OKÓLNIK
Okólnik 26/2017
Spis treści:

Okólnik 26

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Dożynki Diecezji Płockiej i Województwa Mazowieckiego w Przasnyszu
Dziękuję ks. Krzysztofowi Biernatowi, diecezjalnemu duszpasterzowi rolników, oraz księżom przasnyskich parafii za współorganizację diecezjalnych uroczystości dożynkowych, które odbyły się 27 sierpnia br. w Przasnyszu.

2. Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi w parafiach
Dnia 8 września przypada święto Narodzenia NMP. Prosimy, aby tego dnia podczas wszystkich Mszy św. został, zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski, odmówiony „Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi”. Księża Pallotyni pragną z tej racji przekazać w formie daru dla wszystkich parafii w Polsce replikę dokumentu, który Biskupi Polscy podpisali 6 czerwca br. w Zakopanem. Treść „Aktu” znajduje się na stronie duszpasterski.pl.

3. 35. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa
Tegoroczna 35. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa odbędzie się w sobotę 16 września pod hasłem „I poszli za NIM”. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wraz z opiekunami do udziału w pielgrzymce. Podobnie jak w latach ubiegłych pielgrzymka przebiegać będzie w dwóch grupach (dzieci i młodzież). Koszty związane z uczestnictwem w pielgrzymce to 3 zł od osoby. Szczegóły na stronie www.

4. 17. Diecezjalny Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu
W piątek 15 września 2017 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kilińskiego 1 w Przasnyszu odbędzie się 17. Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki. Memoriał jest turniejem otwartym (open) dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy wpłacają 5 zł wpisowego. Tempo gry: po 30 min na każdego zawodnika. System rozgrywek: szwajcarski kontrolowany (kojarzenie komputerowe) na dystansie siedmiu rund. Nagrody rzeczowe za pierwszych sześć miejsc (bez podziału na kategorię wiekową). Pozostali uczestnicy otrzymują upominki. Organizatorzy zapewniają obiad. Zakończenie memoriału ok. godz. 17.00. Zgłoszenia uczestników przyjmuje Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej (tel.: /24/ 262 85 99, centrex 116) z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz nazwy reprezentowanego klubu, szkoły lub parafii. Wszystkich zainteresowanych udziałem w memoriale prosimy o zgłoszenia do 8 września br.

5. Kurs liturgiczno-pastoralny dla fotografów i kamerzystów
W dniach 2-3 października 2017 r. organizujemy Kurs pastoralny dla fotografów i kamerzystów. Kurs odbędzie się w CPP „Metanoia” przy ul. Kobylińskiego 21a w Płocku. Są to dwa spotkania w godz. 16.00-19.00. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2017 r. pod nr tel.: (24) 262 85 99 lub e-mail: duszpasterski@diecezjaplocka.pl.

6. 17. Dzień Papieski
W niedzielę 8 października br. będziemy obchodzić w Polsce 17. Dzień Papieski, który będzie przebiegał pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. W tym dniu zbierane są do puszek ofiary przeznaczone na stypendia dla dzieci i młodzieży, których rozdziałem zajmuje się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Uprzejmie proszę, aby do zbiórki przykościelnej wykorzystać puszki i materiały dostarczone do każdej parafii w tzw. pakietach na Dzień Papieski. Zebrane datki należy przesłać bezpośrednio na konto Fundacji podane na przekazie pocztowym, zaznaczając diecezję oraz parafię, a protokół z informacją o wysokości wpłat dostarczyć do końca października 2017 r. do Koordynatora Dnia Papieskiego w Diecezji Płockiej (ks. Andrzej Janicki, ul. Tumska 3, 09-402 Płock, z dopiskiem – DZIEŃ PAPIESKI lub na adres: andrzej.janicki@dzielo.pl).

7. Pielgrzymka Diecezji Płockiej do Fatimy
Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej organizuje lotniczą Diecezjalną Pielgrzymkę do Fatimy z okazji 100 rocznicy Objawień Fatimskich. W dniach 22-28 września 2017 r. nawiedzimy Avillę, Segovię, Santiago de Compostela, Fatimę, Sintrę, Lizbonę, El Escorial, Madryt. Jedzie 56 pielgrzymów w tym 10 kapłanów.

8. Systematyczne składki na Diecezjalny Fundusz Społeczny
Z racji rozpoczętego nowego roku szkolnego-katechetycznego przypominam, że zgodnie z prawem diecezjalnym, każdy kapłan pracujący w duszpasterstwie parafialnym i pobierające pensje za pracę w szkole lub innej instytucji zobowiązany jest do przekazywania 10% miesięcznych dochodów na Diecezjalny Fundusz Społeczny. Prosimy, aby wpłat dokonywać systematycznie, zaś dłużników o uregulowanie zaległości.

9. Podział obowiązków duszpasterskich
Proszę Księży Dziekanów o wypełnienie formularza „Podział obowiązków duszpasterskich w dekanacie” i dostarczenia do Wydziału Duszpasterskiego do 30 września br.

10. Ankiety dziekańskie za 2016 rok
Proszę Księży Dziekanów o dostarczenie brakujących Ankiet Dziekańskich za 2016 rok (ankietę wypełnia Ksiądz Proboszcz, Ksiądz Dziekan umieszcza swoje uwagi po odbytej wizytacji dziekańskiej, które należy dostarczyć do wydziału 30 września br. (ostateczny termin).

11. Ankieta ewaluacyjna programu duszpasterskiego
Na prośbę ks. prof. Tomasza Wielebskiego, Kierownika Katedry Prakseologii Pastoralnej i Organizacji Duszpasterstwa WT UKSW prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów o wypełnienie elektrycznej ankiety znajdującej się na stronie http://programduszp.badanie.net/ do 15 września 2017 r. Ankieta dotyczy realizacji programu duszpasterskiego w parafiach. Szczegóły zostały przekazane Księżom drogą mailową.

12. Badania niedzielnych praktyk religijnych
Zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, co roku prowadzone są badania niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes). W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą do Czcigodnych Księży Proboszczów o przeprowadzenie takich badań w dniu 15 października 2017 r. według instrukcji zawartej w formularzu dostarczonym do parafii (formularze w wersji elektronicznej znajdują się do pobrania na stronie duszpasterski.pl). Prosimy również o odpowiedzi na dodatkowe pytania, dotyczące działalności bibliotecznej parafii. Wypełnione formularze prosimy przesłać do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej do 15 listopada 2017 r.

Bieżące informacje na stronach: duszpasterski.pl; facebook.com/duszpasterski.
Płock, dnia 6 września 2017 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego


KOMUNIKATY DUSZPASTERSTWA RODZIN DIECEZJI PŁOCKIEJ

1. Nowe wydania pomocy duszpasterskich
• W najbliższych dniach ukażą się nowe, zmienione i uaktualnione wydania dwóch pomocy do prowadzenia Spotkań dla narzeczonych. Są to: Modlitewnik i praktyczne rady dla narzeczonych oraz Vademecum narzeczonych.
• Przez cały rok przygotowywane są adoracje na I niedziele miesiąca z cyklu W drodze do Fatimy – dostępne w Miesięczniku Pasterskim Płockim oraz na naszej stronie: http://plockierodziny.pl/pomoce-duszpasterskie.
• W czasie rozmowy w kancelarii parafialnej zachęcajmy narzeczonych do korzystania z aplikacji mobilnej „Vademecum Narzeczonych”. Więcej informacji: http://plockierodziny.pl/narzeczeni/mobilni-narzeczeni.

2. Najbliższe inicjatywy
• 23-24 września – XXXIII Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę, w roku 300-lecia koronacji Ikony Jasnogórskiej. Każda parafia otrzymała plakat informacyjny. Zachęcam Księży Proboszczów do zorganizowania wyjazdów parafialnych na tę pielgrzymkę.
• 7 października – 15 listopada: Dni Kultury Chrześcijańskiej w Płocku, koordynowane przez Wydział ds. Rodzin.
• 15 października – Dzień Dziecka Utraconego. W Płocku, jak co roku, tego dnia Msza św. o godz. 17.00 w intencji w intencji dzieci zmarłych przed narodzeniem oraz ich rodziców i bliskich. Zachęcamy do podobnych inicjatyw w parafiach (będzie to niedziela).
• 21-26 sierpnia 2018 r. – Światowe Spotkanie Rodzin w Dublinie. Trwają pracę nad wypracowaniem oferty wyjazdu do Irlandii.

3. Doradcy Życia Rodzinnego
• Do dn. 10 września br. Księża Proboszczowie są proszeni o złożenie pisma z prośbą o przedłużenie na kolejny rok misji kanonicznej dla Doradców Życia Rodzinnego. Formularz znajduje się na stronie: www.plockierodziny.pl, w zakładce: Wydział  Doradcy Życia Rodzinnego.
• 6-8 października – doroczne obowiązkowe rekolekcje dla Doradców Życia Rodzinnego, w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym STUDNIA w Płocku. Koszt z noclegami i wyżywieniem: 180 zł. Inne opcje należy wcześniej zgłosić. Początek w piątek o godz. 17.00, zakończenie w niedzielę o godz. 13.00. Zapisy i inne informacje u Pani Katarzyny Brusk-Zaręby, tel. 508 183 997. Proszę dzwonić albo wysyłać sms. Czekamy na Was w Płocku! Rekolekcje będą miały formę wspólnej modlitwy i pracy warsztatowej. Doradcy, którzy są także katechetami, biorą udział albo w rekolekcjach dla katechetów, albo w rekolekcjach dla doradców życia rodzinnego. Proszę, by to także zgłosili do Pani Katarzyny Brusk-Zaręby. Zapisy do dn. 29 września br.
• Wiosną 2018 r. planujemy zorganizowanie kursu dla nowych doradców. Chętnych prosimy o zgłoszenia do Wydziału ds. Rodzin do końca roku kalendarzowego 2017.

4. „Zatrzymaj aborcję”
Konferencja Episkopatu Polski popiera zbieranie podpisów pod projektem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”, które celem jest wykreślenie z polskiego prawa aborcji eugenicznej. Projekt nie zawiera innych zmian w ustawie aborcyjnej. Biskup Płocki prosi wszystkich kapłanów o zaangażowanie w zbieranie podpisów w parafiach naszej diecezji. Każda parafia otrzyma pakiet 30 wydrukowanych kart pocztą. Kartę podpisów można również pobierać ze strony: www.zatrzymajaborcje.pl. Konieczne jest podanie numeru PESEL, toteż warto uprzedzić parafian, żeby zabrali ze sobą dowody osobiste. Proszę o przekazanie kart z podpisami do Wydziału ds. Rodzin do końca października br. Inicjatywą w Diecezji Płockiej kieruje Pan Witold Wybult, Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej (skrplock@o2.pl; tel. 505 079 260).
5. Podziękowania
• Wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym, katechetom i świeckim za zaangażowanie w spotkanie dzieci pierwszokomunijnych w Czerwińsku dn. 10 czerwca br. oraz za udział w konkursach, zorganizowanych przez Wydział ds. Rodzin: „Moja Pierwsza Komunia Święta” oraz „Drzewo genealogiczne” z okazji Marszu dla Życia i Rodziny w Płocku.
• Wszystkim Księżom Proboszczom dziękujemy za regulowanie należności dla Wydziału ds. Rodzin. Prosimy także o uzupełnienie zaległości.
Płock, dnia 7 września 2017 r.

Ks. Wojciech Kućko
Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

KOMUNIKATY EKONOMA DIECEZJALNEGO

1. Informacja dotycząca Kompleksowej propozycji ubezpieczeń grupowych PZU Życie SA z programem opieki medycznej skierowana dla katechetów oraz wszystkich świeckich zatrudnionych przez parafie i inne instytucje kościelne diecezji płockiej, ich współmałżonków i dzieci

W nawiązaniu do informacji podanej w sierpniu br., poniżej przedstawiam odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące oferty grupowego ubezpieczenia.
a) Kto może przystąpić do grupowego ubezpieczenia?
- katecheci;
- pracownicy zatrudnieni w parafii (kościelny, organista, gospodyni);
- pracownicy instytucji diecezjalnych.
b) Jakie ubezpieczenia wchodzą w skład pakietu?
- ubezpieczenie, opieka medyczna PZU u Lekarza;
- ubezpieczenie na życie P Plus,
c) Jaki zakres świadczeń oferuje ubezpieczenie, opieka medyczna PZU u Lekarza?
- wizyty u wykwalifikowanych specjalistów bez limitów i skierowań,
- dostęp do lekarzy nawet 30 specjalizacji oraz do ponad 315 badań i zabiegów bez limitów, w tym także tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny,
- umówienie wizyty w ciągu maksymalnie 2 dni, a do specjalisty w ciągu 5 dni roboczych,
- możliwość ubezpieczenia bliskich – małżonka i dzieci,
- dostęp do ponad 1800 placówek medycznych w ponad 500 miastach w Polsce,
- refundacja, czyli zwrot kosztów w kwocie określonej dla danego świadczenia w „Cenniku świadczeń zdrowotnych”,
- prowadzenie ciąży.
Do powyższego ubezpieczenia PZU u Lekarza mogą przystąpić pracownicy, ich małżonkowie, którzy nie ukończyli 67 lat, oraz dzieci pracowników, które nie ukończyły 18 lat lub – jeśli studiują – 25 lat.
d) Jaki zakres świadczeń oferuje ubezpieczenie na życie P Plus?
W zależności od wybranego wariantu, min. świadczenia związane ze śmiercią ubezpieczonego, współmałżonka, rodzica lub dziecka, trwałym uszczerbku na zdrowiu, pobytem w szpitalu, wystąpieniem ciężkiej choroby ubezpieczonego, trwałą i całkowitą niezdolnością do pracy. Szczegółowy zakres świadczeń podany w ulotce.
Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy oraz ich małżonkowie i pełnoletnie dzieci. Granice wiekowe: 16-69 lat (w przypadku pełnoletnich dzieci 18-69 lat). Ochrona ubezpieczeniowa może trwać aż do roku, w którym ubezpieczony kończy 70 lat.
e) Jak przystąpić do ubezpieczenia?
- przesłać informację o woli przystąpienia na adres mailowy: ubezpieczenie@diecezjaplocka.pl
- w informacji mailowej należy podać: imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz wybrany pakiet ubezpieczenia (dotyczy również zgłaszanych współmałżonków i dzieci)
f) Do kiedy oferta jest aktualna?
Zgłoszenia można przesyłać najpóźniej do 15 września 2017 roku. Warunkiem utworzenia polisy grupowego ubezpieczenia jest zgłoszenie przynajmniej 150 osób.
Ceny poszczególnych pakietów oraz szczegółowy zakres świadczeń są podane w ulotce informacyjnej.

2. Studia podyplomowe w zakresie standardów i dobrych praktyk w zarządzaniu parafią (rok akademicki 2017/2018)

Instytut Ekonomii i Zarządzania Wydział Nauk Społecznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza osoby duchowne i świeckie na nowo otwarty kierunek: studia podyplomowe w zakresie standardów i dobrych praktyk w zarządzaniu parafią.
Celem studiów, jest nabycie specjalistycznych kompetencji niezbędnych do skutecznego i efektywnego zarządzania wspólnotą parafialną. Program studiów podyplomowych, składa się z następujących modułów tematycznych:

Moduł I. Prawne zagadnienia z zakresu działalności parafii - 24 godziny zajęć,
Moduł II. Ekonomiczne aspekty zarządzania wspólnotą parafialną - 42 godziny zajęć,
Moduł III. Wybrane zagadnienia zarządzania parafią - 104 godziny zajęć,
Moduł IV. Komunikacja z otoczeniem - 26 godzin zajęć,
Moduł V. Egzamin końcowy - 2 godziny.
Przedstawione zagadnienia będą realizowane w ciągu dwóch semestrów: semestr I (zimowy) i semestr II (letni). W toku opracowania programu studiów podyplomowych położono nacisk na praktyczne aspekty zarządzania parafią, ponieważ absolwenci tych studiów w swojej pracy będą musieli zmierzyć się z wieloma problemami, które wynikają m.in.: z turbulentnego otoczenia, szybko zachodzących zmian społecznych, prawnych, technologicznych i innych. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez specjalistów z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych i nauk o zarządzaniu, dzięki czemu absolwenci wymienionych studiów będą mogli sprostać nowym wymaganiom, potrzebom oraz pojawiającym się problemom. Wśród zalet wynikających z ukończenia studiów można wymienić m. in.: umiejętność pozyskiwania środków finansowych, prowadzenia negocjacji i zarządzania sytuacjami kryzysowymi. W środowisku wspólnoty parafialnej rozwinięcie zdolności przywódczych i motywujących przełoży się na powstanie wielu nowych inicjatyw jednoczących parafian, więcej: http://kandydat.kul.pl/podyplomowe/zarzadzanie-parafia-kul/
Czcigodni Księża zainteresowani w/w tematyką i chęcią podjęcia studiów, proszeni są o wcześniejsze uzyskanie zgody Biskupa Płockiego.
3. Informacja dotycząca mobilnego Internetu w sieci ORANGE

Od sierpnia br. udało nam się uruchomić dodatkową usługę mobilnego Internetu w ramach naszej Grupy ORANGE - Diecezja Płocka. Miesięczny abonament to jedyne 9 zł netto za 25 GB do wykorzystania.
Płock, dnia 4 września 2017 r.


Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

PERSONALIA

Nominacje

1. Ks. kan. mgr Roman Bagiński, z dniem 16 sierpnia 2017 r., mianowany ekonomem diecezjalnym na kolejne 5 lat.
2. Ks. mgr Tomasz Brzeziński, prefekt roku propedeutycznego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 1 września 2017 r., mianowany ojcem duchownym w Szkołach Katolickich w Płocku.
3. Państwo Adrianna i Krzysztof Falkowscy, z dniem 9 września 2017 r., mianowani parą rejonową rejonu pułtuskiego Domowego Kościoła.
4. Państwo Iwona i Marian Moroz, z dniem 9 września 2017 r., mianowani parą diecezjalną Domowego Kościoła oraz członkami Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Płockiej.
5. Państwo Jolanta i Adam Przybysz, z dniem 9 września 2017 r., mianowani parą rejonową rejonu ciechanowskiego Domowego Kościoła.
Płock, dnia 7 września 2017 r.


Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 8 września 2017 r.
Nr 2297/2017

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x