OKÓLNIK
Okólnik 11/2018
Spis treści:

Okólnik 11

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚCI ZYGMUNTOWSKIE

Zgodnie z tradycją, w niedzielę po 2 maja obchodzimy w Płocku uroczystości ku czci świętego Zygmunta, Króla i Męczennika. Jego relikwie zostały sprowadzone do płockiej katedry w XII wieku i od tamtego czasu święty Zygmunt stał się głównym patronem naszego miasta. Jest on także patronem Kapituły Katedralnej Płockiej i parafii katedralnej.
W tym roku Uroczystości Zygmuntowskie będziemy przeżywać w płockiej bazylice katedralnej w niedzielę 6 maja. Główna Msza święta w kościele katedralnym zostanie odprawiona w tym dniu o godzinie 10.00. Natomiast w przededniu, w sobotę 5 maja o godzinie 18.00, w bazylice katedralnej będą sprawowane uroczyste Nieszpory.
Tegoroczne obchody wpisują się w jubileusz 500-lecia nadania Kapitule Katedralnej nowego herbu, 450-lecia narodzin dla nieba św. Stanisława Kostki, patrona naszej diecezji, oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tych uroczystościach kapłanów pracujących i mieszkających w naszym mieście, siostry zakonne oraz wiernych świeckich wszystkich płockich parafii.
Płock, dnia 16 kwietnia 2018 r.


† Mirosław Milewski
Prepozyt Kapituły Katedralnej Płockiej

ZARZĄDZENIE: Proszę o odczytanie zaproszenia, w niedzielę 29 kwietnia br., w ramach ogłoszeń duszpasterskich, w parafiach dekanatów płockim wschodnim i płockim zachodnim oraz w parafii św. Benedykta w Płocku-Radziwiu.

Płock, dnia 16 kwietnia 2018 r.


† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

Informacja organizacyjna dotycząca Uroczystości Zygmuntowskich

Prałaci i kanonicy gremialni wszystkich Kapituł uczestniczą we Mszy świętej w strojach chórowych; pozostali kapłani biorą udział w koncelebrze bądź zakładają strój chórowy. W Nieszporach księża infułaci, prałaci i wszyscy kanonicy (gremialni, honorowi oraz księża odznaczeni tytułem kanonika) uczestniczą w strojach chórowych.
Płock, dnia 16 kwietnia 2018 r.


Ks. Artur Janicki
Ceremoniarz Biskupi

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. RODZIN

1. Kurs dla nowych doradców życia rodzinnego
Jedną z form pomocy narzeczonym, małżonkom i rodzicom jest poradnictwo rodzinne, w którym posługują kompetentne osoby, zwane doradcami życia rodzinnego (DŻR). Dlatego Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, w trosce o małżeństwo i rodzinę, organizuje kurs dla kandydatów na nowych DŻR. Będzie się on składał z dwóch spotkań szkoleniowych oraz z rekolekcji, które odbędą się tradycyjnie w październiku br.
Spotkania szkoleniowe odbędą się w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Płońsku, według poniższego harmonogramu (z uwagi na kwestie organizacyjne, spotkania rozpoczną się 14 kwietnia, a nie jak wcześniej planowano 7 kwietnia):

14 kwietnia 2018 r. (sobota)
8.30 Msza św. (kościół parafialny);
9.00 Powitanie prowadzących i kursantów. Wprowadzenie w kurs;
9.10 Doradca życia rodzinnego w służbie życia i Kościoła – ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski (UKSW);
10.45 Przerwa;
11.00 Naturalne metody rozpoznawania płodności (1) – dr Katarzyna Olszewska (CPP METANOIA);
14.00 Przerwa obiadowa;
14.30 Naturalne metody rozpoznawania płodności (2) – dr Katarzyna Olszewska (CPP METANOIA);
16.30 Zakończenie.

21 kwietnia 2018 r. (sobota)
9.00 Powitanie (Witold Wybult, Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego)
9.05 Budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie (1) – Małgorzata i Sławomir Tomczakowie (CPP METANOIA)
10.45 Przerwa
11.00 Budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie (2) – Małgorzata i Sławomir Tomczakowie (CPP METANOIA)
14.00 Przerwa obiadowa;
14.30 Współczesne dylematy bioetyczne w pracy doradcy życia rodzinnego – ks. dr Wojciech Kućko (Dyrektor Wydziału ds. Rodzin);
16.30 Zakończenie kursu. Wręczenie dyplomów i misji kanonicznych.

Spotkanie formacyjno-rekolekcyjne odbędzie się październiku w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas Diecezji Płockiej w Popowie-Letnisku, w dn. 5-7 października br.
Kandydatów można zgłaszać do Wydziału ds. Rodzin. Przy zgłoszeniu należy podać następujące dane kandydata: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania. Ponadto ksiądz proboszcz proszony jest o przedstawienie pisemnej opinii na temat osoby kandydata. Zapraszamy do współpracy!

2. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest obchodzona w tym roku dn. 9 kwietnia. Zachęcam do przeprowadzenia tego dnia nabożeństwa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, według scenariusza, zawartego w materiałach, przekazanych do parafii („… a z nich największa jest MIŁOŚĆ”, Kraków 2018).

3. „Nabożeństwa majowe ze św. Stanisławem Kostką”
Do każdej parafii przez Księży Dziekanów, którym dziękuję za przekazanie materiałów, trafia jeden egzemplarz książki „Nabożeństwa majowe ze św. Stanisławem Kostką”. W Wydziale ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz w Płockim Instytucie Wydawniczym można nabyć ją także np. dla parafian modlących się przy figurkach i kapliczkach przydrożnych.


4. Dęby Niepodległości
Biskup Płocki przychylił się do pomysłu, przedstawionego przez Nadleśnictwa i Lasy Państwowe z terenu naszej diecezji, aby Wydział ds. Rodzin oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej koordynowały akcję sadzenia Dębów Niepodległości. Każda z parafii naszej diecezji będzie mogła otrzymać dąb z certyfikatem poświadczającym, że drzewo to będzie żywym pomnikiem na 100. rocznicę odzyskania Niepodległości. Dęby zostaną przekazane do parafii jesienią, ale już teraz musimy zorganizować całe przedsięwzięcie.

Księży Proboszczów, którzy chcieliby otrzymać taki dąb, proszę o zgłaszanie do Wydziału ds. Rodzin, na adres mailowy: wojciechkucko@wp.pl lub telefonicznie: 24 262 43 23. Zgłoszenia do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Płock, dnia 4 kwietnia 2018 r.

Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

KOMUNIKAT MODERATORA DIECEZJALNEGO DZIEŁA BIBLIJNEGO

Dnia 15 kwietnia 2018 r. będziemy przeżywać w Kościele w Polsce X Niedzielę Biblijną oraz drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Przedmiotem lektury będzie List św. Pawła Apostoła do Rzymian. W tym roku wydarzeniom tym towarzyszy hasło „Weźmijcie Pismo Święte. – Weźmijcie Ducha Świętego”. Gorąco zachęcamy Czcigodnych Księży do wykorzystania w tym dniu i w następującym po Niedzieli Biblijnej Tygodniu Biblijnym materiałów pomocniczych, jakie zostają oddane do dyspozycji Duszpasterzy każdej z parafii naszej Diecezji.
Szczególnie cenną pomocą do przeżycia Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego i Tygodnia Biblijnego są celebracje liturgiczne oraz materiały homiletyczne i katechetyczne zawarte w Biuletynie Dzieła Biblijnego. Zawierają one gotowe do wykorzystania formularze celebracji liturgicznych, scenariusze katechez oraz wzory nabożeństw okolicznościowych. Całość tekstu jest dostępna również w formie elektronicznej na załączonej płycie CD - w ten sposób do każdej celebracji czy katechezy z osobna można mieć do dyspozycji osobno przygotowany tekst, który w razie konieczności można również dostosować do potrzeb własnej Wspólnoty.
Niedziela i Tydzień Biblijny wpisują się w tym roku również w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd centralne uroczystości związane z Narodowym czytaniem Pisma Świętego będą miały miejsce w Katedrze Wawelskiej, z udziałem najwyższych władz Rzeczypospolitej. Transmisję z tych uroczystości przeprowadzi Telewizja Polska w programie 1, dnia 15 kwietnia, od godziny 10. Bardzo serdecznie prosimy o zamieszczenie informacji o tym wydarzeniu w ogłoszeniach parafialnych w niedzielę 8 kwietnia.
Płock, dnia 3 kwietnia 2018 r.

Ks. Jarosław Kwiatkowski
Moderator Diecezjalny Dzieła Biblijnego

KOMUNIKATY DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO
DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

1. Serdecznie zapraszam Czcigodnych Księży Proboszczów miasta Płocka, Księży pracujących w Centralnych Urzędach Diecezjalnych oraz Księży Emerytów na wieczór skupienia, który odbędzie się w piątek, 27 kwietnia br. w domu rekolekcyjnym „Studnia”. Nasze spotkanie rozpoczniemy Nieszporami o godz. 19:30 w kaplicy domu. Następnie wysłuchamy konferencji ojców dominikanów o. Tomasza Gaja i o. Łukasza Kubiaka. Skupienie zakończymy około godz. 21.00.

2. Zapraszam Czcigodnych Księży Wikariuszy, którzy ukończyli czwarty rok posługi duszpasterskiej na spotkanie formacyjne, które odbędzie się w sobotę, 28 kwietnia br. w domu rekolekcyjnym „Studnia”. Spotkanie rozpoczniemy o godz. 10.00, a zakończymy ok. godz. 13.15. Nasz dzień formacji poprowadzą ojcowie dominikanie: o. Tomasz Gaj i o. Łukasz Kubiak. Prosimy o punktualne przybycie na spotkanie. Koszty organizacyjne wynoszą 30 zł.

Program dnia formacji
10:00 konferencja I (sala konferencyjna);
11:00 przerwa na poczęstunek;
11:30 konferencja II;
12:30 adoracja Najświętszego Sakramentu (kaplica domu);
możliwość spowiedzi lub rozmowy duchowej;
13:15 zakończenie dnia formacji.

3. Informuję Czcigodnych Księży o letniej turze rekolekcji kapłańskich, która odbędzie się w dniach 25–27 czerwca 2018 r. w domu rekolekcyjnym „Studnia”. W ich przeżywaniu pomoże nam ks. prof. Józef Naumowicz - UKSW. Rekolekcje rozpoczniemy w poniedziałek o godz. 10.00, a zakończymy obiadem w środę o godz. 13.00. Proszę zabrać ze sobą albę i stułę. Uczestnictwo w rekolekcjach proszę zgłaszać do domu rekolekcyjnego. Kontakt: e-mail: dom@studnia-rekolekcje.pl. Tel. 24/268 07 86; kom. 603 600 862 (od poniedziałku do piątku od 08:00 do 20:00). Zapraszamy!
Płock, dnia 12 kwietnia 2018 r.

Ks. Roman Mosakowski
Delegat Biskupa Płockiego
ds. stałej formacji duchowieństwa

DZIEŃ OTWARTY W SZKOŁACH KATOLICKICH W PŁOCKU

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Szkół Katolickich w Płocku serdecznie zapraszają w najbliższą sobotę - 14 kwietnia uczniów i rodziców na Dzień Otwartych Drzwi Szkół Katolickich w Płocku, który odbędzie się w godz. 10:00-13:00 w siedzibie szkoły przy ulicy bł. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2a w Płocku.
Katolicka Szkoła Podstawowa rozpoczęła rekrutację do klasy zerowej i pierwszej, prowadzi również nabór do klas 4-8, natomiast Katolickie Liceum Ogólnokształcące ogłasza rekrutację do klas pierwszych o profilu nauk ścisłych oraz językowo-humanistycznych. Placówka ta posiada internat umożliwiający podjęcie nauki przez młodzież z terenu całej diecezji.
Szkoły Katolickie w Płocku oferują kształcenie w duchu wartości chrześcijańskich, zapewniają bogatą ofertę edukacyjną, wykwalifikowaną kadrę oraz profesjonalną opiekę wychowawczą. Szczegóły dostępne na stronie internetowej szkoły: www.stanislaum.pl (dodatkowe informacje tel.: 799 049 394 lub e-mail: kontakt@stanislaum.pl).
Płock, dnia 29 marca 2018 r.


Ks. Artur Janicki
Dyrektor Szkół Katolickich w Płocku

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie i informację Dyrektora Szkół Katolickich w Płocku należy odczytać we wszystkich parafiach diecezji płockiej, podczas wszystkich Mszy św. w Niedzielę Miłosierdzia 8 kwietnia br., w ramach ogłoszeń parafialnych.
Płock, dnia 3 kwietnia 2018 r.

†Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

ZAPROSZENIE NA XIV PARAFIADĘ DIECEZJI PŁOCKIEJ W PŁOŃSKU

XIV Parafiada Diecezji Płockiej odbędzie się 25 maja 2018 r. w Płońsku. Organizatorem Parafiady jest Parafialny Uczniowski Klub Sportowy MAKSYMILIAN. Do rywalizacji zapraszamy chłopców i dziewczęta w następujących dyscyplinach: piłka nożna, lekkoatletyka i siatkówka plażowa. Oprócz rywalizacji sportowej zapraszamy do udziału w konkursach plastycznych, muzycznych i poetyckich.
Szczegółowe informacje na temat rozgrywek w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz organizowanych konkursach znajdują się na stronie internetowej www.maksymilian.plonsk.pl. Zgłoszenia i wszelkie pytania należy kierować, zarówno poprzez pocztę elektroniczną jak telefonicznie do dnia 21.05.2018 r. parafia@maksymilian.plonsk.pl; tel. 604 259 223; tel. 23 662 33 66.
Dla zwycięzców w poszczególnych dyscyplinach sportowych i konkursach muzycznych, poetyckich i plastycznych przeznaczone będą okolicznościowe puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Trzy najlepsze reprezentacje od 8 do 14 lipca br. wezmą udział w XXX Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie.
Zachęcamy i zapraszamy do udziału w Parafiadzie ministrantów działających przy parafiach, dziewczęta ze scholi, parafialne kluby sportowe, dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i średnich. Ks. Józef Joniec, pomysłodawca i założyciel Parafiady, tragicznie zmarły w katastrofie pod Smoleńskiem, a teraz Ojcowie Pijarzy realizują tę ideę od 30 lat pod hasłem: „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”. Warunkiem udziału w Parafiadzie jest akceptacja ks. proboszcza, poprzez własnoręczny podpis lub przystawioną pieczęć. Reprezentacje mogą również wystawiać poszczególne szkoły. Proszę Czcigodnych Księży o przekazanie tych informacji do dyrekcji szkół leżących na terenie poszczególnych parafii oraz katechetom i nauczycielom.
Płock, dnia 13 kwietnia 2018 r.

Ks. Zbigniew Sajewski
Diecezjalny Duszpasterz Sportu

PERSONALIA

Nominacje kanonickie

I. Kapituła Katedralna w Płocku i Kapituła Kolegiacka w Pułtusku
1. Ks. kan. mgr lic. Marian Ofiara, proboszcz par. pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Działdowie, kustosz Sanktuarium Diecezjalnego Błogosławionych Męczenników Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Biskupa Leona Wetmańskiego w Działdowie, z dniem 29 marca 2018 r., odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Katedralnej w Płocku.
2. Ks. kan. mgr Jarosław Wacław Kulesza, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą, z dniem 8 kwietnia 2018 r., mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej.
3. Ks. kan. Tadeusz Pepłoński, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku, z dniem 29 marca 2018 r., mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Pułtusku.

II. Odznaczeni tytułem kanonika
1. Ks. mgr Jarosław Arbat, proboszcz parafii pw. św. Zygmunta w Opinogórze, Z dniem 29 marca 2018 r., odznaczony tytułem kanonika.
2. Ks. dr hab. Tomasz Białobrzeski, wiceoficjał Sądu Biskupiego Płockiego, Z dniem 29 marca 2018 r., odznaczony tytułem kanonika.
3. Ks. Tadeusz Kuśnierz, rezydent w Domu Księży Emerytów w Płocku, Z dniem 29 marca 2018 r., odznaczony tytułem kanonika.
4. Ks. Jan Romanowski, proboszcz parafii pw. św. Rocha w Przewodowie, Z dniem 29 marca 2018 r., odznaczony tytułem kanonika.
5. Ks. Krzysztof Szwejkowski, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Lipowcu Kościelnym, Z dniem 29 marca 2018 r., odznaczony tytułem kanonika.
6. Ks. Krzysztof Zakrzewski, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Sarnowie, Z dniem 29 marca 2018 r., odznaczony tytułem kanonika.

Nominacje inne

1. Ks. mgr Roman Jankowski, administrator parafii pw. św. Anny w Miszewie Murowanym, z dniem 10 kwietnia 2018 r., mianowany dekanalnym duszpasterzem rodzin w dekanacie bodzanowskim.
2. Ks. mgr Jarosław Maciej Jastrzębski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Strzygach, z dniem 22 marca 2018 r., mianowany asystentem kościelnym nowo powołanego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w tejże parafii.
3. Ks. kan. dr Andrzej Feliks Świderski, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie, z dniem 10 kwietnia 2018 r., mianowany dekanalnym duszpasterzem rodzin w dekanacie gąbińskim.
4. Ks. mgr Marek Zaborowski, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Słupnie, z dniem 16 kwietnia 2018 r., mianowany kapelanem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w gminie Słupno.
Płock, dnia 17 kwietnia 2018 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 17 kwietnia 2018 r.
Nr 921/2018

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x