sakrament bierzmowania będzie udzielany młodzieży szkół średnich. Zdaniem Diecezjalnej Rady Katechetycznej optymalnym czasem udzielania sakramentu bierzmowania jest klasa II szkoły ponadpodstawowej. Takie rozwiązanie zostało już przyjęte w wielu diecezjach w Polsce.
Zachęcamy do korzystania z materiałów pomocniczych w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania opracowanych przez Wydział Katechetyczny (Przewodnik dla bierzmowanych, który zastąpił używany dotychczas Indeks).
Płock, dnia 31 stycznia 2018 r.

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA KOBIET

Diecezjalny Duszpasterz Kobiet zaprasza na 2. wielkopostny dzień skupienia dla kobiet diecezji płockiej pod hasłem: „Bóg w jakiś szczególny sposób zawierza kobiecie człowieka”. Spotkanie odbędzie się 24 lutego 2018 r. (sobota) w parafii św. Wojciecha w Płocku. Rozpocznie się o godz. 11.00, a zakończy około godz. 14.30. W programie m.in. Eucharystia pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Wiesława Śmigla, biskupa diecezji toruńskiej; adoracja Najświętszego Sakramentu oraz konferencja. Prosimy o zorganizowanie posiłku we własnym zakresie.
Czcigodni Księża, uprzejmie proszę o zamieszczenie poniższego komunikatu w ogłoszeniach duszpasterskich w niedzielę 11 lutego br.
Gdyby z parafii był organizowany wspólny wyjazd, to proszę o wcześniejsze zgłoszenie liczby uczestników.
Załączam także program dnia skupienia:
11.00 – początek dnia skupienia;
11.15 – adoracja Najświętszego Sakramentu; wspólna modlitwa;
12.00 – EUCHARYSTIA pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Wiesława Śmigla, biskupa diecezji toruńskiej, członka Komisji Duszpasterstwa oraz Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski
13.00 – poczęstunek
13.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i konferencja;
ok. 14.30 – zakończenie dnia skupienia.
Płock, dnia 5 lutego 2018 r.

Ks. Łukasz Zdunkiewicz
Diecezjalny Duszpasterz Kobiet

KOMUNIKAT DUSZPASTERZA
NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ

Podobnie jak w minionych latach wspólnota nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej diecezji płockiej będzie przeżywała swoje rekolekcje wielkopostne.
W 2018 roku rekolekcje odbędą się w dniach 16-18 lutego w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym im. bł. abp. A. J. Nowowiejskiego w Popowie. Koszt udziału w rekolekcjach w wysokości 180 zł pokrywa parafia. Środki należy przesłać na konto Wydziału Duszpasterskiego (nr konta: 16 1240 5657 1111 0000 5079 6386) w tytule wpisując imię i nazwisko szafarza lub dokonać wpłaty osobiście w Wydziale Duszpasterskim.
Udział szafarza w rekolekcjach jest obowiązkowy. Stanowi to warunek przedłużenia upoważnienia do sprawowania posługi nadzwyczajnego szafarza (por. Konferencji Episkopatu Polski, Postanowienie odnośnie do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej…, nr 5 z 2 maja 1990 r. oraz Instrukcja o przygotowaniu i posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej – Księga synodalna 43. Synodu Diecezji Płockiej, s. 554-556).
Ćwiczenia rekolekcyjne rozpoczną się w piątek 16 lutego o godz. 18.00. Zakończą się w niedzielę 18 lutego o godz. 12.00 Eucharystią pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mirosława Milewskiego. Podczas tej Mszy św. uczestnicy otrzymają z rąk Księdza Biskupa upoważnienie do kontynuowania posługi na najbliższy rok.
Uprzejmie proszę przypomnieć szafarzom, aby na rekolekcje zabierali ze sobą legitymację szafarza, w celu potwierdzenia pozwolenia na pełnienie posługi przez kolejny rok.
W razie wątpliwości i zastrzeżeń dotyczących posługi szafarza proszę o konsultację.
Płock, dnia 5 lutego 2018 r.

Ks. Łukasz Zdunkiewicz
Duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy
Komunii Świętej w diecezji płockiej

KOMUNIKATY EKONOMA DIECEZJALNEGO


1. Nabór wniosków – Dotacje na mazowieckie zabytki
Pragnę poinformować iż na stronie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie (http://bip.mwkz.pl/dokument/43) ogłoszony jest nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.
Dotacja może zostać udzielona zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r., poz. 2187) na:
1. Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2. Przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6. Sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8. Stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie
w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9. Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10. Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
11. Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien
i rur spustowych;
12. Modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe
i przynależności;
13. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14. Uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15. Działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16. Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7–15;
17. Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej
i odgromowej.
Intensywność dofinansowania:
Zgodnie z art. 77 i 78 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dofinansowanie może być udzielone w kwocie odpowiednio do 50%, oraz do 100% nakładów koniecznych. Kwota do podziału – to ponad 19 mln zł
Termin składania wniosków:
do 28 lutego roku, w którym składa się wniosek na dotacje
w przypadku kiedy dotacja ma być udzielona na prace przy zabytku, które zostaną przeprowadzone;
do 30 czerwca roku, w którym składa się wniosek na dotacje na prace przy zabytku, które zostały przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku.
Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski , dotyczące prac przy zabytku. Regulamin oraz wniosek o udzielenie dotacji wraz z wykazem załączników do wniosku można pobrać ze strony: http://bip.mwkz.pl/dokument/43
W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt z p. Magdalena Pawłowska tel. (024)264-38-08, e-mail: magdalena.pawlowska@diecezjaplocka.pl, u. Tumska 3, Kuria Diecezjalna Płocka.

2. Informacja kampanii reklamowej Fundacji Leonianum
Do wszystkich parafii Diecezji Płockiej przekazaliśmy plakat zapowiadający otwarcie naszego Centrum dla Seniorów Leonianum – Piękne życie! w Sikorzu. To pierwszy z czterech plakatów, które będą ukazywały działalność Leonianum i odkrywały jego szeroki wachlarz działalności. Kolejny plakat otrzymają Czcigodni Księża podczas najbliższej Konferencji Dziekanów. Bardzo prosimy o włączenie się w tę akcję reklamową przez umieszczanie plakatów w gablotach oraz informowaniu wiernych o naszym wspólnym dziele diecezjalnym. Zapraszamy na stronę Fundacji: www.leonianum.pl. W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości proszę o kontakt z ks. Łukaszem Nowakiem – prezesem Fundacji Leonianum i wicedyrektorem KCF w Sikorzu – tel. 502 231 005, e-mail: leonianum@dieezjaplocka.pl.

3. Nabór wniosków – dotacje 2018 r. z Samorząd Województwa Mazowieckiego
Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.
Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:
18. Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich
19. Przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
20. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
21. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
22. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
23. Sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
24. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
25. Stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie
w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
26. Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
27. Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
28. Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien
i rur spustowych;
29. Modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe
i przynależności;
30. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
31. Uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
32. Działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
33. Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7–15;
34. Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej
i odgromowej.
Obiekt zabytkowy musi spełniać 4 warunki tj. znajdować się na stałe na terenie województwa mazowieckiego, być dostępny publicznie, być wpisany do rejestru zabytków oraz posiadać istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Dotacja może być udzielona w kwocie odpowiednio do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, oraz w szczególnych przypadkach do 100% nakładów koniecznych (art. 72 ust.2 i 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)
Maksymalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 200 000,00 zł na zadanie niezależnie od rodzaju zabytku.
Wnioskodawcy: o przyznanie dotacji mogą ubiegać się każdy kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie i posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
Termin składania wniosków: do 28 lutego 2018r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane wykonywane w 2018 r. Termin realizacji projektów: do 31 grudnia 2018 r. Uwaga: ze środków dotacji mogą być finansowane wydatki poniesione od 1 czerwca (planowany termin rozstrzygnięcia naboru) do 31 grudnia 2018 r. Wnioskodawca może wystąpić z jednym wnioskiem o dofinansowanie prac lub robót.
Sposób składania wniosków:
Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w postaci otwartych plików tekstowych DOC(na płycie CD, DVD lub innym nośniku) w jeden z poniższych sposobów:
1. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;
2. osobiście w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ( aktualne adresy dostępne na stronie: https://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/);
3. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
4. za pomocą profilu zaufanego e-PUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie: http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/
Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz inne niezbędne dokumenty z nim związane dostępne są na stronie Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/nabor_wnioskow_o_udzielenie_dotacji_w_2018_r_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie_lub_roboty.html?cHash=618a7c2493
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej:
• Kamila Kowalikowska-Stefens, kierownik Wydziału, tel. (22) 59-79-244 email: kamila.kowalikowska@mazovia.pl
• Anna Skrzypek, tel. (22) 59-79-230 ,email: anna.skrzypek@mazovia.pl
• Mariusz Mróz, tel. (22)59-79-530, email: Mariusz.mroz@mazovia.pl
W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt z p. Magdalena Pawłowska tel. (024)264-38-08, e-mail: magdalena.pawlowska@diecezjaplocka.pl, u. Tumska 3, Kuria Diecezjalna Płocka.
Płock, dnia 5 lutego 2018 r.

Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

KOMUNIKATY DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO
DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

1. Przekazuję do wiadomości zainteresowanych Księży Dziekanów, Proboszczów i Neoprezbiterów, program spotkań formacyjnych neoprezbiterów.
24 - 25 kwietnia – spotkanie formacyjne – Posługa kaznodziejska (ks. Zbigniew Paweł Maciejewski)
22 - 23 maja – spotkanie formacyjne – Posługa spowiednika (ks. Andrzej Pieńdyk).
25 - 27 czerwca Rekolekcje kapłańskie
Ramowy program spotkań:
Wtorek
18.30 – zjazd, kolacja
19.30 – ewent. spotkanie
20.00 – nabożeństwo wieczorne. Adoracja Najświętszego Sakramentu
21.00 – Błogosławieństwo
Środa
7.30 – Eucharystia połączona z Jutrznią
8.30 – śniadanie
9.00 – 10.30 – cykl wykładowo-ćwiczeniowy
10.30 – przerwa
11.00 – 12.30 – cykl wykładowo-ćwiczeniowy
12.30 – Obiad

Uwagi:
(1) Spotkania odbywać się będą w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno- Wychowawczym „Studnia”, Płock, ul. Górna 1A
(2) Serdeczna prośba do Księży Proboszczów o niewyznaczanie Neoprezbiterom zajęć parafialnych w podanych terminach.

2. Informuję Czcigodnych Księży Wikariuszy, odbywających studia licencjackie w Punkcie Konsultacyjnym w Płocku, o obowiązkowych spotkaniach formacyjnych, które będą miały miejsce w kaplicy Dobrego Pasterza Wyższego Seminarium Duchownego. Termin spotkań - 21 lutego i 25 kwietnia br. od godz. 9.30 do ok. godz. 10.20.

3. Spotkanie formacyjne Księży Wikariuszy, którzy ukończyli czwarty rok posługi duszpasterskiej odbędzie się w sobotę, 28 kwietnia br. w domu rekolekcyjnym „STUDNIA”. Spotkanie rozpoczniemy o godz. 10.00, a zakończymy ok. godz. 13.15. Bliższe informacje w późniejszy terminie. Proszę o zarezerwowanie tego terminu w swoich kalendarzach.
Płock, dnia 5 lutego 2018 r.

Ks. Roman Mosakowski
Delegat Biskupa Płockiego
ds. stałej formacji duchowieństwa

KOMUNIKAT CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ

Jak co roku Caritas Diecezji Płockiej organizuje rekolekcje dla Członków Parafialnych Zespołów Caritas i Parafialnych Zespołów Charytatywnych. Rozważania tegorocznych rekolekcji dotyczyć będą treści związanych z ogłoszonym przez Episkopat Polski Rokiem św. Stanisława Kostki.
Odbędą się one w Ośrodku Charytatywno – Szkoleniowym Caritas w Popowie n/Bugiem, w dniach 26-28.02.2018 r. Bardzo proszę Księży Proboszczów o przekazanie informacji zainteresowanym osobom.
Dodatkowe informacje i zapisy w sekretariacie Caritas w Płocku, ul. Sienkiewicza 34, tel. (24) 267-82-40.
Płock, dnia 6 lutego 2018 r.

Ks. Szczepan Bugaj
Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej

PERSONALIA

Nominacje

1. Ks. Biskup Mirosław Milewski, prepozyt Kapituły Katedralnej Płockiej, z dniem 6 lutego 2018 r., mianowany członkiem Rady Naukowej ds. Kaplicy Królewskiej Bazyliki Katedralnej Płockiej.
2. Ks. kan. mgr Robert Banasiak, wiceekonom diecezji płockiej, z dniem 1 lutego 2018 r., mianowany p.o. ekonoma Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.
3. Ks. kan. mgr Zbigniew Morawski, dotychczasowy ekonom Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 1 lutego 2018 r., mianowany prefektem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Płocku oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej im. bł. abp. Antoniego Juliana nowowiejskiego i bł. bp. Leona Wetmańskiego w Płocku.
4. Ks. mgr Piotr Muzyczyszyn, z dniem 1 lutego 2018 r., mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku.
5. Ks. mgr Piotr Radwański, wikariusz parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, z dniem
1 lutego 2018 r., mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy.

Inne

Ks. ppor. mgr Paweł Antkiewicz, dotychczasowy wikariusz Parafii Wojskowej pw.
św. Floriana w Świętoszowie i kapelan Garnizonu Bolesławiec, decyzją Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka, z dniem 21 stycznia 2018 r., mianowany kapelanem Polskiego Kontyngentu Wojskowego EU SOPHIA.

Zwolnienia

Ks. kan. mgr Zbigniew Morawski, ekonom Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 31 stycznia 2018 r., zwolniony z pełnionej funkcji.

Płock, dnia 7 lutego 2018 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 7 lutego 2018 r.
Nr 262/2018

 

 

 

 

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x