OKÓLNIK
Okólnik 1/2017
05.01.2017
Spis treści:

Okólnik 1/2017

KOMUNIKATY EKONOMA DIECEZJALNEGO

1. Program termomodernizacji

Na początku grudnia br. w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, miały miejsce warsztaty poświęcone zagadnieniom związanym z fotowoltaiką oraz termomodernizacją. Kilkunastu księży proboszczów wyraziło wolę przystąpienia do wspólnego projektu koordynowanego przez  płocką uczelnię. Istnieje jeszcze możliwość dołączenia do tej grupy. Wydaje się, że bardzo atrakcyjna jest możliwość kompleksowego podejścia do wymiany źródeł ogrzewania, ocieplenia budynków oraz nowych sposobów pozyskiwania energii. Poniżej przedstawiam ogólne wytyczne z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do którego będziemy aplikować o dotacje.

Program: Poprawa jakości powietrza - Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Intensywność dofinansowania: dotacja  do 95 % kosztów kwalifikowanych (przy wykorzystaniu Odnawialnych Źródeł Energii i systemu zarządzania energią).

Wkład własny: możliwość preferencyjnej pożyczki na poziomie WIBOR 3M, lecz nie mniej niż 2%  w skali roku.

Beneficjenci:

1) podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: w szczególności szpitali, zakładów opiekuńczo - leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

2) podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru);

3) podmioty prowadzące domy studenckie, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;

4) podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków zgodnie  z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

5) Kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.

Zakres prac objętych programem obejmuje w szczególności:

- ocieplenie obiektu  w tym: ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów;

 - wymianę okien;

 - wymianę drzwi zewnętrznych;

 - przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła);

 - wymianę systemów wentylacji i klimatyzacji;

- zainstalowanie systemów zarządzania energią w budynkach;

 - wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii (w tym paneli słonecznych i pomp ciepła);

 - przygotowanie dokumentacji technicznej;

- likwidację zawilgocenia i jego skutków;

 - wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu na energooszczędne.

Wszystkich Księży Proboszczów zainteresowanych tym projektem proszę o kontakt ze mną najpóźniej do 20 stycznia 2017 r.

2. Energia - faktury, noty obciążeniowe, salda potwierdzające

W związku z pytaniami ze strony Czcigodnych Księży na tematy związane z tematami dotyczącymi energii elektrycznej, pragnę przedstawić kilka najważniejszych informacji.

a) Księży, którzy podpisali umowę z Energa Obrót na zakup energii elektrycznej i otrzymują już faktury za zużytą energię, proszę o weryfikowanie podawanych cen. Przypomnę, iż wynegocjowane stawki to: 239,50 zł netto/MWh i zerowa opłata handlowa. W przypadku,  gdyby faktury wskazywały inne stawki proszę o niezwłoczny kontakt ze mną. Jeśli na fakturze jest adnotacja „sprzedaż rezerwowa”, ale cena jest jak podałem wyżej, nie należy tego reklamować. Do naszej dyspozycji został przydzielony specjalny Opiekun, który w pomaga w wyjaśnianiu powstałych wątpliwości.

b) Otrzymaliśmy oficjalne pismo z Firmy Energa, informujące, iż w najbliższym czasie Spółka nie będzie mogła wywiązać się z obietnicy  „faktury kompleksowej”, która zawierałaby opłaty dystrybucyjne i za energię czynną na wspólnym rachunku. W chwili, gdy taka możliwość się pojawi, poinformuję o tym Czcigodnych Księży.

c) Zdarzają się sytuacje, gdy firma Tauron przysyła Notę obciążeniową domagając się zapłaty za rozwiązanie umowy przed jej zakończeniem. Przypominam, iż w takim przypadku należy niezwłocznie przekazać mi taką informację i dostarczyć otrzymany dokument. Oczywiście podanej kwoty nie należy wpłacać, jest to bezzasadne roszczenie. Przypominam także, iż w przypadku otrzymania faktury korygującej wskazującej na nadpłatę - należy wysłać pismo, w którym będzie wskazane konto, na które ma być dokonany zwrot nadpłaconej kwoty.

d) Do większości parafii dotarły salda potwierdzające – należy sprawdzić czy podane kwoty zgadzają się z wysokością przesłanych rachunków oraz czy owe rachunki zostały zapłacone. Jeśli wszystko jest zgodne ze stanem faktycznym, dokument należy odesłać.

Płock, dnia 29 grudnia 2016 r.

Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

KOMUNIKAT WIKARIUSZA GENERALNEGO

Czcigodni Księża!

W tych dniach wpłynął do Biskupa Płockiego list Prezydium Episkopatu, by z racji na obecną sytuację społeczno-polityczną w Polsce i na świecie, podjąć modlitwę o pokój i pojednanie.

Mając na względzie prośbę Prezydium Episkopatu oraz świadomość konieczności i siły modlitwy, proszę Czcigodnych Księży, by w najbliższych dniach, szczególnie w dniu 1 stycznia 2017 r., w Światowy Dzień Modlitw o Pokój, włączać do modlitw, szczególnie modlitwy powszechnej w czasie Mszy św., odpowiednie wezwania.

Ufamy, że wspólne błaganie Kościoła zainspiruje ludzi dobrej woli do szukania pomyślnych rozwiązań palących kwestii obecnego czasu, budowanych na prawdzie, przebaczeniu i pojednaniu.

Płock, dnia 29 grudnia 2016 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKATY DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

1. Przewodniczący Komisji ds. Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski Ks. Abp Wojciech Polak organizuje na Jasnej Górze sympozjum dla odpowiedzialnych za formację kapłanów, dekanalnych ojców duchownych i spowiedników. Sympozjum rozpocznie się 23 stycznia 2017 roku o g. 16.00, a zakończy 26 stycznia o g. 12.30. W programie będą poruszane bieżące problemy Kościoła w Polsce oraz problematyka związana z formacją kapłańską. Obrady i nabożeństwa odbywać się będą w Kaplicy Domu Pielgrzyma. W przypadku pytań czy wątpliwości proszę się kontaktować z ks. Wojciechem Rzeszowskim, sekretarzem Komisji, tel. 608 801 208. W imieniu Ks. Arcybiskupa zapraszam zainteresowanych księży.

2. Przypominam Czcigodnym Księżom o zimowej turze rekolekcji kapłańskich, która odbędzie się w dniach 6-8 lutego 2017 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.  Rekolekcje rozpoczniemy w poniedziałek o g. 10.00, a zakończymy w środę o g. 13.00. W ich przeżywaniu pomoże nam ks. dr Zenon Hanas SAC, wykładowca UKSW i rekolekcjonista. Uczestnictwo w rekolekcjach proszę zgłaszać do p. Heleny Błaszkiewicz z działu gospodarczego Wyższego Seminarium pod numer telefonu: 024/ 262 60 53 (centrex 166); tel. kom.: 501 222 715. Proszę zabrać ze sobą albę i stułę. Serdecznie zapraszam do udziału w ćwiczeniach duchowych.

Płock, dnia 27 grudnia 2016 r.

Ks. Sławomir Zalewski
Delegat Biskupa Płockiego
ds. stałej formacji duchowieństwa 

KOMUNIKAT KANCELARII KURII

Odpowiadając na pytania i prośby księży proboszczów, uprzejmie informujemy, że Instytut Ks. Piotra Skargi (siedziba: ul. Augustiańska 28, 31-064 Kraków), który rozsyła do osób prywatnych liczną korespondencję, z prośbą o przekazanie datków pieniężnych w zamian za wysyłanie publikacji religijnych – prowadzi działalność niezależnie od władzy kościelnej i nie posiada aprobaty arcybiskupa krakowskiego (por. wciąż obowiązujący Komunikat Kurii Krakowskiej nr 507/2008).

Płock, dnia 28 grudnia 2016 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii

PERSONALIA

Nominacja

Ks. mgr Marek Michalski, wikariusz parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, z dniem 22 grudnia 2016 r., mianowany kapelanem Stowarzyszenia Sportu Młodzieżowego Wisła Płock w Płocku.

Płock, dnia 23 grudnia 2016 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 2 stycznia 2017 r.
Nr 8/2017

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x