OKÓLNIK
Okólnik 29/2017
Spis treści:

Okólnik 29

KOMUNIKAT WYDZIAŁU DS. NOWEJ EWANGELIZACJI

Kontynuujemy diecezjalne spotkania formacyjne dla członków nowo powołanych Parafialnych Rad Duszpasterskich. Przypominam, że najbliższa konferencja Parafialnych Rad Duszpasterskich odbędzie się 21 października br., w par. pw. MB Fatimskiej w Ciechanowie.
Spotkanie jest bardzo ważne, ponieważ zostanie przedstawimy konkretny model pracy Rady i pokażemy, w jaki sposób owocnie wykorzystać osobiste dary poszczególnych jej członków w służbie parafii. Zaproszeni goście z Fundacji Pro Publico z Poznania podzielą się doświadczeniem funkcjonowania diakonijnego modelu Parafialnej Rady Duszpasterskiej, który jest fundamentem wspólnoty parafialnej.
Pielgrzymując do Pani Fatimskiej, chcemy w tym szczególnym roku modlić się za nasze parafie, abyśmy z nowym zapałem wypełniali powierzone nam zadania.
By to spotkanie mogło owocować w parafiach, prosimy czcigodnych Księży Proboszczów o wydelegowanie minimum trzech członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej z każdej parafii. Prosimy o przekazanie podczas spotkania pisemnej listy z ich nazwiskami, nazwą parafii, adresem e-mail oraz telefonem.

Program:
9.30 – Zjazd uczestników (udają się do kościoła MB Fatimskiej);
10.00 – Modlitwa i rozpoczęcie spotkania w kościele;
10.15 – Blok tematyczny z pauzą;
12.30 – Eucharystia i zakończenie.

Uwaga! Podczas spotkania nie planujemy posiłku.

Płock, dnia 20 września 2017 r.

Iwona Zielonka
Dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Zakończenie obchodów 100-lecia objawień Matki Bożej Fatimskiej w Płocku

Serdecznie zapraszamy Czcigodnych Księży, Siostry Zakonne i Wiernych świeckich, Mieszkańców Płocka, do wzięcia udziału w zakończeniu obchodów 100-lecia Objawień Fatimskich. Nasze świętowanie będzie miało miejsce w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Płocku (ul. Gierzyńskiego 29). 13 października br. o godz. 20.00 zapraszamy do udziału w uroczystej procesji fatimskiej połączonej z modlitwą różańcową. Prosimy o zabranie ze sobą lampionów. Dwa dni później, 15 października, o godz. 16.00 Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Libera odprawi uroczystą Mszę św., podczas której poświęci kościół parafialny na Międzytorzu. Niech Pani Fatimska wstawia się za nami u Jezusa, by błogosławił naszemu miastu i całej płockiej diecezji.

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej
Duszpasterze Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Płocku2. Rekolekcje formacyjne zelatorek i zelatorów Kół Żywego Różańca w Popowie

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalne Płockiej oraz diecezjalny duszpasterz Kół Żywego Różańca serdecznie zapraszają zelatorki i zelatorów Kół Żywego Różańca na 3-dniowe rekolekcje formacyjne. Odbędą się one w dniach 19-21 listopada br., w Ośrodku Caritas w Popowie.
Rekolekcje rozpoczną się w niedzielę 19 listopada br., o godz. 13.00, a zakończą się we wtorek 21 listopada br., około godz. 14.00. Koszt uczestnictwa (posiłki, noclegi, materiały formacyjne) wynosi 150.00 zł. Prosimy Księży Dziekanów o wytypowanie 4-5 zelatorów i zgłoszenie ich danych do 30 października do Diecezjalnego Duszpasterza Kół Żywego Różańca, tel. 23/662 -69-72; kom. 605-684-622; e-mail: henryk.dym@op.pl lub do Wydziału Duszpasterskiego.
Księży Proboszczów prosimy o pomoc w dotarciu zelatorów do Popowa oraz – w miarę możliwości – o ich wsparcie finansowe.
Płock, dnia 4 października 2017 r.

Ks. Henryk Dymek
Diecezjalny Duszpasterz Kół Żywego Różańca

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

KOMUNIKAT RADY DIECEZJALNEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W związku z reformą oświatową i wiążącą się w wielu przypadkach zmianą miejsca zatrudnienia, ilością godzin oraz zmianą wynagrodzenia – przypominamy wszystkim Czcigodnym Księżom – proboszczom, wikariuszom i rezydentom, pracującym w duszpasterstwie parafialnym i jednocześnie otrzymującym wynagrodzenie jako katecheci, kapelani i wykładowcy na Wyższych Uczelniach, iż zgodnie z prawem diecezjalnym, 10 % wynagrodzenia należy przeznaczyć na Diecezjalny Fundusz Społeczny.
Minimalne wynagrodzenia nauczycieli w 2017 r. wg przepisów Karty Nauczyciela wynoszą:
- dla nauczyciela stażysty - 2.294 zł;
- dla nauczyciela kontraktowego: 2.361 zł;
- dla nauczyciela mianowanego: 2.681 zł;
- dla nauczyciela dyplomowanego: 3.149 zł.
Z danych otrzymanych z Wydziału Duszpasterskiego wynika, iż nie wszyscy Księża zobowiązani do wpłat na rzecz DFS uiszczają je zgodnie z powyższymi danymi. Dlatego zwracamy się z apelem, by czynić to zgodnie ze stanem faktycznym, nie zaniżając (często w sposób rażący), wpłat. W przeciwnym wypadku Rada Funduszu, na podstawie kwestionariuszy Wydziału Katechetycznego, dokona szczegółowego przeglądu kwot, które wpływają na konto DFS. Chcielibyśmy jednak uniknąć takich sytuacji, gdyż nie jest to zamierzeniem Rady Funduszu. Proszę więc, najpóźniej do 15 listopada br., uregulować wszelkie zaległości.
Przypominamy, że zgromadzone środki przeznaczane są na wsparcie szeroko rozumianego duszpasterstwa dzieci i młodzieży.
Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy systematycznie i rzetelnie wywiązują się z zobowiązań na rzecz DFS.
Płock, dnia 2 października 2017 r.


Ks. Jarosław Kamiński Ks. prał. Janusz Mackiewicz
Sekretarz Rady DFS Przewodniczący Rady DFS

 

KOMUNIKAT EKONOMA DIECEZJALNEGO

Zachęcam Czcigodnych Księży do zapoznania się z nową ofertą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na nabór wniosków do-finansujących obiekty zabytkowe w naszych parafiach – „OCHRONA ZABYTKÓW NA ROK 2018”, komunikat przygotowała p. Magdalena Pawłowska, koordynator ds. projektów, do niej proszę zgłaszać się z wszelkimi zapytaniami lub bezpośrednio do Ministerstwa.

NABÓR WNIOSKÓW - OCHRONA ZABYTKÓW NA ROK 2018 - PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.
Termin naboru:
I nabór do 31.10.201 r – dotyczy wyłącznie prac planowanych do wykonania w roku 2018 r.
II nabór do 31 marca 2018 r – dotyczy zarówno prac planowanych do wykonania w roku 2018 jak i refundacji kosztów za prace przeprowadzone w latach 2015-2017
W przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać II nabór do programu. W przypadku pozostawienia wolnych środków lub uzyskania dodatkowych środków finansowych po zakończeniu II naboru minister może ogłosić dodatkowy nabór do programu.
Prognozowany budżet programu w trybie konkursowym to 97 500 000 zł
Minia kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 000,00 zł
Intensywność dofinansowania: Zgodnie z art. 77 i 78 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dofinansowanie może być udzielone w kwocie odpowiednio do 50%, oraz do 100% nakładów koniecznych.
Wnioskodawcy: podmioty prawa polskiego, osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań:
1) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania;
2) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych);
3) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków);
4) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków) dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych).
Do programu nie kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze środków europejskich.
Wykaz kosztów kwalifikowanych Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:
1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich
2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7–15;
17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
UWAGA – sporządzenie ekspertyz, badań, dokumentacji, programów lub projektów może stanowić koszty kwalifikowane jedynie w przypadku, gdy są one częścią prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, bądź wynikają z prowadzonych prac i są wykonywane po dacie podpisania umowy o dotację.

Koszty niekwalifikowane stanowi m.in. doposażenie zabytku w nowe instalacje np. centralnego ogrzewania lub remont istniejących (z wyłączeniem wskazanych w art. 77 ustawy), doposażenie w nowe urządzenia techniczne (np. windy), docieplenie zabytku.

Przydatne linki:
Regulamin:http://www.mkidn.gov.pl/media/po2018/dokumenty/20170929_ochrona_zabytkow_2018_regulamin.pdf
Wytyczne:http://www.mkidn.gov.pl/media/po2018/dokumenty/20170929_ochrona_zabytkow_2018_wytyczne.pdf
Adres portalu EBOI: https://esp.mkidn.gov.pl/
Wzorcowy wniosek http://www.mkidn.gov.pl/media/po2017/dokumenty/20161024_wniosek_wzorcowy_2017.pdf

W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt:
p. Magdalena Pawłowska
Administracja Kościelnymi Obiektami Diecezji Płockiej
Koordynator ds. projektów unijnych
Tel. (24) 264-38-08, email: magdalena.pawlowska@diecezjaplocka.pl
lub - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (http://www.mkidn.gov.pl/)
Płock, dnia 5 października 2017 r.


Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

 

PERSONALIA

Nominacja
Pan mgr Witold Wybult, z dniem 2 października 2017 r., na okres jednego roku, mianowany pracownikiem Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz Diecezjalnym Doradcą Życia Rodzinnego.
Płock, dnia 6 października 2017 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 6 października 2017 r.
Nr 2555/2017¬¬

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x