OKÓLNIK
Okólnik 34/2017
Spis treści:

Okólnik 34

DEKRET
ZATWIERDZAJĄCY WYBÓR PREPOZYTA KAPITUŁY KATEDRALNEJ PŁOCKIEJ

W myśl kan. 509 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego zatwierdzam wybór Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Mirosława Milewskiego na Prepozyta Kapituły Katedralnej Płockiej.
Ufam, że Kapituła pod przewodnictwem nowego Prepozyta będzie chwalebnie spełniać swoje funkcje zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, zarządzeniami i dyrektywami Stolicy Apostolskiej, postanowieniami Konferencji Episkopatu Polski, przepisami prawa diecezjalnego (43 Synod Diecezji Płockiej) i statutami Kapituły Katedralnej Płockiej.
Życzę nowemu Prepozytowi owocnego przewodniczenia Kapitule Katedralnej Płockiej.

Płock, dnia 30 listopada 2017 r.
W święto św. Andrzeja Apostoła
Nr 3051/2017

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz


KOMUNIKAT EKONOMA DIECEZJALNEGO

I. Program „Senior+” – edycja 2018.

Przedstawiamy bardzo ciekawy i atrakcyjny program dla parafii. Środki można wykorzystać na remont i adaptację pomieszczeń parafialnych i aktywację seniorów w parafii. Uwaga – termin składania wniosków upływa z dniem 22 grudnia br.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę dziennych domów i klubów dla osób starszych. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu w 2018 r. wynosi: 80 mln zł.
Konkurs skierowany jest do samorządów oraz do podmiotów wymienionych w art.3 ust 2 i 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. m.in. kościelnych osób prawnych na podstawie umowy o partnerstwo z jednostkami samorządu terytorialnego.
W ramach programu można ubiegać się o dotację na:
Utworzenie (przebudowę lub remont) oraz wyposażenie placówki – moduł 1 (do 300 tys. zł dla Dziennych Domów „Senior+” oraz do 150 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+” ) - Intensywność dofinansowania do 80%
Zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek - moduł 2 ( kwota dotacji na utrzymanie jednego miejsca wyniesie miesięcznie do 300 zł w Dziennym Domu do 200 zł w Klubie „Senior+”) - Intensywność dofinansowania do 40 %
Podmioty ubiegające się o dotację w ramach modułu 1 nie mogą jednocześnie wnioskować o środki w ramach modułu 2. Dofinansowaniu podlegają tylko projekty realizowane wyłącznie w 2018 r. Nieprzekraczalnym terminem zakończenia zadania jest 31 grudnia 2018 r. Ponadto utrzymanie trwałości zadania poprzez zapewnienie funkcjonowania placówki wynosi co najmniej 3 lata od dnia następującego po dniu zakończenia zadania w ramach Programu.
Oferty należy składać w formie papierowej w terminie do 22 grudnia 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu) we właściwym Urzędzie Wojewódzkim lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP w tym samym terminie. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.
Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o konkursie wraz z załącznikami na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior--na-lata-2015-2020-edycja-w-2018-/
Przed upływem terminu składania ofert stosownych wyjaśnień dotyczących Programu udziela Departament Polityki Senioralnej w każdy pn., śr., pt. w godz. 9:00 – 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 47 oraz pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – od poniedziałku do piątku- w godzinach:9.00-15.00, pod nr.tel. (22) 695 71 90, (22) 695 71 82. W razie wątpliwości i pytań należy kontaktować się z panią Magdaleną Pawłowską, koordynatorem ds. projektów unijnych, tel. (24) 264-38-08, e-mail: magdalena.pawlowska@diecezjaplocka.pl.

II. Wpłaty świadczeń osobistych i parafialnych.
Podobnie jak każdego roku, ze względu na konieczność sporządzenia rocznego bilansu, uprzejmie proszę Czcigodnych Księży o uregulowanie należności osobistych i parafialnych do końca roku. Zobowiązania za grudzień 2017 r. proszę także wpłacić do końca roku.
Zbiórki przewidziane jeszcze w tym roku:
- puszka w II Niedzielę Adwentu na rzecz „Pomocy Kościołowi na Wschodzie”;
- taca ze Święta św. Szczepana Męczennika, na pokrycie kosztów adaptacji budynku WSD na potrzeby Szkół Katolickich.

III. Dla ułatwienia weryfikacji dokonanych wpłat poniżej przedstawiam zestawienie wszystkich zobowiązań parafialnych za rok 2017:

L.p. Nazwa należności
1. Dom Księży Emerytów
2. Dyspensy
3. Fundusz Budowlano-Remontowy
4. Ofiara Wielkiego Piątku 2017
5. Puszka - III niedziela września - KRDP
6. Puszka - Świątynia Opatrzności Bożej
7. Szkoły Katolickie - parafia 1 zł
8. TUW (cztery kwartały)
9. Taca - 2 luty - Zakony
10. Taca - Poniedziałek Wielkanocny
11. Taca - Świętopietrze
12. Taca - II niedziela sierpnia
13. Taca – Św. Szczepana
14. Świadczenia parafialne
15. Świadczenia na Seminarium

MISJE
16. Dzieci - kolędnicy misyjni
17. Dzieci - składki (ofiary z kół misyjnych, loterii, sprzedaż palemek itp.)
18. Materiały misyjne
19. Puszka - Ad Gentes (II Ndz. Wielkiego Postu)
20. Puszka - Ad Gentes (II Ndz. Adwentu)
21. Taca - Objawienie Pańskie
22. Taca – Niedziela Misyjna
23. Urobek misyjny
24. Św. Krzysztof - Miva Polska.

Płock, dnia 7 grudnia 2017 r.

Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

KOMUNIKAT DYREKTORA PŁOCKIEJ KSIĘGARNI DIECEZJALNEJ

W październiku br. za pośrednictwem Księży Dziekanów do wszystkich parafii zostały dostarczone kalendarze na rok 2018 ze św. Stanisławem Kostką. Dziękuję wszystkim Księżom, którzy już rozliczyli się z tych kalendarzy. Ze względu na zamknięcie roku obrachunkowego, bardzo proszę Księży Proboszczów, którzy jeszcze tego nie uczynili, aby najpóźniej do 28 grudnia br. uregulowali należność.
Wpłat można dokonywać bezpośrednio w kasie diecezjalnej lub księgarni, a także na konto diecezjalne z dopiskiem „kalendarze”.
Płock, dnia 7 grudnia 2017 r.

Ks. Robert Banasiak
Dyrektor Płockiej Księgarni Diecezjalnej

KOMUNIKAT SEKRETARZA DIECEZJALNEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Na początku października br. Rada Diecezjalnego Funduszu Społecznego wydała komunikat dotyczący wpłat 10 % od wynagrodzenia otrzymywanego z dodatkowego źródła dochodu jako katecheta, kapelan lub wykładowca. Dziękuję bardzo wszystkim Księżom, którzy uregulowali swoje zaległości oraz wyrównali i urealnili należne wpłaty.
Księża, którzy nie uczynią tego do końca br. roku otrzymają pisemną informację dotyczącą zaległości oraz niedoszacowanych wpłat na DFS.
Płock, dnia 7 grudnia 2017 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Sekretarz Rady DFS

 

PIELGRZYMKA DIECEZJALNA „SZLAKIEM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI”

Zapraszamy na diecezjalną pielgrzymkę „Szlakiem św. Stanisława Kostki”, która odbędzie się w dniach 27 czerwca - 5 lipca 2018 r. Planowana trasa: Przasnysz - Rostkowo - Płock - Wiedeń (kaplica św. Stanisława) - Tarvisio - Padwa - Rzym (kościół św. Andrzeja na Kwirynale - Asyż - Altoetting (najsłynniejsze sanktuarium maryjne w Niemczech) - Augsburg i Dillingen (miejsca pobytu św. Stanisława) - Drezno - Płock.
Pielgrzymka organizowana jest przez Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej; koordynatorem pielgrzymki jest: ks. Janusz Cegłowski, 06-500 Mława, ul. Graniczna 86, e-mail: januszceglowski@wp.pl, tel. 662-282-325. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych: www.diecezjaplocka.pl oraz www.duszpasterski.pl.
Płock, dnia 4 grudnia 2017 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego


KOMUNIKATY KANCELARII KURII

1. W dniu 13 grudnia br. mija 36. rocznica tragicznych wydarzeń Stanu Wojennego. Za sugestią ks. biskupa Artura G. Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski, z polecenia Biskupa Płockiego Piotra Libery, proszę w ramach Modlitwy Wiernych dodać jedno wezwanie – za ofiary Stanu Wojennego.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Wikariusz Biskupi ds. sakramentalnych

2. W niedzielę 10 grudnia br. (II Niedziela Adwentu), w Kościele w Polsce obchodzić będziemy XVIII Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Zbiórka w ten dzień jest realizacją uchwały Konferencji Episkopatu Polski z dnia 28 września 2008 r., zatwierdzającej Regulamin Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
W związku z tym podajemy propozycję punktu do ogłoszeń parafialnych na niedzielę, 10 grudnia br.:
„Tradycyjnie, w drugą niedzielę Adwentu, z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski jest obchodzony Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Możemy włączyć się w to ważne dzieło, składając ofiary do puszek w ramach zbiórki, która jest prowadzona dziś przed kościołami i kaplicami w całej Polsce. Nasza pomoc dotrze do ludzi żyjących w trudnych warunkach za wschodnią granicą naszego kraju, m.in. w Donbasie, na Ukrainie i na Syberii”.
3. Na prośbę ks. biskupa Artura G. Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski przekazujemy informację dotycząca ks. Piotra Glasa. Ten były członek Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, a obecnie pracujący w diecezji Portsmouth w Wielkiej Brytanii, w ostatnim czasie prowadzący w Polsce wiele sesji rekolekcyjnych, dni skupień oraz warsztatów – nie posiada formalnej zgody na pełnienie posługi egzorcysty. Ponadto, podając się za egzorcystę, dopuszcza się on praktyk, których nie wolno stosować.
Płock, dnia 7 grudnia 2017 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii


PERSONALIA

Odznaczenie

Ks. biskup dr Mirosław Milewski, Biskup Pomocniczy i Wikariusz Generalny diecezji płockiej, z dniem 3 listopada 2017 r., mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Płockiej.

Nominacje

Ks. Andrzej Misiun SAC, z dniem 1 grudnia 2017 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Benedykta w Sierpcu.

Zwolnienia

1. Ks. mgr Andrzej Mucha SAC, proboszcz parafii pw. św. Benedykta w Sierpcu, z dniem 30 listopada 2017 r., zwolniony z pełnionego urzędu.
2. Ks. mgr Mateusz Piliński, wikariusz parafii pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych, z dniem 7 listopada 2017 r., w myśl kan. 552 KKP, zwolniony ze stanowiska wikariusza i skierowany na urlop zdrowotny do Ośrodka Caritas Diecezji Płockiej w Popowie.

Płock, dnia 7 grudnia 2017 r

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz


Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 7 grudnia 2017 r.
Nr 3101/2017

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x