OKÓLNIK
Okólnik 17/2017
Spis treści:

Okólnik 17

LIST EPISKOPATU POLSKI
Z OKAZJI SETNEJ ROCZNICY OBJAWIEŃ FATIMSKICH

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca uwagę na jedną z istotnych cech zbawczej miłości, mianowicie na jej związek z Bożymi przykazaniami. „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. (…) Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje” (J, 14,15.21). Miłość uwidacznia się przez zachowywanie przykazań i gwarantuje prawdziwe zjednoczenie z Bogiem w Zmartwychwstałym Chrystusie.
Narastający obecnie deficyt miłości, z równoczesnym lekceważeniem przykazań, sprawia, że żyjemy w świecie naznaczonym głębokimi podziałami i wrogością. Warto o tym przypomnieć w roku, w którym obchodzimy jubileusz setnej rocznicy objawień Matki Bożej, które miały miejsce w Fatimie od 13 maja do 13 października 1917 roku. Objawienia te należą do najbardziej znaczących w życiu Kościoła i nie tracą dziś nic ze swojej aktualności. Świadczy o tym niezwykłe zainteresowanie Fatimą ludu Bożego wraz ze swymi pasterzami, inspirowanymi nauczaniem papieży, zwłaszcza św. Jana Pawła II. Papież Polak włączył w poczet błogosławionych dwoje dzieci fatimskich: Hiacyntę i Franciszka, zaś czcigodną Sługę Bożą, siostrę Łucję, przyjmował na audiencjach i korespondował z nią aż do jej śmierci. Troje dzieci z Fatimy, mimo ich bardzo młodego wieku, pozostawiło nam świetlany przykład miłości Boga, modlitwy i cierpienia, ofiarowanych w potrzebach Kościoła i świata, zwłaszcza w intencji nawrócenia grzeszników, zachowywania przykazań Dekalogu oraz wybawienia nas od wojny. W świetle tych objawień Kościół rozeznaje znaki czasu.

Wobec znaków czasu

Celem objawień Maryjnych, w szczególności tych w Fatimie, jest ukazanie i wyjaśnienie znaków czasu w dobie kryzysu wiary. W odczytywaniu owych znaków ważną rolę pełni Maryja, Matka Zbawiciela, kiedy wzywa wciąż na nowo do realizowania woli Bożej, jako jedynej gwarancji zachowania ładu i pokoju na świecie. Przykład dzieci fatimskich, pełnych szlachetnej prostoty i zawierzenia Bogu, jest żywym przypomnieniem o absolutnym prymacie Boga w życiu i pełnieniu Jego woli od najmłodszych lat aż do spotkania z Nim w chwale nieba. Gdy zawodzi mądrość „wielkich” tego świata, Najlepszy Ojciec w niebie po raz kolejny w dziejach ludzkości posługuje się głosem „maluczkich”, by przypomnieć o najważniejszych sprawach człowieka i świata.

Odpowiedź papieży na orędzie fatimskie

W dzieło odczytywania przesłania orędzia z Fatimy włączali się wszyscy kolejni papieże, dostrzegając w nim wyraz Bożego miłosierdzia dla ratowania świata. Wolno nam jednak powiedzieć, że szczególne zasługi na tym polu pozostawił św. Jan Paweł II.
Papieżowi ocalonemu z zamachu za przyczyną Pani Fatimskiej w dniu 13 maja 1981 roku, niezwykle bliska była sprawa Rosji i rozpadających się struktur komunizmu. Toteż 25 marca 1984 roku dokonał on Aktu poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi, obejmując nim szczególnie „tych ludzi i te narody, które tego najbardziej potrzebują”. Według wewnętrznego natchnienia siostry Łucji, dopiero poprzez ten Akt zostało spełnione życzenie Matki Bożej, ponieważ dokonano zawierzenia publicznie i w jedności z wszystkimi biskupami świata. Nasz wielki rodak w sobotę 13 maja, w Jubileuszowym Roku 2000 włączył do grona błogosławionych Franciszka i Hiacynty a czerwcu tego samego roku ujawnił trzecią część tajemnicy fatimskiej.
Benedykt XVI, najbliższy współpracownik św. Jana Pawła II, podczas pielgrzymki do Fatimy 13 maja 2010 roku stwierdził, że „łudziłby się ten, kto by sądził, że misja Fatimy została zakończona”. Dlatego akcentował z całą mocą, że orędzie z Fatimy powinno być podjęte przez każdego wyznawcę Chrystusa.
Papież Franciszek podczas uroczystości jubileuszowych, upamiętniających setną rocznicę objawień fatimskich, 13 maja 2017 r. kanonizował Franciszka i Hiacyntę.

Aktualność przesłania fatimskiego

Według przekazu Sługi Bożej, siostry Łucji, Pani Fatimska wskazuje na dwie drogi ocalenia świata. Pierwszą z nich jest powrót do Ewangelii oraz osobiste wejście na drogę nawrócenia i pokuty. Jest to droga, którą zaplanował Bóg zachęcając przez swego Jednorodzonego Syna do modlitwy ekspiacyjnej w intencji nawrócenia grzeszników. W czasach, kiedy Bóg jest znieważany, prawa Boże deptane a świat pogrąża się w ciemności zła, konieczne jest zadośćuczynienie Bogu w Chrystusie, zgodnie ze słowami Matki Bożej wypowiedzianymi do dzieci z Fatimy: „Ofiarujcie się za grzeszników i powtarzajcie wielokrotnie – zwłaszcza gdy będziecie podejmowali jakąś ofiarę – «O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, w intencji nawrócenia grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi»” (Objawienie z 13 lipca 1917 roku).
Jeżeli jednak zabraknie osobistego i wspólnotowego zadośćuczynienia – ostrzegała Maryja – Bóg poprowadzi ludzkość inną drogą ratowania świata, poprzez bolesne oczyszczenie: cierpienia, prześladowania, wojny i śmierć. Wtedy liczni chrześcijanie dołączą do ukazanej w „trzeciej tajemnicy” fatimskiej wielkiej rzeszy kapłanów, osób zakonnych i świeckich wyznawców Chrystusa, podążających pokornie za papieżem. Jak wiemy ze wspomnianej wizji, wszyscy oni przemienili się w orszak męczenników, za którymi postępowali aniołowie, zbierający do kryształowego naczynia krew męczenników, zjednoczonych w swej śmierci z odkupieńczą śmiercią Chrystusa, a wszystko działo się pod wielkim krzyżem na wzgórzu za miastem, będącym symbolem Golgoty.

Podejmijmy przesłanie z Fatimy!

Orędzie fatimskie kierowane jest nieprzerwanie do całego Kościoła. W naszej Ojczyźnie żywo pielęgnowany jest kult Pani Fatimskiej, której figura peregrynowała w wybranych parafiach każdej diecezji od 14 października 1995 roku do 11 października 1996 roku. Oby Pan Bóg dał naszej ojczyźnie łaskę odwagi do wielkiej duchowej odnowy, celem zachęty i oparcia moralnego także dla innych narodów. Zależy to jednak od tego, czy nam wszystkim nie zabraknie żywej wiary i wytrwałości. Kto pragnie przyjąć orędzie fatimskie, niech nie lęka się wstąpienia na drogę ewangelicznej odnowy życia, pokuty i modlitwy wynagradzającej za nawrócenie błądzących.
Przyjęcie orędzia z Fatimy wyraża się ponadto we włączeniu się w odprawianie pierwszych sobót miesiąca. Każdy, kto przez pięć kolejnych pierwszych sobót będzie w stanie łaski uświęcającej, przyjmie Komunię św. i odmówi część różańca św., rozważając w zjednoczeniu z Matką Bożą tajemnice różańcowe, z intencją wynagradzającą za grzechy świata, stanie się nie widzem, ale czynnym uczestnikiem tego orędzia. Będzie wówczas gotowy przyjąć Serce Maryi za wzór dla swojego życia duchowego w przymierzu dwóch serc: Jezusa i Jego Niepokalanej Matki.
Dnia 8 września 1946 roku na Jasnej Górze biskupi polscy, pod przewodnictwem kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski, dokonali Aktu poświęcenia naszej ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi. Wzorując się na tamtym epokowym wydarzeniu Episkopat Polski w jubileuszowym roku setnej rocznicy objawień, 6 czerwca br., podczas zebrania plenarnego odnowi Akt poświęcenia. Będzie to miało miejsce w pallotyńskim sanktuarium na Krzeptówkach, zwanym potocznie „Polską Fatimą”. Następnie zostanie on ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie w święto narodzenia Matki Bożej, 8 września 2017 roku.

Umiłowani Bracia i Siostry!

Błagając o zbawienne owoce jubileuszu setnej rocznicy objawień fatimskich, módlmy się słowami sługi Bożego Piusa XII z 31 października 1942 roku: „Matko nas wszystkich i Królowo świata, poświęcamy siebie na zawsze Twemu Niepokalanemu Sercu, by Twoja miłość i opieka mogły przyśpieszyć tryumf Królestwa Bożego, a wszystkie narody, żyjąc w pokoju ze sobą i z Bogiem, mogły nazywać Cię Błogosławioną i śpiewać wraz z Tobą od krańca do krańca ziemi Magnificat uwielbienia, miłości i wdzięczności wobec Serca Jezusowego, jedynego źródła Prawdy, Życia i Pokoju”.

Powierzając wszystkich wstawiennictwu Pani Fatimskiej, z serca Wam błogosławimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.


Podpisali:
Pasterze Kościoła w Polsce
obecni na 375. Zebraniu Plenarnym KEP
w Warszawie, w dniu 14 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE: List Episkopatu Polskiproszę odczytać wiernym w niedzielę 21 maja 2017 r., w ramach kazania, podczas wszystkich Mszy św.
Płock, dnia 10 maja 2017 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny


DEKRET POWOŁUJĄCY
DIECEZJALNĄ RADĘ RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH
DIECEZJI PŁOCKIEJ

Mając na uwadze aktualne potrzeby duszpasterskie i ewangelizacyjne Diecezji Płockiej oraz odnośne przepisy Statutu Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich zawarte w Uchwałach 43. Synodu Diecezji Płockiej, z dniem dzisiejszym powołuję Diecezjalną Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Płockiej na trzyletnią kadencjęw następującym składzie:

1. ks. mgr Andrzej Janicki - Opiekun duchowy Wspólnoty Trudnych Małżeństw "Sychar" – przewodniczący
2. ks. mgr Adam Brzeziński - Diecezjalny Koordynator Odnowy w Duchu Świętym
3. ks. kan. mgr Szczepan Bugaj - Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej
4. ks. kan. mgr Henryk Dymek - Diecezjalny Referent Duszpasterstwa Kół Żywego Różańca
5. ks. prał. mgr Rafał Grzelczyk - Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży
6. ks. prał. Wiesław Gutowski - Asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana" w Płocku
7. ks. kan. mgr Zbigniew Kaniecki - Asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia "Filadelfia"
8. ks. dr Wojciech Kućko - Asystent kościelny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
9. ks. mgr Piotr Marzec - Asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej
10. ks. kan. mgr Bogdan Pawłowski - Moderator Wojska Gedeona
11. ks. mgr Andrzej Pieńdyk - Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła
12. ks. mgr Jacek Prusiński - Przewodnik Główny Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej
na Jasną Górę
13. ks. kan. mgr Adam Przeradzki - Asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. św. Brata Alberta w Płocku
14. ks. mgr Krzysztof Ruciński - Moderator Diecezjalny Ruchu "Światło - Życie"
15. ks. kan. dr Cezary Siemiński - Moderator Diecezjalny Ruchu Rodzin Nazaretańskich
16. ks. mgr Grzegorz Szlom - Asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej
17. ks. mgr Krzysztof Świerczyński - Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy i Harcerek
18. ks. dr Adam Węgrzyn SDB - Moderator Akademickiego Duszpasterstwa ”Petroklezja”
19. ks. mgr Rafał Winnicki - Duszpasterz Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej
im. św. Łukasza Ewangelisty
20. ks. dr Michał Zadworny - Asystent kościelny Klubu Inteligencji Katolickiej
21. ks. dr Łukasz Zdunkiewicz - Diecezjalny Duszpasterz Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej
22. ks. mgr Grzegorz Żabik - Opiekun duchowy Legionu Maryi
23. Monika Ambroziak - Akademickie Duszpasterstwo ”Petroklezja”
24. Anna Czajkowska - Przedstawicielka Parafialnych Zespołów Caritas
25. Andrzej Głuchowski - Świecki Koordynator Odnowy w Duchu Świętym
26. Agnieszka Gościeniecka - Przewodnicząca Katolickiego Stowarzyszenia ”Civitas Christiana” w Płocku
27. Aleksandra Kaźmierczak - Przedstawicielka Wojska Gedeona
28. Alicja Klimowska - Przedstawicielka Ruchu ”Światło – Życie”
29. mgr Anna Kozera - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. św. Brata Alberta
w Płocku
30. Aleksandra Kowalak - Przedstawicielka Duszpasterstwa Młodzieży
31. mgr Ewa Kozłowska - Głębowicz - Bractwo św. Antoniego w Ratowie
32. Małgorzata i Mariusz Leszczyńscy - Przedstawiciele Ruchu Rodzin Nazaretańskich Diecezji Płockiej
33. mgr Marzenna Matkowska - Przedstawicielka Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej im. św. Łukasza Ewangelisty
34. Krystyna Nowakowska - Przedstawicielka Duszpasterstwa Kół Żywego Różańca
35. Małgorzata Roman - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
36. mjr dr inż. Janusz Romanik - Przedstawiciel Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej
37. Ryszard Szwaczkowski - Przedstawiciel Legionu Maryi
38. Wanda Śniegocka - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia "Filadelfia"
39. dr Halina Świstak - Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej
40. Waldemar Tomczak - Lider Wspólnoty Trudnych Małżeństw "Sychar"
41. Damian Wierkiewicz - Przedstawiciel Harcerzy ZHR
42. mgr Wiesława Winiarska - Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej
43. mgr Witold Wybult - Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej
44. dr Iwona Zielonka - Dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Głównym celem Rady będzie popieranie misji ruchów i stowarzyszeń katolickich w Kościele i społeczeństwie (p. 7 Statutu Rady).
Ufam, że działalność Rady przyczyni się do rozbudzenia zapału apostolskiego zarówno wśród kapłanów i wiernych świeckich odpowiedzialnych w naszej diecezji za ruchy i stowarzyszenia katolickie.
Wszystkim członkom Rady na trud nowych obowiązków, za przyczyną Maryi, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji z serca błogosławię –
Płock, dnia 27 kwietnia 2017 r.
Nr 1109/2107

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

 

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Uprzejmie informujemy, że Biskup Płocki przychylił się do propozycji Diecezjalnej Rady Kapłańskiej, by dwie najbliższe transze Diecezjalnego Funduszu Społecznego (październik 2017 r. i kwiecień 2018 r.) zostały przeznaczone na organizację Szkół Katolickich w Płocku.
Płock, dn. 27 kwietnia 2017 r.

Ks. Janusz Mackiewicz
Przewodniczący DFS

Ks. Jarosław Kamiński
Sekretarz DFS


KOMUNIKAT MODERATORA DIECEZJALNEGO RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

W tym roku Diecezjalna Diakonia Jedności Ruchu Światło-Życie Diecezji Płockiej organizuje następujące Oazy letnie:
• Oazę Dzieci Bożych dla osób po 3, 4 i 5 klasie szkoły podstawowej;
• Oazę Nowej Drogi II stopnia dla osób po 6 klasie szkoły podstawowej oraz po 1 i 2 klasie gimnazjum;
• Oazę Nowego Życia I stopnia dla młodzieży po 3 klasie gimnazjum i dla uczniów szkół średnich. Są przygotowane dwie Oazy Nowego Życia I stopnia;
• Oazę Nowego Życia 2 stopnia dla młodzieży, która była na ONŻ I stopnia i uczestniczy w grupie formacyjnej w parafii;
• Oazę Nowego Życie III stopnia dla młodzieży, która była na ONŻ II stopnia i uczestniczy w grupie formacyjnej w parafii.

Oaza Dzieci Bożych odbędzie się w Swarzewie koło Władysławowa (Dom Sióstr Wspólnoty Krwi Chrystusa). Trwa 10 dni. Wyjazd z diecezji 26 czerwca. Zakończenie oazy 5 lipca.
Oazy Nowej Drogi II stopnia dla osób po VI klasie szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum odbędzie się w Poroninie. Trwa 15 dni. Wyjazd z diecezji 15 lipca. Zakończenie oazy i wyjazd z ośrodka 30 lipca o północy.
Oazy Nowego Życia I i II stopnia dla młodzieży odbędzie się w Gliczarowie Górnym i Murzasichlu. Trwa 15 dni. Wyjazd z diecezji 15 lipca. Zakończenie oazy i wyjazd z ośrodka 30 lipca o północy.
Oaza Nowego Życia IIIstopnia dla młodzieży odbędzie się w Przemyślu i Wilnie.

Krok po kroku, czyli jak zapisać się na Oazę letnią?
1 Ze strony www.plockaoza.pl należy wybrać formularz na odpowiednią oazę spośród zamieszczonych i wypełnić go.
2 Po wypełnieniu formularza, w ciągu 7 dni trzeba wpłacić zadatek w wysokości 300 zł na konto: Krzysztof Ruciński, Diecezja Płocka, ul. Tumska 3, 09-402 Płock,numer konta: 76 1240 3174 1111 0010 5717 5745. Osoby, które nie dokonały wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni od zgłoszenia się tracą rezerwację.
3 Konieczniew tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz Oazę, na którą jedzie np. tytuł przelewu: Jan Kowalski ONŻ I stopnia. W przypadku braku tytułu przelewu nie będziemy wiedzieli, kogo jest zadatek.
4 Następnie zależy pobrać ze strony plockaoaza.pl kartę zgłoszeniową na odpowiednią Oazę i dostarczyć ją Moderatorowi Diecezjalnemu ks. Krzysztofowi Rucińskiemu do 15 czerwca br. na adres: Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 1 lub do Wydziału Duszpasterskiego na adres: Płock, ul. Tumska 3.

Zgłoszenia od 1 maja do 1 czerwca br.
Po terminie istnieje możliwość zapisów bezpośrednio u Moderatora Diecezjalnego.
Wszystkie informacje od 1 maja 2017 r. na www.plockaoaza.pl
Jeśli ktoś z Księży Proboszczów chciałby nas zaprosić do parafii na promocję oaz letnich to jest taka możliwość w następujące niedziele: 7, 21, 28 maja, 11, 18 czerwca. Możemy także przyjechać do szkoły.
Kontakt: e-mail: plockaoaza@gmail.com, ks.krzysztof.rucinski@gmail.com; tel. 501 648 484.
Płock, dnia 10 maja 2017 r.

Ks. Krzysztof Ruciński
Moderator Diecezjalny
i Diecezjalna Diakonia Jedności


KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO REFERENTA MISYJNEGO
„DZIECI KOMUNIJNE DZIECIOM MISJI”

Już od kilku lat dzieci komunijne z diecezji płockiej swą modlitwą i ofiarami, wspierają swych rówieśników na misjach. W tym roku akcja ta zakończy się uroczyście 10 czerwca br. podczas pielgrzymki do Czerwińska. Duszpasterstwo Służby Liturgicznej, Duszpasterstwo Rodzin i Diecezjalny Ośrodek Misyjny zapraszają wszystkich ministrantów oraz dzieci pierwszokomunijne z naszej diecezji, na pielgrzymkę do tego maryjnego sanktuarium. W programie znajdzie się między innymi zwiedzanie wystawy misyjnej.
Przed Mszą św. proszę o przekazanie przez poszczególne parafie kopert „Dzieci komunijne dzieciom misji”, zawierających wpisaną sumę, która została zebrana w ramach tej akcji. Potem zostaną one przyniesione do ołtarza w procesji z darami.
Więcej informacji na stronach:
www.missio.org.pl/dzieciom-misji/bialy-tydzien
www.dsldp.pl
www.facebook.com/DuszpasterstwoMinistrantowDiecezjiPlockiej/
Wszystkich Duszpasterzy, Katechetów i Animatorów misyjnych zachęcam serdecznie do skorzystania z tego zaproszenia.
Płock, dnia 8 maja 2017 r.

Ks. Grzegorz Mierzejewski
Diecezjalny Referent ds. misji

PERSONALIA


Nominacja

Pani Elżbieta Mazurkiewicz, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy w Płocku, z dniem 8 maja 2017 r., mianowana członkiem Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Płockiej.
Płock, dnia 10 maja 2017 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

 


Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 10 maja 2017 r.
Nr 1299/2017

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x