OKÓLNIK
Okólnik 2/2017
19.01.2017
Spis treści:

Okólnik 2 

DEKRET 

Niniejszym powołuję nowy skład Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej:

 1. Ks. kan. dr Andrzej Leleń – dyrektor Studium Organistowskiego
  im. Ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku oraz referent ds. organistowskich w diecezji płockiej - przewodniczący
 2. Ks. dr Artur Janicki – ceremoniarz biskupi
 3. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski – profesor liturgiki w WSD w Płocku
 4. Mgr Andrzej Sumliński – kierownik Kwintetu Dętego Canzona w Płocku
 5. Mgr Paweł Górczyński – nauczyciel w Szkole Muzycznej w Płocku
 6. Joanna Ostaszewska – organistka w par. pw. św. Wojciecha w Nasielsku
 7. Zygmunt Dąbrowski – organista w par. pw. św. Mateusza w Pułtusku
 8. Kazimierz Grzywiński – organista w par. pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu
 9. Bogdan Wiśniewski – organista w par. pw. św. Michała Archanioła w Płońsku
 10. Jerzy Stefański – pracownik Studium Organistowskiego im. Ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku.

Komisji zlecam troskę o realizację w diecezji płockiej wypracowanych
i obowiązujących w Kościele zasad z zakresu muzyki kościelnej, doskonalenie jej poziomu, tak by ubogacała piękno liturgii i pomnażała wiarę Ludu Bożego.

Do zadań Komisji będzie należało m.in. czuwanie nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu Muzyków Kościelnych, zawartego w Uchwałach 43. Synodu Diecezji Płockiej, troska o muzyków kościelnych, a także inne sprawy z zakresu muzyki kościelnej zlecane przez Biskupa Płockiego czy władzę diecezjalną.

Członkom Komisji życzę owocnej pracy dla dobra Kościoła Płockiego
i z serca błogosławię - w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Płock, dnia 10 stycznia 2017 r.

Nr 80/2017

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz 

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Umiłowani Siostry i Bracia,

W święto Ofiarowania Pańskiego obchodzimy, ustanowiony przez św. Jana Pawła II, Dzień Życia Konsekrowanego. W diecezjalnej wspólnocie powołanych do szczególnej służby Bogu i ludziom pragniemy dziękować za łaskę wybrania i ubogacać się wzajemnie darem charyzmatu. Chcemy również prosić o właściwe rozumienie eklezjalnej wartości życia zakonnego i nowe powołania. 

Do wspólnej modlitwy w katedrze płockiej zapraszam 2 lutego na godz. 10:00 wszystkie osobowy konsekrowane z naszej diecezji oraz każdego, kto pragnie modlitewnie  wyrazić im wdzięczność i wsparcie.

Po mszy świętej spotkamy się w Opactwie Pobenedyktyńskim. Nasze świętowanie powierzamy opiece Matki Bożej, wybranej przez Boga, aby dawać światu Chrystusa.

Serdecznie raz jeszcze zapraszam, powierzając w mojej modlitwie przez ręce Maryi wszystkie osoby życia konsekrowanego Jezusowi Chrystusowi, Oblubieńcowi Kościoła.

Płock, dnia 11 stycznia 2017 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

INFORMACJA: Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski z dnia 29 listopada 2002 r. oraz decyzją Biskupa Płockiego, ofiary zebrane na tacę w Święto Ofiarowania Pańskiego, przeznaczone są na potrzeby zakonów kontemplacyjnych w Polsce. Wpłat proszę dokonywać na konto diecezjalne z dopiskiem: „Taca z 2 lutego”.

Płock, dnia 11 stycznia 2017 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKATY EKONOMA DIECEZJALNEGO

1. Składam serdeczne podziękowanie Czcigodnym Księżom Proboszczom, Administratorom i Wikariuszom za uregulowanie wszystkich należności i zobowiązań osobistych i parafialnych za ubiegły rok. Tych, którzy jeszcze tego nie uczynili, proszę o dokonanie należnych wpłat do końca stycznia br.

2. Zachęcam Czcigodnych Księży do regulowania wszystkich należności za pomocą przelewów internetowych lub bankowych. Wybierając ten sposób płatności proszę jednak o dokładne wskazanie w tytule przelewu - celu danej wpłaty z zaznaczeniem, czy jest to świadczenie osobiste czy parafialne. Nieścisłości w tej materii powodują wiele problemów z właściwym zaksięgowaniem tych wpłat.

Ponawiam także swą prośbę, aby do kasy nie wpłacać bilonu. Świadczenia należy wpłacać do dnia 21 każdego następnego miesiąca.

3. Zebrane ofiary (tace i puszki) należy przekazać do kasy Kurii Diecezjalnej najpóźniej w ciągu dwóch tygodni po ich przeprowadzeniu.      Opłaty kwartalne uiszczamy do 21 dnia miesiąca kończącego dany kwartał.

4. Przypominam iż zgodnie ze Uchwałami XLIII Synodu Diecezji Płockiej, najpóźniej do 15 marca należy wpłacić 10 %całości ofiar kolędowych na rzecz Diecezjalnego Funduszu Remontowo-Budowlanego. Jednocześnie parafie, które chciałyby ubiegać się o dotacje z tego Funduszu, mogą składać wnioski na stosownym formularzu (dostępny na stronie internetowej diecezji w zakładce „materiały do pobrania”, lub u Dyrektora Wydziału Budownictwa i Sztuki Sakralnej). Przy rozpatrywaniu wniosków brane będą pod uwagę tylko te, które odpowiadają wymogom formalnym zawartym we wzorze wniosku. Regulamin Funduszu zawarty jest w dokumentach synodalnych.

5. Przekazuję do wiadomości Czcigodnych Księży szczegóły dotyczące świadczeń parafialnych wpłacanych na konto kurialne.

1) Cele misyjne:

a) taca z Uroczystości Objawienia Pańskiego;

b) taca z Niedzieli Misyjnej ( III niedziela października);

c) puszka w II Niedzielę Adwentu na rzecz „Pomocy Kościołowi na Wschodzie”;

d) puszka w II Niedzielę Wielkiego Postu na rzecz Afryki;

e) kwartalne ofiary parafialne;

f) dodatkowe dobrowolne zbiórki: ofiary od dzieci pierwszokomunijnych, kolędników misyjnych, wpłaty dzieci z Papieskich Dzieł Misyjnych (składki, dochód z loterii itp);

g) dobrowolne ofiary w dniu św. Krzysztofa dla „Miva Polska” na misyjne środki transportu.

2) Inne zbiórki na cele diecezjalne i poza diecezjalne:

a) taca ze Święta Ofiarowania Pańskiego na rzecz klasztorów klauzurowych;

b taca z Wielkiego Piątku na rzecz Grobu Pańskiego;

c) taca z Uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła na rzecz tzw. Świętopietrza;

d) puszka z trzeciej niedzieli września na rzecz Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.

3) Taca z Poniedziałku Wielkanocnego, drugiej niedzieli sierpnia oraz Święta św. Szczepana Męczennika, na cele edukacyjne i formacyjne.

4) 50% ofiar z tacy zbieranej w II Niedzielę Wielkanocną należy przekazać do Caritas Diecezji Płockiej.

6. Pragnę również przypomnieć o opłatach związanych z ubezpieczeniem mienia w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych TUW według odpowiedniego przelicznika (kwartalnie). Składka ta obejmuje także ubezpieczenie OC dla wszystkich obiektów i terenów kościelnych, w tym cmentarzy parafialnych oraz wycieczki autokarowe.

Numer konta Kurii jest następujący:

Bank Pekao SA 64 1240 1721 1111 0000 0725 9186

7. Mam przyjemność poinformować Czcigodnych Księży iż 26 stycznia br. o godz. 10.00 w Sali Biskupów Płockich w Opactwie Pobenedyktyńskim odbędzie się spotkanie organizacyjne poświęcone projektowi termomodernizacji.

Będzie to kontynuacja spotkań z Przedstawicielami Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Omówimy szczegóły dotyczące podpisania umów oraz ustalimy harmonogram prac związanych z wdrożeniem projektu.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich Księży Proboszczów, którzy już wyrazili wolę przystąpienia do w/w projektu oraz tych, którzy chcieliby jeszcze dołączyć do naszej grupy. Zaznaczam iż projekt jest bardzo atrakcyjny zarówno pod kontem finansowania jak i zakresu podjęcia prac remontowych, dlatego warto włączyć się w jego realizację.

Poniżej przedstawiam raz jeszcze ogólne (wybrane) wytyczne z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do którego będziemy aplikować o dotacje.

Program: Poprawa jakości powietrza - Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Intensywność dofinansowania: dotacja  do 95 % kosztów kwalifikowanych (przy wykorzystaniu Odnawialnych Źródeł Energii i systemu zarządzania energią)

Wkład własny – możliwość preferencyjnej pożyczki na poziomie WIBOR 3M, lecz nie mniej niż 2%  w skali roku.

Beneficjenci:

- podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków zgodnie  z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

- kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.

Zakres prac objętych programem obejmuje w szczególności:

- ocieplenie obiektu  w tym: ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów;

 - wymianę okien;

 - wymianę drzwi zewnętrznych;

 - przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła);

 - wymianę systemów wentylacji i klimatyzacji;

- zainstalowanie systemów zarządzania energią w budynkach;

 - wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii (w tym paneli słonecznych i pomp ciepła);

 - przygotowanie dokumentacji technicznej;

- likwidację zawilgocenia i jego skutków;

 - wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu na energooszczędne.

Jeśli któryś z Księży Proboszczów nie mógłby być obecny na spotkaniu proszę o kontakt ze mną.

Płock, dnia 8 stycznia 2017 r.

Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

KOMUNIKATY DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA RODZIN

Czcigodni Księża!

1. W imieniu Wydziału ds. Rodzin dziękuję za duże zainteresowanie Listem Kolędowym Biskupa Piotra. Dziękuję Księżom Dziekanom i Wicedziekanom za pomoc w dystrybucji Listu i zebraniu należności za niego. Mam nadzieję, że słowo Księdza Biskupa będzie pomocą w ożywieniu duszpasterstwa rodzin naszej diecezji. Życzę dużo cierpliwości i siły w Nowym Roku oraz w dniach wizyty duszpasterskiej, podczas której Księża rozdają ten folder kolędowy.

2. Od 1966 r., w dniach 21 i 22 stycznia, obchodzimy w Polsce Dzień Babci i Dzień Dziadka. Z tej okazji Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej oraz Wydział do spraw Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej zapraszają wszystkie Babcie i Dziadków, a także ich dzieci, wnuków i prawnuków oraz wszystkich, którzy chcą się wspólnie modlić, na świętowanie Dnia Babci i Dziadka. Dnia 23 stycznia br. (poniedziałek), o godz. 18.00, w kościele parafialnym parafii św. Jadwigi w Płocku, Ksiądz Biskup dr Mirosław Milewski będzie przewodniczył Mszy św. z dodatkowym nabożeństwem o Świętych Joachimie i Annie w intencji Babć i Dziadków. Serdecznie zapraszamy wszystkich, szczególnie mieszkańców Płocka!

3. W związku z tym Świętem zachęcam Duszpasterzy naszej diecezji do zaproszenia w tych dniach do kościołów parafialnych ludzi starszych i otoczenie ich szczególną modlitwą. Może do tego posłużyć np. Modlitwa za Dziadków, ułożona przez Papieża Benedykta XVI, którą przedstawiam do duszpasterskiego wykorzystania, np. w najbliższą niedzielę podczas Mszy świętych:

Modlitwa papieża Benedykta XVI przesłana na VI Światowe Spotkanie Rodzin w Meksyku (15-17 stycznia 2009 r.).

Panie Jezu,narodziłeś się z Dziewicy Maryi,córki świętych Anny i Joachima.Patrz z miłością na dziadków na całym świecie.Ochraniaj ich! Oni są bogactwemdla rodzin, dla Kościoła i dla całego społeczeństwa.Wspieraj ich! Kiedy przybywa im lat,niech wciąż będą dla swojej rodzinymocnymi filarami wiary ewangelicznej,stróżami szlachetnych wartości rodziny,żywymi skarbcami trwałych tradycji religijnych.Spraw, by jako nauczyciele mądrości i odwagiprzekazywali przyszłym pokoleniomowoce swoich dojrzałych doświadczeń ludzkichi duchowych.Panie Jezu,pomagaj rodzinom i społeczeństwudoceniać obecność i rolę dziadków.Spraw, by nigdy nie byli zaniedbywaniani wykluczani,ale zawsze znajdowali szacunek i miłość.Pomagaj im żyć pogodnie i czuć się akceptowanymi przez wszystkie lata życia, jakimi ich obdarzasz.Maryjo, Matko wszystkich żyjących,nieustannie otaczaj opieką dziadków,bądź z nimi podczas ziemskiej pielgrzymki,i niech za sprawą Twoich modlitw wszystkie rodzinyspotkają się kiedyś w niebieskiej ojczyźnie,gdzie Ty czekasz na wszystkich ludzi,by ich przygarnąć w wielkim uścisku życia bez końca.Amen.

4. Do duszpasterskiego wykorzystania proponuję także kolejne materiały na Pierwszą Niedzielę Miesiąca z cyklu W drodze do Fatimy. Niżej tekst Adoracji eucharystycznej na pierwszą niedzielę lutego br. Jak już informowałem Księży w E-Biuletynie z dn. 28 grudnia 2016 r., przez pięć kolejnych pierwszych niedziel miesiąca (od stycznia do maja 2017 r.) przygotowujemy się do obchodów stulecia Objawień Fatimskich. Kolejne teksty zostaną przesłane przed kolejnymi pierwszymi niedzielami. Można je także wykorzystać np. w pierwszą sobotę miesiąca.

Pierwsza Niedziela Miesiąca – 5 lutego 2017 r.
Adoracja eucharystyczna – W drodze do Fatimy (2)

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu: Pan zstąpił z nieba

Rozważanie

      Nasze nabożeństwo W drodze do Fatimy przeżywamy kilka dni po święcie Ofiarowania Pańskiego. To święto pełne Światła, którym jest Chrystus, kieruje naszą uwagę na jakość naszego życia. Dziś w Ewangelii świętej Jezus przypomniał znane nam dobrze słowa z Kazania na górze, które są kontynuacją Ośmiu Błogosławieństw: „Wy jesteście światłem świata… Niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 13.16). Wielu z nas 2 lutego przyszło do kościoła z gromnicami – światłem świecy, towarzyszącej człowiekowi od chwili chrztu świętego aż do jego śmierci. Prośmy w czasie naszej modlitwy przed Panem, którego światło Hostii, Jego Ciała, rozjaśnia mroki naszego serca, byśmy byli prawdziwi w naszym codziennym życiu; by to, co grzeszne, ciemne, niejasne, zagmatwane, zostało rozjaśnione i rozplątane mocą tego światła Eucharystii.

Pieśń:Wy jesteście na ziemi światłem mym

Rozważanie

      Światło gromnicznej świecy przywodzi nam na myśl Maryję, Matkę Boską Gromniczną, odpędzającą złe duchy, złe myśli i niebezpieczeństwa nam grożące. W czasie drugiego objawienia w Fatimie, 13 czerwca 1917 r., Maryja ukazała pastuszkom swe Niepokalane Serce. Na kartach tych objawień czytamy: „W tej chwili, gdy wypowiadała te ostatnie słowa, otworzyła swoje dłonie i przekazała nam powtórnie odblask tego niezmiernego światła. W nim widzieliśmy się jak gdyby pogrążeni w Bogu. Hiacynta i Franciszek wydawali się stać w tej części światła, które wznosiło się do nieba, a ja w tej, które się rozprzestrzeniało na ziemię. Przed prawą dłonią Matki Boskiej znajdowało się Serce, otoczone cierniami, które wydawały się je przebijać. Zrozumieliśmy, że było to Niepokalane Serce Maryi, znieważane przez grzechy ludzkości, które pragnęło zadośćuczynienia”.

      W czasie tej adoracji, wpatrzeni w Jezusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie, przyzywajmy orędownictwa Maryi, której Niepokalane Serce przebił miecz boleści. Tę modlitwę ofiarujmy szczególnie o powołania do życia zakonnego – 2 lutego obchodziliśmy Dzień Życia Konsekrowanego. Tak bardzo potrzeba, szczególnie w naszej diecezji, nowych, pełnych zapału dziewcząt i chłopców, którzy będą światłem dla innych przez pójście drogą życia zakonnego! Módlmy się za nasze rodziny, by były otwarte na te powołania, byśmy pomagali naszym dzieciom i wnukom w podjęciu decyzji o wejściu na tę szczególną drogę – oddania swoich talentów i sił w zakonie czy instytucie życia konsekrowanego. Uczynimy to w wezwaniach do Niepokalanego Serca Maryi.

Powtarzamy po każdym wezwaniu: Wstawiaj się za światem całym!

K.: Niepokalane Serce Maryi, ściśle złączone z Sercem Pana Jezusa.

W.:Wstawiaj się za światem całym!

- Niepokalane Serce Maryi, świątynio Ducha Świętego.

- Niepokalane Serce Maryi, czcigodne mieszkanie Trójcy Przenajświętszej.

- Niepokalane Serce Maryi, zachowane od skazy grzechu pierworodnego.

- Niepokalane Serce Maryi, błogosławione między sercami ludzkimi.

- Niepokalane Serce Maryi, skarbie łaski i darów Bożych.

- Niepokalane Serce Maryi, z Synem Swoim cierpiące.

- Niepokalane Serce Maryi, źródło pociechy dla serc strapionych.

- Niepokalane Serce Maryi, stolico miłosierdzia Bożego.

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem (okadzenie)

Modlitwa

K. Módlmy się.

Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus, narodzony z Dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu jest obecny w Najświętszym Sakramencie, * spraw, abyśmy z tego Boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Pieśń: Matko Najświętsza do serca Twego

5. Dnia 14 lutego br., w płockiej Kolegiacie św. Bartłomieja, odbędzie się nabożeństwo ku czci św. Walentego pt. Chorzy z miłości, skierowane do małżonków, narzeczonych i związków niesakramentalnych. Organizuje je Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej wraz z grupą Ruchu Światło-Życie parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku z opiekunem ks. Krzysztofem Rucińskim. Już teraz zapraszam do udziału w tej inicjatywie, o której bliższe informacje zostaną odpowiednio wcześnie rozesłane do wszystkich parafii Płocka i okolic.

6. Dziękuję za zainteresowanie przedstawionymi propozycjami. Materiały duszpasterskie można pobrać także z naszej strony internetowej: www.plockierodziny.pl, w zakładce: Czytelnia – Pomoce duszpasterskie. Zachęcam od odwiedzania nas regularnie!

Płock, dnia 16 stycznia 2016 r.

Ks. Wojciech Kućko
Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

  

KOMUNIKATY DUSZPASTERSTWA SŁUŻBY LITURGICZNEJ DIECEZJI PŁOCKIEJ 

I. Inicjatywy  podejmowane przez duszpasterstwo w roku 2017 r.:

a) Ujednolicenie legitymacji ministranckich

b) Przeprowadzenie Kursu Ceremoniarza. Terminy spotkań: 3-4 lutego, 3-4 marca, 7-8 kwietnia (WSD).

c) Kurs Lektora (prowadzony w dekanatach i zakończony egzaminem)

d) Diecezjalny Dzień Skupienia Lektorów Słowa Bożego  4 marca 2017, WSD

e) Diecezjalny Finał Piłki Nożnej Halowej  Ministrantów  18 marca 2017, Płońsk

f) Ustanowienie Lektorów i Ceremoniarzy, Dzień Ministranta  20 maja 2017, WSD

g) II Diecezjalna Pielgrzymka Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej, 10 czerwca 2017, Czerwińsk

h) Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów, 17 czerwca 2017, Poznań

i) Rekolekcje wakacyjne w 2  turnusach (ministranci starsi 24 – 30 czerwca Poronin, ministranci młodsi i schole 31 lipca – 6 sierpnia Ośrodek Caritas Popowo)

II. Nowa strona internetowa Duszpasterstwa Służby Liturgicznej:www.dsldp.pl

III. „Króluj nam Chryste” w diecezji płockiej

KNC to:

- jedyny ogólnopolski miesięcznik dla ministrantów,
- objęty patronatem Komisji Episkopatu ds. Kultu Bożego  Dyscypliny Sakramentów,
- zawiera tematy na zbiórkę ministrancką, teksty formacyjne oraz minilekcjonarz z czytaniami,
- wzbogacony informacjami z dziedziny komputerów, muzyki, filmu oraz sportu,
- doskonała, praktyczna pomoc dla duszpasterzy i samych ministrantów.

Pragniemy, aby w naszym dodatku zamieszczać:

- fotoreportaże z odwiedzin w poszczególnych parafiach

- artykuły pisane przez naszych ministrantów

- opisy najważniejszych wydarzeń i inicjatyw duszpasterstwa SLDP

- artykuły o tematyce powołaniowej i życiu WSD redagowane przez kleryków

Od stycznia 2017 roku  będą  dostarczane pocztą dziekańską do każdej parafii  3 egz.  miesięcznika wraz z dodatkiem płockim, który przygotowywany jest  we współpracy z poznańską redakcją KNC. Koszt łącznie z naszym dodatkiem wynosi 4.50 PLN.  Należności będą pobierane razem z opłatami za pozostałe czasopisma. Parafie, które są zainteresowane zwiększeniem ilości egz. proszone są o kontakt z redakcją e-mail: kncplock@dsldp.pl

Księża, którzy mają już prenumeratę parafialną, proszeni są o kontakt z p. Emilią Mielewską z Domu Medialnego św. Wojciecha tel.: 61 659 37 59 celem  wycofania się z prenumeraty indywidualnej. 

Prosimy Czcigodnych Księży, aby ten miesięcznik dotarł do naszych ministrantów. Bez współpracy i życzliwości Księży nie będzie to możliwe.­­ Prosimy o umożliwienie nam dotarcia do grup ministranckich w ten właśnie sposób, co zaowocuje ujednoliconą formacją ministrantów całej diecezji.

IV. Diecezjalny Dzień Skupienia dla Lektorów

Zapraszamy na Diecezjalny Dzień Skupienia dla Lektorów w sobotę 4 marca 2017 r. w WSD w Płocku. Ufamy, że to będzie piękny czas we wspólnocie osób odpowiedzialnych za proklamacje Słowa Bożego w naszych parafiach. W programie przewidzieliśmy warsztaty z Panem Dariuszem Kowalskim znanym aktorem z serialu „Plebania”. Program może ulec zmianie. Bieżące inf. będą publikowane na stronie Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej www.dsldp.pl.

Zgłoszenia prosimy kierować na email: duszpasterstwo@dsldp.pl.

Płock, dnia 12 stycznia 2017 r.

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej
Diecezji Płockiej 

PERSONALIA 

Nominacje kanonickie – z dniem 6 stycznia 2017 r.

 1. Ks. kan. mgr Henryk Dymek, proboszcz par. pw. św. Stanisława Kostki w Smardzewie, odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej w Pułtusku;
 2. Ks. dr Jarosław Kamiński, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego i p.o. Dyrektora Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej w Płocku, dyrektor CPP Metanoia w Płocku, odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku;
 3. Ks. kan. Włodzimierz Maruszewski, kapłan emerytowany, odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej w Pułtusku;
 4. Ks. kan. dr Andrzej Świderski, proboszcz par. pw. św. Jakuba w Bożewie, odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej w Pułtusku;
 5. Ks. mgr Krzysztof Dziadak, proboszcz par. pw. św. Leonarda w Grzebsku, odznaczony tytułem kanonika;
 6. Ks. mgr Andrzej Majewski, proboszcz par. pw. św. Mikołaja w Radominie, odznaczony tytułem kanonika;
 7. Ks. mgr Tomasz Ozimkowski, proboszcz par. pw. św. Stanisława BM w Bieżuniu, odznaczony tytułem kanonika;
 8. Ks. mgr Sławomir Rosiński, proboszcz par. pw. św. Jana Nepomucena w Zieluniu, odznaczony tytułem kanonika.

Nominacje inne 

 1. Ks. kan. dr Janusz Filarski, dyrektor Domu Księży Emerytów w Płocku, z dniem 12 stycznia 2017 r., mianowany pełnomocnikiem Biskupa Płockiego ds. kapłanów chorych, emerytów i rencistów w diecezji płockiej.
 2. Ks. kan. dr Janusz Filarski, dyrektor Domu Księży Emerytów w Płocku, z dniem 12 stycznia 2017 r., mianowany sędzią diecezjalnym Sądu Biskupiego Płockiego. 
 3. Ks. mgr Jarosław Maciej Jastrzębski, proboszcz par. pw. św. Stanisława BM w Strzygach, z dniem 10 stycznia 2017 r., mianowany kapelanem Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Osiek.
 4. Ks. dr Wojciech Kućko, pracownik Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej w Płocku, z dniem 13 stycznia 2017 r., mianowany odpowiedzialnym za płocką Grupę związaną z liturgią w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Zwolnienia

Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku, z dniem 13 stycznia 2017 r., na własną prośbę, zwolniony z funkcji odpowiedzialnego za płocką Grupę związaną z liturgią w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Płock, dnia 16 stycznia 2017 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 18 stycznia 2017 r.
Nr 125/2017

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x