OKÓLNIK
Okólnik 34/2018
Spis treści:

Okólnik 34


KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. NOWEJ EWANGELIZACJI

1. Spotkanie Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
Zapraszamy członków Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich na spotkanie, które odbędzie się w dniu 29 października br., o godz. 18.00 w Kurii Diecezjalnej Płockiej (Sala Biskupów). W ramach spotkania odbędzie się szkolenie: „Aplikacja przepisów RODO i Dekretu Konferencji Episkopatu Polski z 13 marca 2018 roku w odniesieniu do Ruchów i Stowarzyszeń katolickich”, prowadzone przez ks. dr. Dariusza Rogowskiego, Diecezjalnego Inspektora Ochrony Danych. Spodziewamy się zatem stuprocentowej frekwencji.

2. Dzień skupienia dla członków ekip kerygmatycznych Diecezji Płockiej. Temat: „Droga nowego ewangelizatora”
Serdecznie zapraszamy osoby posługujące w ekipach kerygmatycznych, prowadzących rekolekcje kerygmatyczne w parafiach naszej diecezji, na dzień skupienia, który odbędzie się 10 listopada w Sali Barokowej (2 piętro) w budynku płockiej Kurii Diecezjalnej przy ul. Tumskiej 3 w Płocku.
Skupienie rozpoczynamy w bazylice katedralnej modlitwą uwielbienia o godz. 10.00, która będzie bezpośrednim przygotowaniem do Eucharystii. Następnie udamy się do Sali Barokowej, gdzie wysłuchamy konferencji i będziemy trwać na modlitwie i dzieleniu owocami posługi.
Podczas naszego spotkania będzie przerwa na herbatę, kawę i drożdżówkę (obiad nie jest planowany). Spotkanie potrwa do godziny 16.00. W razie nieobecności z ważnej przyczyny prosimy o kontakt z ks. Łukaszem Zdunkiewiczem, koordynatorem rekolekcji kerygmatycznych w Diecezji Płockiej. Pragniemy się spotkać, podzielić radościami i trudnościami z ewangelizacji oraz odkrywać coraz głębiej swoją tożsamość - tożsamość nowego ewangelizatora.
Zapisy do dnia 6 listopada przez stronę nowaewangelizacja.com.pl, zakładka zapisy na kurs:
http://nowaewangelizacja.com.pl/kursy-i-rekolekcje/terminy-kursow
Płock, dnia 16 października 2018 r.

Iwona Zielonka
Dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji

KOMUNIKATY EKONOMA DIECEZJALNEGO

I. Dotacje z Funduszu Kościelnego 2019 r.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło nabór wniosków o udzielenie dotacji z Funduszu Kościelnego na realizację zadań w 2019 r. dla kościelnych osób prawnych w planowanych terminach:
1. do 30 listopada 2018 r. ( środki do rozdysponowania do kwoty 8 mln zł);
2. do 31 marca 2019 r. ( środki do rozdysponowania - 3 mln zł).
Wnioski, które nie uzyskają dofinansowania w naborze pierwszym, przechodzą do rozpatrywania wraz z wnioskami z naboru drugiego. Dotacja może zostać udzielona na realizację następujących zadań:
1. konserwacja i remonty obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej;
2. wspomaganie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej.
Wnioski należy składać na adres:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
z dopiskiem „Fundusz Kościelny”
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku o dotację wraz z wymagalnymi załącznikami można znaleźć na stronie internetowej: https://mswia.gov.pl/pl/wyznania-i-mniejszosci/fundusz-koscielny/14324,Fundusz-Koscielny.html

II. Nabór wniosków – Ministerstwo Sportu i Turystki
Minister Sportu i Turystki ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w 2019 r. organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „ Sport dla Wszystkich” – „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży" O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się
• kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia;
• inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży a także organizowane przez:
• jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty...).
Konkurs docelowo nie jest przeznaczony dla kościelnych osób prawnych, ale warto podjąć działania przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, wykorzystując też istnienie Parafialnych Klubów Sportowych.
W ramach konkursu dofinansowywane będą następujące zadania:
• Zadanie nr 1 - zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych.
• Zadanie nr 2 - zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
• Zadanie nr 3 - zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
Środki do rozdysponowania wynoszą 28,86 mln zł. Intensywność dofinansowania: do 80 % planowanych kosztów realizacji dla zajęć prowadzonych przez Kluby sportowe i inne organizacje pozarządowe, do 50% w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wnioski wraz z załącznikami należy wypełnić elektronicznie w systemie AMODIT, następnie wydrukowany, podpisany i opieczętowany wniosek wraz z załącznikami złożyć do 2 listopada 2018 r osobiście drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
„Zajęcia sportowe dla uczniów - 2019”

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2411,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2019-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-w.html
Niebawem przedstawimy jeszcze plany dofinansowania z: Regionalnego Programu Operacyjne Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
W razie pytań proszę o kontakt z p. Magdaleną Pawłowską 24/264-38-08; email: magdalena.pawlowska@diecezjaplocka.pl; ul. Tumska 3, Kuria Diecezjalna Płocka.

III. Spotkanie szkoleniowe dla Księży Proboszczów w Sikorzu
Dnia 5 grudnia br. w Sikorzu odbędzie się obowiązkowe spotkanie szkoleniowe dla wszystkich Księży Proboszczów. Szczegółowy program szkolenia podamy do wiadomości czcigodnych Księży w najbliższym czasie.

IV. Wpłaty świadczeń osobistych i parafialnych
W związku ze zbliżającym się końcem roku kalendarzowego, bardzo proszę Czcigodnych Księży, którzy mają jakiekolwiek zaległości wobec kasy diecezjalnej o ich niezwłoczne uregulowanie. Przypominam także iż zgodnie z informacją zawartą w Okólniku nr 10/2018, 15 października minął termin wpłat na LEONIANUM.
Płock, dnia 19 października 2018 r.

Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny


PERSONALIA

Nominacje

1. Ks. mgr Dariusz Malczyk, Ceremoniarz Biskupi, z dniem 18 października 2018 r., mianowany członkiem Diecezjalnej Komisji Liturgicznej.
2. Ks. kan. dr Roman Mosakowski, Delegat Biskupa Płockiego ds. stałej formacji duchowieństwa, proboszcz parafii pw. św. Rocha w Przewodowie, z dniem 15 października 2018 r., mianowany członkiem Rady Kapłańskiej, do końca obecnej kadencji.

Płock, dnia 24 października 2018 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 24 października 2018 r.
Nr 2541/2018

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x