OKÓLNIK
Okólnik 16/2017
27.04.2017
Spis treści:

Okólnik 16

KOMUNIKAT NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ W POLSCE

 

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację bp. Romana Adama Marcinkowskiego z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji płockiej, złożoną zgodnie z kan. 411 i kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa kanonicznego.

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2017 r.
N. 436/17


† Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

 


ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO
NA UROCZYSTĄ MSZĘ DZIĘKCZYNNĄ ZA 32 LATA POSŁUGI PASTERSKIEJ
KS. BISKUPA ROMANA MARCINKOWSKIEGO
W ZWIĄZKU Z JEGO PRZEJŚCIEM NA EMERYTURĘ

Czcigodni Księża,
Wielebne Siostry Zakonne,
Kochani Siostry i Bracia – Wierni Świeccy!

W tegoroczny Wielki Czwartek, 13 kwietnia br., Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację Ks. Biskupa Romana Marcinkowskiego z urzędu biskupa pomocniczego Diecezji Płockiej, w związku z osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego. W tym właśnie dniu
Ksiądz Biskup Roman przeżywał także 32. rocznicę swoich święceń biskupich.
Kościół Płocki pragnie podziękować Panu Bogu za długie lata bardzo owocnej posługi Biskupa Romana, który dał się poznać jako gorliwy pasterz, realizujący z wielkim zaangażowaniem, ewangelicznym entuzjazmem i oddaniem dewizę swego biskupiego posłannictwa: „Idąc nauczajcie”.
Zapraszam w związku z tym na uroczystą Mszę św. dziękczynną do Bazyliki Katedralnej w Płocku, w niedzielę 7 maja br., na godz. 15.00.
Nasza modlitwa wpisuje się również w tradycyjnie obchodzone tej niedzieli uroczystości św. Zygmunta, patrona Płocka, Kapituły Katedralnej oraz parafii katedralnej.
Bardzo liczę na obecność duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich. Moje szczególne zaproszenie kieruję do naszych trzech Kapituł, wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych, sióstr i braci zakonnych, seminarium duchownego, a także rodzin Diecezji Płockiej, katechetów, szafarzy nadzwyczajnych Komunii św., przedstawicieli ruchów, stowarzyszeń i organizacji kościelnych oraz Szkół Katolickich. Ufam, że przybędą poczty sztandarowe różnych instytucji.
Po zakończonej Eucharystii zapraszam kapłanów i zaproszonych imiennie gości do sali barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego na wspólny posiłek.
Otoczmy w tych dniach Księdza Biskupa Romana naszą serdeczną modlitwą
i życzliwością, zaś w Niedzielę Dobrego Pasterza 7 maja polecajmy wspólnie Bogu wszystkie jego intencje.
Płock, dnia 25 kwietnia 2017 r.


† Piotr Libera
Biskup Płocki

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie Biskupa Płockiego należy odczytać w niedzielę 30 kwietnia br. podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

Płock, 26 kwietnia 2017 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKAT CEREMONIARZA BISKUPIEGO
DOTYCZĄCY MSZY ŚW. DZIĘKCZYNNEJ
ZA 32 LATA POSŁUGI BISKUPA POMOCNICZEGO DIECEZJI PŁOCKIEJ
J. E. KS. BISKUPA ROMANA MARCINKOWSKIEGO

1. Do koncelebrowania Mszy św. zaproszeni są wszyscy Kapłani poza Księżmi Prałatami i Kanonikami Gremialnymi Kapituł Katedralnej Płockiej, Kolegiackiej Pułtuskiej oraz Kolegiackiej św. Michała W Płocku, którzy uczestniczą w uroczystości w strojach chórowych.
2. Księża Profesorowie, Księża pracujący w Kurii i w pozostałych instytucjach diecezjalnych ubierają się w alby i ornaty w Kapitularzu katedry.
3. Księża Dziekani, Wicedziekani, Emeryci, przywożą dla siebie albę i pasek. W zakrystii przy kaplicy Najświętszego Sakramentu ubierają się (podobnie jak w Wielki Czwartek) w przygotowane dla nich ornaty.
4. Wszyscy pozostali Kapłani przywożą ze sobą albę, pasek i stułę koloru białego i ubierać się będą także w zakrystii przy kaplicy Najświętszego Sakramentu.
5. Księża Prałaci i Kanonicy Gremialni Kapituł Katedralnej Płockiej, Kolegiackiej Pułtuskiej oraz Kolegiackiej św. Michała w Płocku zajmują miejsca w stallach w prezbiterium.
6. Księża Profesorowie, Kapłani – pracownicy Kurii i pozostałych instytucji diecezjalnych, Księża Dziekani, zajmują miejsca w prezbiterium i bezpośrednio przed nim.
7. Pozostali Kapłani zajmują miejsca wskazane przez asystę biskupią (w nawie głównej katedry).
8. Jeżeli któryś z Księży nie może koncelebrować kolejnej Mszy św. niedzielnej, uczestniczy w uroczystości w stroju chórowym i zajmuje miejsce wskazane przez asystę.
9. Parking dla osób przybyłych na uroczystość przewidziany jest na terenie Wyższego Seminarium Duchownego oraz Szkół Katolickich w Płocku, oraz w miarę możliwości w okolicach starego miasta w Płocku.
10. Po zakończeniu Mszy św. dla wszystkich Kapłanów i zaproszonych imiennie Gości będzie przygotowany wspólny posiłek w sali barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego.
Płock, dnia 25 kwietnia 2017 r.


Ks. Artur Janicki
Ceremoniarz Biskupi

ZARZĄDZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO
W SPRAWIE FINANSOWANIA INWESTYCJI DIECEZJALNYCH ZWIĄZANYCH
Z PRZENIESIENIEM SZKÓŁ KATOLICKICH Z SIKORZA DO PŁOCKA
ORAZ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-LECZNICZEJ „LEONIANUM” W SIKORZU

Czcigodni Księża!
Kierując się troską o dobro Diecezji Płockiej, po licznych konsultacjach z odpowiednimi gremiami, podjąłem decyzję o utworzeniu w Sikorzu placówki opiekuńczo-leczniczej „Leonianum” oraz o utworzeniu w Płocku Szkół Katolickich.
Mając świadomość planowanych inwestycji i związanych z nimi kosztów, zasięgnąłem opinii Kolegium Konsultorów, Diecezjalnej Rady Ekonomicznej, Rady Kapłańskiej a także Księży Dziekanów, na temat sposobu sfinansowania tych dzieł.
Biorąc pod uwagę stanowiska gremiów diecezjalnych, w oparciu o kan. 1264 i 1266 KPK, a także „Instrukcję o zarządzaniu dobrami doczesnymi Kościoła” XLIII Synodu Diecezji Płockiej, zarządzam co następuje:
1. Koszty adaptacji budynku Katolickiego Centrum Formacji w Sikorzu na potrzeby placówki opiekuńczo-leczniczej „Leonianum” będą pokryte z następujących źródeł:
a) kasy diecezjalnej;
b) środków z Diecezjalnego Funduszu Remontowo-Budowlanego zgromadzonych w 2017 r.;
c) dotacji zewnętrznych;
d) jednorazowego podatku nałożonego na wszystkie parafie w wysokości 1 zł od parafianina. Wpłat proszę dokonywać do kasy diecezjalnej w dwóch częściach: do 15 czerwca br. i do 15 listopada br.
2. Koszty adaptacji budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku na potrzeby Szkół Katolickich będą pokryte z następujących źródeł:
a) kasy diecezjalnej;
b) środków z Diecezjalnego Funduszu Społecznego;
c) dotacji zewnętrznych;
d) tac na cele edukacyjne i formacyjne diecezji (Poniedziałek Wielkanocny, 2 niedziela sierpnia, Święto św. Szczepana).
Realizacja wymienionych inicjatyw stanowić będzie konkretną formę urzeczywistniania misji nauczycielskiej i charytatywnej Kościoła na progu Trzeciego Tysiąclecia, a także wotum wdzięczności Maryi Pani Jasnogórskiej za Jej Nawiedzenie wspólnot Diecezji Płockiej w latach 2015-2016.
Płock, dnia 11 kwietnia 2017 r.

†Piotr Libera
Biskup Płocki


ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚCI ZYGMUNTOWSKIE

Zgodnie z wielowiekową tradycją, w niedzielę po 2 maja obchodzimy w Płocku Uroczystość ku czci świętego Zygmunta, Króla i Męczennika. Jego relikwie zostały sprowadzone do płockiej katedry w XII wieku i od tamtego czasu święty Zygmunt stał się głównym patronem miasta Płocka. Jest on także patronem Kapituły Katedralnej Płockiej i parafii katedralnej.
W bieżącym roku Uroczystości Zygmuntowskie będziemy przeżywać w płockiej bazylice katedralnej w niedzielę 7 maja. Łączą się one z Mszą św., podczas której, zgodnie z zaproszeniem Biskupa Płockiego, Kościół Płocki będzie dziękować za 32 lata posługi Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego w diecezji płockiej. Eucharystia ta zostanie odprawiona o godzinie 15.00. Natomiast w przededniu, w sobotę 6 maja, o godzinie 18.00 w bazylice katedralnej w Płocku będą sprawowane uroczyste Nieszpory
o św. Zygmuncie.
W imieniu Kapituły Katedralnej Płockiej zapraszam do wzięcia udziału w tych uroczystościach kapłanów pracujących i mieszkających w naszym mieście, siostry zakonne oraz wiernych świeckich wszystkich płockich parafii. Niech nas zgromadzi, wspólna modlitwa – za wstawiennictwem świętego Zygmunta – w podziękowaniu za ponad trzydziestoletnią posługę Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego, wieloletniego Prepozyta naszej Kapituły.
Płock, dnia 25 kwietnia 2017 r.

Ks. kan. Stefan Cegłowski
Sekretarz Kapituły Katedralnej Płockiej

Informacja organizacyjna:
W Nieszporach księża infułaci, prałaci i wszyscy kanonicy (gremialni, honorowi oraz księża odznaczeni tytułem kanonika) uczestniczą w strojach chórowych.

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie sekretarza Kapituły Katedralnej Płockiej należy odczytać wiernym we wszystkich parafiach na terenie miasta Płocka, na wszystkich Mszach świętych w niedzielę 30 kwietnia br. w ramach ogłoszeń duszpasterskich.
Płock, dnia 25 kwietnia 2017 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

ZACHĘTA BISKUPA PŁOCKIEGO
DO UDZIAŁU W NABOŻEŃSTWACH MAJOWYCH

Kochani Diecezjanie!
Od ponad 150 lat podczas nabożeństw majowych w naszej diecezji rozbrzmiewa śpiew „Litanii loretańskiej”. Jutro z Bożą pomocą rozpoczniemy ten piękny miesiąc, w którym nasze dłonie splotą znowu dla Maryi wieniec z kwiatów i dobrych uczynków. Zachęcam wszystkich Diecezjan do udziału w tym nabożeństwie – zarówno w kościołach parafialnych, jak i przy figurach oraz kapliczkach przydrożnych. Wyrazimy w ten sposób nasz hołd dla Pani Fatimskiej w 100. rocznicę Jej objawień. Pomocą w tym niech będą rozważania pt. Matko, która nas znasz, przygotowane przez Duszpasterstwo Rodzin naszej diecezji. Korzystajcie z nich w czasie modlitwy w Waszych wspólnotach parafialnych, w rodzinach, w sąsiedztwie, w wioskach i miastach. „I co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję!”. Z serca Wam na ten czas błogosławię, pamiętając o chorych i starszych, którzy w swoich domach będą sławili Matkę Pana Jezusa.
Płock, dnia 23 kwietnia 2017 r.
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego


Wasz Biskup Piotr


ZARZĄDZENIE: Słowo Biskupa Piotra proszę odczytać wiernym w niedzielę 30 kwietnia 2017 r., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.
Płock, dnia 23 kwietnia 2017 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny


KOMUNIKATY DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA RODZIN

Czcigodni Księża!
Zachęcam do zapoznania się z nowościami wydawniczymi z serii „Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin”.
1. „Matko, która nas znasz. Rozważania na nabożeństwa majowe i fatimskie”, W. Kućko (red.), Płock 2017. Biskup Płocki zachęca do korzystania z czytanek podczas nabożeństw majowych w kościołach i kaplicach (każda parafia otrzymała jedną sztukę publikacji). Za pośrednictwem Księży proszę o przekazanie informacji o tej książce i możliwości nabycia jej przez śpiewających majowe przy figurach i krzyżach przydrożnych. Została ona przygotowana jako pomoc do lepszego przeżycia nabożeństw majowych, odprawianych zarówno w kościołach, jak i przy figurach przydrożnych i kapliczkach. Podzielona jest na trzy części, poprzedzone słowem Piotra Libery, Biskupa Płockiego. W pierwszej części znajdują się pomoce liturgiczne: (1) porządek nabożeństwa majowego w kościele, śpiewanego tradycyjnie przed Najświętszym Sakramentem w monstrancji (tekst „Litanii loretańskiej” i innych modlitw, sugestie doboru pieśni na każdy dzień miesiąca maja), (2) porządek nabożeństwa majowego przy figurze oraz (3) nuty i teksty pieśni fatimskich. Główna część książki to trzydzieści jeden rozważań na każdy dzień miesiąca maja. Ostatnia część książki zawiera rozważania na comiesięczne nabożeństwa fatimskie od 13 maja do 13 października. Do nabycia w Wydziale ds. Rodzin, w Płockim Instytucie Wydawniczym oraz w hurtowni Sacerdos w Płocku.
2. Ukazało się nowe wydanie publikacji „Chrzest dziecka. Modlitewnik i praktyczne rady dla rodziców i chrzestnych”, Płock 2017, opracowanej przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej. Zawiera ona wiele praktycznych wskazówek dla lepszego przeżycia sakramentu chrztu św. przez rodziców i chrzestnych. W książce znajdują się: Triduum przed chrztem dziecka, Modlitwa dziękczynna po chrzcie, Wskazania praktyczne do zgłoszenia dziecka do chrztu św. w kancelarii parafialnej, Omówienie symboli i znaków z liturgii sakramentu, Przebieg liturgii, Obchody rocznicy chrztu św., Chrzest w sytuacjach nadzwyczajnych albo w niebezpieczeństwie śmierci, Kilka uwag o wychowaniu dziecka do miłości. Zachęcam Duszpasterzy, Rodziców oraz Rodziców Chrzestnych do zainteresowania publikacją. Do nabycia w: Wydziale ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej w Płocku; w Płockim Instytucie Wydawniczym oraz w hurtowni artykułów liturgicznych Sacerdos w Płocku.
Płock, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Ks. Wojciech Kućko
Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

KOMUNIKATY DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA SPORTU

1. XIII Parafiada Diecezji Płockiej w Płońsku
XIII Parafiada Diecezji Płockiej odbędzie się 26 maja i 4 czerwca 2017 r. w Płońsku. Organizatorem Parafiady jest Parafialny Uczniowski Klub Sportowy MAKSYMILIAN. Do rywalizacji zapraszamy chłopców i dziewczęta w następujących dyscyplinach: piłka nożna, lekkoatletyka i siatkówka plażowa. Oprócz rywalizacji sportowej zapraszamy do udziału w konkursach plastycznych, muzycznych i poetyckich. W czasie Parafiady przewidziano również konkurencje sprawnościowe dla rodzin.
Szczegółowe informacje na temat rozgrywek w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz organizowanych konkursach znajdują się na stronie internetowej www.maksymilian.plonsk.pl. Zgłoszenia i wszelkie pytania należy kierować, zarówno poprzez pocztę elektroniczną jak telefonicznie do dnia 22 maja br. r. parafia@maksymilian.plonsk.pl; tel. 604 259 223; tel. 23 662 33 66.
Dla zwycięzców w poszczególnych dyscyplinach sportowych i konkursach muzycznych, poetyckich i plastycznych przeznaczone będą okolicznościowe puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Trzy najlepsze reprezentacje od 8 do 15 lipca wezmą udział w XXIX Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie.
Zachęcamy i zapraszamy do udziału w Parafiadzie ministrantów działających przy parafiach, dziewczęta ze scholi, parafialne kluby sportowe, dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych i srednich. Ks. Józef Joniec, pomysłodawca i założyciel Parafiady, tragicznie zmarły w katastrofie pod Smoleńskiem, a teraz Ojcowie Pijarzy realizują tę ideę od 29 lat pod hasłem: „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”. Warunkiem udziału w Parafiadzie jest akceptacja ks. proboszcza, poprzez własnoręczny podpis lub przystawioną pieczęć. Reprezentacje mogą również wystawiać poszczególne szkoły. Proszę Czcigodnych Księży o przekazanie tych informacji do dyrekcji szkół leżących na terenie poszczególnych parafii oraz katechetom i nauczycielom.

2. XVI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach klasycznych
W dniach 09-15 lipca 2017 r. odbędą się w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów Ołtarzewie XVI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach klasycznych. Mogą w nich wziąć udział księża diecezjalni i zakonni, alumni, siostry oraz bracia zakonni.
Informacje oraz zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: kdomar@wp.pl lub telefonicznie 602 826 454.

3. Mistrzostwa Polski Księży w MTB
Dnia 17 czerwca 2017 r. w Mistrzostwa Polski Księży w MTB, czyli wyścigach na rowerach górskich. Odbędą się one w miejscowości Przyjezierze k/Morynia, w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Zapisy: www.zlmtb.com
Płock, dnia 25 kwietnia 2017 r.

Ks. Zbigniew Sajewski
Diecezjalny Duszpasterz Sportu


KOMUNIKAT CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ

Caritas Diecezji Płockiej uprzejmie informuje, że w najbliższym czasie odbędą się coroczne spotkania formacyjno - organizacyjne dla Parafialnych Zespołów Caritas i Parafialnych Zespołów Charytatywnych:
• 6 maja – par. św. Józefa w Ciechanowie - dekanaty: ciechanowski wschodni, ciechanowski zachodni, dzierzgowski, mławski, przasnyski, strzegowski.
• 20 maja – par. św. Maksymiliana Kolbego w Modlinie - dekanaty: płoński, wyszogrodzki, zakroczymski.
• 20 maja - par. św. Stanisława Kostki w Rypinie - dekanaty: dobrzyński n. Drwęcą, rypiński, żuromiński.
• 27 maja – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku - dekanaty: bielski, bodzanowski, dobrzyński n. Wisłą, gąbiński, gostyniński, tłuchowski, sierpecki, raciążski, płocki wschodni, płocki zachodni.
• 3 czerwca - par. św. Mateusza w Pułtusku - dekanaty: makowski, nasielski, pułtuski, serocki.
Bardzo proszę Księży Proboszczów o wydelegowanie na te spotkania po kilka osób z Parafialnych Zespołów Caritas lub Zespołów Charytatywnych. Wszystkie w/w spotkania rozpoczynają się Mszą św. o godz. 10.00.
Płock, dnia 24 kwietnia 2017r.

Ks. Szczepan Bugaj
Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej


KOMUNIKAT KANCELARII KURII

Uprzejmie informuję, że Księża Proboszczowie, którzy w tym roku chcieliby zmienić placówki duszpasterskie, proszeni są o złożenie stosownej prośby do Biskupa Płockiego do dnia 15 maja br.
Natomiast Księża Wikariusze, którzy z różnych racji chcieliby zmienić placówki duszpasterskie, proszeni są o złożenie stosownej prośby do Biskupa Płockiego do dnia 30 czerwca br.
Płock, dnia 26 kwietnia 2017 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

PERSONALIA

Nominacje kanonickie – Wielki Czwartek, dnia 13 kwietnia 2017 r.

I. Kapituła Kolegiacka w Pułtusku i Kapituła Kolegiacka w Płocku

1. Ks. dr Bogdan Adamowicz – proboszcz par. pw. św. Bartłomieja w Szyszkach, odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej św. Mateusza w Pułtusku.
2. Ks. mgr Robert Banasiak – wiceekonom Diecezji Płockiej, dyrektor Księgarni Diecezjalnej, odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku.

II. Odznaczeni tytułem kanonika

1. Ks. mgr Ryszard Berk – proboszcz par. pw. św. Leonarda w Łopacinie, odznaczony tytułem kanonika.
2. Ks. Krzysztof Kowalski - proboszcz par pw. św. Wawrzyńca w Dłutowie, odznaczony tytułem kanonika.
3. Ks. mgr Jacek Lubiński – proboszcz par. pw. św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym, odznaczony tytułem kanonika.
4. Ks. mgr Zbigniew Morawski – prokurator w WSD w Płocku, odznaczony tytułem kanonika.
5. Ks. mgr Robert Andrzej Oprawa – proboszcz par. pw. Opatrzności Bożej w Kamienicy, odznaczony tytułem kanonika.
6. Ks. mgr Sławomir Andrzej Stefański – proboszcz par. pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku, odznaczony tytułem kanonika.
7. Ks. mgr Jan Zega – proboszcz par. św. Szczepana w Bądkowie, odznaczony tytułem kanonika.

Nominacje inne

Pani mgr Wiesława Winiarska, prezes Oddziału Parafialnego Akcji Katolickiej przy parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie, z dniem 12 kwietnia 2017 r., mianowana prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej.
Płock, dnia 25 kwietnia 2017r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 26 kwietnia 2017 r.
Nr 1220/2017

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x