OKÓLNIK
Okólnik 33/2016
Spis treści:

Okólnik 33

DEKRET
W SPRAWIE WYBORÓWDO RADY KAPŁAŃSKIEJ

Mając na uwadze potrzebę skoordynowania kadencji Rady Kapłańskiej z kadencją Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, na podstawie p. 5 Statutu Rady Kapłańskiej (Uchwały 43. Synodu Diecezji Płockiej, Księga Synodalna, s. 354) zarządzam, co następuje:
1. Z dniem 31 grudnia 2016 r. wygasa bieżąca kadencja Rady Kapłańskiej.
2. Sposób przeprowadzenia wyborów do Rady Kapłańskiej określa Statut Rady Kapłańskiej zawarty w Uchwałach 43. Synodu Diecezji Płockiej (Księga Synodalna,
s. 354-357).
3. Księżom Dziekanom dekanatów: ciechanowskiego wschodniego, płockiego zachodniego, płońskiego, pułtuskiego, rypińskiego i sierpeckiego polecam zwołanie okręgowych zebrań wyborczych celem przeprowadzenia wyborów do Rady Kapłańskiej na dzień 27 lutego 2017 r. (poniedziałek). Księży Dziekanów ww. dekanatów ustanawiam przewodniczącymi komisji wyborczych.
Poniżej podaję skład poszczególnych okręgów wyborczych:
Ciechanowski – dekanaty: ciechanowski wschodni, ciechanowski zachodni, dzierzgowski, mławski, przasnyski
Płocki – dekanaty: bodzanowski, dobrzyński n. Wisłą, gąbiński, gostyniński, płocki wschodni, płocki zachodni
Płoński – dekanaty: nasielski, płoński, wyszogrodzki, zakroczymski
Pułtuski – dekanaty: makowski, pułtuski, serocki
Rypiński – dekanaty: dobrzyński n. Drwęcą, rypiński, żuromiński
Sierpecki – dekanaty: bielski, raciąski, sierpecki, strzegowski, tłuchowski
4. Okręg personalny obejmuje księży pracujących w Kurii Diecezjalnej, Sądzie Biskupim, Seminarium Duchownym; księża emeryci – profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego, mieszkający w tymże Seminarium i księży emerytów mieszkających w Domu Księży Emerytów; księży pracujący w pozostałych instytucjach centralnych oraz księży studentów. Przewodniczącym komisji wyborczej okręgu personalnego ustanawiam Księdza Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.
Wyniki wyborów proszę przedstawić Biskupowi Płockiemu do 15 marca 2017 r.

Płock, dnia 28 listopada 2016 r.
Nr 2715/2016

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz


DEKRET
W SPRAWIE WYBORÓW DO DIECEZJALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

Mając na uwadze potrzebę skoordynowania kadencji Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej z kadencją Rady Kapłańskiej, na podstawie p. 8 Statutu Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej (Uchwały 43 Synodu Diecezji Płockiej, Księga Synodalna, s. 358) zarządzam, co następuje:
1. Z dniem 31 grudnia 2016 r. wygasa bieżąca kadencja Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.
2. Wybory do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej określa Statut Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej zawarty w Uchwałach 43 Synodu Diecezji Płockiej (Księga Synodalna,
s. 358-359).
3. Księżom Dziekanom dekanatów: ciechanowskiego wschodniego, płockiego zachodniego, płońskiego, pułtuskiego, rypińskiego i sierpeckiego polecam zwołanie rejonowych zebrań wyborczych celem przeprowadzenia wyborów do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Księży Dziekanów ww. dekanatów ustanawiam przewodniczącymi komisji wyborczych.
Poniżej podaję skład poszczególnych rejonów wyborczych:
Ciechanowski – dekanaty: ciechanowski wschodni, ciechanowski zachodni, dzierzgowski, mławski, przasnyski
Płocki – dekanaty: bodzanowski, dobrzyński n. Wisłą, gąbiński, gostyniński, płocki wschodni, płocki zachodni
Płoński – dekanaty: nasielski, płoński, wyszogrodzki, zakroczymski
Pułtuski – dekanaty: makowski, pułtuski, serocki
Rypiński – dekanaty: dobrzyński n. Drwęcą, rypiński, żuromiński
Sierpecki – dekanaty: bielski, raciąski, sierpecki, strzegowski, tłuchowski
Z każdego rejonu wyborczego należy wybrać dwóch księży diecezjalnych, w tym przynajmniej jednego proboszcza. Wyboru kandydatów należy dokonać dnia
27 lutego 2017 r. (poniedziałek), a następnie przedstawić Biskupowi Płockiemu listę kandydatów oraz protokół z wyborów.
4. Kapłani zakonni oraz Siostry zakonne wybierają spośród siebie na zabraniu przełożonych domów zakonnych z terenu diecezji płockiej po 2 przedstawicieli. Odpowiedzialnymi za te wybory ustanawiam odpowiednio: Księdza Proboszcza parafii pw. św. Stanisława Kostki w Płocku oraz Siostrę Przełożoną Domu Sióstr Pasjonistek w Płocku przy ul. Sienkiewicza 24. Wyniki wyborów proszę przedstawić Biskupowi Płockiemu do
15 marca 2017 r.
5. Każdego z Księży Dziekanów uprzejmie proszę o przedstawienie Biskupowi Płockiemu, na piśmie do 15 marca 2017 r., po jednym kandydacie z dekanatu spośród katolików świeckich do zatwierdzenia na członka Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

Płock, dnia 28 listopada 2016 r.
2716/2016

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

DEKRET
W SPRAWIE PARAFIALNYCH RAD DUSZPASTERSKICH

Mając na uwadze potrzebę stałej formacji członków Parafialnych Rad Duszpasterskich oraz zaktywizowania ich działalności, na podstawie kann. 381 § 1 i 394 §§ 1-2 KPK zarządzam, co następuje.
1. Z dniem 31 grudnia 2016 r. wygasa bieżąca kadencja wszystkich Parafialnych Rad Duszpasterskich, niezależnie od terminu jej rozpoczęcia.
2. W terminie do 31 grudnia 2016 r. Księża Proboszczowie i Administratorzy parafii obowiązani są ukonstytuować w swoich parafiach Rady Duszpasterskie, stosownie do pp. 3-8 Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej (Księga Synodalna, s. 416-417).
3. W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej mogą wchodzić osoby należące do nich w kadencji bieżącej.
4. W dniu 1 stycznia lub w dniu 8 stycznia 2017 r. członkowie Parafialnych Rad Duszpasterskich nowej kadencji, stosownie do p. 9 Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej winni złożyć na ręce Proboszcza (lub Administratora parafii) przyrzeczenie wiernego spełniania powierzonej im funkcji.
5. Zgodnie z p. 10 § 1 Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej, kadencja nowo ukonstytuowanych Parafialnych Rad Duszpasterskich trwa pięć lat.
6. Członkowie Parafialnych Rad Duszpasterskich niebędący duchownymi obowiązani są do udziału w spotkaniach formacyjnych organizowanych na szczeblu diecezjalnym.
7. Księży Dziekanów wszystkich dekanatów diecezji płockiej zobowiązuję do dnia
31 stycznia 2017 r., by przedstawili Biskupowi Płockiemu, na piśmie, składy Parafialnych Rad Duszpasterskich poszczególnych parafii w danym dekanacie.
Ufam, że każda Parafialna Rada Duszpasterska będzie stanowić skuteczną pomoc w posłudze duszpasterskiej Księży Proboszczów i Administratorów parafii, w szczególności „we wprowadzaniu rozporządzeń i wskazań XLIII Synodu Płockiego w życie wspólnoty parafialnej” (p. 15 f Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej).
Liczę na pełne zaangażowanie wszystkich Członków Parafialnych Rad Duszpasterskich nowej kadencji w pełnieniu – zawsze pod zwierzchnictwem Duszpasterzy – powierzonych im zadań, m.in. w dziele ewangelizacji, która „jest największym i najbardziej porywającym wyzwaniem” (Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, n. 106).
Równocześnie wyrażam wdzięczność dotychczasowym Członkom Rad Duszpasterskich za zaangażowanie w życie duszpasterskie swoich wspólnot.
Duszpasterzom parafialnym i wszystkim Członkom Parafialnych Rad Duszpasterskich z serca błogosławię –

Płock, dnia 28 listopada 2016 r.
Nr 2717/2016

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz


DEKRET
W SPRAWIE PARAFIALNYCH RAD GOSPODARCZYCH

Mając na uwadze p. 1 Statutu Parafialnej Rady Gospodarczej, który stanowi, że „w każdej parafii proboszcz ma obowiązek powołania Parafialnej Rady Gospodarczej, której zadaniem jest świadczenie pomocy w administrowaniu parafialnym majątkiem kościelnym (KPK, kan. 537 i kan. 1280)” oraz potrzebę zaktywizowania ich działalności zarządzam,
co następuje:
1. Z dniem 31 grudnia 2016 r. wygasa bieżąca kadencja wszystkich Parafialnych Rad Gospodarczych, niezależnie od terminu jej rozpoczęcia.
2. Sposób powołania Parafialnych Rad Gospodarczych określa Statut Parafialnej Rady Gospodarczej zawarty w Uchwałach 43 Synodu Diecezji Płockiej (Księga Synodalna,
s. 418-421).
3. W terminie do 31 grudnia 2016 r. Księża Proboszczowie i Administratorzy parafii obowiązani są ukonstytuować w swoich parafiach Rady Gospodarcze, stosownie do pp. 2-4 Statutu Parafialnej Rady Gospodarczej (Księga Synodalna, s. 419).
4. W skład Parafialnej Rady Gospodarczej mogą wchodzić osoby należące do nich w kadencji bieżącej.
5. W dniu 1 stycznia lub w dniu 8 stycznia 2017 r. członkowie Parafialnych Rad Gospodarczych nowej kadencji, stosownie do p. 5 Statutu Parafialnej Rady Gospodarczej winni złożyć na ręce Proboszcza (lub Administratora parafii) przyrzeczenie wiernego spełniania powierzonej im funkcji.
6. Zgodnie z p. 6 § 1 Statutu Parafialnej Rady Gospodarczej, kadencja nowo ukonstytuowanych Parafialnych Rad Gospodarczych trwa pięć lat.
7. Członkowie Parafialnych Rad Gospodarczych niebędący duchownymi obowiązani są do udziału w spotkaniach formacyjnych organizowanych na szczeblu diecezjalnym.
8. Księży Dziekanów wszystkich dekanatów diecezji płockiej zobowiązuję do dnia
31 stycznia 2017 r., by przedstawili Biskupowi Płockiemu, na piśmie, składy Parafialnych Rad Gospodarczych poszczególnych parafii w danym dekanacie.
Równocześnie wyrażam wdzięczność dotychczasowym Członkom Rad Gospodarczych za zaangażowanie w życie swoich wspólnot.
Duszpasterzom parafialnym i wszystkim Członkom Parafialnych Rad Gospodarczych z serca błogosławię –

Płock, dnia 28 listopada 2016 r.
Nr 2718/2016

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz


DEKRET

W myśl kan. 1223 Kodeksu Prawa Kanonicznego, zezwalam na utworzenie kaplicy w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19A w Pułtusku (parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Pułtusku).
Kaplica ta powinna zostać pobłogosławiona według obrzędu przepisanego w księgach liturgicznych. Należy ją zarezerwować tylko dla kultu Bożego i wyłączyć z wszelkiego użytku domowego (zob. kan. 1229 KPK). Ponadto wyrażam zgodę na przechowywanie i kult Najświętszego Sakramentu w kaplicy zgodnie z przepisami kann. 934 – 944 KPK.
Ufam, że to miejsce modlitwy będzie dla wszystkich źródłem łaski i błogosławieństwa.

Płock, dnia 25 listopada 2016 r.
Nr 2393/2016

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz


DEKRET

Mając na uwadze prośbę Dyrektora oraz Kapelana Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, jak również dobro duchowe chorych i pracowników tej placówki, niniejszym nadaję kaplicy szpitalnej tytuł

Św. Matki Teresy z Kalkuty

Ufam, że wstawiennictwo i opieka Świętej będzie dla wszystkich osób związanych ze Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie źródłem wiary, nadziei i miłości.
Płock, dnia 14 listopada 2016 r.
Nr 2569/2016

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. List kolędowy Biskupa Płockiego
W tym roku J.E. Piotr Libera Biskup Płocki, za pośrednictwem duszpasterzy pracujących we wspólnotach parafialnych, pragnie zwrócić się do każdej z rodzin diecezji. Skierował w tym celu List kolędowy pt. Znajdź swoje miejsce w Kościele, w formie folderu, w którym zwraca się do rodziców, młodzieży i dzieci, do wszystkich mieszkańców naszej diecezji, zachęcając do zaangażowania w życie parafii, w działalność wspólnot i stowarzyszeń religijnych. Prosimy Czcigodnych Księży o kolportaż Listu podczas zbliżającej się kolędy.

2. Orszak Trzech Króli 2017
Zachęcamy Czcigodnych Księży do organizowania 6 stycznia Orszaków Trzech Króli we wspólnotach parafialnych.

3. Publikacja Afirmacja życia. O zapobieganiu zachowaniom samobójczym
Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i Kurii Diecezjalnej Płockiej powstała publikacja pt. Afirmacja życia. O zapobieganiu zachowaniom samobójczym. Poradnik dla duchownych Kościoła Rzymskokatolickiego. Jest to pierwsza tego typu publikacja w Polsce skierowana do duszpasterzy. Wstęp do publikacji napisał Biskup Płocki Piotr Libera. Książka została przekazana na każdą parafię pocztą dziekańską. Ponadto jest do nabycia w Płockim Instytucie Wydawniczym i HAL „Sacerdos”.

4. Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej
Rekolekcje nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej Diecezji Płockiej odbędą się w terminie 10-12 marca 2017 r. w Ośrodku Caritas w Popowie. Ćwiczenia duchowe poprowadzi ks. dr Łukasz Zdunkiewicz. Koszt rekolekcji wynosi 180 zł (wpłat dokonujemy najpóźniej po przybyciu na rekolekcje). Uczestnictwo w rekolekcjach jest obowiązkowe. Prosimy upewnić się, czy została wysłana prośba o przedłużenie misji. Termin mija 13 lutego 2017 r. Szczegółowe informacje u ks. Łukasza Zdunkiewicza.

5. Płockie Dni Pastoralne 2017
Informujemy, że w dniach 19-20 kwietnia 2017 r. w murach WSD odbędą się Płockie Dni Pastoralne. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w późniejszym terminie.

6. 24. Sacrosong Diecezji Płockiej w Gostyninie
Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej wraz z parafią pw. św. Marcina w Gostyninie organizuje 24. Sacrosong Diecezji Płockiej, finał którego odbędzie się 6 maja 2017 r. w Gostyninie. Celem sprawnego przeprowadzenia eliminacji i wyłonienia najlepszych scholek, zespołów muzycznych i chórów parafialnych z poszczególnych parafii zostały utworzone rejony i ustanowieni księża odpowiedzialni za organizację i przeprowadzenie eliminacji w swoich rejonach. Szczegółowy regulamin zostanie przekazany w późniejszym terminie.

7. Vademecum narzeczonych
Przypominamy Czcigodnym Księżom, że zgodnie z Instrukcją o przygotowaniu do małżeństwa i życia rodzinnego w Diecezji Płockiej narzeczeni otrzymują dwa Indeksy (po wyczerpaniu nakładu Indeksy będą nazywać się Vademecum narzeczonych) w kancelarii parafialnej, z którymi udają się na „Spotkania dla narzeczonych”. Tam otrzymują przygotowane dla nich materiały (Zaprosili także Jezusa. Modlitewnik i praktyczne rady dla narzeczonych, Karty plastikowe z modlitwą za męża i żonę, Naturalne planowanie rodziny, Folder STAWIAM NA RODZINĘ, Folder ŻYCIU TAK!). Prosimy o przestrzeganie tych ustaleń!

8. Bezpłatne porady psychologa dla osób przeżywających żałobę w CPP „METANOIA”
Wszystkich, którzy przeżywają żałobę po stracie bliskiej osoby zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej w CPP METANOIA w Płocku. Pomoc kierowana jest zarówno do dzieci i młodzieży, które straciły rodziców lub rodzeństwo, jak również do rodziców tracących dzieci w wyniku poronienia, martwych narodzin, choroby czy wypadku. Szczegóły na www.cpp-metanoia.com.

9. Porady psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży w CPP „METANOIA”
Informujemy, że mieszkańcy diecezji płockiej w okresie od stycznia do połowy czerwca 2017 r. mogą bezpłatnie korzystać w CPP METANOIA z porad psychologów i pedagogów. Oferta skierowana jest głównie do rodzin, u których występują problemy wychowawcze z dziećmi i młodzieżą związane z uzależnieniami, zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w nauce oraz przemocą w rodzinie.

10. Konsultacje z instruktorem Modelu Creighton
Informujemy, że istnieje możliwość konsultacji z pierwszym instruktorem Modelu Creightona w Płocku (mgr Aleksandra Stupecka – psycholog, doradca życia rodzinnego). Model Creighton to szczegółowa obserwacja wskaźników płodności wspomagająca leczenie niepłodności metodą Naprotechnologii. Pozwala wykryć potencjalne nieprawidłowości zdrowotne. Szczegółowe informacje na stronie CPP „METANOIA”. Kontakt: tel. 502-559-252, e-mail: aleksandra.stupecka@gmail.com.
Bieżące informacje na stronach: duszpasterski.pl; facebook.com/duszpasterski.
Płock, dnia 25 listopada 2016 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

KOMUNIKAT WYDZIAŁU DS. RODZIN

Czcigodni Księża!Zbliżają się dni wizyty duszpasterskiej w domach naszych Diecezjan. Jest ona unikatowym w skali świata fenomenem i możliwością bezpośredniego dotarcia do naszych Parafian. W tym roku Ksiądz Biskup Piotr, za pośrednictwem Duszpasterzy naszej diecezji, pragnie zwrócić się do każdej z rodzin diecezji. Przygotował więc na ten czas List kolędowy: Znajdź swoje miejsce w Kościele, w formie kolorowego folderu, w którym zwraca się do rodziców, młodzieży i dzieci, do wszystkich mieszkańców Diecezji Płockiej, zachęcając ich do zaangażowania w życie parafii, w działalność wspólnot i stowarzyszeń religijnych.
Prezentacja Listu kolędowego Biskupa Piotra oraz bliższe informacje o tej inicjatywie, której patronuje Wydział ds. Rodzin, zostaną przekazane Czcigodnym Księżom podczas konferencji dla Księży Proboszczów i Administratorów dn. 21 listopada 2016 r. w Sali Biskupów WSD w Płocku.
Ksiądz Biskup Piotr liczy na życzliwe przyjęcie tej inicjatywy. Prosimy o wzięcie pod uwagę przedłożonego projektu w planach duszpasterskich Księży.
Z Chrystusowym pozdrowieniem i życzeniami owocnych przeżyć w ostatnich dniach Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.
Płock, dnia 21 listopada 2016 r.

Ks. Jarosław Kamiński
p.o. Dyrektora Wydziału ds. Rodzin

Ks. Wojciech Kućko
Diecezjalny Duszpasterz Rodzin


KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. Rekolekcje dla maturzystów
Wydział Katechetyczny zaprasza na rekolekcje maturzystów. Rekolekcje te odbędą się w okresie ferii zimowych w trzech terminach:
- 6-8 lutego 2017 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku;
- 13-15 lutego w MCEW Studnia w Płocku;
- 15-17 lutego 2017 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.
Zachęcamy katechetów do propagowania tej inicjatywy wśród młodzieży maturalnej. Zgłoszenia chętnych oraz odbioru kart uczestnictwa można dokonywać w Wydziale Katechetycznym do 16 grudnia 2016 r.

2. Zmiana terminu etapu szkolnego OTK
Ważna informacja dla katechetów szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących młodzież do udziału w tegorocznej Olimpiadzie Teologii Katolickiej: etap szkolny Olimpiady odbędzie się 7.12.2016 r., zamiast planowanego pierwotnie na 23.11.2016 r. Jest to termin ogólnopolski i obowiązuje na terenie całego kraju. Komitet Główny Olimpiady przypomina: Zawody I stopnia (etap szkolny) należy przeprowadzić w dniu 7 grudnia 2016 roku o godzinie 10:00. Prosimy o zwrócenie uwagi na godzinę rozpoczęcia zawodów. Zalecenie rozpoczęcia zawodów o jednej godzinie w całej Polsce jest decyzją Komitetu. Dlatego prosimy o poinformowanie o tej zmianie uczestników konkursu oraz dyrekcje szkół odpowiedzialną za organizację tego etapu.
Ponadto informujemy, że uległo zmianie miejsce etapu diecezjalnego. Odbędzie się on 12.01.2017 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, a nie jak wcześniej planowano w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku.

3. Kwestionariusze katechetyczne
Usilnie prosimy wszystkich Księży Proboszczów, którzy nie złożyli jeszcze kwestionariuszy katechetycznych o jak najszybsze dostarczenie ich do Wydziału Katechetycznego. Przypominamy, że termin złożenia kwestionariusza upłynął 30 września b.r.
Płock, dnia 24 listopada 2016 r.

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

KOMUNIKATY EKONOMA DIECEZJALNEGO

I. Wpłaty świadczeń osobistych i parafialnych
Ze względu na konieczność sporządzania przez Wydział Finansowy Kurii rocznego bilansu, uprzejmie proszę Czcigodnych Księży o uregulowanie należności osobistych i parafialnych do końca roku. Zobowiązania za grudzień 2016 r. proszę także wpłacić do końca roku.
Zbiórki przewidziane jeszcze w tym roku:
- puszka w II Niedzielę Adwentu na rzecz „Pomocy Kościołowi na Wschodzie”;
- taca ze Święta św. Szczepana Męczennika, na cele edukacyjne i formacyjne.

II. Warsztaty dotyczące instalacji fotowoltaicznych
Zgodnie z informacją przekazaną podczas Konferencji dla Księży Proboszczów i Administratorów, zapraszam wszystkich zainteresowanych na Warsztaty Fotowoltaiczne. Zmianie uległ termin warsztatów – odbędą się one 7 grudnia br. w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Al. Kilińskiego 12, Budynek A. Poniżej przedstawiam program spotkania.

1000- Powitanie gości przez Kanclerza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku dr Tomasza Kruszewskiego.
1015-1115- Część techniczno-organizacyjna:
• Prezentacja komponentów do budowy instalacji fotowoltaicznych: moduły fotowoltaiczne, inwertery, konstrukcje.
• Omówienie przygotowania projektów budowy instalacji fotowoltaicznych:
a) mikro instalacje,
b) farmy fotowoltaiczne.
• Przedstawienie procesu inwestycyjnego związanego z budową mikro instalacji i farm fotowoltaicznych.
1115-1130- Przerwa kawowa
1130-1300- Część finansowa:
Przedstawienie założeń i kryteriów programów dofinansowania budowy instalacji odnawialnych źródeł energii na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 4.1.
• Omówienie innych rodzajów programów dotacyjnych związanych z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną.
• Przedstawienie modelu finansowego budowy odnawialnych źródeł energii.
1300-1315- Przerwa kawowa
1315-1400- Część prawna: aspekty prawne związane z możliwymi modelami realizacji projektu.
1400-1430- Obiad
Chęć udziału w warsztatach należy zgłosić do mnie do 1 grudnia br.

III. Materiały z Konferencji dla Księży Proboszczów i Administratorów
Ze względu na obszerność materiałów przesłanych nam przez prelegentów występujących podczas konferencji, zostały one umieszczone na stronie diecezjalnej w panelu - Dla księży – zakładka, materiały do pobrania.

IV. Komunikat dotyczący spraw związanych z realizacją umów na zakup energii
W związku z pytaniami ze strony księży na tematy związane z realizacją umów na zakup energii elektrycznej, pragnę przedstawić kilka najważniejszych informacji.
1. Ponad 90% parafii naszej diecezji jest objętym zasięgiem dystrybucji ENERGA OPERATOR – wobec czego faktury, które przysyłane są przez tę Spółkę należy regulować zgodnie z ich wskazaniami (nie mamy wpływu na wybór firmy dystrybucyjnej ani na cenę).
2. Księży, którzy podpisali umowę z ENERGA OBRÓT na zakup energii elektrycznej i otrzymują już faktury za zużytą energię, proszę o weryfikowanie podawanych cen. Przypomnę, iż wynegocjowane stawki to: 239,50 zł netto/MWh i zerowa opłata handlowa. W przypadku gdyby faktury wskazywały inne stawki, proszę o niezwłoczny kontakt ze mną. Jeśli na fakturze jest adnotacja „sprzedaż rezerwowa”, ale cena jest jak podana, nie należy tego reklamować.
3. Parafie, które nie otrzymały jeszcze faktury z ENERGA OBRÓT za zużytą energię, prawdopodobnie w najbliższym czasie otrzymają zaległe rachunki. Opóźnienia związane są ze zmianą systemu. Z tegoż samego powodu Spółka nie wywiązała się z obietnicy „faktury kompleksowej”, które zawierałaby opłaty dystrybucyjne i za energię czynną na jednym rachunku.
4. Do wielu parafii zostały wysłane przez firmę TAURON faktury korygujące jeszcze za poprzedni rok lub za okres kiedy pobierali należności, a nie byli do tego uprawnieni. Aby otrzymać nadpłaconą kwotę należy wysłać pismo, w którym będzie wskazane konto, na które ma być dokonany przelew.
5. Zdarzają się sytuacje,że firma TAURON przysyła Notę obciążeniową domagając się zapłaty za rozwiązanie umowy przed jej zakończeniem. W takim przypadku proszę o niezwłoczną informację i kontakt. Oczywiście podanej kwoty nie należy wpłacać, jest to bezzasadne roszczenie.

V. Komunikat dotyczący ubezpieczenia PZU

Od kilku miesięcy jesteśmy objęci ubezpieczeniem na życie oraz opieką medyczną w PZU Życie. Z informacji, które do mnie docierają wynika, żeksięża, którzy skorzystali do tej pory z któregoś z tych ubezpieczeń – oceniają je pozytywnie. Zachęcam po raz kolejny, aby korzystać z możliwości, jakie nam daje ubezpieczenie PZU. Przypomnę, że w pakiecie medycznym mamy bezpłatne szczepienie ochronne przeciw grypie. Warto także pamiętać, iż ubezpieczenie na życie daje nam m.in. możliwość odszkodowania z tytułu pobytu w szpitalu. W razie wątpliwości dotyczących zakresu ubezpieczenia lub sposobu dochodzenia roszczenia, proszę o kontakt z Wydziałem Ekonomicznym.
Jeśli zdarzyłyby się jakieś negatywne sytuacje związane z naszym ubezpieczeniem – proszę także o niezwłoczny kontakt.
Dziękuję wszystkim księżom, którzy we wskazanym terminie dokonują wpłat należnych składek, a pozostałym przypominam, że terminem nieprzekraczalnym jest 20. dzień miesiąca, w którym obowiązuje ubezpieczenie. Składki wpłacamy na konto diecezjalne z dopiskiem „ubezpieczenie” + miesiąc, za który jest opłacana składka.
Miło mi poinformować Czcigodnych Księży, że dla jeszcze lepszej obsługi naszej grupy został nam dedykowany jeszcze jeden opiekun, z którym możemy konsultować ewentualne problemy związane z ubezpieczeniem. Dane kontaktowe naszych opiekunów:
• Miłosz Szczepaniak, doradca klienta tel.: 695 939 960, mszczepaniak@pzu.pl;
• Jacek Raczyk, kierownik ds. klienta korporacyjnego tel. 693-100-831 lub 24/308-23-70, jraczyk@pzu.pl.

VI. Komunikat dotyczący płatnej strefy parkowania przy ulicy Tumskiej 3
Decyzją Urzędu Miasta Płocka od 26 października br. w Płocku obowiązują strefy płatnego parkowania. Operatorem administrującym parkingiem przy ul. Tumskiej prowadzącej do Katedry i Opactwa Pobenedyktyńskiego jest Agencja Rewitalizacji Starówki. Płatny parking obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00. Wszystkie dotychczasowe karty uprawniające do parkowania na tym terenie, tracą ważność.
Ze względu na dojeżdżających pracowników kurii, muzeum i sądu oraz księży z terenu diecezji, którzy przyjeżdżają do Kurii w sprawach służbowych – została wydzielona zamknięta strefa parkowania. Jest ona odgrodzona specjalnymi słupkami i znajduje się na końcu ul. Tumskiej wzdłuż wejścia do Katedry, a także za budynkiem Opactwa. Aby wjechać do tej strefy należy zgłosić się do pracownika portierni.
Zamknięta strefa ma ograniczoną ilość miejsc dlatego też w przypadku jej zapełnienia należy wykupić bilet w parkometrze lub zaparkować auto na terenie WSD.
Szczegóły dotyczące opłat oraz regulaminu pozostałych parkingów na terenie Płocka, znajdą Księża na stronie: http://spp.kmplock.eu.

VII. Informacje dotyczące przeprowadzenia zbiórki elektryczności
Firma Green Office Ecologic, powołując się na ubiegłoroczną zbiórkę zużytego sprzętu - elektroodpadów, w piśmie skierowanym do księży proboszczów, zachęca również w tym roku do kontynuowania zbiórki elektroodpadów.
Pragnę poinformować, iż Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które w ubiegłym roku firmowało zbiórkę, ze względu na aktywności na różnych innych polach, jak pisze ks. Waldemar Cisło - dyrektor Stowarzyszenia, z dniem 1 kwietnia br. zakończyło ten etap współpracy z firmą, a dalszą współpracę księży proboszczów uzależnia od ich roztropności, życzliwości i możliwości organizacyjnych.

VIII. Unijne dofinansowania na termomodernizację od wewnątrz
W większości przypadków istnieje możliwość jedynie ocieplenia od środka za pomocą specjalnych technologii, jak na przykład systemu mineralnych płyt izolacyjnych Multipor.
Trwa nabór do programu „Poprawa jakości powietrza”, który jest szczególnie interesujący dla właścicieli budynków wymagających prac termomodernizacyjnych. Poprawie efektywności energetycznej obiektów poświęcona jest druga część programu –„Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Głównym celem działania jest ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, co w efekcie ma poprawić jakość powietrza.
Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest jednym z największych działań w naszym kraju w segmencie termomodernizacji w najbliższych latach. Na same dotacje fundusz przeznaczył kwotę 300 mln zł, do tego dochodzi 200 milionów na pożyczki. Projekt stworzono z myślą o wsparciu właścicieli obiektów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem budynków historycznych i zabytkowych.
Program dotyczy termomodernizacji: obiektów zabytkowych, muzeów,
obiektów sakralnych wraz z obiektami towarzyszącymi, szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, domów studenckich, innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki.
Właściciele wyżej wymienionych obiektów mogą liczyć na dotację w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych lub pożyczkę do 50% kosztów kwalifikowanych.
W przypadku zastosowania w budynku odnawialnych źródeł energii kwoty dofinansowania mogą być zwiększone o dodatkowe 5%. Program skierowany jest na większe prace termomodernizacyjne, bo minimalny koszt całkowity projektu musi wynosić 100 tys. zł, bez uwzględnienia kosztów projektu czy ekspertyz cieplno-wilgotnościowych.
Wnioski o dofinansowanie na prace termomodernizacyjne należy składać w terminie od 1 sierpnia do 30 grudnia 2016 r.
Więcej o dofinansowaniu:https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/nabor-12016/
Płock, dnia 22 listopada 2016 r.

Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

KOMUNIKAT KANCELARII KURII

1. Na prośbę ks. biskupa Artura G. Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski informujemy, że ks. AlbertsCimanovskis, na mocy dekretu z dnia 7 stycznia 2016 r., wydanego przez Kongregację Nauki Wiary, otrzymał karę suspensy i został usunięty ze Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP. W związku z powyższym nie może on pełnić funkcji kapłańskich.
2. Uprzejmie informujemy, że 19 grudnia br. (poniedziałek) odbędzie się dzień skupienia Kurii Diecezjalnej i innych instytucji diecezjalnych. Poprowadzi go ks. dr Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski. W związku z tym Kuria Diecezjalna Płocka nie będzie czynna.
Płock, dnia 28 listopada 2016 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii

PERSONALIA

Zwolnienia
Ks. mgr Arkadiusz Grygowski SDB, z dniem 25 listopada 2016 r., zwolniony z funkcji Diecezjalnego Duszpasterza Nauczycieli.
Płock, dnia 29 listopada 2016 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz


Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 29 listopada 2016 r.
Nr 2723/2016 Za zgodność

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x