OKÓLNIK
Okólnik 25/2017
Spis treści:

Okólnik 25

AKT POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA W POLSCE NIEPOKALANEMU SERCU MARYI


O Święta i Niepokalana Dziewico!
Jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, która zamknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.
Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzieciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę za grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed Tobą my, polscy biskupi, duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wierni świeccy i zwracamy się do Twego Niepokalanego Serca, postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na Twoją prośbę.
Pragniemy, z Bożą pomocą – na różnych płaszczyznach naszego życia i pracy – stanowić jeden, nawracający się nieustannie Lud Boży, w którym nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy żyć w łasce uświęcającej, aby nasz Kościół stał się prawdziwym Domem Bożym i Bramą Nieba.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką polskich rodzin. Chcemy uczynić wszystko co niezbędne, by bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wiernym wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym. Zobowiązujemy się bronić związku małżeńskiego ustanowionego przez Boga i nie dawać posłuchu podszeptom złego ducha, zachęcającego nas do nadużywania wolności i do realizowania źle rozumianej tolerancji.
Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali swoim życiem Bożą miłość, a dzieci i młodzież nie utraciły wiary i nie zostały dotknięte zepsuciem moralnym.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczęte życie Jezusa a teraz uczysz nas, jak troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważać za największą łaskę od Boga i za najcenniejszy skarb. Postanawiamy stać na straży poczętego życia, aby każdy człowiek mógł wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Rodzicielko Założyciela Kościoła, my polscy biskupi – w naszej pasterskiej posłudze – będziemy dążyli do tego, by wzrastało i umacniało się Mistyczne Ciało Chrystusa, by duchowieństwo dochowywało wierności Bogu, Krzyżowi świętemu i Ewangelii, a osoby życia konsekrowanego reali¬zowały swój zakonny charyzmat i były dla świata czytelnym znakiem obecności Twojego Syna.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Nasza Matko i Królowo, pragniemy  poprzez autentycznie chrześcijański styl życia – przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa, aby odnaleźli na nowo Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest „Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6).

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola Twojego Syna.
Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi – jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.


ZARZĄDZENIE: W nawiązaniu do Listu Episkopatu (zob. Okólnik nr 17/2017) proszę „Akt poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi” uroczyście odczytać w każdej parafii, podczas każdej Mszy św., w dniu 8 września br., w święto Narodzenia NMP.
Płock, dnia 28 sierpnia 2017r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz GeneralnyLIST PASTERSKI Z OKAZJI VII TYGODNIA WYCHOWANIA
10-17 WRZEŚNIA 2017 ROKU

„Maryja wychowawczynią pokoleń”

Drodzy Bracia i Siostry,
„Nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu” (Rz 12,2) zachęca św. Paweł adresatów Listu do Rzymian. W tych słowach przypomina nam, aby nie dać się nieść prądom, które na nas oddziałują i ulegać presji zewnętrznych okoliczności, ale w sposób świadomy kierować swoim rozwojem, odnawiając serca. Nawet jeśli moralne kompromisy przynoszą doraźne owoce, nie możemy przejść obojętnie wobec pytania Jezusa: „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?” (Mt 16,26). Odnowa człowieka możliwa jest dzięki mocy Ducha Świętego i obejmuje wszystkie sfery jego życia.

Uczmy się od Maryi, Wychowawczyni pokoleń

10 września br. w naszej Ojczyźnie rozpocznie się VII Tydzień Wychowania. Poprzedzać go będzie dzień szczególnego jubileuszu. W piątek, 8 września br. przypada trzechsetna rocznica koronacji drogiego sercom Polaków wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Stąd też refleksja, do której chcemy zaprosić w ramach tegorocznego Tygodnia Wychowania, koncentrować się będzie wokół hasła: „Maryja wychowawczynią pokoleń”. Wielbiąc Boga Matka Chrystusa wyraża radość: „Błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia” (Łk 1,48). Słowa te wypełniają się na przestrzeni wieków – Maryja doznaje czci we wszystkich pokoleniach wierzących a jednocześnie jest ich nauczycielką i przewodniczką. Zastanówmy się, czego uczą się od Jasnogórskiej Matki i Królowej kolejne generacje odwiedzające nasze narodowe sanktuarium.
W czasie VI Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Częstochowie w 1991 roku, św. Jan Paweł II przypomniał młodym chrześcijanom ze wszystkich kontynentów, że „otrzymali Ducha przybrania za synów”. Miejsce, z którego popłynęła ta papieska katecheza, nie było przypadkowe. Na Jasnej Górze całe pokolenia Polaków mogły na nowo odkrywać swoją godność. W czasach wojen i totalitaryzmów, kiedy tak wielu ludzi traktowano jak mało liczącymi się tryby zachodzących procesów, spotkanie z Królową Polski pozwalało im doświadczyć, jak ważni są dla Boga, który nie wahał się uczynić ich swymi dziećmi. W centrum procesu wychowania stoi człowiek. Nie jest on jedynie przedmiotem formowania, ale uczestnikiem dialogu, który kształtuje obie strony – wychowawcę i wychowanka. Rodzice i nauczyciele wiedzą, że wiele mogą się nauczyć od swoich dzieci i wychowanków.
Do przybycia na Jasną Górę nie trzeba nikogo zachęcać. Spotkanie z Maryją otwiera serce i daje nadzieję. Jakże wielu z nas ważne sprawy swego życia omawia z Matką Bożą w kaplicy Jej Cudownego Wizerunku. W duchu ogromnego zaufania, przed Nią odkrywamy wszystkie tajemnice naszego serca. Zaufanie jest fundamentem relacji między wychowankiem a wychowawcą. Nie ma nic bardziej sprzyjającego owocnemu wychowaniu niż dom, w którym panuje wzajemne zaufanie. Rodzice, którzy cieszą się zaufaniem dzieci są pierwszymi powiernikami ich trudnych spraw. To najlepsze zabezpieczenie przed złem. Rodzice, wychowawcy, nauczyciele czy katecheci powinni stawiać sobie pytanie, jak kształtować relacje z dziećmi i wychowankami, aby móc cieszyć się ich zaufaniem.
Maryja ma dla nas czas. Przybywając na Jasną Górę wiemy, że zawsze zastaniemy Ją oczekującą na nas i gotową nas wysłuchać. Czas przeżywany z dzieckiem to nie tylko przebywanie w tym samym miejscu, ale wzajemne bycie dla siebie – rozmowa, wspólnie podejmowany wysiłek czy radosne chwile wypoczynku. Życie staje się coraz szybsze. Nie może w nim jednak zabraknąć czasu na to, co najważniejsze. Nieodpowiedzialne korzystanie z mediów elektronicznych niszczy w sposób podstępny nasze relacje z bliskimi. Nawet jeśli kontaktujemy się przez telefon czy za pośrednictwem innych komunikatorów, nie zastąpi to osobistego spotkania z bliskimi osobami. Pielgrzymi udający się na Jasną Górę pokonują pieszo niejednokrotnie setki kilometrów tylko po to, żeby spotkać się z Jezusem, Jego Matką i z bliźnimi, towarzyszami wspólnej drogi.
Święty Jan Paweł II w czasie swej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r. powiedział na Jasnej Górze: „Tutaj zawsze byliśmy wolni”. Dobry wychowawca nie chce uzależniać wychowanka od siebie, ale pragnie doprowadzić dziecko do mądrego korzystania z wolności. Maryja jest nauczycielką, która dysponuje takim właśnie programem wychowawczym. Wypływa on z samego serca Ewangelii. W „polskiej Kanie” Maryja powtarza wezwanie z Kany Galilejskiej, by czynić wszystko, co poleci Jej Syn.
Wspaniałym rozdziałem dziejów jasnogórskiego sanktuarium były zainicjowane przez kard. Stefana Wyszyńskiego Jasnogórskie Śluby Narodu. Warto wrócić do tekstu ślubowań i na nowo go przemyśleć. Wyłania się z niego bowiem piękny, pełny obraz człowieka. To człowiek żyjący w łasce uświęcającej, czyli świadomie strzegący w sobie daru chrztu. To człowiek szanujący godność i życie ludzkie, strzegący wierności małżeńskiej, stojący na straży wychowania w wierze. Śluby Jasnogórskie są programem wychowania, ale także – jak stwierdził św. Jan Paweł II – „polską kartą praw człowieka” (Castel Gandolfo, 26.08.1990).

Nie wszystko od nas zależy...

W czasie audiencji generalnej w dniu 3 sierpnia 2016 r. papież Franciszek, podsumowując swój pobyt w naszej Ojczyźnie z okazji Światowych Dni Młodzieży, nawiązał do wizyty na Jasnej Górze: „Przed obrazem Matki Bożej otrzymałem dar spojrzenia Matki”. Obecni w jasnogórskiej kaplicy czują na sobie wzrok Matki. Jest to spojrzenie, które wydobywa z tłumu i podnosi w górę, bo Matka zawsze umie zobaczyć w swych dzieciach dobro.
Spojrzenie Matki przychodzi z pomocą w sytuacjach bezradności. Wychowawca pragnie, by jego trud wydał owoce, musi jednak liczyć się z tym, że nie wszystko zależy od niego. Może to prowadzić do zniechęcenia, a nieraz do pokusy poddania się przekonaniu, że już nic nie da się zrobić. Źródłem nadziei i nowych sił jest wtedy modlitwa za wychowanków, także ta zanoszona razem z Maryją, która uwierzyła, że „dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37).
Ufność w Jej wstawiennictwo wyrażają słowa sługi Bożego, kard. Stefana Wyszyńskiego: „Wszystko postawiłem na Maryję”. Prymas Tysiąclecia nosił w sercu troskę o losy polskiego Kościoła. Pewnego dnia wychodząc ze swojej kaplicy wyznał z radością: „Znalazłem dłonie, w których mogę ubezpieczyć Kościół w Polsce. Wszystko postawiłem na Maryję”.
Siostry i Bracia,
u progu nowego roku szkolnego odnajdźmy te dłonie i powierzmy ich opiece polskie dzieci i młodzież, nasze przedszkola i szkoły, wszystkich rodziców, katechetów, nauczycieli i wychowawców. Maryi Jasnogórskiej zawierzmy polską szkołę i szkolnictwo katolickie w naszej Ojczyźnie. Pani Jasnogórska jest jego Patronką. Niech Ta, którą Cudowny Wizerunek ukazuje jako „Wskazującą Drogę”, skieruje drogi naszego życia ku Chrystusowi, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.
Na nowy rok pracy formacyjnej i kolejny Tydzień Wychowania udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali:
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 376. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
Zakopane, 6-7 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE: List Episkopatu należy odczytać podczas każdej Mszy św., w ramach kazania, w niedzielę 3 września br.
Płock, dnia 28 sierpnia 2017 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W JUBILEUSZACH MAŁŻEŃSKICH
W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ W POPOWIE KOŚCIELNYM

Drodzy Diecezjanie!
Kochani Małżonkowie!

Od wieków Kościół otaczał szczególną modlitwą i opieką rodziny i związki małżeńskie, które go tworzą. Zawarcie sakramentu małżeństwa, to wyjątkowy, przełomowy i wiążący moment w życiu każdego katolika. To na tym fundamencie buduje się codzienne życie duchowe, rodzinę, Kościół i Ojczyznę. Na tej małżeńskiej drodze pojawiają się piękne chwile zwane Jubileuszami Małżeństwa. Pozwalają one zatrzymać się i z wdzięcznością spojrzeć za siebie, ale też uświadomić sobie, w jaki sposób na nowo, po wielu latach wspólnej drogi, realizować słowa przysięgi małżeńskiej.
Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich tegorocznych Dostojnych Jubilatów, świętujących sześćdziesiątą, pięćdziesiątą lub dwudziestą piątą rocznicę sakramentu małżeństwa na wspólne świętowanie dnia 17 września br. w Sanktuarium Matki Bożej Nadziei w Popowie Kościelnym. Uroczystej Mszy św. o godz. 11.00 będzie przewodniczył J.E. Ks. Abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Przyjedźcie do Maryi z Waszymi dziećmi, wnukami i prawnukami! Zapraszam także naszych Duszpasterzy, osoby Wam bliskie i wszystkich Małżonków i wiernych naszej Płockiej Diecezji, pragnących uczestniczyć w radości Jubilatów. Razem z Wami będę się tam modlił o Bożą pomoc dla Was i Waszych bliskich, bo „radość miłości, przeżywana w rodzinach, jest także radością Kościoła” (Amoris laetitia, n. 1).
Wszystkich Małżonków naszej diecezji, a szczególnie Jubilatów oraz Wasze rodziny i bliskich ogarniam moją modlitwą za przyczyną Świętej Rodziny z Nazaretu oraz udzielam pasterskiego błogosławieństwa.
Płock, dnia 22 sierpnia 2017 r.

Wasz Biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie Biskupa Płockiego należy odczytać wiernym w niedzielę 3 września br., w czasie każdej Mszy św., w ramach ogłoszeń duszpasterskich.
Płock, dnia 28 sierpnia 2017 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKATY EKONOMA DIECEZJALNEGO


1. Informacja dotycząca ubezpieczenia medycznego oraz na życie dla Katechetów oraz Świeckich Pracowników Kościelnych w PZU Życie

Zgodnie z informacją podaną w czerwcu br., Diecezja Płocka wraz z Firmą PZU Życie przygotowała specjalną ofertę, dedykowaną dla katechetów oraz wszystkich pracowników świeckich zatrudnionych przez Parafie i inne Instytucje Kościelne. Jest ona odpowiedzią na liczne zapytania Księży oraz Świeckich Pracowników Kościelnych. Szczegóły tej oferty zostaną przedstawione podczas spotkań katechetycznych oraz na Konferencji Księży Dziekanów..

2. Informacja dotycząca warunków umowy z Orange Polska S.A w ramach Grupy Orange – Diecezja Płocka

W nawiązaniu do informacji z 6 lipca br. dotyczącej warunków nowej umowy Orange Polska, pragnę poinformować o zasadach ustalonych w tejże umowie.
• Abonament 15 zł netto miesięcznie (18.45 zł brutto):
• Rozmowy w kraju ze wszystkimi krajowymi operatorami komórkowymi i stacjonarnymi – 0 zł:
• SMS i MMS w kraju – 0 zł;
• Internet 2 GB – 0 zł;
• SMS zagranica – 0,04 zł;
• MMS zagranica – 0,03 zł;
• Połączenia międzynarodowe z Polski do UE - 0,25zł/ min.; *
• roaming:
- połączenia odbierane w UE – 0 zł;
- połączenia wykonywane w UE – 0 zł/ min.; *
- transmisja danych – 0,03/1MB .*

* Z uwagi na to, że priorytetem dla zdecydowanej większości Członków naszej Grupy są jak najniższe stałe zobowiązania miesięczne, przyjęliśmy następujące rozwiązanie: kosztem utrzymania korzystnej ceny abonamentu zgodziliśmy się na limitowane połączenia w roamingu. Każdy numer otrzymuje 60 min. (wymiennych na SMS lub MMS) darmowych połączeń wykonywanych za granicą, plus pakiet dla całej Grupy do wykorzystania przez wszystkich abonentów – powyższe rozwiązanie obowiązuje na okres próbny 3 m-cy. Jeśli w tym okresie Grupa nie przekroczy założonego limitu Operator nie będzie naliczał dodatkowych kosztów. Natomiast w sytuacji, gdy budżet zostanie przekroczony stawka za min wykonanego połączenia będzie wynosiła 0,13 zł.
Powyższa informacja dotyczy Strefy 1 - lista krajów objętych podaną stawką znajduje się na stronie ORANGE. Powyższe warunki będą obowiązywały do 31.01.2020 roku.

3. Informacja dotycząca regulowania świadczeń osobistych i parafialnych

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim Księżom Proboszczom, Administratorom i Wikariuszom, którzy systematycznie uregulują swoje należności i zobowiązania. Tym, którzy tego nie czynią we właściwym czasie, przypominam, że wysokość zobowiązań oraz termin ich regulowania jest ścisłe określony prawem diecezjalnym (Dekret Biskupa Płockiego Nr 2742/2009 oraz Instrukcja regulująca uposażenie proboszcza, wikariusza i rezydenta oraz świadczenia osobiste i parafialne - XLIII Synodu Diecezji Płockiej). W związku z tym brak pisma z Wydziału Finansowego nie może być podstawą do uchylania się od obowiązku płacenia należności. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tej materii Pracownicy Wydziału zawsze służą pomocą.
Korzystając z okazji przypominam o zbiórce do puszek w trzecią niedzielę września na rzecz Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Zebrane ofiary, podobnie jak wszystkie inne tace i puszki, należy przekazać do kasy Kurii Diecezjalnej najpóźniej w ciągu dwóch tygodni po ich przeprowadzeniu.

4. Kontrole Państwowej Straży Pożarnej

Po pożarze Katedry w Gorzowie Wielkopolskim Państwowa Straż Pożarna zarządziła kontrole kościołów pod kontem zabezpieczenia przeciwpożarowego. W związku z tym uprzedzam Czcigodnych Księży Proboszczów, iż w najbliższym czasie mogą spodziewać się takiej kontroli. Proszę więc o sprawdzenie i przygotowanie stosownych dokumentów.
Płock, dnia 23 sierpnia 2017 r.


Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 28 sierpnia 2017 r.
Nr 2178/2017

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x