OKÓLNIK
Okólnik 34/2016
Spis treści:

Okólnik 34

DEKRET BISKUPA PŁOCKIEGO
POWOŁUJĄCY KOMISJĘ DS. REORGANIZACJI
SZKÓŁ KATOLICKICH W SIKORZU

Mając na uwadze troskę o właściwe administrowanie dobrami doczesnymi Diecezji Płockiej, uwzględniając głos Diecezjalnej Rady Kapłańskiej, Rady Ekonomicznej Diecezji Płockiej i Konferencji Księży Dziekanów oraz planowaną reformę edukacji, niniejszym powołuję Komisję ds. Reorganizacji Szkół Katolickich w Sikorzu.
Jej celem będzie przygotowanie dla Biskupa Płockiego koncepcji dotyczącej przekształceń i możliwości rozwoju tychże szkół.
W skład Komisji powołuję:
1. Ks. Biskupa Mirosława Milewskiego – przewodniczący
2. Ks. kan. mgr. Romana Bagińskiego – wiceprzewodniczący
3. Ks. kan. mgr. Sławomira Filipskiego
4. Ks. prał. dr. Marka Jarosza
5. Ks. kan. mgr. Jarosława Kuleszę
6. Ks. kan. mgr. Mariusza Oryla
7. Ks. prał. prof. dr. hab. Henryka Seweryniaka.

Członkom Komisji życzę światła Ducha Świętego w wypełnianiu zleconych zadań
i z serca błogosławię.
Płock, dnia 30 listopada 2016 r.
Nr 2740/2016

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO
W SPRAWIE NOWYCH KADENCJI GREMIÓW DIECEZJALNYCH I PARAFIALNYCH

Czcigodni Księża! Drodzy Diecezjalnie!
W dniu 25 marca 2016 r. zaczęły obowiązywać w naszym Kościele lokalnym postanowienia 43. Synodu Diecezji Płockiej. Stopniowo wprowadzane są w życie kolejne postulaty i wskazania synodalne. Nadchodzi dogodny czas, by w tych dniach odnowić składy personalne następujących gremiów: Rady Kapłańskiej, Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej oraz wszystkich parafialnych Rad Duszpasterskich i Gospodarczych. Ich kadencja zakończy się z dniem 31 grudnia 2016 r. Niniejszym, pragnę wyrazić moje szczere podziękowania wszystkim, którzy dotychczas należeli do tych gremiów. Bóg zapłać za wszelką życzliwość i zaangażowanie!
W związku z planowanymi zmianami, proszę wszystkich Księży Proboszczów, by dokonali w najbliższym czasie wyboru nowych Członków Rad Duszpasterskich i Gospodarczych w swoich parafiach. Proszę także, by ukonstytuowanie się nowych Rad odbyło się w niedzielę 1 lub 8 stycznia 2017 roku. W czasie Mszy świętej, księża proboszczowie odbiorą od nowych członków Rad przyrzeczenie wiernego wypełniania powierzonej im na pięć lat funkcji, zgodnie ze stosownymi Statutami Synodu.
Odchodzącym członkom Rad raz jeszcze serdecznie dziękuję, a nowym życzę błogosławieństwa Bożego i sił w służbie Kościołowi.
Przekazuję adwentowe pozdrowienia i zapewnienie o mojej modlitwie

Płock, dnia 1 grudnia 2016 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

ZARZĄDZENIE: Komunikat Biskupa Płockiego, proszę odczytać wiernym w 4 Niedzielę Adwentu, 18 grudnia br., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.
Płock, 5 grudnia 2016 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny


ŻYCZENIA BISKUPA PŁOCKIEGO NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

„Panie, Boże Najwyższy, który uniżyłeś się dla nas. Jesteś niezmierzony, a stałeś się maluczkim; jesteś bogaty, a stałeś się ubogim; jesteś wszechmocny, a stałeś się słabym”

Papież Franciszek


Czcigodni Księża, Kochani Diecezjanie!
Z sercem pełnym wdzięczności za dar Wcielenia, stajemy przed betlejemską stajenką, by oddać pokłon umiłowanemu Synowi Bożemu. Niech nasze serca wypełni radość i pokój w spotkaniu z nieskończoną, wcieloną Miłością. Niech to spotkanie z Nowonarodzonym Jezusem uczyni nas Jego świadkami wszędzie, dokądkolwiek nas pośle!
Życzę Wam błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i obfitości łask w Nowym 2017 Roku!
Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem –
Płock,Narodzenie Pańskie A. D. 2016

Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Życzenia Biskupa Płockiego proszę odczytać wiernym w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia 25 grudnia br., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.
Płock, dnia 9 grudnia 2016 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

XXIV Sacrosong Diecezji Płockiej - Gostynin 2017

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej wraz z parafią pw. św. Marcina w Gostyninie organizuje 24. Sacrosong Diecezji Płockiej, jego finał odbędzie się 6 maja 2017 r. w Gostyninie. Celem sprawnego przeprowadzenia eliminacji i wyłonienia najlepszych scholi, zespołów muzycznych i chórów parafialnych z poszczególnych parafii zostały utworzone rejony i ustanowieni księża odpowiedzialni za organizację i przeprowadzenie eliminacji w swoich rejonach. Szczegółowy regulamin poniżej.

REGULAMIN

1. W Sacrosongu występują trzy kategorie wykonawców:
• parafialne schole dziecięce (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów),
• młodzieżowe zespoły muzyczne (uczniowie gimnazjum, szkół średnich, studenci, młodzież pracująca),
• chóry parafialne (osoby dorosłe).
2. Sacrosong przeznaczony jest dla grup działających przy parafiach diecezji płockiej, które biorą czynny i systematyczny udział w liturgii.
3. Zgłaszając do eliminacji rejonowych podajemy: nazwę grupy, parafię pochodzenia, krótką historię powstania i ogólną prezentację oraz wymagania sprzętowe tzw. rider (załącznik). Zgłoszenia kierujemy do kapłana odpowiedzialnego za eliminacje rejonowe (patrz pkt. 5).
4. Odpowiedzialny w rejonie kapłan w porozumieniu z księżmi danego rejonu przeprowadza w dowolnym czasie eliminacje rejonowe i do dn. 13 marca 2017 r. (termin nieprzekraczalny) zgłasza do Wydziału Duszpasterskiego zwycięzców rejonowych (1 schola dziecięca, 1 zespół młodzieżowy oraz 1 chór). Nie ma możliwości zgłoszenia dwóch pierwszych miejsc w jednej kategorii.
5. Rejony (9), w których przeprowadza się eliminacje oraz księża odpowiedzialni:
• Rejon sierpecki (dekanaty: Sierpc, Tłuchowo, Dobrzyń n. Wisłą) – ks. Krzysztof Załęski
• Rejon nasielski (dekanaty: Nasielsk, Serock, Zakroczym) – ks. Łukasz Turbak
• Rejon rypiński (dekanaty: Rypin, Dobrzyń n. Drwęcą) – ks. Marcin Durzyński
• Rejon raciążski (dekanaty: Bielsk, Bodzanów, Raciąż) – ks. Sebastian Krupniewski
• Rejon płocki (dekanaty: Płock-Wschód, Płock-Zachód, Gąbin, Gostynin) – ks. Dariusz Pargulski
• Rejon makowski (dekanaty: Maków Mazowiecki, Pułtusk) – ks. Grzegorz Marzec
• Rejon mławski (dekanaty: Mława, Dzierzgowo, Żuromin) – ks. Tomasz Kolczyński
• Rejon płoński (dekanaty: Płońsk, Wyszogród, Strzegowo) – ks. Łukasz Chruściel
• Rejon ciechanowski (dekanaty: Ciechanów-Wschód, Ciechanów-Zachód, Przasnysz) – ks. Jarosław Szumański.
6. Eliminacje w kategorii schole i zespoły dotyczą jednej pieśni liturgicznej oraz jednej piosenki religijnej. Dla chórów są to dwie pieśni liturgiczne.
7. Wyboru pieśni należy dokonać w oparciu o następujące źródła: „Śpiewnik liturgiczny”, red. Ks. K. Mrowiec, Lublin 1997; „Śpiewnik ExultateDeo” (dowolne wydanie); Ks. J. Siedlecki, „Śpiewnik Kościelny” (dowolne wydanie); Ks. H. Chamski, „Śpiewnik Kościelny” (dowolne wydanie).
8. Łączny czas prezentacji utworów nie może przekroczyć 10 min.
9. Jury etapu rejonowego powinno być złożone przynajmniej z 3 osób, reprezentujących wszystkie dekanaty z rejonu (polonista, muzyk, ksiądz rejonu, w którym odbywają się eliminacje itp.).
10. Księża Dziekani z poszczególnych rejonów proszeni są o pomoc organizacyjną i materialną dla godnego i sprawnego przebiegu etapu rejonowego.
11. Finał diecezjalny odbędzie się dn. 6 maja 2017 r. (sobota) w Gostyninie.
12. Schole oraz zespoły muzyczne w czasie finału będą oceniane wg następujących kryteriów:
• dobór tekstu (0-5 pkt),
• wartość muzyczna kompozycji (0-5 pkt),
• interpretacja (0-5 pkt),
• aranżacja (0-5 pkt),
• dykcja (0-5 pkt),
• ogólna prezentacja (0-5 pkt).
13. Najlepsze grupy zostaną nagrodzone.
14. Organizatorzy zapewniają uczestnikom finału:
• sprzęt nagłaśniający (6-8 mikrofonów),
• perkusję (pozostałe instrumenty we własnym zakresie),
• poczęstunek,
• nie ma możliwości noclegów.
15. Eliminacje i przebieg 24. Sacrosongu koordynuje Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej (koordynator ks. Łukasz Zdunkiewicz) wraz z parafią pw. św. Marcina w Gostyninie (koordynator ks. Kamil Kowalski).
16. Szczegółowy program Finału Diecezjalnego Sacrosongu będzie podany w Okólniku, na stronach Wydziału Duszpasterskiego oraz parafii pw. św. Marcina w Gostyninie na miesiąc przed wydarzeniem.

Płock, dnia 7 grudnia 2016 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Ks. Andrzej Leleń
Diecezjalny Referent ds. Muzyki Kościelnej

Ks. Ryszard Kruszewski
Dziekan Dekanatu Gostynińskiego

KOMUNIKAT DYREKTORA CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ

W nawiązaniu do ustaleń z Konferencji Księży Dziekanów z dnia 1 grudnia 2016 r. uprzejmie proszę Czcigodnych Księży Dziekanów o przeprowadzenie zbiórki wśród księży (w wysokości 100 zł) na rzecz chrześcijańskich rodzin w Syrii i Libanie.Proszę o przekazanie zebranych środków do biura Caritas lub wpłatę na konto podane poniżej (z dopiskiem Rodzina Rodzinie). Środki zebrane w niedzielę 15 stycznia 2017 roku proszę przekazać do biura Caritas lub na konto Caritas podane poniżej.Za pośrednictwem Caritas Polska zebrane środki będą przekazane na pomoc chrześcijańskim rodzinom w Syrii i Libanie.
Stosowne sprawozdanie za zbiórek przedstawię na Konferencji Księży Dziekanów.

Konto Caritas Diecezji Płockiej PKO BP:
42 1020 3974 0000 5302 0002 4521

Płock, dnia 8 grudnia 2016 r.

Ks. Szczepan Bugaj
Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej

INFORMACJA KURII DIECEZJALNEJ W PŁOCKU

Informujemy, że działalność Pana Zbigniewa Kowalskiego z Mławy (Parafia Matki Bożej Królowej Polski), w zakresie organizowania tzw. kursów ewangelizacyjnych nie posiada aprobaty Biskupa Płockiego. Podejmowane przez Pana Kowalskiego tego rodzaju inicjatywy w diecezji płockiej i poza jej granicami noszą zatem znamiona działań samozwańczych i nie służą jedności wspólnoty kościelnej.
Płock, dnia 30 listopada 2016 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii


PERSONALIA

Nominacja

Ks. mgr Dariusz Malczyk, notariusz Sądu Biskupiego Płockiego, z dniem 1 stycznia 2017 r., mianowany redaktorem naczelnym „Miesięcznika Pasterskiego Płockiego”.

Zwolnienie

1. Ks. mgr Andrzej Janicki, audytor Sądu Biskupiego Płockiego, z dniem 31 grudnia 2016 r., zwolniony z funkcji redaktora naczelnego „Miesięcznika Pasterskiego Płockiego”.
2. Ks. Andrzej Petrykowski, z dniem 6 grudnia 2016 r., zwolniony z urzędu wikariusza parafialnego parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie.
Płock, dnia 8 grudnia 2016 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 9 grudnia 2016 r.
Nr 2812/2016 Za zgodność

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x