OKÓLNIK
Okólnik 19/2018
Spis treści:


Okólnik 19

DEKRET

Dla większego pożytku duszpasterskiego i duchowego Diecezji Płockiej oraz upamiętnienia dziedzictwa historycznego powołuję Zespół Redakcyjny Jubileuszowego Rocznika Diecezji Płockiej 2018, którego zadaniem będzie przygotowanie tej publikacji ze stanem diecezji na dzień 31 grudnia 2018 r.
W skład zespołu wchodzą:
1. bp Mirosław Milewski – przewodniczący Zespołu
2. ks. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski
3. ks. dr Piotr Grzywaczewski
4. ks. dr Wojciech Kućko – redaktor naczelny
5. ks. mgr Bartosz Leszkiewicz
6. ks. dr Tomasz Lewicki
7. ks. mgr Andrzej Milewski
8. ks. mgr Jacek Prusiński
9. ks. dr Dariusz Rogowski

W związku z pracami nad Rocznikiem Zespół przygotuje ankietę z pytaniami i przekaże ją do parafii. Zobowiązuję każdego Księdza Proboszcza do zwrotu wypełnionej ankiety do dnia 31 sierpnia br. na wskazany przez Zespół adres.
Wyrażam przekonanie, że Rocznik Diecezji Płockiej 2018 będzie dobrą pamiątką obchodzonego Roku św. Stanisława Kostki, patrona naszej diecezji w 450. rocznicę jego śmierci, 500. rocznicy nadania herbu Prześwietnej Kapitule Katedralnej, jak i 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Na czas prowadzonych prac nad publikacją udzielam pasterskiego błogosławieństwa.
Płock, dnia 29 czerwca 2018 r.
W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Nr 1600/2018

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

ZARZĄDZENIE

Mając na celu zapewnienie jak najlepszej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez diecezję płocką; działając zgodnie z przepisami „Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim” z dnia 13 marca 2018 r. (zwanym dalej Dekretem) zarządzam, co następuje:
1. W Diecezji Płockiej należy stosować zasady zawarte w „Dokumentacji ochrony danych w Diecezji Płockiej” z dnia 23 maja br. (zwanej dalej Dokumentacją), stanowiącej Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. „Diecezja Płocka”, w rozumieniu niniejszego Zarządzenia i Dokumentacji, jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w:
• Kurii Diecezjalnej w Płocku (w skład której wchodzą: Kancelaria Kurii, Wydział Ekonomiczny, Wydział Duszpasterski, Wydział ds. Rodzin, Wydział Katechetyczny, Wydział ds. Nowej Ewangelizacji, Wydział Budownictwa i Sztuki Sakralnej),
• Sądzie Biskupim w Płocku,
• Muzeum diecezjalnym w Płocku.
3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Moderatorowi Kurii Diecezjalnej w Płocku i Inspektorowi Ochrony Danych w diecezji płockiej i jej parafiach.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 maja 2018 r.

Płock, dnia 23 maja 2018 r.
Nr 1592/2018


† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

 

DEKRET

W myśl kan. 1223 Kodeksu Prawa Kanonicznego, z dniem
25 lipca 2018 r. zezwalam na utworzenie kaplicy w Domu Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Pułtusku przy ul. Kościuszki 19.
Kaplica ta powinna zostać pobłogosławiona według obrzędu przepisanego w księgach liturgicznych. Należy ją zarezerwować tylko dla kultu Bożego i wyłączyć z wszelkiego użytku domowego (zob. kan. 1229 KPK). Ponadto wyrażam zgodę na przechowywanie i kult Najświętszego Sakramentu w kaplicy zgodnie z przepisami kann. 934 – 944 KPK oraz nadaję jej tytuł Dzieciątka Jezus.
Ufam, że to miejsce modlitwy będzie dla wszystkich źródłem łaski i błogosławieństwa.
Płock, dnia 20 czerwca 2018 r.
Nr 1459A/2018

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz


OŚWIADZENIE W SPRAWIE PROMULGACJI DEKRETU OGÓLNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DOTYCZĄCEGO SPORZĄDZANIA
I MODYFIKACJI AKTU CHRZTU W ZWIĄKU Z PRZYSPOSOBIENIEM

W związku z udzieleniem w dniu 9 kwietnia 2018 r. przez Kongregację ds. Biskupów recognitio Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 marca 2017 r., dotyczącego sporządzania i modyfikacji aktu chrztu w związku z przysposobieniem, w dniu dzisiejszym, tj. 19 czerwca 2018 r., poprzez zamieszczenie Dekretu na oficjalnej stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski (www.episkopat.pl) w zakładce AKTA KEP, następuje jego prawna promulgacja.
Dekret ogólny otrzymuje moc obowiązującą z chwilą promulgacji.
Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r.

† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP

† Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP


Dekret ogólny
Konferencji Episkopatu Polski dotyczący sporządzenia
i modyfikacji aktu chrztu w związku z przysposobieniem

Na podstawie kan. 877 § 3 i 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, Konferencja Episkopatu Polski na 375. Zebraniu Plenarnym, w dniu 14 marca 2017 r. postanowiła ustalić zasady sporządzenia i modyfikacji aktu chrztu w związku z przysposobieniem, w brzmieniu następującym:
1. Wpisów dotyczących przysposobienia dokonuje się wyłącznie na wniosek przysposabiających lub na wniosek pełnoletniej osoby przysposobionej, skierowany do ordynariusza miejsca za pośrednictwem proboszcza parafii, w której został sporządzony lub ma zostać sporządzony akt chrztu. Decyzję o dokonaniu wpisu oraz jego formie podejmuje ordynariusz miejsca i tylko on wydaje stosowne polecenie proboszczom, których sprawa dotyczy.
2. Do wniosku winny zostać dołączone dokumenty cywilne potwierdzające dane osobowe oraz fakt przysposobienia (sądowe orzeczenie przysposobienia i odpis zupełny aktu urodzenia).
3. W przypadku, gdy przysposobienie nastąpiło po chrzcie, należy dołączyć świadectwo chrztu. W wypadku trudności z przedstawieniem tego dokumentu, kuria diecezjalna winna nakazać przeprowadzenie stosownej kwerendy w oparciu o dostępne dane osoby przysposobionej, jej rodziców naturalnych i informacji na temat miejsca ich zamieszkania.
4. Jeżeli chrzest następuje po przysposobieniu, do aktu chrztu wpisuje się aktualne dane osobowe osoby, z zaznaczeniem na marginesie, że dziecko zostało przysposobione. Jeżeli jest to możliwe należy wpisać także dane rodziców biologicznych.
5. Jeżeli przysposobienie nastąpiło po chrzcie dziecka, gdy nie został sporządzony nowy akt urodzenia, należy wpisać do aktu chrztu nowe dane osobowe osoby ochrzczonej, bez zacierania danych oryginalnych, z zaznaczeniem na marginesie aktu, że dziecko zostało przysposobione.
6. Jeżeli przysposobienie nastąpiło po chrzcie dziecka, gdy został sporządzony nowy akt urodzenia, możliwe jest sporządzenie nowego aktu chrztu, do którego wpisuje się, zgodnie z brzmieniem dokumentów cywilnych: imiona i nazwiska ochrzczonego, datę i miejsce urodzenia, dane przysposabiających, datę i miejsce chrztu (lub na wniosek przysposabiających miejsce sporządzenia nowego aktu), imię i nazwisko szafarza, dane rodziców chrzestnych lub ich zastępców (substytutów) ustanowionych zgodnie z p. 8, z zaznaczeniem na marginesie aktu, że dziecko zostało przysposobione oraz podaniem miejsca i numeru dotychczasowego aktu chrztu. Jeżeli jest to możliwe, należy wpisać także dane rodziców biologicznych. Nowy akt chrztu sporządza się w parafii zamieszkania przysposabiających. Na marginesie dotychczasowego aktu chrztu, na polecenie ordynariusza miejsca, umieszcza się klauzulę zabraniającą jego ujawnienia, w brzmieniu: „Akt z racji przysposobienia nie podlega ujawnieniu” i opatrzoną datą.
7. Na marginesie modyfikowanego lub sporządzanego na nowo aktu chrztu należy podać podstawę prawną dokonywanych zmian, czyli powołać się zarówno na reskrypt z kurii diecezjalnej, jak i stosowny dokument cywilny, który powinien być archiwizowany.
8. W każdym przypadku przysposabiający mogą zwrócić się do biskupa diecezjalnego o ustanowienie zastępczych (substytutów) rodziców chrzestnych dla przysposobionego dziecka. Ich imiona i nazwiska wpisuje się do aktu chrztu. Wybór nowych chrzestnych można połączyć z odpowiednio dostosowanym obrzędem liturgicznym odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i błogosławieństwem małego dziecka przewidzianym w księdze liturgicznej Obrzędy błogosławieństw.
9. W wydawanych odpisach aktu chrztu (metrykach) osób przysposobionych ujawnia się wyłącznie nowe dane, nie czyniąc wzmianki o przysposobieniu i rodzicach biologicznych. Aby uniknąć zawarcia nieważnego małżeństwa przez osoby biologicznie spokrewnione (np. naturalne rodzeństwo), wystawiając świadectwo chrztu należy wręczyć zainteresowanemu nupturientowi odpis zawierający dane o rodzicach adopcyjnych, tak jak widnieją w księdze ochrzczonych, natomiast pełną informację o rodzicach biologicznych przesłać – zachowując sekret – przesyłką poleconą bezpośrednio do parafii, w której ma być przeprowadzane przedślubne dochodzenie kanoniczne. Duszpasterz spisujący protokół przedślubny winien z zachowaniem należnej dyskrecji sprawdzić, czy narzeczonych nie łączy naturalne pokrewieństwo. Jeśli zainteresowana osoba nie ma świadomości, że została przysposobiona, nie należy jej o tym informować. (Dekret o przygotowaniu do małżeństwa, art. 57). Utajnienie aktu oznacza, że nie wydaje się zeń odpisów, chyba że o metrykę zwróci się osoba pełnoletnia, której ów akt dotyczy.
Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r.

† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP

† Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP


KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. RODZIN

1. Inicjatywy prorodzinne – Marsz dla Życia i Rodziny
W 2018 r. Marsze odbywają się pod hasłem „Polska rodziną silna”. Nawiązujemy do 450. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki – patrona Polski, 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Dziękujemy wszystkim za organizowanie i udział w tych Marszach!

2. Spotkanie rodzin z Franciszkiem w Dublinie
„Bądźmy rodziną, mówmy o rodzinie” – pod takim hasłem w dn. 22-26 sierpnia 2018 r. w Dublinie odbędzie się Światowe Spotkanie Rodzin z Ojcem Świętym. Naszą diecezję będzie reprezentowała delegacja, w skład której wchodzi m.in. zespół „Moja Rodzina”.

3. Dęby na 100-lecie Niepodległości
Decyzją Biskupa Płockiego Wydział ds. Rodzin oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej koordynują akcję sadzenia Dębów Niepodległości. Każda z parafii naszej diecezji może otrzymać dąb z certyfikatem, który będzie pomnikiem na 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Do tej pory otrzymaliśmy zgłoszenia od 17 parafii. Ponownie zapraszamy do zainteresowania i zamawiania dębów.

4. Dzień Ojca w diecezji
Dnia 23 czerwca br. obchodzony był Dzień Ojca. Była to pierwsza sobota wakacji
i wigilia uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Na stronie www.plockierodziny.pl zostały umieszczone modlitwy do duszpasterskiego wykorzystania, wraz z zachętą do organizowania tego dnia tradycyjnych nabożeństw czerwcowych i zachowania innych zwyczajów Wigilii św. Jana.

5. Varia
Księża Dziekani otrzymali listy z prośbą o zebranie od parafii należności dla Wydziału ds. Rodzin. Dziękujemy za pomoc w tej sprawie! Ostatnio została przekazana do każdej parafii książka Nabożeństwa majowe ze św. Stanisławem Kostką, ks. W. Kućko (red.), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2018. Dziękujemy wszystkim Kapłanom i Wiernym, którzy skorzystali z tych rozważań majowych.
Płock, dnia 23 czerwca 2018 r.

Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

 

KOMUNIKAT KAPITUŁY KOLEGIACKIEJ ŚW. MICHAŁA W PŁOCKU

Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku po raz drugi ogłasza konkurs, który ma na celu wyłonienie Laureata Nagrody „Świadek wiary” w 2018 roku. W ubiegłym roku wspomnianą nagrodę otrzymała młoda Płocczanka znana z aktywności społecznej i zaangażowania w głoszenie Ewangelii, która przez kilka miesięcy posługiwała bezinteresownie w jednym z krajów misyjnych, w charakterze lekarza stomatologa.
Nagroda św. Michała Archanioła „Świadek wiary” jest przyznawana za wybitne i nowatorskie działania katolików, zwłaszcza młodych, na rzecz szerzenia Królestwa Bożego. Wspomniane wyróżnienie może dotyczyć całokształtu działalności lub określonych osiągnięć o szczególnie istotnym znaczeniu dla rozwoju kultury chrześcijańskiej. Podstawowym kryterium oceny działalności lub osiągnięć kandydatów do Nagrody są korzyści duchowe i dobro wspólne, uzyskane przez Kościół, zwłaszcza Kościół Płocki.
Nagroda przyznawana jest corocznie w dniu 29 września, przy okazji obchodu święta świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Może ją otrzymać osoba fizyczna, która należy do Ludu Bożego. Zasady i tryb przyznawania Nagrody określono w Regulaminie Nagrody „Świadek wiary”, który jest dostępny na stronie www.diecezjaplocka.pl
Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne i prawne, które posiadają zamieszkanie lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W danej edycji konkursu podmiot może zgłosić tylko jedną kandydaturę. W zgłoszeniu należy określić tożsamość, adres zamieszkania i parafię kandydata do Nagrody oraz przedstawić uzasadnienie merytoryczne wniosku. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata oraz oświadczenie, w którym wnioskodawca potwierdza prawdziwość danych zwartych we wniosku i legalność materiałów udostępnionych w związku z konkursem. Wnioski o uhonorowanie Nagrodą należy składać do 10 września 2018 r. na adres: Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku, Sekretariat Kapituły Nagrody św. Michała Archanioła „Świadek wiary”, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 09-400 Płock.
Płock, dnia 4 lipca 2018 r.


Ks. Jan Krajczyński
Przewodniczący Kapituły Nagrody


PERSONALIA

Nominacje

1. Ks. mgr Tomasz Brzeziński, w związku z nominacją na rektora Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, z dniem 1 września 2018 r., mianowany diecezjalnym referentem duszpasterstwa sanktuaryjnego.
2. Ks. mgr Michał Gaszczyński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Czernicach Borowych, w związku z funkcjonowaniem w parafii Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, z dniem 19 czerwca 2018 r., mianowany jego parafialnym asystentem kościelnym.
3. Ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 14 czerwca 2018 r., mianowany rektorem tej uczelni na kolejną 3-letnią kadencję.
4. Ks. mgr Jarosław Mokrzanowski, sekretarz Biskupa Płockiego, z dniem 23 maja 2018 r., mianowany administratorem systemu informatycznego w Kurii Diecezjalnej Płockiej, w Sądzie Biskupim i Muzeum Diecezjalnym w Płocku.
5. Ks. mgr Bartosz Szostak, sekretarz Biskupa Pomocniczego, z dniem 23 maja 2018 r., mianowany zastępcą administratora systemu informatycznego w Kurii Diecezjalnej Płockiej, w Sądzie Biskupim i Muzeum Diecezjalnym w Płocku.
6. Ks. mgr Marcin Zboiński, kapelan Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, z dniem 1 lipca 2018 r., mianowany diecezjalnym duszpasterzem Służby Zdrowia.

Zwolnienia

1. Ks. mgr Krzysztof Błaszczak, w związku z nominacją na urząd administratora parafii pw. św. Wawrzyńca w Rogotwórsku, z dniem 30 czerwca 2018 r., zwolniony z funkcji diecezjalnego duszpasterza Służby Zdrowia.
2. Ks. mgr Andrzej Pieńdyk, w związku z nominacją na urząd prorektora Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 31 sierpnia 2018 r., zwolniony z funkcji diecezjalnego referenta duszpasterstwa sanktuaryjnego.
3. Ks. mgr Marek Trymers, proboszcz parafii pw. św. Barbary w Chrostkowie, na własną prośbę, z dniem 20 czerwca 2018 r., zwolniony z funkcji kapelana Straży Pożarnych powiatu lipnowskiego.
Płock, dnia 5 lipca 2018 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz


Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 5 lipca 2018 r.
Nr 1689/2018

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x