OKÓLNIK
Okólnik 24/2017
22.08.2017
Spis treści:

Okólnik 24

KOMUNIKAT KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Drodzy Bracia i Siostry!

8 września 2017 r. przypada 300. rocznica koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Nałożenie papieskich koron na wizerunek Bogurodzicy dopełniło niejako ślubów złożonych przez króla Jana Kazimierza, który po obronie Jasnej Góry przed Szwedami, 1 kwietnia 1656 r. obrał Najświętszą Dziewicę Królową i Patronką Królestwa Polskiego.

Uroczystość koronacyjna w 1717 r. zjednoczyła na Jasnej Górze Polaków, stając się ogólnonarodową manifestacją wiary. Ten akt uznający Maryję za Królową Polski był punktem odniesienia w wielu, nierzadko trudnych momentach polskiej historii. Jasna Góra stała się Duchową Stolicą Polski i celem licznych pielgrzymek, a tym samym źródłem odnowy życia zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.

Ojcowie Paulini wraz z Pasterzami Kościoła w Polsce, w Roku Jubileuszu koronacji Cudownego Obrazu, zapraszają do dziękczynienia Bogu za przymierze z Królową Polski. Główne obchody jubileuszowe odbędą się na Jasnej Górze 26 sierpnia 2017 r. w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Jubileusz 300-lecia koronacji posiada przede wszystkim wymiar duchowy, dlatego pragniemy zachęcić do włączenia się w „Żywą Koronę Maryi”. Inicjatywie tej przyświeca idea, aby osobiste życie kształtować według zasad Ewangelii, jako urzeczywistnienie oddania się Matce Bożej, którego wyrazem są złote korony na Jej skroni.

Zakopane, dnia 6 czerwca 2017 r.

 

† Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

INFORMACJA: Komunikat Konferencji Episkopatu Polski może posłużyć do ewentualnego wykorzystania duszpasterskiego przed dniem 26 sierpnia br.

Płock, dnia 22 sierpnia 2017 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. Spotkania sierpniowe

Spotkania katechetyczne przed nowym rokiem szkolnym 2017/2018 odbędą się:

- 28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) w Płocku w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego (przy ul. Kościuszki 16) oraz Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego (przy ul. Kolegialnej 23);

- 29 sierpnia 2017 r. (wtorek) w Ciechanowie w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu (przy ul. Batalionów Chłopskich 10) i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (przy ul. Wojska Polskiego 51);

- 30 sierpnia 2017 r. (środa) w Pułtusku w parafii pw. Miłosierdzia Bożego (przy ul. Piaskowej 16).

Spotkania rozpoczynają się o godz. 10.00 Mszą Świętą pod przewodnictwem Księdza Biskupa, po której nastąpi część szkoleniowo – informacyjna. Do udziału w spotkaniach zobowiązani są wszyscy katecheci oraz księża proboszczowie z diecezji płockiej.

 

2. Spotkanie dla katechetów duchownych, zakonnych i świeckich rozpoczynających pracę w roku szkolnym 2017/2018

9 września br. zapraszamy katechetów rozpoczynających pracę w roku 2017 na szkolenie Formacja katechetów w diecezji płockiej. Odbędzie się ono w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku (ul. Tumska 3) o g. 10:00.

O godzinie 11:00 będzie poprowadzony warsztat pt.: Podręcznik do nauki religii – pomoc czy zbyteczny środek dydaktyczny?Do udziału w warsztacie zobowiązani są również katecheci zatrudnieni w roku 2013.

 

3. Misje i skierowania

Bardzo prosimy, aby księża proboszczowie najpóźniej do 28 sierpnia złożyli do Wydziału Katechetycznego pismo z prośbą o wycofanie bądź skierowanie katechety do pracy w szkole (uwzględniając zmiany nazwy szkół).

O nową misję należy wystąpić także wtedy, gdy ksiądz lub katecheta nie zmienia miejsca pracy, ale zmieniła się nazwa szkoły, w której pracuje.

Płock, dnia 18 sierpnia 2017 r.  

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego 

KOMUNIKATY DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA 

1. Przekazuję do wiadomości zainteresowanych Księży Dziekanów, Proboszczów i Neoprezbiterów, program spotkań formacyjnych neoprezbiterów.

• 26 - 27 września – spotkanie z ks. Dariuszem Rogowskim, notariuszem Kurii. Kursowy dzień skupienia (ks. Roman Mosakowski);

• 24 - 25 października – spotkanie formacyjne – Warsztaty z psychologii (ks. Marek Jarosz).

Ramowy program spotkań:

Wtorek

18.30 – zjazd, kolacja

19.30 – ewent. spotkanie

20.00 – nabożeństwo wieczorne. Adoracja Najświętszego Sakramentu

21.00 – Błogosławieństwo

Środa

7.30 – Eucharystia połączona z Jutrznią

8.30 – śniadanie

9.00 – 10.30 – cykl wykładowo – ćwiczeniowy

10.30 – przerwa

11.00 – 12.30 – cykl wykładowo – ćwiczeniowy

12.30 – Obiad.

Uwagi:

(1) Spotkania odbywać się będą w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno- Wychowawczym „Studnia”, Płock, ul. Górna 1A

(2) Serdeczna prośba do Księży Proboszczów o niewyznaczanie Neoprezbiterom zajęć parafialnych w podanych terminach.

2. Informuję Czcigodnych Księży Wikariuszy, odbywających studia licencjackie w Punkcie Konsultacyjnym w Płocku, o obowiązkowych spotkaniach formacyjnych, które będą miały miejsce w kaplicy Dobrego Pasterza Wyższego Seminarium Duchownego. 13 września br. od godz. 10.00 do ok. godz. 13.00 będziemy przeżywać dzień skupienia.

3. Zapraszam Czcigodnych Ojców Duchownych poszczególnych dekanatów na spotkanie, które odbędzie się dn. 14 października br. o g. 10.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Spotkanie rozpoczniemy modlitwą w kaplicy Dobrego Pasterza, a następnie przejdziemy do seminaryjnej kawiarenki. Spotkanie zakończymy ok. g. 12.30 wspólnym obiadem w refektarzu kleryckim.

Płock, dnia 18 sierpnia 2017 r.

Ks. Roman Mosakowski
Delegat Biskupa Płockiego
ds. stałej formacji duchowieństwa

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DNIA PAPIESKIEGO W DIECEZJI PŁOCKIEJ

W niedzielę 8 października br. będziemy obchodzić w Polsce XVII Dzień Papieski, który będzie przebiegał pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją!”. W tym dniu zbierane są do puszek ofiary przeznaczone na stypendia dla dzieci i młodzieży, których rozdziałem zajmuje się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Uprzejmie proszę, aby do zbiórki przykościelnej wykorzystać puszki i materiały dostarczone do każdej parafii w tzw. pakietach na Dzień Papieski. Zebrane pieniądze należy przesłać bezpośrednio na konto Fundacji podane na przekazie pocztowym, zaznaczając diecezję oraz parafię, a protokół z informacją o wysokości wpłat dostarczyć do końca października 2017 r. do Koordynatora Dnia Papieskiego w Diecezji Płockiej (ks. Andrzej Janicki, ul. Tumska 3, 09-402 Płock, z dopiskiem – DZIEŃ PAPIESKI lub na adres andrzej.janicki@dzielo.pl). Zachęcam jednocześnie do korzystania z pomocy duszpasterskich: www.dzielo.pl.

Płock, dnia 18 sierpnia 2017 r.

Ks. Andrzej Janicki
Koordynator Dnia Papieskiego w Diecezji Płockiej

KOMUNIKAT KAPITUŁY KOLEGIACKIEJ ŚW. MICHAŁA W PŁOCKU 

Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku ustanowiła nagrodę św. Michała Archanioła „Świadek wiary”. Nagroda ta jest wyróżnieniem wybitnych, nowatorskich i pożytecznych działań katolików na rzecz szerzenia Królestwa Bożego. Celem Nagrody jest: budzenie świadomości powszechnej troski o szerzenie Królestwa Bożego w świecie; popieranie wartości i postaw chrześcijańskich, zwłaszcza tych, które służą dziełom apostolatu, kultu religijnego, wychowania i kultury chrześcijańskiej; eksponowanie cnót chrześcijańskich; promocja wybitnych osiągnięć społecznych, które przyczyniają się do rozwoju kultury chrześcijańskiej; uhonorowanie wiernych chrześcijan, zwłaszcza młodych, którzy w istotnej mierze przyczynili się do szerzenia wiary i obyczajów chrześcijańskich. Nagroda może być przyznana w uznaniu za całokształt działalności lub za określone osiągnięcie o szczególnie istotnym znaczeniu dla rozwoju kultury chrześcijańskiej. Podstawowym kryterium oceny działalności lub osiągnięcia kandydatów do Nagrody są korzyści duchowe i dobro wspólne, uzyskane przez Kościół, zwłaszcza Kościół Płocki. Nagroda przyznawana jest corocznie dnia 29 września, przy okazji obchodu Święta świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Może ją otrzymać tylko osoba fizyczna, która należy do Ludu Bożego (por. kan. 204 § 1-2 KPK); nie przyznaje się jej zespołom osób, osobom prawnym i członkom Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku. Zasady i tryb przyznawania Nagrody określono w stosownym Regulaminie, który jest dostępny na stronie diecezjaplocka.pl.

W imieniu Kapituły Nagrody ogłaszam otwarcie konkursu, w ramach którego zostanie dokonany wybór Laureata Nagrody w 2017 r. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne i prawne, które posiadają zamieszkanie lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W danej edycji konkursu podmiot może zgłosić tylko jedną kandydaturę. W zgłoszeniu należy określić tożsamość, adres zamieszkania i parafię kandydata do Nagrody oraz przedstawić uzasadnienie merytoryczne wniosku. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata oraz oświadczenie, w którym wnioskodawca potwierdza prawdziwość danych zwartych we wniosku i legalność materiałów udostępnionych w związku z konkursem. Wnioski o uhonorowanie Nagrodą należy składać do 15 września br. na adres: Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku, Sekretariat Kapituły Nagrody św. Michała Archanioła „Świadek wiary”, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 09-400 Płock.

Płock, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Ks. Jan Krajczyński
Przewodniczący Kapituły Nagrody

PERSONALIA 

Nominacje na dekanalnych duszpasterzy młodzieży (z dniem 23 sierpnia br.)

1. Ksiądz mgr Kamil Marcin Kozakowski, wikariusz par. pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku,  mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie bielskim;

2. Ksiądz mgr Mariusz Stasiak, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie,  mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie bodzanowskim;

3. Ksiądz mgr Tomasz Kolczyński, wikariusz par. pw. św. Józefa w Ciechanowie,  mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie ciechanowskim wschodnim;

4. Ksiądz mgr Dawid Łukasz Kamiński, wikariusz par. pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie ciechanowskim zachodnim;

5. Ksiądz mgr Grzegorz Sieczka, wikariusz par. pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą,  mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie dobrzyńskim n. Drwęcą;

6. Ksiądz mgr Sebastian Krupniewski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu n. Wisłą, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie dobrzyńskim n. Wisłą;

7. Ksiądz mgr Adam Milewski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie,  mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie dzierzgowskim;

8. Ksiądz mgr Karol Kozerski, wikariusz par. pw. św. Mikołaja w Gąbinie,  mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie gąbińskim;

9. Ksiądz mgr Kamil Kowalski, wikariusz par. pw. św. Marcina w Gostyninie,  mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie gostynińskim;

10. Ksiądz mgr Paweł Szymański, wikariusz par. pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie makowskim;

 11. Ksiądz mgr Krzysztof Drzazgowski, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Mławie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie mławskim;

 12. Ksiądz mgr Łukasz Turbak, wikariusz par. pw. św. Anny w Nowym Mieście, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie nasielskim;

 13. Ksiądz mgr Marek Tomasz Wiśniewski, wikariusz par. pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie płockim wschodnim;

 14. Ksiądz mgr Marek Piątkiewicz, wikariusz par. pw. św. Bartłomieja w Płocku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie płockim zachodnim;

 15. Ksiądz mgr Michał Fordubiński, wikariusz par. pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie płońskim;

 16. Ksiądz mgr Krzysztof Cymerman, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Przasnyszu, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie przasnyskim;

 17. Ksiądz mgr Krzysztof Dobucki, wikariusz par. pw. św. Józefa w Pułtusku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie pułtuskim;

 18. Ksiądz mgr Rafał Kabelis, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Raciążu, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie raciąskim;

 19. Ksiądz mgr Marcin Durzyński, wikariusz par. pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie rypińskim;

 20. Ksiądz mgr Marek Michalski, wikariusz par. pw. św. Antoniego w Zegrzu, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie serockim;

 21. Ksiądz mgr Łukasz Szymański, wikariusz par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie sierpeckim;

 22. Ksiądz mgr Robert Kamiński, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Glinojecku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie strzegowskim;

 23. Ksiądz mgr Marek Czarciński, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie tłuchowskim;

 24. Ksiądz mgr Michał Łuczka, wikariusz par. pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie wyszogrodzkim;

 25. Ksiądz mgr Marcin Niesłuchowski, wikariusz par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie zakroczymskim;

26. Ksiądz mgr Mateusz Molak, wikariusz par. pw. św. Antoniego w Żurominie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie żuromińskim.

Nominacje na dekanalnych duszpasterzy służby liturgicznej (z dniem 23 sierpnia br.)

1. Ksiądz mgr Dawid Gołębiewski, wikariusz par. pw. św. Floriana w Proboszczewicach, mianowany dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej w dekanacie bielskim;

2. Ksiądz mgr Mariusz Stasiak, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie, mianowany dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej w dekanacie bodzanowskim;

3. Ksiądz mgr Piotr Smoliński, wikariusz par. pw. Bł. Płockich Biskupów Męczenników w Ciechanowie, mianowany dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej w dekanacie ciechanowskim wschodnim;

4. Ksiądz mgr Tomasz Dec, wikariusz par. pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, mianowany dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej w dekanacie ciechanowskim zachodnim;

5. Ksiądz mgr Jarosław Korniak, wikariusz par. pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą, mianowany dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej w dekanacie dobrzyńskim n. Drwęcą;

6. Ksiądz mgr Sebastian Krupniewski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu n. Wisłą, mianowany dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej w dekanacie dobrzyńskim n. Wisłą;

7. Ksiądz mgr Adam Milewski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie, mianowany dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej w dekanacie dzierzgowskim;

8. Ksiądz mgr Grzegorz Makowski, wikariusz par. pw. św. Benedykta w Płocku-Radziwiu, mianowany dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej w dekanacie gąbińskim;

9. Ksiądz mgr Robert Piątkowski, wikariusz par. pw. Marcina w Gostyninie, mianowany dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej w dekanacie gostynińskim;

10. Ksiądz mgr Grzegorz Marzec, wikariusz par. pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, mianowany dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej w dekanacie makowskim;

11. Ksiądz mgr Mariusz Przybysz, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Mławie, mianowany dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej w dekanacie mławskim;

12. Ksiądz mgr Mateusz Piliński, wikariusz par. pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy, mianowany dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej w dekanacie nasielskim;

13. Ksiądz mgr Rafał Gutkowski, wikariusz par. pw. św. Marcina w Słupnie, mianowany dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej w dekanacie płockim wschodnim;

14. Ksiądz mgr Arkadiusz Czubakowski, wikariusz par. pw. św. Bartłomieja w Płocku, mianowany dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej w dekanacie płockim zachodnim;

15. Ksiądz mgr Łukasz Chruściel, wikariusz par. pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, mianowany dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej w dekanacie płońskim;

16. Ksiądz mgr Ryszard Raczkowski, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Przasnyszu, mianowany dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej w dekanacie przasnyskim;

17. Ksiądz mgr Dariusz Witkowski, wikariusz par. pw. św. Mateusza w Pułtusku, mianowany dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej w dekanacie pułtuskim;

18. Ksiądz mgr Wojciech Nikodymczuk, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Raciążu, mianowany dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej w dekanacie raciąskim;

19. Ksiądz mgr Michał Tański, wikariusz par. pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, mianowany dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej w dekanacie rypińskim;

20. Ksiądz mgr Paweł Kułakowski, wikariusz par. pw. św. Anny w Serocku, mianowany dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej w dekanacie serockim;

21. Ksiądz mgr Grzegorz Szlom, wikariusz par. pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, mianowany dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej w dekanacie sierpeckim;

22. Ksiądz mgr Paweł Perdion, wikariusz par. pw. św. Rocha w Radzanowie, mianowany dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej w dekanacie strzegowskim;

23. Ksiądz mgr Jarosław Jakubowski, wikariusz par. pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem, mianowany dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej w dekanacie tłuchowskim;

24. Ksiądz mgr Michał Łuczka, wikariusz par. pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie, mianowany dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej w dekanacie wyszogrodzkim;

25. Ksiądz mgr Paweł Dobies, wikariusz par. pw. św. Anny w Pomiechowie, mianowany dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej w dekanacie zakroczymskim;

26. Ksiądz mgr Paweł Kowalski, wikariusz par. pw. św. Marcina w Zielonej k. Mławy, mianowany dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej w dekanacie żuromińskim.

Nominacje inne

1. Ks. mgr Adam Ners, wikariusz parafii pw. św. Anny w Skrwilnie, z dniem 1 września 2017 r., mianowany duszpasterzem Fundacji „Odzyskać Radość”, katechetą w Szkole Podstawowej Specjalnej w Śmiłowie i oddelegowany do opieki duszpasterskiej w Centrum Medycznym „Grupa – Zdrowie” w Kraszewie-Czubakach. 

2. Ks. mgr Łukasz Nowak, koordynator ds. utworzenia placówki opiekuńczej Diecezji Płockiej w Sikorzu, z dniem 18 sierpnia 2017 r., mianowany prezesem Fundacji „Leonianum” w Sikorzu.    

3. Ksiądz mgr Piotr Stasiński, wikariusz par. pw. św. Józefa w Ciechanowie, z dniem 1 września br., mianowany duszpasterzem akademickim w Ciechanowie.

4. Ks. mgr Bogdan Zalewski, z dniem 1 września 2017 r., mianowany wikariuszem parafialnym w parafii pw. św. Anny w Skrwilnie (nominacja z dnia 14 sierpnia br. została anulowana).

Płock, dnia 21 sierpnia 2017 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 22 sierpnia 2017 r.
Nr 2132/2017

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x