OKÓLNIK
Okólnik 27/2018
Spis treści:

Okólnik 27

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO
NA DOŻYNKI DIECEZJI PŁOCKIEJ I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Umiłowani Rolnicy, Siostry i Bracia!
Dożynki to najpiękniejszy obrzęd związany z rolniczą pracą. To ukoronowanie żniwnego trudu wielu ludzi, a zwłaszcza rolników. Gospodarze i gospodynie niosą do świątyń żniwne wieńce i kwiaty, warzywa i owoce, chleby i zioła w postawie dziękczynienia Stwórcy za to, że pobłogosławił ich pracy i ziemia wydała plon.
W bieżącym roku dziękczynienie za zbiory wpisuje się w dziękczynienie Kościoła Płockiego za dwa wielkie dary: dar niepodległości - w 100 rocznicę jej odzyskania przez naszą Ojczyznę i dar św. Stanisława Kostki – w 450. rocznicę narodzin dla nieba tego syna ziemi mazowieckiej. To szczególna okazja, by dziękować Bogu za chleb, ale i za rolników, którzy żywili i bronili wolności, polskości i wiary oraz nadal to czynią. Nasz święty Rodak z Rostkowa zostawił nam piękne przesłanie: „Do wyższych rzeczy jestem stworzony”. Jakże te słowa są dzisiaj aktualne, także w rolniczych rodzinach.
Gorąco zapraszam Was – Kochani – na Dożynki Diecezji Płockiej, które odbędą się w Sierpcu, w niedzielę 16 września br. na terenie Skansenu Ziemi Mazowieckiej. Połączone one będą z dożynkami Województwa Mazowieckiego. Uroczystość rozpoczniemy Mszą Świętą dziękczynną o godz. 11.00, podczas której zostaną poświęcone wieńce żniwne i chleby. Uroczystość uświetni płocki chór „Pueri et Puellae Cantores Plocenses”, który w tym roku przeżywa 20 - lecie swojego istnienia.
Wiem, że tegorocznemu wzrastaniu zboża towarzyszyła susza, a żniwom niekiedy nawet nawałnice. Serca wielu rolników przepełnia lęk o utrzymanie gospodarstw i opłacalność ich pracy. Tym bardziej nie możemy ustawać w modlitwie i szukać oparcia w Bogu. Liczę, jak zawsze, na obecność Czcigodnych Księży oraz Rolników z wieńcami dożynkowymi. Zapraszam także ludzi miast i wszystkich pracujących na rzecz rolnictwa. Polecam Was opiece Maryi Pani Równin Mazowsza i Królowej Ziemi Dobrzyńskiej.
Wraz z pozdrowieniami z Tumskiego Wzgórza w Płocku, przekazuję pasterskie błogosławieństwo.
Płock, dnia 29 sierpnia 2018 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie Biskupa Płockiego należy odczytać podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń duszpasterskich, w niedzielę 2 lub 9 września br.
Płock, dnia 30 sierpnia 2018 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

PRZESŁANIE II SYNODU MŁODYCH DIECEZJI PŁOCKIEJ

§ 1. „Będziesz słuchał głosu Pana, Boga twego, przestrzegając jego poleceń i postanowień” (Pwt 10,10). Wezwania Słowa Bożego brzmią przez wieki. W 450. rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki, w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości odpowiadamy na „głos Pana”, gromadząc się na II Synodzie Młodych Diecezji Płockiej.
Kończąc obrady pragniemy naszym biskupom, naszym kapłanom, naszym rówieśnikom i wszystkim ludziom, którzy podzielają naszą troskę o Kościół, przekazać przesłanie zawierające przemyślenia i postulaty dotyczące życia Kościoła i duszpasterstwa młodzieży.

A. Święty Kościół – sakramenty i Słowo Boże

§ 2. Ewangelizacja naszych rówieśników stanowi pierwsze i podstawowe wyzwanie. Wiara nie powinna opierać się przecież jedynie na przyzwyczajeniu czy nawet najlepszej tradycji. Powinna stanowić świadomy wybór, bo tylko wierzący z wyboru mogą dalej sami świadczyć życiem o prawdziwości swoich przekonań.
Właściwą okazję do poświęconego wierze wysiłku stanowią rekolekcje. Rekolekcje szkolne powinny odbywać się w szkołach, a w czasie rekolekcji parafialnych należy zapewnić specjalnego rekolekcjonistę pracującego z młodymi.
Prosimy o rozpowszechnianie praktyki wyjazdowych rekolekcji poprzedzających przyjęcie sakramentu Bierzmowania. Wydaje się to być najskuteczniejszym sposobem przygotowania do niego.
Pamiętamy i zachęcamy wszystkich naszych rówieśników do okazywania swojej wiary i przynależności do organizacji religijnych poprzez odważne noszenie i manifestowanie symboli religijnych i emblematów ruchów kościelnych.
Apelujemy wreszcie do właściwych instancji o stworzenie w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej specjalnej cyklicznej audycji dla młodzieży.
§ 3. Msza św. jest centrum życia chrześcijańskiego. Dla każdego chrześcijanina powinna być naturalną częścią przeżywania niedzieli. Pragniemy, by duchowości mszalnej i eucharystycznej uczyli nas rodzice, a kapłani ugruntowywali ją i poszerzali poprzez katechezy. Żyjemy otoczeni hałasem, dlatego potrzebujemy Mszy św. jako miejsca i czasu ciszy i refleksji. Chcemy, by zaczynało się to już przed Mszą św. i by w skupienie wprowadzali nas kapłani.
Msze św. dla młodych stanowią najbardziej oczywistą formę duszpasterstwa młodzieży, dlatego należy nie tylko ich nie zaniedbywać, ale starać się o jak najstaranniejsze przygotowanie i godną oprawę liturgiczną i muzyczną, w którą angażować się będą tak członkowie grup religijnych, jak i inni młodzi. Msza taka powinna być sprawowana w dogodnych godzinach, najlepiej wieczornych. Przygotowujący ją powinni unikać skrajności: bylejakości i rutyny z jednej strony, a dziwactwa i bezmyślnego schlebiania duchowi świeckości z drugiej.
Istotną część Mszy św. stanowią kazania: chcemy kazań krótkich, prostych, biblijnych, mówionych poprawną polszczyzną, związanych z określonymi tematami, przygotowanych starannie w dialogu z nami i w odpowiedzi na nasze pytania, wątpliwości i potrzeby.
§ 4. Spowiedź św. stanowi drugi, po Eucharystii, filar chrześcijańskiego życia. Wierzymy, że Spowiedź św. musi odbywać się z zaangażowaniem po obu stronach, co znaczy, że penitent powinien móc zadawać pytania, a kapłan musi być zainteresowany sytuacją penitenta i dokładać wszelkich starań, by spotkał się z Bogiem miłosiernym. Spowiedź św. powinna odbywać się przed Mszą św., a nie w jej trakcie, tak by unikać rozproszeń.
Sądzimy, że użyteczne byłoby ogłaszanie stałych dyżurów spowiedniczych (określających godziny spowiadania i osobę spowiadającego), co pomagałoby w znajdowaniu stałego spowiednika.
§ 5. Temat katechezy szkolnej powraca przy każdej dyskusji o stosunku młodych do religii. Świadomi powagi i trudności tego zagadnienia prosimy, by katecheci nie lekceważyli katechezy, starannie przygotowywali się do zajęć i solidnie je prowadzili. Swoje spotkania powinni skupiać na pracy ewangelizacyjnej. Niech wykorzystują zdobycze techniki. Prosimy o transparentność kryteriów oceniania, a zwłaszcza o nieocenianie wiary uczniów. Zamiast tego warto ocenami doceniać frekwencję na zajęciach czy pracę w grupach. Chcielibyśmy, by katecheza skupiła się na pracy z Pismem św. Apelujemy też o ścisłą współpracę szkoły i parafii – w tak niełatwych czasach trzeba ewangelizować i katechizować wszelkimi możliwymi środkami.

B. Mój Kościół – parafia

§ 6. Kościołem, który na co dzień troszczy się o naszą relację z Bogiem – a przecież także Kościołem, o który my powinniśmy troszczyć się na co dzień – są nasze wspólnoty parafialne. Chcemy, by młodzież miała w nich swoje miejsce i swój głos.
Prosimy, by parafia była zawsze środowiskiem otwartym na powstawanie nowych grup religijnych. Sądzimy, że nie brakuje młodzieży, która chciałaby się w nie angażować.
Prosimy, by w działalność rad duszpasterskich angażowano osoby młode. Życzylibyśmy też sobie większej przejrzystości finansowej w działaniu parafii, usunęłoby to atmosferę niejasności i pomogło zdobywać środki na duszpasterstwo młodzieży, które nie jest przecież źródłem korzyści materialnych lecz przestrzenią inwestowania tych środków.
Proponujemy, by parafie organizowały wydarzenia i inicjatywy o charakterze świeckim (sportowe, edukacyjne, charytatywne, itp.), poprzez które mogłyby dotrzeć do osób niezwiązanych z Kościołem. Byłby to dobry sposób na mniej sformalizowane wprowadzanie ich w życie i tradycje Kościoła.
Oczekujemy większej oferty rekolekcji wyjazdowych dla chętnych parafian, również spoza grup i wspólnot. Prosimy, by w większych parafiach powstały inicjatywy mające na celu pogłębioną edukację religijną, na wzór Akademii „ABC Chrześcijaństwa”.
Chcemy też zaproponować naszym duszpasterzom różne, bardziej szczegółowe pomysły: wolontariat młodzieży do opieki nad małymi dziećmi w czasie Mszy św.; włączanie wiernych w liturgię poprzez częstsze procesje z darami, na przykład z udziałem osób składających się na intencję mszalną; inicjatywy integrujące wspólnotę (np. dzielenie się opłatkiem przed pasterką); organizowanie szkoleń, podczas których księża będą mogli zapoznać się ze specyfiką różnych organizacji i grup parafialnych, wreszcie dekanalne spotkania młodzieży. Te ostatnie, organizowane na przykład dwa razy w roku, pomogłyby poznać się młodym, żyjącym w sąsiednich parafiach.
§ 8. Od kapłanów – nie tylko od ich pracy, ale też od ich nastawienia, ich poświęcenia, ich charakteru zależy atmosfera we wspólnocie parafialnej. Chcemy, by księża, ludzcy i serdeczni, byli bardziej dostępni dla wiernych. By budzili nasze zaufanie i ufali nam, czego objawem byłoby dzielenie się odpowiedzialnością za życie parafii. Oczekujemy też realnej i systematycznej kontroli ich pracy duszpasterskiej. Chcielibyśmy, by nasi księża nie byli materialistami. Niedopuszczalna jest hipokryzja i prowadzenie przez księży podwójnego życia. Przecież księża sami powinni szanować swoje powołanie i nie uchylać się od obowiązków swojego stanu.
Dostrzegamy problem w komunikacji pomiędzy świeckimi a duchownymi oraz pomiędzy samymi duchownymi. Zdarza się to szczególnie przy okazji zmian personalnych w parafiach, dlatego należy troszczyć się, by księża kontynuowali dzieła poprzedników.
§ 9. Grupy i wspólnoty parafialne są lub przynajmniej powinny być „solą parafialnej ziemi”. Dlatego powinny być otwarte na ludzi i udzielać się w działalności społecznej, wychowawczej i charytatywnej. W ten sposób będą mogły nie tylko świadczyć o wierze, ale też wychowywać swoich członków i wszystkich parafian do bycia dobrymi chrześcijanami i obywatelami.
Aby to osiągać wspólnoty powinny spotykać się regularnie i współpracować ze sobą. Zdajemy sobie sprawę, że wiele pozostaje w tej dziedzinie do zrobienia i wiele zależy od nas samych. Aby poprawić te sprawy proponujemy kilka wspólnych inicjatyw: ożywienie Diecezjalnego Dnia Wspólnot, zmontowanie wspólnego spotu reklamowego wspólnoty diecezji płockiej, stworzenie interaktywnej i aktualizowanej mapy wspólnot młodzieżowych.
Zdajemy sobie sprawę z wielorakich ograniczeń, postulujemy jednak, by przy każdej parafii mogła zaistnieć jakakolwiek wspólnota religijna, która byłaby pożyteczna dla wiary i pomocna w zbawieniu mieszkańców parafii. Parafia powinna się zatroszczyć o godne miejsce spotkań dla grup młodzieżowych.

C. Odpowiedzialność za życie

§ 10. Prosimy rodziców i duszpasterzy o zrozumienie dla specyfiki młodości oraz o wspieranie w realizowaniu naszych pomysłów. Duszpasterzy prosimy także, by przez kazania i współpracę pomagali naszym rodzicom w wychowywaniu nas. Presja wywierana przez środowisko i formułowane wobec nas oczekiwania są już same w sobie wystarczającym ciężarem. Chcemy naszemu życiu nadawać sens poprzez służbę bliźnim i wspólnocie. Jesteśmy gotowi do poświęceń, by to osiągnąć. Prosimy, by parafia pobudzała nas do brania odpowiedzialności za nasze życie, zwłaszcza życie duchowe, przez budzenie wrażliwości i świadomości wagi przyjmowania sakramentów św., które straciły wartość dla wielu naszych rówieśników.
§ 11. Poważnym problemem odzierającym z godności dziecka Bożego jest pornografia, obecna powszechnie w mediach. Uprzedmiotowienie człowieka powoduje konieczność bardziej zaangażowanej obrony wartości życia ludzkiego. Potrzebujmy szczególnie wiedzy biologicznej i medycznej w zakresie planowania rodziny. Dostosowana do możliwości odbiorców nauka o tych sprawach powinna zaczynać się w klasach VII. Należy rozpowszechniać materiały dotyczące tych tematów i przynoszące rzetelne świadectwa. Prosimy też o zmianę formuły kursów przedmałżeńskich realizowanych w klasach maturalnych oraz w ramach przygotowania bezpośredniego do małżeństwa. W diecezjalnym duszpasterstwie młodzieży powinna istnieć funkcja referenta do spraw prolife, należy promować Marsze dla Życia i Rodziny oraz Ruch Czystych Serc. W każdej parafii powinien być obchodzony Dzień Świętości Życia. Cieszylibyśmy się, gdyby w większych miastach powstały ośrodki niosące pomoc psychologiczno-pastoralną na wzór płockiej „Metanoi”. Młodzież powinna włączać się w działania prolife, zdobywać rzetelną wiedzę, by głosić konferencje i dyskutować.
§ 12. Internet stał się nieodłączną częścią naszego życia. Sięgamy do niego, nie tylko gdy potrzebujemy informacji, ale też by odpocząć i zaspokajać nasze potrzeby, również potrzebę spotkania z drugim.
W związku z tym spróbujmy bardziej wykorzystywać świat wirtualny, by umożliwić młodym spotkanie z Chrystusem. Służyć temu mogą lepiej administrowane i regularnie aktualizowane strony parafii i organizacji religijnych. Większą odpowiedzialność na tym polu powinna przejąć młodzież. Proponujemy też by w internecie pojawiały się wartościowe kazania, konferencje i rekolekcje. Niech pojawiają się strony umożliwiające zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi („Questions and answers”) oraz umieszczanie próśb o modlitwę.
Siebie nawzajem zachęcamy do większej odpowiedzialności i samokontroli w korzystaniu z internetu.
§ 13. Młodość to czas poszukiwania autorytetów. Chrystus często bywa dzisiaj niewłaściwie rozumiany jako ten, który stawia wymagania przekraczające możliwości młodego człowieka, dlatego zachodzi nagląca potrzeba jeszcze wyraźniejszego świadectwa osób, które w pójściu za nim odnalazły radość i sens. Okazją do dawania świadectwa mogą być organizowane przez różne wspólnoty wydarzenia takie jak „Festiwal młodych”. Chcielibyśmy normalność wiary ukazać jako coś atrakcyjnego i pokazać, że Bóg przychodzi do nas w każdej sytuacji.
§ 14. Synod, który tworzymy, ma przedstawić aktualne, realne, skuteczne i adekwatne porady, jak docierać z orędziem Ewangelii do nas i naszych rówieśników. To trudne zadanie wymaga ciągłego namysłu i powtarzanej od nowa dla każdego pokolenia refleksji.
Rozumiemy oczywiście, że nie wszystkie postulaty będzie można spełnić natychmiast, a spełnienie wielu może napotkać duże, czasem nieprzezwyciężalne trudności, wierzymy jednak, że głos naszego pokolenia może być drogowskazem dla naszych Biskupów i naszych kapłanów. Może też być pomocą w przygotowaniu do zbliżającego się Synodu Biskupów poświęconego młodzieży.
Wstawiennictwu św. Stanisława Kostki, naszego świętego patrona i rówieśnika, polecamy naszą diecezję, naszych pasterzy i siebie samych:
„Obudź w swych braciach pragnienie
zwycięskiej walki o dobro –
czystego serca żołnierze
niech oglądają Chrystusa!
Bądź przyjacielem dla młodych
i wskaż im wartość ofiary:
wolność prawdziwą osiągną
miłując Boga i ludzi.”

Płock, 1 września 2018 rok

Mazowiecka młodzież, zgromadzona na II Synodzie Młodych

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. 18. Diecezjalny Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu
W piątek 14 września 2018 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kilińskiego 1 w Przasnyszu rozpocznie się 18. Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki. Jest turniejem otwartym (open) dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy wpłacają 5 zł wpisowego. Tempo gry: 30 min na każdego zawodnika. System rozgrywek: szwajcarski kontrolowany na dystansie siedmiu rund. Nagrody rzeczowe za pierwszych sześć miejsc. Pozostali uczestnicy otrzymują upominki. Organizatorzy zapewniają obiad. Zakończenie memoriału ok. godz. 17.00. Zgłoszenia uczestników przyjmuje Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej (tel.: /24/ 262 85 99) z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz nazwy reprezentowanego klubu, szkoły lub parafii.

2. 36. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa
Tegoroczna 36. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa odbędzie się w sobotę 15 września 2018 r. pod hasłem „KOSTKA znaczy WIĘCEJ”. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wraz z opiekunami do udziału w pielgrzymce. Podobnie jak w latach ubiegłych pielgrzymka przebiegać będzie w dwóch grupach (dzieci i młodzież).W tym roku stworzonych jest 20 grup dziecięcych (uczniowie klas 1-6 szkół podstawowych). Przewodnikami grup są dekanalni duszpasterze służby liturgicznej. Koszty związane z uczestnictwem w pielgrzymce to 3 zł od osoby. Szczegóły na stronie www.

3. Wrześniowe KNC poświęcone św. Stanisławowi Kostce
Wrześniowy numer „Króluj nam Chryste” w całości poświęcony jest osobie św. Stanisława Kostki. Dlatego też wyjątkowo (wyłącznie w tym miesiącu) do każdej parafii dotrze o 8 numerów więcej tego miesięcznika skierowanego do służby liturgicznej.

4. Dożynki Diecezji Płockiej i Województwa Mazowieckiego w Sierpcu
Dożynki Diecezji Płockiej odbędą się 16 września 2018 r. w Sierpcu na terenie Skansenu. Połączone będą z Dożynkami Województwa Mazowieckiego i Powiatu Sierpeckiego. Święto dziękczynienia za zbiory rozpocznie się Mszą św. sprawowaną przez J.E. Księdza Biskupa Mirosława Milewskiego o godz. 11.00.

5. Kurs liturgiczno-pastoralny dla fotografów i kamerzystów
W dniach 1-2 października 2018 r. organizujemy Kurs pastoralny dla fotografów i kamerzystów. Kurs odbędzie się w CPP „Metanoia” przy ul. Kobylińskiego 21a w Płocku. Są to dwa spotkania w godz. 16.00-19.00. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2018 r. pod nr tel.: (24) 262 85 99 lub e-mail: duszpasterski@diecezjaplocka.pl.

6. 5. Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Smardzewa
Członków Kół Żywego Różańca oraz wszystkich czcicieli różańca świętego (w tym dzieci i młodzież) wraz ze swoimi Księżmi opiekunami zapraszamy na 5. Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca w sobotę 6 października 2018 r. do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie. W programie naszego spotkania, którego główną intencją będzie modlitwa w intencji rodzin, o którą prosił Papież Franciszek w Dublinie. Planujemy między innymi: Mszę św. koncelebrowaną pod przewodnictwem J. E. Biskupa Płockiego Piotra Libery, świadectwo red. Doroty Łosiewicz, wspólną modlitwę różańcową, śpiew i braterskie spotkanie.

7. 18. Dzień Papieski
W niedzielę 14 października br. będziemy obchodzić w Polsce 18. Dzień Papieski, który będzie przebiegał pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”. W tym dniu zbierane są do puszek ofiary przeznaczone na stypendia dla dzieci i młodzieży, których rozdziałem zajmuje się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Uprzejmie proszę, aby do zbiórki przykościelnej wykorzystać puszki i materiały dostarczone do każdej parafii w tzw. pakietach na Dzień Papieski. Zebrane datki należy przesłać bezpośrednio na konto Fundacji podane na przekazie pocztowym, zaznaczając diecezję oraz parafię, a protokół z informacją o wysokości wpłat dostarczyć do końca października 2018 r. do Koordynatora Dnia Papieskiego w Diecezji Płockiej (ks. Andrzej Janicki, ul. Tumska 3, 09-402 Płock, z dopiskiem – DZIEŃ PAPIESKI lub na adres: andrzej.janicki@dzielo.pl).

8. Badania niedzielnych praktyk religijnych
Zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, co roku prowadzone są badania niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes). W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą do Czcigodnych Księży Proboszczów o przeprowadzenie takich badań w dn. 21 października br. według instrukcji zawartej w formularzu dostarczonym do parafii. Prosimy również o odpowiedzi na dodatkowe pytania, dotyczące grup duszpasterskich oraz nieruchomych zabytków w parafii. Wypełnione formularze prosimy przesłać do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej do 16 listopada 2018 r.

9. Diecezjalna Pielgrzymka do Rzymu „Do grobu św. Stanisława Kostki” (samolotowa)
W dniach 20-23 października 2018 r. będzie miała miejsce lotnicza Diecezjalna Pielgrzymka do Rzymu „Do grobu św. Stanisława Kostki” z okazji 450 rocznicy śmierci Świętego z Rostkowa. Pod przewodnictwem Biskupa Płockiego nawiedzimy Wieczne Miasto, w którym polecimy Bogu nasz Kościół diecezjalny i naszą Ojczyznę w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości.

10. Kalendarz Rolników 2019
Nakładem Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników został wydany Kalendarz Rolników na 2019 rok. Kalendarze zostaną przekazane do każdej parafii za pośrednictwem Księży Dziekanów. Cena kalendarza w sprzedaży wynosi 25 zł. Bardzo prosimy Czcigodnych Księży o pomoc w rozprowadzeniu tej publikacji wśród wiernych w swoich wspólnotach parafialnych. Prosimy także, aby opłata do Wydziału Duszpasterskiego była dokonana za cały dekanat, najpóźniej do 14 grudnia br.

11. Podział obowiązków duszpasterskich
Prosimy Księży Dziekanów o wypełnienie formularza „Podział obowiązków duszpasterskich w dekanacie” i dostarczenia do sekretariatu Wydziału Duszpasterskiego do 30 września br.

12. Ankiety dziekańskie za 2017 rok
Prosimy Księży Dziekanów o dostarczenie brakujących Ankiet Dziekańskich za 2017 rok (ankietę wypełnia Ksiądz Proboszcz, Ksiądz Dziekan umieszcza swoje uwagi po odbytej wizytacji dziekańskiej, które należy dostarczyć do wydziału 28 września br. (ostateczny termin).

13. Wnioski do DFS o dofinasowanie
Informujemy, że do 15 października br. można składać wnioski do DFS o dofinasowanie inicjatyw duszpasterskich skierowanych wobec dzieci i młodzieży. Jest to transza zimowa i w związku z tym obejmuje ona okres ferii zimowych. Wnioski należy składać s sekretariacie Wydziału Duszpasterskiego.

Bieżące informacje znajdują się na stronach: duszpasterski.pl; facebook.com/duszpasterski; twitter.com/duszpasterski.
Płock, dnia 6 września 2018 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DNIA PAPIESKIEGO W DIECEZJI PŁOCKIEJ

W niedzielę 14 października br. będziemy obchodzić w Polsce XVIII Dzień Papieski, który będzie przebiegał pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa”. W tym dniu zbierane są do puszek ofiary przeznaczone na stypendia dla dzieci i młodzieży, których rozdziałem zajmuje się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Uprzejmie proszę, aby do zbiórki przykościelnej wykorzystać puszki i materiały dostarczone do każdej parafii w tzw. pakietach na Dzień Papieski. Zebrane pieniądze należy przesłać bezpośrednio na konto Fundacji podane na przekazie pocztowym, zaznaczając diecezję oraz parafię, a protokół z informacją o wysokości wpłat dostarczyć do końca października 2018 r. do Koordynatora Dnia Papieskiego w Diecezji Płockiej (ks. Andrzej Janicki, ul. Tumska 3, 09-402 Płock, z dopiskiem – DZIEŃ PAPIESKI lub na adres andrzej.janicki@dzielo.pl). Zachęcam jednocześnie do korzystania z pomocy duszpasterskich: www.dzielo.pl, w zakładce dzień Papieski 2018, do pobrania można znaleźć następujące materiały: katechezy szkolne, rozważania różańcowe, rozważania na Apel Jasnogórski, homilie dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Płock, dnia 30 sierpnia 2018 r.



Ks. Andrzej Janicki
Koordynator Dnia Papieskiego w Diecezji Płockiej

KOMUNIKATY DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO
DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

1. Przekazuję do wiadomości zainteresowanych Księży Dziekanów, Proboszczów i Neoprezbiterów, program spotkań formacyjnych neoprezbiterów.
18 - 19 września – spotkanie z ks. Piotrem Grzywaczewskim, kanclerzem kurii. Kursowy dzień skupienia (ks. Roman Mosakowski);
23 - 24 października – spotkanie formacyjne – Warsztaty z psychologii (ks. Marek Jarosz).
Ramowy program spotkań:
Wtorek
18.30 – zjazd, kolacja
19.30 – ewent. spotkanie
20.00 – nabożeństwo wieczorne. Adoracja Najświętszego Sakramentu
21.00 – Błogosławieństwo
Środa
7.30 – Eucharystia połączona z Jutrznią
8.30 – śniadanie
9.00 – 10.30 – cykl wykładowo – ćwiczeniowy
10.30 – przerwa
11.00 – 12.30 – cykl wykładowo – ćwiczeniowy
12.30 – Obiad
Uwagi:
(1) Spotkania odbywać się będą w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno- Wychowawczym „Studnia”, Płock, ul. Górna 1A
(2) Serdeczna prośba do Księży Proboszczów o niewyznaczanie Neoprezbiterom zajęć parafialnych w podanych terminach.
2. Informuję Czcigodnych Księży Wikariuszy, odbywających studia licencjackie w Punkcie Konsultacyjnym w Płocku, o obowiązkowych spotkaniach formacyjnych, które będą miały miejsce w kaplicy Dobrego Pasterza Wyższego Seminarium Duchownego - 12 września br. od godz. 10.00 do ok. godz. 13.00 będziemy przeżywać dzień skupienia.
Płock, dnia 3 września 2018 r.


Ks. Roman Mosakowski
Delegat Biskupa Płockiego
ds. stałej formacji duchowieństwa

 

PERSONALIA

Nominacje

1. Ks. dr Grzegorz Kaczorowski, pracownik Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, z dniem 24 września 2018 r., skierowany do parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie, w charakterze pomocy duszpasterskiej. Pozostaje nadal pracownikiem KRDP.
2. Ks. mgr Kami Kozakowski, wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku, z dniem 7 września 2018 r., mianowany diecezjalnym koordynatorem ds. formacji stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Płock, dnia 6 września 2018 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz


Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 6 września 2018 r.
Nr 2130/2018

 

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x