OKÓLNIK
Okólnik 8/2016
23.03.2016
Spis treści:

Okólnik 8

DEKRET

W myśl kan. 1223 Kodeksu Prawa Kanonicznego, zezwalam na utwozenie kaplicy w Szpitalu w Gorzewie (parafia pw. św. Kazimierza w Lucieniu).

Kaplica ta powinna zostać pobłogosławiona według obrzędu przepisanego w księgach liturgicznych. Należy ją zarezerwować tylko dla kultu Bożego i wyłączyć z wszelkiego użytku świeckiego (zob. kan. 1229 KPK). Ponadto wyrażam zgodę na przechowywanie i kult Najświętszego Sakramentu w kaplicy zgodnie z przepisami kan. 934 – 944 KPK oraz nadaję jej tytuł Matki Bożej Częstochowskiej.

Ufam, że to miejsce modlitwy będzie dla wszystkich źródłem łaski i błogosławieństwa.

Płock, dnia 20 marca 2016 r.

Nr 560/2016

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

LIST REKTORA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PŁOCKU  NA WIELKANOC 2016 ROKU 

Siostry i Bracia!

W Wielkanocny Poniedziałek po raz kolejny wysłuchaliśmy pierwszej katechezy, jaką św. Piotr wygłosił do osób, zgromadzonych w Jerozolimie na obchodzie Święta Pięćdziesiątnicy. Autor Dziejów Apostolskich podkreśla wielkość tego wydarzenia, wskazując, że słuchaczami mowy Apostoła byli przedstawiciele całego ówczesnego świata – mieszkańcy: Mezopotamii, Azji Mniejszej, Afryki i Rzymu. Św. Piotr stanął pośród nich wraz z pozostałymi Apostołami i donośnym głosem, z odwagą, rozpoczął dzieje ewangelizacji, dzieje przekazywania radosnego orędzia naszej wiary: że Jezus z Nazaretu jest obiecanym Mesjaszem; że został ukrzyżowany dla zbawienia wszystkich ludzi; że zmartwychwstał i zasiadł po prawicy Ojca jako chwalebny Syn Boży; że w Nim i przez Niego można realizować swoje człowieczeństwo, wydając dojrzałe owoce wiary, nadziei i miłości.

Przed ponad dziesięcioma wiekami w te dzieje ewangelizacji wpisała się również nasza Ojczyzna - 16 kwietnia, w Poznaniu, będziemy przeżywali uroczystości związane z 1050. rocznicą przyjęcia Chrztu przez Mieszka I w Wielką Sobotę 966 roku. Było to niezwykle doniosłe wydarzenie. Jak podkreślają badacze naszej najwcześniejszej historii, dopiero po przyjęciu chrztu państwo Mieszka stało się zwartym organizmem, szybko kształtującym swoją tożsamość. Moc tego sakramentu w przedziwny sposób złączyła wiele plemion słowiańskich między Odrą a Bugiem w jeden naród i państwo. Tak naprawdę nie było Polski przedchrześcijańskiej - przed przyjęciem chrztu na naszych ziemiach istniały niezależne i walczące ze sobą plemiona. Dopiero przyjęta wiara w Zmartwychwstałego Pana zbudowała jedność między ludźmi i zrodziła nową wspólnotę – Polskę. Zmieniło się podejście do człowieka – uczono się widzieć w każdym dziecko Boże, osobę mającą taką samą godność. To z tego powodu już w pierwszym wieku po przyjęciu chrztu zanika niechlubny, przynoszący pogańskim władcom słowiańskim potężne dochody, proceder sprzedawania niewolników do krajów muzułmańskich. Wiara inspiruje do tworzenia szkół i bibliotek, dzięki czemu uczniowie szkoły przykatedralnej w Krakowie, a zapewne także w Poznaniu, Gnieźnie i Płocku,  już około 1100 roku czytają dzieła starożytnych klasyków: Owidiusza, Boecjusza czy Terencjusza. Wymownym wreszcie świadectwem tamtych czasów stała się znaleziona niedaleko od nas, na południu Mazowsza, gliniana tabliczka z pierwszym śladem pisma na polskich ziemiach. Jest na niej wyryty monogram, skrót, który da się rozwinąć w zawołanie: „Jezu Chryste, zwyciężaj!” Takie są nasze korzenie, nasze dziedzictwo! Jak powtarzamy podczas każdego chrztu: „taka jest nasza wiara, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym!”

Płockie Wyższe Seminarium Duchowne od wieków jest znane z tego, że wychowuje kapłanów na służbę wierności temu chrzcielnemu dziedzictwu naszej Ojczyzny.

Egzamin z tej wierności zdawaliśmy, gdy kolejni zaborcy rekwirowali gmachy seminaryjne, zamieniając je na magazyny wojskowe; gdy całymi latami profesorowie uczyli w nieopalonych salach, a klerycy zamiast na krzesłach siedzieli na oklejonych papierem pieńkach; gdy Seminarium naszej wielkiej wtedy Diecezji liczyło zaledwie kilkunastu studentów; gdy z braku środków materialnych w seminaryjnym refektarzu nie podawano śniadań, a główne danie składało się z samej zupy.

To wierność zwyciężała, gdy w latach 1939-1945 Niemcy zamordowali naszych błogosławionych pasterzy, a wcześniej profesorów i wychowów Seminarium - Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Biskupa Leona Wetmańskiego; gdy zamęczyli w Działdowie i w Płocku większość profesorów; gdy spalili na dziedzińcu seminaryjnym tysiące książek z naszej biblioteki, a bezcenne średniowieczne kodeksy wywieźli do Królewca.

To tamta chrzcielna wierność brała górę, gdy w czasach komunistycznych szykanowano pobożnych parafian i ich księży za to, że organizowali zbiórki płodów rolnych na rzecz niemającego z czego się utrzymać Seminarium;  gdy za wszelką cenę chciano poddać profesorów i alumnów inwigilacji; gdy niezłomnych księży rektorów Wacława Jezuska i Marcelego Molskiego oraz księdza wicerektora Konrada Gąsiorowskiego wzywano na wielogodzinne przesłuchania. Tę samą próbę wierności przechodzili także klerycy, zabierani do wojska, namawiani do współpracy i ośmieszani, że idą ku tak niepewnej przyszłości, jaką  jest kapłaństwo.

Czy nie trzeba nam także dzisiaj zdawać egzaminu z tamtej chrzcielnej wierności?  Trzeba. Ale naszą odpowiedzią na współczesny kryzys wiary, na rozbicie tylu rodzin, na traktowanie Bożych wartości jak niepotrzebnego balastu, na boleśnie obserwowaną dzisiaj utratę wspólnototwórczej mocy naszego narodu nie może być nic innego, jak wytrwała modlitwa o nowe, święte powołania i rozniecanie w sercach młodych kandydatów do kapłaństwa ewangelizacyjnego zapału! Ufamy, że doskonałą sposobnością ku temu będzie udział naszych seminarzystów w obchodach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i tu, w Diecezji. Że te Dni staną się dla wszystkich dobrą okazją do dawania świadectwa wspaniałej polskiej  gościnności i zachętą do radosnej odpowiedzi wielu młodych na zaproszenie Pana, by pójść za Nim. Prośmy o to wspólnie, nie ustawajmy w zanoszeniu naszych modlitw w intencji powołań. Dziękuję za Waszą wiarę i troskę o Seminarium. Bóg zapłać! Niech Zmartwychwstały Wam błogosławi i pomaga budować jedność w rodzinach, wspólnotach parafialnych i całej Ojczyźnie. Jezu Chryste, zmartwychwstały Panie, zwyciężaj. Zwyciężaj w naszych sercach, Polsce i świecie!

Płock, 21 marca 2016 r.

Ks. Marek Jarosz
Rektor WSD w Płocku

ZARZĄDZENIE: List Rektora WSD, proszę odczytać wiernym w Poniedziałek Wielkanocny, 28 marca, w ramach kazania, podczas wszystkich Mszy św.

Płock, dnia 21 marca 2015 r.

 † Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKATY DELGATA BISKUPA PŁOCKIEGO DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

1. Informuję Czcigodnych Księży o letniej turze rekolekcji kapłańskich, która odbędzie się w dniach 27-29 czerwca br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.  Rekolekcje rozpoczniemy w poniedziałek o g. 10.00, a zakończymy w środę o g. 13.00. W ich przeżywaniu pomoże nam ks. dr Bernard Kozłowski, wieloletni ojciec duchowny w WSD w archidiecezji częstochowskiej, obecnie proboszcz i wikariusz biskupi ds. stałej formacji duchowieństwa. Uczestnictwo w rekolekcjach proszę zgłaszać do p. Heleny Błaszkiewicz z działu gospodarczego Wyższego Seminarium pod numer telefonu: 024/ 262 60 53 (centrex 166); tel. kom.: 501 222 715. Proszę zabrać ze sobą albę i stułę. Serdecznie zapraszam do udziału w ćwiczeniach duchowych.

2. Informuję Czcigodnych Księży Wikariuszy, odbywających studia licencjackie w Punkcie Konsultacyjnym w Płocku, o obowiązkowych spotkaniach formacyjnych, które będą miały miejsce w kaplicy św. Stanisława Kostki w WSD w dniach: 20 kwietnia oraz 11 maja br. Każde spotkanie rozpoczyna się o g. 9.30 modlitwą Godziny przedpołudniowej, po której nastąpi zamyślenie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Około g. 10.20 błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem zakończy spotkanie. Podczas adoracji będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.  

3. Przekazuję do wiadomości neoprezbiterów i ich Księży Proboszczów semestralny program spotkań formacyjnych neoprezbiterów.

19-20 kwietnia – Jak skutecznie głosić słowo Boże? (ks. Zbigniew Paweł Maciejewski)

17-18 maja – warsztaty katechetyczne (ks. Andrzej Krasiński)

26-28 czerwca – rekolekcje kończące rok formacyjny.

Adorację i konferencję podczas każdego spotkania prowadzi ks. Sławomir Zalewski.

Uwagi

 a) Spotkania odbywać się będą w Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku, Stary Rynek 14/18.

 b) Program spotkania kwietniowego i majowego jest taki sam jak w pierwszym semestrze.

 c) Przyjazd na rekolekcje jest do g. 19.30. w niedzielę, zakończenie nastąpi we wtorek ok. g. 18.00. 

Płock, dnia 18 marca 2016 r.

Ks. Sławomir Zalewski
Delegat Biskupa Płockiego
ds. stałej formacji duchowieństwa

KOMUNIKAT KONSULTANTA DS. NOWEJ EWANGELIZACJI W DIECEZJI PŁOCKIEJ

Od Adwentu 2014 r. z woli Księdza Biskupa Piotra Libery w naszej diecezji prowadzone są rekolekcje kerygmatyczne. Do tej pory takie rekolekcje odbyły się w 19 parafiach naszej diecezji. W 2015 roku dekanatami objętymi rekolekcjami kerygmatycznymi były: dekanat gąbiński, gostyniński i płocki zachodni. Dziękuję Księżom Proboszczom parafii tych dekanatów, którzy umożliwili swoim wspólnotom parafialnym przeżycie takich rekolekcji. Dziękuję również wszystkim księżom i ekipom ewangelizacyjnym, które z zaangażowaniem włączyły się w ich przygotowanie i przeprowadzenie. Niestety niektóre parafie nie zorganizowały rekolekcji.

Rekolekcje kerygmatyczne są w naszej diecezji nową rzeczywistością, która się jeszcze kształtuje. Miniony rok był bogaty w różne doświadczenia z których trzeba było wyciągnąć wnioski i wprowadzić pewne nowe ustalenia.

Na spotkaniu z księżmi odpowiedzialnymi za ekipy ustaliliśmy, że koordynator rekolekcji na konferencji księży dziekanów będzie przekazywał informacje ogólne. Następnie będzie spotykał się z kapłanami wyznaczonych dekanatów podczas konferencji dekanalnych, aby przedstawić im szczegóły dotyczące rekolekcji. Na spotkaniach dekanalnych księża proboszczowie otrzymają listę ekip i będą mieli  dwa tygodnie na to, aby ustalić termin rekolekcji  i umówić się z ekipą. Listę z dokonanymi ustaleniami przekażą na ręce księdza dziekana danego dekanatu a ksiądz dziekan  koordynatorowi. Tym parafiom, które po upływie dwóch tygodni nie ustalą terminu rekolekcji i nie wybiorą ekipy, termin i ekipa zostaną przydzielone przez koordynatora.

Rekolekcje kerygmatyczne będą odbywały się poza okresem Adwentu i Wielkiego Postu. Będą miały charakter spotkań popołudniowych lub wieczornych. Jest możliwość, aby rekolekcje kerygmatyczne odbyły się w ramach rekolekcji adwentowych czy wielkopostnych, jeżeli termin proponowany przez księdza proboszcza danej parafii odpowiada także ekipie prowadzącej rekolekcje.

W roku 2016 rekolekcje kerygmatyczne odbędą się w dekanatach: pułtuskim, raciążskim i zakroczymskim. Poniżej zamieszczam tabelę z terminami rekolekcji.

Dekanat Pułtusk

               Parafia

               Termin

             Ekipa

Gzy

12-14.09.2016 r.

ks. R. Winnicki z ekipą

Obryte

20–22.10.2016 r.

ks. J. Gołębiowski z ekipą

Pniewo

11-15.12.2016 r.

Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji

Przewodowo

3-5.10.2016 r.

ks. C. Siemiński z ekipą

Pułtusk, Św. Jana Pawła II

4–6.03.2016 r.

ks. M. Lewandowski z ekipą

Pułtusk, Św. Mateusz

13–16.03. 2016 r.

Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji

Pułtusk, Św. Stanisław

Odbyły się w grudniu 2015

Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji

Pułtusk, Miłosierdzia Bożego

16-18.12.2016 r.

Redemptoryści

Sokołowo

W trakcie ustalania

ks. Z. Maciejewski z ekipą

Szyszki

19–21.05.2016 r.

ks. M. Lewandowski z ekipą

Zambski

08–11.12.2016 r.

ks. M. Lewandowski z ekipą

Dekanat Raciąż

Parafia

Termin

Ekipa

Drobin

20-22.09.2016 r.

ks. S. Zalewski z ekipą

Góra

26-28.08.2016 r.

ks. A. Janicki z ekipą

Gradzanowo

14-16.10.2016 r.

ks. A. Janicki z ekipą

Gralewo

11-13.07.2016 r.

ks. R. Winnicki z ekipą

Koziebrody

1-3.09.2016 r.

ks. W. Kruszewski z ekipą

Krajkowo

15-17.09.2016 r.

ks. A. Krasiński z ekipą

Raciąż

20-22.10.2016 r.

ks. J. Bukowski z ekipą

Rogotwórsk

27-29.08.2016 r.

ks. J. Mokrzanowski z ekipą

Siemiątkowo

24-26.08.2016 r.

ks. W. Kruszewski z ekipą

Unieck

maj

ks. A. Pieńdyk z ekipą

Dekanat Zakroczym

             Parafia

                Termin

                 Ekipa

Chociszewo

11-13.09.2016 r.

ks. J.Mokrzanowski z ekipą

Kamienica

15-17.09.2016 r.

ks. R. Pabich z ekipą

Smoszewo

16-18.09.2016 r.

ks. J. Bukowski z ekipą

Kroczewo

18-20.09.2016 r.

ks. C. Siemiński z ekipą

Modlin, św. Barabara

13-15.10.2016 r.

ks. Z. Maciejewski z ekipą

Modlin, św. Maksymilian

13-15.05.2016 r.

ks. R. Winnicki z ekipą

Pomiechowo

25-27.09.2016 r.

ks. R. Pabich z ekipą

Zakroczym

17-19.06.2016 r.

ks. A. Janicki z ekipą

Płock, 14 marca 2016 r.

Dr Iwona Zielonka
Konsultant ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Płockiej

KOMUNIKATY KANCELARII KURII

Uzupełnienie posług ks. biskupa Mirosława Milewskiego

 • 3 marca – Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Domu Samotnej Matki w Starej Białej. Msza święta, godz. 17.00;
 • 19 marca – Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w par. Bodzanów. Msza święta, godz. 17.00;
 • 20 marca – Poświęcenie kaplicy szpitalnej w Lucieniu. Msza święta, godz. 16.00;
 • 22 marca – Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Płocku. Msza święta, godz. 17.00;
 • 23 marca – Spotkanie Wielkanocne Środowisk Trzeźwościowych w Winnicy. Msza święta, godz. 16.00;
 • 26 marca – Liturgia Wigilii Paschalnej w par. św. Bartłomieja w Płocku, godz. 21.00;
 • 21 kwietnia – Obchody 1050 rocznicy chrztu Polski w par. św. Barbary  Modlinie Twierdza. Msza święta, godz. 9.00;
 • 23 kwietnia – I Diecezjalny Dzień Ministranta, Czerwińsk n. Wisłą, Msza święta, godz. 11.30;
 • 24 kwietnia – Ogólnopolskie Uroczystości ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie;
 • 1 maja – Uroczystość ku czci św. Józefa w par. św. Józefa w Zakroczymiu. Msza święta, godz. 10.30;
 • 8 maja – Ogólnopolskie Uroczystości ku czci św. Stanisława w Krakowie;
 • 14 maja – Dzień otwartych drzwi w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Udzielenie posługi lektoratu i posłanie animatorów liturgicznych. Msza święta, godz. 11.00;
 • 16 maja – Święto patrona Metropolii Warszawskiej św. Andrzeja Boboli. Warszawa. Msza święta, godz. 18.00;
 • 24 maja – Bierzmowanie w par. św. Mateusza w Zielonej k. Ciechanowa;
 • 28 maja – Dzień Wspólnoty „Domowego Kościoła” w Pułtusku. Msza święta, godz. 12.00;
 • 29 maja – 25 rocznica erygowania parafii św. Katarzyny w Nasielsku i 1 rocznica konsekracji Kościoła;
 • 30 maja – Bierzmowanie w par. św. Leonarda w Łopacinie;
 • 3 czerwca – Bierzmowanie w par. św. Jana Kantego w Mławie. Msza święta, godz. 18.00;
 • 5 czerwca – Odpust ku czci Trójce Świętej w par. św. Stanisława Kostki w Dębsku. Msza święta, godz. 12.00
 • 5 czerwca – Bierzmowanie w par. św. Wawrzyńca w Żukowie. Msza święta, godz. 16.00;
 • 21 czerwca – 10 lecie nadania imienia Jana Pawła II Domowi Pomocy Społecznej w Nasielsku. Msza święta, godz. 10.00;
 • 26 czerwca – 60 rocznica poświęcenia kościoła w Borkowie.
 • 26 – 31 czerwca – Udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie;
 • 3 września – Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w par. św. Bartłomieja w Płocku;
 • 25 września – Wizytacja pasterska w par. św. Stanisława Kostki w Ostrowitem;
 • 17 października – Święto patrona służby zdrowia św. Łukasza, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku.

Płock, dnia 16 marca 2016 r.

Ks. Bartosz Szostak
Sekretarz Biskupa

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 21 marca 2016 r.
Nr 582/2016

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x