OKÓLNIK
Okólnik 27/2017
25.09.2017
Spis treści:


Okólnik 27

LIST PASTERSKI KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI ZAPOWIADAJĄCY
XVII DZIEŃ PAPIESKI OBCHODZONY 8 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

„Idźmy naprzód z nadzieją!”

Umiłowani w Chrystusie Panu!
Siostry i Bracia!

W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić XVII Dzień Papieski. Jego hasło brzmi: Idźmy naprzód z nadzieją! Zostało ono zaczerpnięte ze słów zawartych w przesłaniu, które na przełomie tysiącleci skierował do Kościoła św. Jan Paweł II (NMI, 58). Dzisiaj, po 16 latach, słowa te nie straciły niczego ze swej aktualności. Nadal są dla nas bardzo trafnym przynagleniem. Tym bardziej, że jesteśmy ubogaceni przeżyciem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w lipcu 2016 roku i związaną z nimi wizytą papieża Franciszka w naszej Ojczyźnie. Ponadto zakończyliśmy obchody Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski, podczas którego dziękowaliśmy Bogu za dar wiary obecny w naszej Ojczyźnie od ponad tysiąclecia. Znajdujemy się w jakimś sensie w sytuacji analogicznej do tej po zakończeniu obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, kiedy św. Jan Paweł II ogłosił List Apostolski Novo Millenio Ineunte zawierający wezwanie: Idźmy naprzód z nadzieją! Każdy jubileusz jest bowiem nie tylko wspomnieniem i uczczeniem rocznicy, ale nade wszystko otwarciem nowej perspektywy dla wiary. Chciejmy więc na nowo usłyszeć dziś wezwanie do prawdziwie chrześcijańskiej nadziei.

Słowo Boże mówi o nadziei
Dzisiejsze czytania mszalne wskazują na najgłębsze fundamenty chrześcijańskiej nadziei. Nie wynika ona z ufności w nasze siły i zdolności, nie jest oparta na szczęśliwym zbiegu okoliczności czy łaskawości losu, nie jest także dobrym nastrojem czy tanim pocieszeniem. Nadzieja rozpalająca serce człowieka wierzącego płynie natomiast z Boga, z Jego mocy i miłości, która nas otacza. Już pierwsze czytanie ukazuje, że Bóg niezmiennie stawia przed człowiekiem wyraźne, jasne wymagania, zachęcając go do wybierania dobra i porzucenia grzechu. Pójście tą drogą oznacza w konsekwencji nową, lepszą historię życia, spełniającą pragnienie ludzkiego serca, które – choć czasami nie do końca świadomie – tęskni jednak za świętością i wypływającym z niej pokojem. Modlitwa wyrażona w psalmie odwołuje się do miłosierdzia, które Bóg okazuje człowiekowi. Święty Paweł zaś usilnie zachęca każdego z nas, odwołując się do napomnienia w Chrystusie, do mocy przekonującej Miłości, aby odpowiedzieć miłością na Bożą miłość. Wreszcie wskazuje nam na uniżenie i wyniszczenie, jakiemu dobrowolnie poddał się dla naszego zbawienia Syn Boży, co oznacza, że i Jego uczniowie powinni uzbroić się w pokorę. W dzisiejszej Ewangelii widzimy natomiast postawę, która powinna być owocem chrześcijańskiej nadziei. Chrystus Pan pochwala drugiego syna, który potrafi wypełnić wezwanie ojca kierowane do niego. Wezwanie to mogło być trudne, niezgodne z jego wcześniejszymi zamiarami, dlatego spowodowało pierwotną odmowę. Jezus Chrystus tym samym wskazuje na prawdziwą wiarę, domagającą się przemiany wewnętrznej, prowadzącą do zmiany postaw życiowych.

Nadzieja w życiu św. Brata Alberta
Przeżywamy obecnie rok Świętego Brata Alberta. Niewątpliwie był to człowiek, który potrafił dojrzewać w nadziei i miłości. Nie poddawał się, gdy przychodziły trudności, których doznał wiele. Był przy tym niezwykle konsekwentny w swych wyborach życiowych. Pozwolił, by kształtowała go miłość – jak napisał o nim młody kapłan Karol Wojtyła w dramacie pt. Brat naszego Boga. Życie św. Brata Alberta jest wyraźnym znakiem, że głęboko przyjęta chrześcijańska nadzieja nie jest indywidualistyczna, prowadzi do innych, zwłaszcza do potrzebujących. Nie cofa się przed cierpieniem, jest zdolna do wyrzeczeń, promieniuje na innych i ich inspiruje. Młody Adam Chmielowski, ożywiony miłością do Ojczyzny, podjął walkę zbrojną z zaborcami. Pełna poświęcenia postawa szybko naznaczyła go dozgonnym znamieniem – w wieku 18 lat, walcząc w Powstaniu Styczniowym, stracił nogę. Odkrywając w sobie talent malarski kształcił się artystycznie w Warszawie i Monachium. Jednak później zaczął bardziej cenić życie pośród i dla ludzi, których wydaje się, że nikt inny nie cenił. Powiedział o nim kardynał Karol Wojtyła: „rzucony na kolana przed majestatem Bożym, upadł na kolana przed majestatem człowieka i to najbiedniejszego, najbardziej upośledzonego, przed majestatem ostatniego nędzarza”. Brat Albert zamieszkał w krakowskiej miejskiej ogrzewalni razem z bezdomnymi i tułaczami, z alkoholikami i przeżywającymi przeróżne dramaty życiowe. Zostawił dla nich wszystko. Zrozumiał, że tylko w taki sposób będzie w stanie dać tym ludziom prawdziwą nadzieję; nadzieję pochodzącą od Boga. Poszedł drogą heroicznej miłości. Ofiarował nie tylko coś od siebie, ale przede wszystkim dał samego siebie. Takim stylem życia potrafił zainspirować innych, zyskując sobie miano „najpiękniejszego człowieka swego pokolenia”. Wspólnotowy wymiar jego nadziei ujawnił się także w założeniu Zgromadzenia Braci Albertynów, a później Zgromadzenia Sióstr Albertynek.

Nadzieja w wymiarze społecznym
Ojciec Święty Benedykt XVI przypomina w encyklice Spe salvi, że „każde poważne i prawe działanie człowieka jest czynną nadzieją” (Spe salvi, 35). Opatrzność Boża pozwala nam cieszyć się niezmierzoną ilością takich błogosławionych działań, podejmowanych wczoraj i dziś w przestrzeni indywidualnej i publicznej. Niewątpliwie w tę perspektywę wpisuje się nadchodzący jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.
Odzyskana wolność pozwoliła między innymi na utworzenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. U podstaw jego powołania legło przekonanie, że odradzająca się w wymiarze państwowym Polska, aby była silna, musi kształcić inteligencję świadomą swych chrześcijańskich korzeni. Uczelnia ta wkracza właśnie w jubileuszowy, setny rok działalności. W swej bogatej historii szczyci się niemal ćwierćwieczną współpracą z księdzem, późniejszym biskupem, arcybiskupem i kardynałem – Karolem Wojtyłą, który kierował Katedrą Etyki na Wydziale Filozofii aż do pamiętnego październikowego konklawe w 1978 roku. Katolicki Uniwersytet Lubelski odegrał nie do przecenienia rolę budzenia nadziei w czasach, kiedy o nią było naprawdę trudno. Jest on dowodem na to, iż warto podejmować wyzwania dalekosiężne, angażujące umysły i serca wielu, aby ewangelicznie przemieniać oblicze tej ziemi. Na tym polega także prawdziwy patriotyzm.
Opisując współczesną sytuację kulturową i społeczną Ojciec Święty Franciszek zauważa: „W kulturze często zdominowanej przez technikę jest jakby coraz więcej różnych form smutku i samotności, w które popadają ludzie, także wielu młodych. Przyszłość rzeczywiście zdaje się być zakładnikiem niepewności, która nie pozwala na osiągnięcie stabilizacji. W ten sposób często rodzą się uczucia melancholii, smutku i nudy, które mogą powoli doprowadzić do rozpaczy. Potrzebni są świadkowie nadziei i prawdziwej radości, aby odpędzić iluzje, które obiecują łatwe szczęście ze sztucznymi rajami. Głęboka pustka wielu osób może być wypełniona przez nadzieję, jaką nosimy w sercach, z wypływającą z niej radością. Istnieje wielka potrzeba poznania radości, która objawia się w sercu dotkniętym przez miłosierdzie. Doceńmy zatem słowa Apostoła: „Radujcie się zawsze w Panu” (Flp 4,4; por. 1 Tes 5, 16) (Misericordia et Misera, 3).
Nadzieja jest zawsze spodziewaniem się dobra. My, chrześcijanie opieramy ją na wierności Boga, na Jego nieodwołalnej miłości miłosiernej, jaką nieustannie okazuje każdemu nas. Jest ona niemal na wyciągnięcie ręki. Jeśli pozwolimy Bogu działać w nas samych, wówczas objawi On swą moc, która będzie widoczna w życiu indywidualnym, rodzinnym, społecznym, politycznym, narodowym i międzynarodowym.

Siostry i Bracia!
Za tydzień, dziękując Bogu za wielki pontyfikat św. Jana Pawła II, przeżywać będziemy XVII Dzień Papieski pod hasłem Idźmy naprzód z nadzieją! Odbędzie się wtedy zbiórka środków na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski. Od siedemnastu lat jest ona żywym pomnikiem św. Jana Pawła II.
Wsparcie dla Fundacji, o które z ufnością prosimy, umożliwia realizowanie nadziei uzdolnionej młodzieży pochodzącej z niewielkich miejscowości, z niezamożnych rodzin. Dzięki darczyńcom już cztery tysiące młodych ludzi mogło z powodzeniem ukończyć studia na najlepszych polskich uczelniach. Ufamy, że tegoroczna kwesta pozwoli na kontynuowanie stypendiów i pokrycie kosztów formacyjnych obozów wakacyjnych dla uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Takich stypendystów jest obecnie około dwa tysiące. Fundacja wspiera ich od początku gimnazjum do ukończenia studiów. Ofiarność każdego darczyńcy otwiera przed tymi młodymi ludźmi zachwycające horyzonty nadziei. Za zrozumienie i wsparcie tego dzieła – tak bliskiego sercu św. Jana Pawła II – serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać!
Rozpoczynając miesiąc różańca prośmy Niepokalaną Dziewicę, Gwiazdę Nadziei, aby uzdolniła nas do podjęcia z entuzjazmem papieskiego wezwania: Idźmy naprzód z nadzieją! Wypowiedzmy za św. Janem Pawłem II słowa modlitwy: „Maryjo, naucz nas Twojego zawierzenia, Twojej nadziei i Twojej miłości. Naucz nas wychodzić ku Twojemu Synowi. Prowadź nas do Niego. Niech On będzie odpowiedzią na wszystkie nasze pytania. Naucz nas wychodzić ku innym ludziom, może bardziej biednym i samotnym niż każdy z nas” (Częstochowa, 15 sierpnia 1991 r.).
Na podążanie szlakami wytyczanymi przez prawdziwie chrześcijańską nadzieję z serca wszystkim błogosławimy

Podpisali:
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 376. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
Zakopane, 6-7 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE: List Episkopatu Polski należy odczytać wiernym w ramach kazania, podczas wszystkich Mszy św., w niedzielę 1 października 2017 r.
Płock, dnia 25 września 2017 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
DO WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE
W ZWIĄZKU Z TRZĘSIENIEM ZIEMI W MEKSYKU

Od kilku dni napływają do nas zatrważające informacje z Meksyku, o tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi, w którym życie straciły setki osób, a tysiące zostały pozbawione swojego dobytku i środków do życia. Z prośbą o pomoc Kościoła w Polsce, zwróciła się do nas Konferencja Episkopatu Meksyku.
Ludzkie dramaty, których świadkami byliśmy niejednokrotnie pokazują, że Polacy mają dobre i otwarte serca. Dlatego i dziś zwracam się z apelem do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego w Polsce o pomoc dla ofiar kataklizmu. Chcemy to uczynić zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym, organizując Dzień Pomocy Ofiarom Trzęsienia Ziemi w Meksyku -„Kościół w Polsce dla Meksyku”.
Proszę o modlitwę podczas Mszy Świętych we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce. Proszę o modlitwę w rodzinach oraz domach zakonnych. Proszę o modlitwę prywatną i wspólnotową podczas październikowych nabożeństw różańcowych.
Pomoc materialną możemy z kolei przekazywać za pośrednictwem Caritas Polska, wysyłając sms z hasłem MEKSYK pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT), włączając się w organizowane w przed kościołami zbiórki ofiar, bądź dokonując bezpośrednich wpłat na konto Caritas Polska lub Caritas diecezjalnych – z dopiskiem MEKSYK. Potrzebne dane można odnaleźć na stronie www.caritas.pl.
Jednocześnie, jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim Polakom za dotychczas hojnie okazywane wsparcie.
Licząc na zrozumienie, pomoc i zaangażowanie, z serca błogosławię,
Warszawa, dnia 22 września 2017 r.

† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

ZARZĄDZENIE: Apel Przewodniczącego KEP proszę odczytać wiernym w niedzielę 1 października br., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń duszpasterskich. Proszę także o włączenie do modlitwy wiernych intencji za ofiary trzęsienia ziemi w Meksyku („Módlmy się za ofiary trzęsienia ziemi w Meksyku, prosząc Boga o potrzebną pomoc dla poszkodowanych, o pociechę dla tych, którzy stracili swoich bliskich oraz o życie wieczne dla zmarłych. Ciebie prosimy…”) oraz o poinformowanie wiernych w ogłoszeniach o celu zbiórki do puszek. Zebrane w tym dniu ofiary należy wpłacić na konto Caritas Diecezji Płockiej, z dopiskiem „Meksyk”.
Płock, dnia 25 września 2017 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny


DEKRET POWOŁUJĄCY KOMITET ORGANIZACYJNY
ROKU ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI W DIECEZJI PŁOCKIEJ

Mając na uwadze dobre przygotowanie i sprawny przebieg diecezjalnych obchodów
450. rocznicy narodzin dla nieba św. Stanisława Kostki, niniejszym powołuję Komitet Organizacyjny Roku Świętego Stanisława Kostki w Diecezji Płockiej w następującym składzie:
1. Ks. bp Mirosław Milewski – Biskup Pomocniczy – przewodniczący Komitetu
2. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Płocku – wiceprzewodniczący Komitetu
3. Ks. kan. mgr Roman Bagiński – ekonom Diecezji Płockiej
4. Ks. kan. dr Jan Stanisław Cegłowski – proboszcz parafii pw. św. Jana Kantego
w Mławie
5. Ks. kan. mgr Adam Chmielewski – rektor Sanktuarium św. Stanisława Kostki
w Rostkowie
6. Dr Elżbieta Grzybowska – rzecznik prasowy Diecezji Płockiej
7. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski – kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku
8. Ks. prał. dr Marek Jarosz – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku
9. Ks. prał. dr Andrzej Maciejewski – proboszcz parafii pw. św. Wojciecha
w Przasnyszu
10. Ks. kan. mgr Andrzej Milewski – dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku
11. Mgr Majka Niedzielska – przedstawiciel Ruchu Światło-Życie
12. Ks. kan. dr Marek Wilczewski – dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku
13. Mgr Małgorzata Roman – prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej
14. Ks. mgr Krzysztof Ruciński – diecezjalny duszpasterz młodzieży
15. Dr Iwona Zielonka – dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Płocku.
Głównym zadaniem Komitetu jest przygotowanie koncepcji i zaplanowanie kalendarza inicjatyw, które przyczynią się do godnego i owocnego przebiegu obchodów 450. rocznicy śmierci Świętego z Rostkowa w diecezji płockiej i jej poszczególnych wspólnotach parafialnych.
Niech orędownictwo św. Stanisława Kostki wspiera wszelkie podejmowane przez Komitet działania. Zapewniam o mojej modlitwie i z serca błogosławię.
Płock, dnia 18 września 2017 r.
W święto św. Stanisława Kostki
Nr 2334/2017

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz


ZARZĄDZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO
DOTYCZĄCE FINANSOWANIA DOMU KSIĘŻY EMERYTÓW
IM. ŚW. JÓZEFA W PŁOCKU

Kierując się troską o dobra doczesne Diecezji Płockiej, a także o właściwe funkcjonowanie Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Płocku, po licznych konsultacjach z odpowiednimi gremiami diecezjalnymi, podjąłem decyzje dotyczące sposobu jego finansowania.
Dom Księży Emerytów będzie utrzymywany z następujących źródeł:
1) podatku parafialnego w wysokości 0,17 zł od parafianina w skali roku;
2) 2/3 środków finansowych pozostających po wypłacie należnych świadczeń z Funduszu Bratniej Pomocy Kapłanów Diecezji Płockiej księżom seniorom mieszkającym poza Domem Księży Emerytów. Pozostała część przeznaczona będzie dla kapłanów znajdujących się w potrzebie;
3) środków z Funduszu Bratniej Pomocy Kapłańskiej dotychczas wypłacanych księżom seniorom zamieszkującym w Domu Księży Emerytów;
4) obowiązkowych opłat za wszystkie posiłki wnoszonych przez każdego mieszkańca Domu Księży Emerytów;
5) wpłat od nowych mieszkańców Domu Księży Emerytów;
6) darowizn oraz dotacji;
7) innych źródeł.
Księża Seniorzy, którzy znajdą się w trudnej sytuacji, zgodnie z Statutem Funduszu Bratniej Pomocy, mogą zwrócić się z prośbą o wsparcie ze środków przeznaczonych na ten cel.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

Płock, dnia 22 września 2017 r.
Nr 2443/2017

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz


ZARZĄDZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO
DOTYCZĄCE FUNDUSZU BRATNIEJ POMOCY KAPŁANÓW DIECEZJI PŁOCKIEJ

Kierując się troską o kapłanów seniorów oraz kapłanów znajdujących się w potrzebie, mając na względzie dobra doczesne Diecezji Płockiej, po licznych konsultacjach z odpowiednimi gremiami diecezjalnymi, podejmuję następujące decyzje dotyczące zasad działania Funduszu Bratniej Pomocy:
1) kwartalne składki księży pracujących w duszpasterstwie parafialnym wynosić będą 0,14 zł. od parafianina, z zachowaniem dotychczasowego sposobu podziału w parafiach z wikariuszem lub wikariuszami;
2) kwartalne składki księży pracujących poza duszpasterstwem parafialnym wynosić będą 150 zł.;
3) na Dom Księży Emerytów przeznaczanych będzie 2/3 środków finansowych pozostających po wypłacie należnych świadczeń z Funduszu Bratniej Pomocy Kapłańskiej księżom seniorom mieszkającym poza Domem Księży Emerytów. Pozostała część przeznaczona będzie dla kapłanów znajdujących się w potrzebie;
4) środki dotychczas wypłacane księżom seniorom zamieszkującym w Domu Księży Emerytów przeznaczane będą na jego bieżące utrzymanie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

Płock, dnia 22 września 2017 r.
Nr 2444/2017

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz


ZARZĄDZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO
DOTYCZĄCE MIESZKAŃ SŁUŻBOWYCH

Mając na uwadze „Instrukcję regulującą uposażenie pracowników zatrudnionych w instytucjach diecezjalnych, kapelanów i studentów”, XLIII Synodu Diecezji Płockiej, w sprawie mieszkań służbowych – zarządzam ujednolicenie opłat za korzystanie z nich.
Każdy korzystający z mieszkania służbowego uiszcza zarządcy budynku, w którym się ono znajduje, zryczałtowaną opłatę w wysokości 150 zł miesięcznie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

Płock, 22 września 2017 r.
Nr 2445/2017


† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO


1. Zmiana terminu OTK
Archidiecezja Łódzka – organizator tegorocznej edycji olimpiady – poinformowała o zmianie terminu etapu szkolonego OTK. Nowy termin to 29 listopada 2017 roku. Zachęcamy do organizowania tego konkursu w szkołach średnich naszej diecezji. Więcej informacji na stronie internetowej: www.otk.pl

2. Spotkania szkoleniowe dla katechetów szkół podstawowych
Wzorem lat ubiegłych zapraszamy katechetów szkół podstawowych na spotkania formacyjne. Odbędą się one:
- 4 października 2017 r. (środa), w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-
Wychowawczym STUDNIA (ul. Górna 1a) w Płocku;
- 5 października 2017 r. (czwartek), w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
(ul. Wojska Polskiego 51) w Ciechanowie.
Informacje o spotkaniu oraz zaproszenia zostały wysłane drogą elektroniczną.

3. Rekolekcje dla katechetów
W okresie jesiennym odbędą się trzy tury rekolekcji dla katechetów:
29 IX – 1 X 2017 r. – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku;
13 – 15 X 2017 r. – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku;
20 – 22 X 2017 r. – Ośrodek Charytatywno – Szkoleniowy Caritas w Popowie.
Prosimy o wcześniejsze wpłacenie zaliczki na konto Wydziału Katechetycznego.
Płock, dnia 21 września 2017 r.

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 25 września 2017 r.
Nr 2452/2017

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x