OKÓLNIK
Okólnik 40/2018
19.12.2018
Spis treści:

Okólnik 40

ŻYCZENIA BISKUPA PŁOCKIEGO NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

„Gdy umilkł, komnatę blask nowy oświeca –
W zdumieniu, w radości duch tonie;
Bo przed nim Najświętsza stanęła Dziewica,
Maryja z Dzieciątkiem na łonie”
(Grzegorz z Sambora – Życie Świętego Stanisława Kostki)

Umiłowani Diecezjanie!

W kończącym się Roku św. Stanisława Kostki, z sercem pełnym wdzięczności za dar Wcielenia, stajemy przed betlejemską stajenką, by oddać pokłon umiłowanemu Synowi Bożemu.

Niech w spotkaniu z Nowonarodzonym, nasze serca wypełnia dar Bożej miłości, czyniąc nas na wzór św. Młodzieniaszka z Rostkowa, świadkami dobroci i świętości Boga. Podejmujmy z gorliwością nasze chrześcijańskie powołanie, otwierając się ciągle na moc Ducha Świętego, który nas nieustannie prowadzi.

Życzę Wam wszystkim, radosnych i pełnych pokoju świąt Bożego Narodzenia. Niech Jezus przynoszący zbawienie błogosławi każdemu z osobna, naszym rodzinom i wspólnotom!

Z darem modlitwy i pasterskim błogosławieństwem –
Płock, Narodzenie Pańskie A. D. 2018

Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Życzenia Biskupa Płockiego należy odczytać wiernym w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia 25 grudnia br., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.
Płock, dnia 17 grudnia 2018 r.

†Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

SŁOWO ZACHĘTY BISKUPA PIOTRA LIBERY
PRZED UROCZYSTOŚCIĄ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
I ORSZAKIEM TRZECH KRÓLI

1. Dla Dekanatów Płockiego Wschodniego i Płockiego Zachodniego:

Kochani Bracia i Siostry!
W najbliższą niedzielę, 6 stycznia, będziemy obchodzili uroczystość Objawienia Pańskiego. Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców Płocka do włączenia się w VIII Orszak Trzech Króli, który tego dnia przejdzie ulicami naszego miasta. Rozpoczniemy go o godz. 11.00 na Starym Rynku w Płocku, gdzie na naszych oczach rośnie piękne Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, skąd ulicami: Bielską i Jachowicza przejdziemy do kościoła na Stanisławówce, gdzie parafię erygował w 1930 r. bł. Abp Antoni Julian Nowowiejski. Chcemy w ten sposób przypomnieć i uczcić postać naszego błogosławionego Arcybiskupa Męczennika, beatyfikowanego wraz z bp. Leonem Wetmańskim 20 lat temu, w 1999 r., w Warszawie, przez św. Jana Pawła II.
Drodzy Moi! Zapraszam Was wszystkich do licznego udziału w tych pięknych, rodzinnych jasełkach po ulicach Płocka! Liczę na obecność kapłanów miasta Płocka w Orszaku i w koncelebrowanej Mszy św. Proszę o przybycie kleryków, osoby konsekrowane i siostry zakonne. Uśmiech na Waszych twarzach będzie wyrazem radości ze spotkania z naszym jedynym Królem. Nasze świętowanie z kolędami na ustach będzie także okazją do upamiętnienia pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski w 1979 r., w myśl tegorocznego hasła: „Duch Święty odnowi oblicze ziemi”.
Na czas przygotowań do Orszaku jego Organizatorom i Wam wszystkim z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Płock, dnia 25 grudnia 2018 r.
W uroczystość Narodzenia Pańskiego

Wasz Biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Słowo Biskupa Piotra proszę odczytać wiernym w niedzielę,
30 grudnia 2018 r., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.
Płock, dnia 25 grudnia 2018 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

2. Dla pozostałych dekanatów Diecezji Płockiej:

Kochani Bracia i Siostry!
W najbliższą niedzielę, 6 stycznia, będziemy obchodzili uroczystość Objawienia Pańskiego. W wielu miastach i miejscowościach naszej diecezji odbędą się piękne, rodzinne Orszaki Trzech Króli.
Zapraszam Was wszystkich do licznego udziału w tych jasełkach po ulicach mazowieckich miast i wsi! Niech barwne Orszaki zgromadzą całe rodziny, młodzież, kapłanów, siostry zakonne, a uśmiech na twarzach niech będzie wyrazem radości ze spotkania z naszym jedynym Królem. Nasze świętowanie z kolędami na ustach będzie okazją do upamiętnienia pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski w 1979 r., w myśl tegorocznego hasła: „Duch Święty odnowi oblicze ziemi”.
Na czas przygotowań do Orszaku jego Organizatorom i Wam wszystkim z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Płock, dnia 25 grudnia 2018 r.
W uroczystość Narodzenia Pańskiego

Wasz Biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Słowo Biskupa Piotra należy odczytać wiernym w niedzielę,
30 grudnia 2018 r., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.

Płock, dnia 25 grudnia 2018 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

 


DEKRET OGÓLNY
o wydzieleniu Oddziału Archiwum tajnego Kurii Diecezjalnej w Płocku
w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku

Stworzenie człowieka na „obraz i podobieństwo” Boga przynosi przekonanie
o nienaruszalności godności każdej osoby. Godność ta jest przymiotem ludzkiej natury rozumniej i wolnej, a jej uznanie wymaga realizacji prawa do prywatności, prawa do odpowiedniej ochrony dobrego imienia i własnej intymności (zob. kan. 220 KPK) oraz prawa do ochrony danych osobowych.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę:
- kann. 489-490 KPK,
- List okólny do Najprzewielebniejszych Biskupów Diecezjalnych i innych Ordynariuszy posiadających uprawnienia kanoniczne do dopuszczania do święceń duchownych dotyczący badania predyspozycji kandydatów do święceń Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 10 listopada 1997 r.,
- art. 11 ust. 4 oraz art. 26 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2018 r.,
pragnąc uszczegółowić i ująć w akt normatywny zasady obowiązujące już wcześniej
w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku chroniące prawo do prywatności
i prawo dobrego imienia osób biorących udział w formacji seminaryjnej

postanawiam

Art. 1
W Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku obok istniejącej już dotychczas części Archiwum zwyczajnego zostaje wydzielony Oddział Archiwum tajnego Kurii Diecezjalnej w Płocku.

Art. 2
Dokumenty dotyczące każdego kandydata do Seminarium i każdego byłego kandydata, który nie został przyjęty do Seminarium (zob. kan. 241 KPK), a także każdego kleryka i byłego kleryka, który nie otrzymał święceń, związane z ochroną prywatności
i dobrego imienia osób biorących udział w ich formacji, zostają umieszczone w Oddziale Archiwum tajnego Kurii Diecezjalnej w Płocku w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.


Art. 3
Dokumenty dotyczące każdego kandydata do Seminarium i każdego byłego kandydata, który nie został przyjęty do Seminarium, a także każdego kleryka i byłego kleryka, który nie otrzymał święceń, zostają podzielone na teczkę tajnoarchiwalną, umieszczoną w Oddziale Archiwum tajnego Kurii Diecezjalnej w Płocku w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku oraz teczkę bieżącą.

Art. 4
W teczce tajnoarchiwalnej umieszcza się przede wszystkim: opinie Rektora Seminarium, opinie proboszcza miejsca zamieszkania, opinie proboszcza, u którego kleryk odbywał praktyki duszpasterskie, opinie psychologiczne, opinie innych osób przed dopuszczeniem do posług i święceń, opinie lekarskie (zob. kann. 1029, 1041-1042 i 1051 KPK), protokoły z sesji: profesorskich, ogólnych i wychowawczych oraz inne dokumenty, o których umieszczeniu w teczce tajnoarchiwalnej zadecyduje urzędujący Rektor Seminarium.

Art. 5
W teczce bieżącej umieszcza się pozostałe dokumenty, a w szczególności: podanie kandydata i byłego kandydata o przyjęcie do Seminarium, podania kleryków i byłych kleryków o przyjęcie posług i święceń, oświadczenia o dobrowolności przyjęcia święceń (zob. kann. 1036 i 1050 KPK), wyznanie wiary (zob. kan. 833 KPK) oraz inne dokumenty,
o których umieszczeniu w teczce bieżącej zadecyduje urzędujący Rektor Seminarium.

Art. 6
Dokumenty z teczki bieżącej kleryka po przyjęciu przez niego święceń prezbiteratu zostaną przekazane w całości Biskupowi diecezjalnemu, który umieszcza je w odpowiednim Archiwum Kurii Diecezjalnej w Płocku.
Dokumenty z teczki tajnoarchiwalnej kleryka po przyjęciu przez niego święceń prezbiteratu pozostają w Oddziale Archiwum tajnego Kurii Diecezjalnej w Płocku w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.

Art. 7
Dokumenty byłych kandydatów do Seminarium oraz kleryków, którzy opuścili Seminarium bez otrzymania święceń, pozostają w Oddziale Archiwum tajnego Kurii Diecezjalnej w Płocku w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku podzielone na teczkę tajnoarchiwalną oraz teczkę bieżącą.

Art. 8
Dostęp do Oddziału Archiwum tajnego Kurii Diecezjalnej w Płocku w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku ma Biskup Ordynariusz Diecezji Płockiej zgodnie
z kan. 490 KPK.

Art. 9
Dekret wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w „Miesięczniku Pasterskim Płockim” oraz „Okólniku”.
Płock, dnia 14 grudnia 2018 r.
Nr 2949/2018

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz


KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. RODZIN

1. Vademecum
Dnia 15 października br. Biskup Płocki Piotr Libera podpisał i opublikował „Vademecum duszpasterstwa osób żyjących w związkach nieregularnych w Diecezji Płockiej”. Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Płockiego, dokument został wydany w formie kieszonkowej broszury i rozdzielony według następujących zasad:
• 1 egzemplarz dla każdej parafii;
• po 1 egzemplarzu dla wszystkich księży, mieszkających na terenie parafii, według Rocznika Diecezji Płockiej 2018/2019.
Dziękuję Księżom Dziekanom za pomoc w dystrybucji Vademecum oraz
w zebraniu należności za nie, zgodnie z przekazanym rozdzielnikiem.
Jeśli ktoś z księży czy wiernych byłby zainteresowany jeszcze Vademecum, jest ono do nabycia w Wydziale ds. Rodzin Kurii Płockiej, po 5 zł za egzemplarz. Proszę także o dotarcie z informacją o tym dokumencie do zainteresowanych wiernych, np. podczas wizyty duszpasterskiej.

2. Dzień skupienia związków nieregularnych
Dnia 10 listopada br. w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się I diecezjalny dzień skupienia dla związków nieregularnych, z udziałem bpa Mirosława Milewskiego. Dziękuję za zaangażowanie ks. kan. Andrzejowi Redmerowi, diecezjalnemu duszpasterzowi tych związków oraz pozostałym sześciu duszpasterzom rejonowym. Zachęcam do zapoznania wiernych podczas wizyty duszpasterskiej z ofertą, jaką mamy w diecezji płockiej dla związków nieregularnych, zwłaszcza z terminami rejonowych spotkań w siedmiu miejscach diecezji. Szczegóły na stronie: www.plockierodziny.pl.

3. Orszak Trzech Króli
Już tylko kilkanaście dni pozostało do uroczystości Objawienia Pańskiego. Zachęcam do organizowania tego dnia barwnych i wesołych orszaków w naszych parafiach w uroczystość Objawienia Pańskiego. W Płocku przejdzie po raz ósmy, od Starego Miasta do parafii św. Stanisława Kostki.

4. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
Dni: 8 grudnia i 25 marca to zwyczajowe terminy przeprowadzania w parafiach Duchowej Adopcji Dziecka poczętego. Wydział ds. Rodzin dysponuje materiałami na ten temat. Specjalne zeszyty dotrą do każdej parafii w marcu 2019 r.

5. III Diecezjalny Dzień Babci i Dziadka
Odbędzie się tym razem dnia 20 stycznia 2019 r. (niedziela) w parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku. Mszy św. o godz. 11.30 będzie przewodniczył bp Mirosław Milewski. Zapraszam do udziału!
Płock, dnia 19 grudnia 2018 r.

Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

LIST REKTORA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO
NA ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA PIERWSZEGO MĘCZENNIKA

Drodzy Siostry i Bracia!
Przeżywamy dzisiaj drugi dzień Oktawy Bożego Narodzenia. W kalendarzu liturgicznym Kościoła jest wiele wspaniałych świąt. Jednak atmosfera żadnego z nich nie dorównuje atmosferze ciepła i pokoju Bożego Narodzenia. Nie zakłóca jej w niczym także dzisiejsze święto pierwszego męczennika – św. diakona Szczepana. Szczepan wiedział, że odkąd na świat przyszedł Jezus, to w życiu i śmierci wszyscy należymy do Niego. Dlatego uczy nas, że przeżyć naprawdę Boże Narodzenie, to w radości i smutku, w życiu i śmierci przyjąć Nowonarodzonego Emanuela, Boga-z-nami. Jaki to więc piękny zwyczaj, gdy przyjmując Jezusa Chrystusa w Komunii Świętej, powtarzamy w ciszy serca za św. Tomaszem Apostołem: „Pan mój i Bóg mój!” Jak to dobrze, gdy zamykamy dzień słowami św. Szczepana: „Panie Jezu, przyjmij ducha mego!” Jak wielkoduszna jest nasza modlitwa, gdy potrafimy modlić się za prześladowców słowami dzisiejszego patrona: „Panie, nie poczytuj im tego grzechu!”

W zbliżającym się 2019 roku będziemy obchodzić w naszej Diecezji 20. rocznicę beatyfikacji Bł. Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Bł. Biskupa Leona Wetmańskiego. Tak, Diecezja Płocka jako jedyna w Polsce dała w XX wieku Bogu i Ojczyźnie dwóch swoich Pasterzy Męczenników, a wraz z nimi ponad stu kapłanów-męczenników brunatnego - niemieckiego i czerwonego - sowieckiego totalitaryzmu, absolwentów naszego Wyższego Seminarium Duchownego. W swoim ostatnim Liście Pasterskim Bł. Arcybiskup Antoni Julian pisał: „Kto chce rychlej ujrzeć jutrzenkę lepszych czasów, niechaj postawi sobie pytanie: co mam uczynić, abym ja i moi bliscy żyli naprawdę po Bożemu?” I odpowiadał: „Mamy tak Go poznać, abyśmy mogli powiedzieć za św. Szczepanem, pierwszym męczennikiem, który wołał wobec wszystkich, gdy go kamienowano: <Widzę niebiosa otwarte i Syna Bożego, stojącego po prawicy Ojca>. Poznajmy naukę prawdziwą chrześcijańską naszego Zbawiciela. Wszyscy kapłani niechaj z ambon głoszą wykład Świętej Ewangelii Wierni niechaj pilnie słuchają, domownikom swoim i wszystkim dalszym i bliższym powtarzają. Tam w Ewangelii znajdą Chrystusa i Jego naukę”.

Męczennicy, zachęcając do poznawania Ewangelii, zapraszają także do wejścia w samo jej serce - uczą nas miłosierdzia i przebaczenia! 8 grudnia tego roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w Oranie, w Algierii, zostało beatyfikowanych zamordowanych tam przed niespełna trzydziestu laty 19 męczenników. Są wśród nich: Bł. Biskup Oranu Pierre Claverie [czyt.: Pier Klaweri] oraz ojcowie trapiści z klasztoru w Tibhirine [czyt.: Tibrin]. Kilka lat wcześniej ich opat, Bł. Ojciec Christian de Chergé [czyt.: Krystian de Szerże], napisał testament, w którym czytamy: „Jeśli zdarzy się pewnego dnia - a może to stać się nawet dzisiaj - że padnę ofiarą terroru, pragnę, aby moja wspólnota, mój Kościół, moja rodzina pamiętały, że ODDAJĘ życie Bogu i temu krajowi. Módlcie się za mnie niegodnego tej wielkiej ofiary. Umiejcie złączyć moją śmierć z tyloma innymi, które także dokonały się w przemocy, a pozostały anonimowe i nie wyrwały świata z obojętności. Gdy nadejdzie ta chwila, chciałbym mieć promień świadomości, aby przebaczyć z całego serca temu, kto śmierć mi zada. Składam dzięki Bogu. W to dziękczynienie włączam Was wszystkich, dawni i obecni przyjaciele. Włączam w nie także Ciebie, przyjacielu ostatniej chwili, który nie będziesz wiedział, co czynisz. I niech nam obu, dobrym łotrom, będzie dane znaleźć się w raju, jeśli tak spodoba się Bogu, Ojcu nas obu”. Oto chrześcijańska lekcja przebaczenia, udzielona na wzór św. Szczepana!
Męczennicy wzywają nas również do solidarności. Gdy piszę te słowa, kolejny raz staje mi przed oczyma Pakistanka Asia Bibi [czyt.: Azja Bibi], najpierw zamknięta w więzieniu za rzekome bluźnierstwo i skazana na śmierć, potem ułaskawiona i znowu – po protestach islamistów – zamknięta nie wiadomo gdzie! A co ona takiego zrobiła? Oto kilka lat temu ośmieliła się napić wody z publicznej studni, co jej muzułmańskie sąsiadki uznały to za zanieczyszczenie źródła. Zaczęły więc zmuszać ją do przejścia na islam. Asia Bibi odpowiedziała: „Nie zrobię tego. Wyznaję moją religię i wierzę w Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu, aby zbawić ludzkość. A cóż uczynił twój prorok Mahomet, aby zbawić ludzkość?". I właśnie za te słowa została skazana na powieszenie, a teraz żyje w niewoli. Czy jej los i los setek podobnych do niej ofiar terroru nie woła o naszą solidarność? I czy nie jest znakiem czasów to, że chrześcijaństwo jest dzisiaj najbardziej prześladowaną religią świata?

Siostry i Bracia! Ośmielam się stawiać Wam te pytania jako Rektor Seminarium, z którego murów wyszło, powtarzam, ponad stu kapłanów-męczenników! Pragnę też raz jeszcze serdecznie podziękować Wam za wszelką pomoc i wsparcie, jakie okazujecie naszej Uczelni, opromienionej ich męczeństwem! Wasza troska o Seminarium jest jednym z owoców przyjęcia Jezusa Chrystusa za Pana i Mistrza! Wasza modlitwa o powołania, Wasze różańce i posty w tej intencji, Bracia Kapłani, Siostry i Bracia Świeccy, owocują! Dziękujmy szczególnie Patronowi naszego Seminarium – św. Stanisławowi Kostce za to, że w kończącym się Roku 450-lecia Jego śmierci orędował u Boga za Kościołem Płockim, aby nie zabrakło w nim nowych kapłanów. Wierzę głęboko, że to On pociągnął swoją świętością kilkunastu młodych chłopaków do wstąpienia w tym roku w mury naszej Alma Mater. Nie ustawajcie, proszę, w Waszej modlitwie i ofiarności! Ja zaś ze swej strony zapewniam Was, że cała społeczność seminaryjna, księża profesorowie i alumni, pamięta w te święte dni przed betlejemskim żłóbkiem o swoich dobrodziejach.


Ks. dr Marek Jarosz
Rektor WSD w Płocku

ZARZĄDZENIE: List Rektora WSD należy odczytać wiernym w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia br., w ramach kazania, podczas wszystkich Mszy św.
Płock, dnia 18 grudnia 2018 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO REFERENTA DS. MISJI

Czcigodni Księża, serdecznie zapraszam w imieniu Księdza Biskupa Piotra Libery i Diecezjalnego Ośrodka Misyjnego na Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych,
9 stycznia 2019 r. w Płocku. Spotkanie dzieci z PDMD, które brały udział w kolędowaniu, jak również z Kół Misyjnych czy innych grup dzieci i młodzieży wspierających misje, będzie radosnym świadectwem Kościoła otwartego i wrażliwego na sprawy misji. Zapraszam również katechetów, animatorów grup misyjnych i opiekunów.

Program spotkania:
1. Do godz. 9.00 przyjazd uczestników spotkania. Spotkanie pod Katedrą. Możliwość zwiedzenia wystawy misyjnej w Muzeum Diecezjalnym. Zawiązanie spotkania w Katedrze.
2. Godz. 10.30 Msza Św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Piotra Libery w Katedrze Płockiej. Słowo Boże wygłosi ks. Radosław Zawadzki, były misjonarz w Peru. Po Mszy św. przemarsz do Kina Przedwiośnie.
3. Godz. 12.00 projekcja filmu „Królowa Śniegu. Po drugiej stronie lustra”. Po zakończonym seansie filmowym przejście wspólne do Wyższego Seminarium Duchownego.
4. Spotkanie w sali gimnastycznej Szkół Katolickich w Płocku. W programie słowo pani Anny Sobiech, sekretarza krajowego PDMD, skromny posiłek, wspólny śpiew i możliwa krótka prezentacja grup.
5. Przewidywane zakończenie spotkania i następnie wyjazd około godz. 15.30.

Uwagi:
1. Gorąco zachęcamy, aby dzieci zaprezentowały się w miarę możliwości w strojach kolędowych i z gwiazdą. Będzie to ciekawy element przeżycia tego dnia, jak również dobre świadectwo podczas wspólnego przemarszu z kina do Seminarium.
2. Prosimy księży o zgłaszanie grup najpóźniej do 04.01.2019r. Wiąże się to z ograniczoną ilością miejsc w kinie. Zgłoszenia: bogdanzalewski68@gmail.com. Decyduje kolejność zgłoszeń. Bilety do kina i posiłek w Seminarium dla kolędników i opiekunów finansuje Diecezjalny Ośrodek Misyjny jako wyraz podziękowania za kolędowanie i wsparcie misji.
3. Katecheci będą mogli otrzymać odpowiednie pismo do dyrekcji szkoły przygotowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Płocku.
Płock, dna 19 grudnia 2018 r.


Ks. Bogdan Zalewski
Diecezjalny referent ds. misji


Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 19 grudnia 2018 r.
Nr 2986/2018

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x