OKÓLNIK
Okólnik 26/2016
16.09.2016
Spis treści:

Okólnik 26

DEKRET BISKUPA PŁOCKIEGO POWOŁUJĄCY WYDZIAŁ DS. RODZIN KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

W trosce o dobro rodzin Diecezji Płockiej, wypełniając pasterską posługę, stosownie do kan. 381 § 1 i kan. 469 Kodeksu Praw Kanonicznego, oraz mając na uwadze wskazania Adhortacji apostolskiej Ojca świętego Franciszka Amoris laetitia dotyczące konieczności podejmowania „wysiłku ewangelizacyjnego i katechetycznego skierowanego do wnętrza rodziny” (n. 200), a także realizując postulat XLIII Synodu Diecezji Płockiej zawarty w dokumencie Obrona i promocja rodziny w Diecezji Płockiej (n. 34) z dniem 1 września 2016 r. ustanawiam Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Ufam, że posługa nowego Wydziału na rzecz rodzin będzie przynosić dobre owoce, szczególnie w zakresie ewangelizacji naszych małżeństw i rodzin oraz zdynamizuje ten doniosły obszar duszpasterski naszego Kościoła lokalnego, wszak „Ewangelia rodziny jest odpowiedzią na najgłębsze pragnienie człowieka: jego godności i pełnej realizacji we wzajemności, w jedności i płodności” ( Amoris laetitia, n. 201)

Funkcjonowanie Wydziału zawierzam Świętej Rodzinie z Nazaretu,
a wszystkim zaangażowanym w to nowe dzieło duszpasterskie z serca błogosławię. 

Płock, dnia 26 sierpnia 2016 r.

W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

Nr 1881/2016

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

DEKRET BISKUPA PŁOCKIEGO POWOŁUJĄCY WYDZIAŁ DS. NOWEJ EWANGELIZACJI KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

Mając na uwadze wskazania zawarte w dokumentach Papieży:
św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka oraz potrzebę skuteczniejszego głoszenia Ewangelii, a także koordynacji działań na rzecz Nowej Ewangelizacji w Diecezji Płockiej, wypełniając postulat XLIII Synodu Diecezji Płockiej, zawarty w dokumencie Nowa Ewangelizacja w Diecezji Płockiej (n. 38), w myśl kan. 394 § 1 i kan. 469 Kodeksu Prawa Kanonicznego, z dniem 1 września 2016 r. ustanawiam Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Ufam, że działalność nowego Wydziału przyczyni się w naszym Kościele lokalnym do pełniejszego wypełniania nakazu misyjnego Chrystusa, a także do owocnego głoszenia „radości Ewangelii” – orędzia, które jest tym, „co najpiękniejsze, większe i bardziej pociągające
i jednocześnie bardziej potrzebne” (Adhortacja apostolska Ojca świętego Franciszka Evangelii gaudium, n. 35). 

Funkcjonowanie Wydziału zawierzam Maryi, Gwieździe Nowej Ewangelizacji, a wszystkim zaangażowanym w to nowe dzieło ewangelizacyjne z serca błogosławię. 

 Płock, dnia 26 sierpnia 2016 r.

W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

Nr 1882/2016

 † Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

KOMUNIKAT BISKUPA PŁOCKIEGO DOTYCZĄCY TERMINU ODNOWIENIA PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

I PIERWSZEJ  KOMUNII ŚW. W DIECEZJI PŁOCKIEJ

Drodzy Diecezjanie,

Na koniec minionego roku szkolnego dowiedzieliśmy się o tym, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje reformę systemy oświaty w Polsce. Jednym z kluczowych założeń tej reformy jest przywrócenie ośmioklasowych szkół podstawowych. W tej sytuacji uchylony został sens wiązania uroczystości Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego z zakończeniem drugiego etapu edukacyjnego w klasie szóstej szkoły podstawowej. Dlatego po zasięgnięciu opinii Diecezjalnej Rady Katechetycznej i wysłuchaniu głosu wielu duszpasterzy z Diecezji, podjąłem decyzję o przesunięciu tej uroczystości, już od bieżącego roku szkolnego, na zakończenie klasy czwartej. Klasa czwarta, zgodnie z planowaną reformą, kończyć będzie pierwszy etap edukacyjny w szkole podstawowej. W praktyce będzie to oznaczać, iż przygotowanie do uroczystego Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych obejmie w tym roku dwa roczniki – klasę czwartą i piątą. W ten sposób przywracamy na nową naszą starą tradycję, zapoczątkowaną jeszcze przez błogosławionego abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Jeżeli zaś chodzi o pierwszą Komunię św., to w roku szkolnym 2016/2017 pozostaje na zakończenie klasy III.

Drodzy Rodzice,

Jako wasz Biskup bardzo liczę na Waszą pomoc i włączenie się w organizację przygotowania Waszych dzieci do uroczystego Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego. Bardzo proszę Was o otwartość na współpracę z katechetami i duszpasterzami, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za katechezę przygotowującą Wasze dzieci do tej uroczystości. Ufam, że owocem tej współpracy będzie rozwój duchowego dobra waszych dzieci, umocnienie ich wiary oraz pogłębienie więzi z Kościołem, do którego zostali włączeni przez sakrament chrztu świętego.

Z pasterskim błogosławieństwem

Płock dnia 4 września 2016 r.

Wasz Biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Czcigodni Księża, komunikat Biskupa Płockiego proszę odczytać podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń duszpasterskich, w niedzielę 11 września br.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

INFORMACJE WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO 

1. 34. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa

34. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa odbędzie się w sobotę 17 września br. pod hasłem „M jak Miłosierdzie”. Podobnie jak w latach ubiegłych pielgrzymka przebiegać będzie w dwu grupach (dzieci i młodzież). Koszty związane z uczestnictwem w pielgrzymce to 3 zł od osoby. Szczegóły na stronie www.

2. 16. Diecezjalny Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu

W piątek 16 września br. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kilińskiego 1 w Przasnyszu odbędzie się 16. Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki. Tradycyjnie rozgrywany jest w przeddzień Pielgrzymki Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa. Memoriał jest turniejem otwartym (open) dla dzieci i młodzieży. Zgłoszenia uczestników przyjmuje Wydział Duszpasterski (24 262 85 99) z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz nazwy reprezentowanego klubu, szkoły lub parafii.

3. Rekolekcje dla doradców życia rodzinnego

W dniach 7-9 października br. odbędzie się spotkanie formacyjno-rekolekcyjne dla Doradców Życia Rodzinnego w MCEW „Studnia”, przy ul. Górnej 1A w Płocku. Spotkanie rozpocznie się w piątek o godz. 17.00. Zgłoszenia prosimy kierować do Wydziału Duszpasterskiego, tel.: /24/ 262 85 99 lub e-mail: duszpasterski@diecezjaplocka.pl do 23 września br. Przypominamy, że udział w spotkaniu jest obligatoryjny, i że do dnia 10 września Ksiądz Proboszcz, u którego posługuje doradca dostarcza pismo z prośbą o przedłużenie misji kanonicznej DŻR. Brak udziału w rekolekcjach lub nieprzedłożenie ww. pisma będzie skutkować zawieszeniem misji kanonicznej na kolejny rok.

4. Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Smardzewa

Członków Kół Żywego Różańca oraz wszystkich czcicieli różańca świętego wraz ze swoimi Księżmi opiekunami zapraszamy na IV Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca w sobotę 8 października 2016 r. do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie. W programie naszego spotkania, którego główną intencją będzie modlitwa o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, planujemy między innymi: Mszę św. koncelebrowaną pod przewodnictwem J. E. Biskupa Płockiego Piotra Libery, świadectwo Jana Budziaszka, wspólną modlitwę różańcową, śpiew i braterskie spotkanie.

5. Kurs liturgiczno-pastoralny dla fotografów i kamerzystów

W dniach3-4 października br. organizujemy Kurs liturgiczno-pastoralny dla fotografów i kamerzystów. Kurs odbędzie się w CPP „Metanoia” przy ul. Kobylińskiego 21a w Płocku. Są to dwa spotkania w godz. 16.00-19.00. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2016 r. pod nr tel.: (0-24) 262-85-99, e-mail: duszpasterski@diecezjaplocka.pl.

6. Dzień Dziecka Utraconego (15.10.2016 r.)

Październik od ponad dwudziestu lat na świecie, a od siedmiu w Polsce obchodzony jest jako miesiąc pamięci dzieci zmarłych, a dzień 15 października jako Dzień Dziecka Utraconego. Prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów o przekazanie tej informacji wiernym podczas ogłoszeń parafialnych w niedzielę 9 października br. Zachęcamy także do zorganizowania tego dnia modlitw w intencji rodziców, których dziecko zmarło przed narodzeniem.

7. Kalendarz Rolników 2017

Nakładem Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników został wydany Kalendarz Rolników na 2017 rok. Zachęcamy wszystkich, nie tylko rolników, do nabywania tej cennej publikacji. Kalendarze zostały przekazane do każdej parafii za pośrednictwem Księży Dziekanów. Cena kalendarza w sprzedaży wynosi 25 zł. Bardzo prosimy Czcigodnych Księży o pomoc w rozprowadzeniu tej publikacji wśród wiernych w swoich wspólnotach parafialnych. Prosimy także, by opłata do Wydziału Duszpasterskiego była dokonana za cały dekanat.

8. Pielgrzymka Diecezji Płockiej do Włoch

Zapraszamy do udziału w Pielgrzymce Diecezji Płockiej do Włoch z okazji Narodowej Pielgrzymki Polaków do Rzymu „Gdzie chrzest, tam nadzieja” 18-26 października 2016 r. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia 2016 r. Z uwagi na określoną ilość biletów wstępu na spotkanie z papieżem Franciszkiem ilość miejsc w pielgrzymce jest ograniczona – decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia i dodatkowe informacje pod numerem tel.: /24/ 262 85 99.

9. Systematyczne składki na Diecezjalny Fundusz Społeczny

Z racji rozpoczętego nowego roku szkolnego-katechetycznego przypominam, że zgodnie z prawem diecezjalnym, każdy kapłan pracujący w duszpasterstwie parafialnym i pobierające pensje za pracę w szkole lub innej instytucji zobowiązany jest do przekazywania 10% miesięcznych dochodów na Diecezjalny Fundusz Społeczny. Prosimy, aby wpłat dokonywać systematycznie, zaś dłużników o uregulowanie zaległości.

Bieżące informacje na stronach: duszpasterski.pl; facebook.com/duszpasterski

Płock, dnia 7 września 2016 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego 

KOMUNIKAT MODERATORA PARAFIALNYCH RAD DUSZPASTERSKICH

Spotkanie formacyjne Parafialnych Rad Duszpasterskich

W związku z postanowieniami XLIII Synodu Diecezji Płockiej rozpoczynamy w naszej Diecezji spotkania formacyjne Parafialnych Rad Duszpasterskich.

Na pierwsze spotkanie, które odbędzie się w dwóch terminach, zapraszamy po dwóch przedstawicieli Rad z każdej parafii, z następujących dekanatów:

8 października, sobota

Dekanaty: Bodzanów, Dzierzgowo, Mława, Nasielsk, Płońsk, Pułtusk, Raciąż, Serock, Strzegowo, Wyszogród, Zakroczym, Żuromin.

29 października, sobota

Dekanaty: Bielsk, Ciechanów Wsch., Ciechanów Zach,. Dobrzyń n. Drwęcą, Dobrzyń n. Wisłą, Gąbin, Gostynin, Maków Mazowiecki, Płock wsch., Płock zach., Przasnysz, Rypin, Sierpc, Tłuchowo.

Miejsce: Ośrodek Caritas Diecezji Płockiej, Popowo.

Czas trwania: rozpoczęcie godz. 10.00, zakończenia godz. 17.00 (recepcja od godz. 9.00).

Koszt udziału: 50 zł. Od osoby (w tym kawa, obiad, koszty organizacyjne). Koszt pokrywa parafia.

Bardzo prosimy czcigodnych Księży Proboszczów o wydelegowanie kompetentnych osób, zaangażowanych w duszpasterstwo parafii, które będą wspierać księży w koordynowaniu i wprowadzaniu w życie parafialnych programów duszpasterskich.

Płock, dnia 7 września 2016 r. 

Ks. Marek Smogorzewski
Moderator Parafialnych Rad Duszpasterskich

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DNIA PAPIESKIEGO W DIECEZJI PŁOCKIEJ

W niedzielę 9 października br. będziemy obchodzić w Polsce XVI Dzień Papieski, który będzie przebiegał pod hasłem „Jan Paweł II – Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”. W tym dniu zbierane są do puszek ofiary przeznaczone na stypendia dla dzieci i młodzieży, których rozdziałem zajmuje się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Uprzejmie proszę, aby do zbiórki przykościelnej wykorzystać puszki i materiały dostarczone do każdej parafii w tzw. pakietach na Dzień Papieski. Zebrane pieniądze należy przesłać bezpośrednio na konto Fundacji podane na przekazie pocztowym, zaznaczając diecezję oraz parafię, a protokół z informacją o wysokości wpłat dostarczyć do końca października 2016 r. do Koordynatora Dnia Papieskiego w Diecezji Płockiej (ks. Andrzej Janicki, ul. Tumska 3, 09-402 Płock, z dopiskiem – DZIEŃ PAPIESKI lub na adres andrzej.janicki@dzielo.pl). Zachęcam jednocześnie do korzystania z pomocy duszpasterskich: www.dzielo.pl.

Płock, dnia 5 września 2016 r.

Ks. Andrzej Janicki
Koordynator Dnia Papieskiego
w Diecezji Płockiej

KOMUNIKATY DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

1.Przekazuję do wiadomości wszystkich Księży, a w szczególności zainteresowanych Księży Dziekanów, Proboszczów i Neoprezbiterów, program spotkań formacyjnych neoprezbiterów.

27- 28 września – spotkanie z ks. kan. Piotrem Grzywaczewskim, kanclerzem kurii. Kursowy dzień skupienia (ks. Grzegorz Dobrzeniecki);

19- 20 października – spotkanie formacyjne „Być ojcem w konfesjonale”. Warsztaty ze spowiednictwa (ks. Sławomir Zalewski).

Ramowy program spotkań:

Wtorek

18.30 – zjazd, kolacja

19.30 – ewent. spotkanie

20.00 – nabożeństwo wieczorne. Adoracja Najświętszego Sakramentu

21.00 – Błogosławieństwo.

Środa

 7.30 – Eucharystia połączona z Jutrznią

 8.30 – śniadanie

 9.00 – 10.30 – cykl wykładowo – ćwiczeniowy

10.30 – przerwa

11.00 – 12.30 – cykl wykładowo – ćwiczeniowy

12.30 – Obiad.

Uwagi:

 1. Spotkania odbywać się będą w Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku, Stary Rynek 14/18.
 2. Usilnie prosi się Księży Proboszczów o niewyznaczanie Neoprezbiterom zajęć   parafialnych w podanych terminach.

2. Informuję Czcigodnych Księży Wikariuszy, odbywających studia licencjackie w Punkcie Konsultacyjnym w Płocku, o obowiązkowych spotkaniach formacyjnych, które będą miały miejsce w kaplicy św. Stanisława Kostki w Wyższego Seminarium Duchownego. 14 września br. od g. 10.00 do ok. g. 13.00 będziemy przeżywać dzień skupienia. W dniach 12 października i 16 listopada odbędą się spotkania formacyjne, które rozpoczniemy o g. 9.30 modlitwą Godziny przedpołudniowej, następnie będzie zamyślenie i adoracja Najświętszego Sakramentu. O g. 10.20 błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem zakończy spotkanie. Podczas adoracji będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

3. Zapraszam Czcigodnych Ojców Duchownych poszczególnych dekanatów na spotkanie, które odbędzie się dn. 15 października br. o g. 10.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Spotkanie rozpoczniemy modlitwą w kaplicy Dobrego Pasterza, a następnie przejdziemy do auli bł. abpa A.J. Nowowiejskiego, aby podjąć obrady. Wiodącym tematem będzie tematyka braterskiej pomocy księżom, zmagającym się z problemem uzależnienia. Spotkanie zakończymy ok. g. 12.30 wspólnym obiadem w refektarzu kleryckim. Pierwotnie nasze spotkanie planowane było na drugą sobotę października. Ze względu jednak na diecezjalną pielgrzymkę Kółek Różańcowych, za które często są odpowiedzialni Księżą Proboszczowie, zostało ono przesunięte na trzecią sobotę października.

Płock, dnia 4 września 2016 r.

Ks. Sławomir Zalewski
Delegat Biskupa Płockiego
ds. stałej formacji duchowieństwa

PERSONALIA 

Nominacje w instytucjach diecezjalnych

 1. Ksiądz dr Wojciech Kućko, pracownik Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 1 września 2016 r. mianowany: diecezjalnym duszpasterzem Rodzin; asystentem kościelnym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej; członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej oraz członkiem Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Płockiej.
 2. Ksiądz mgr Łukasz Zdunkiewicz, pracownik Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 1 września 2016 r., mianowany: duszpasterzem nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.; diecezjalnym referentem duszpasterstwa kobiet; członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej oraz członkiem Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Płockiej.
 3. Pani dr Iwona Zielonka, konsultant ds. Nowej Ewangelizacji w diecezji płockiej, z dniem 1 września 2016 r., mianowana dyrektorem Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Nominacja na dziekana, wicedziekana i ojca duchownego

 1. Ksiądz Włodzimierz Dzieńkowski, proboszcz parafii pw. św. Anny w Blichowie, z dniem 1 września 2016 r., mianowany dziekanem dekanatu bodzanowskiego, do końca obecnej kadencji.
 2. Ksiądz mgr Krzysztof Jerzy Kosewski, proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zakrzewie, z dniem 1 września 2016 r., mianowany wicedziekanem dekanatu bodzanowskiego, do końca obecnej kadencji.
 3. Ojciec Włodzimierz Durbas o. Carm, proboszcz parafii pw. Matki Bożej bolesnej w Oborach, z dniem 1 września 2016 r., mianowany dekanalnym ojcem duchownym w dekanacie dobrzyńskim n. Drwęcą, do końca obecnej kadencji.  

Nominacje na Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży z dniem 24 sierpnia 2016 r.

 1. Ksiądz mgr Kamil Marcin Kozakowski, wikariusz par. pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku,  mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie bielskim;
 2. Ksiądz mgr Mariusz Stasiak, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie,  mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie bodzanowskim;
 3. Ksiądz mgr Jarosław Szumański, wikariusz par. pw. św. Józefa w Ciechanowie,  mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie ciechanowskim wschodnim;
 4. Ksiądz mgr Jarosław Jakubowski, wikariusz par. pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie ciechanowskim zachodnim;
 5. Ksiądz mgr Paweł Solecki, wikariusz par. pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą,  mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie dobrzyńskim n. Drwęcą;
 6. Ksiądz mgr Paweł Gniadkowski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu n. Wisłą,  mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie dobrzyńskim n. Wisłą;
 7. Ksiądz mgr Adam Milewski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie,  mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie dzierzgowskim;
 8. Ksiądz mgr Dariusz Pargulski, wikariusz par. pw. św. Mikołaja w Gąbinie,  mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie gąbińskim;
 9. Ksiądz mgr Kamil Kowalski, wikariusz par. pw. św. Marcina w Gostyninie,  mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie gostynińskim;
 10. Ksiądz mgr Paweł Szymański, wikariusz par. pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie makowskim;
 11. Ksiądz mgr Piotr Gadomski, wikariusz par. pw. Świętej Rodziny w Mławie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie mławskim;
 12. Ksiądz mgr Krzysztof Drzazgowski, wikariusz par. pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie nasielskim;
 13. Ksiądz mgr Marek Wiśniewski, wikariusz par. pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie płockim wschodnim;
 14. Ksiądz mgr Wojciech Paradowski, wikariusz par. pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie płockim zachodnim
 15. Ksiądz mgr Rafał Pabich, wikariusz par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie płońskim;
 16. Ksiądz mgr Arkadiusz Czubakowski, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Przasnyszu, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie przasnyskim;
 17. Ksiądz mgr Krzysztof Dobucki, wikariusz par. pw. św. Józefa w Pułtusku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie pułtuskim
 18. Ksiądz mgr Sebastian Krupniewski, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Raciążu, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie raciążskim;
 19. Ksiądz mgr Marcin Durzyński, wikariusz par. pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie rypińskim;
 20. Ksiądz mgr Paweł Kułakowski, wikariusz par. pw. św. Anny w Serocku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie serockim;
 21. Ksiądz mgr Krzysztof Załęski, wikariusz par. pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie sierpeckim;
 22. Ksiądz mgr Robert Kamiński, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Glinojecku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie strzegowskim;
 23. Ksiądz mgr Marek Czarciński, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie tłuchowskim;
 24. Ksiądz mgr Michał Łuczka, wikariusz par. pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie wyszogrodzkim;
 25. Ksiądz mgr Marcin Niesłuchowski, wikariusz par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie zakroczymskim;
 26. Ksiądz mgr Mateusz Molak, wikariusz par. pw. św. Antoniego w Żurominie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie żuromińskim.

Nominacje na Dekanalnych Duszpasterzy Liturgicznej Służby Ołtarza z dniem 24 sierpnia 2016 r.

 1. Ksiądz mgr Mariusz Przybysz, wikariusz par. pw. św. Floriana w Proboszczewicach,  mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie bielskim;
 2. Ksiądz mgr Mariusz Stasiak, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie,  mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie bodzanowskim;
 3. Ksiądz mgr Marek Czarzasty, wikariusz par. pw. św. Józefa w Ciechanowie,  mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie ciechanowskim wschodnim;
 4. Ksiądz mgr Tomasz Dec, wikariusz par. pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie,  mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie ciechanowskim zachodnim;
 5. Ksiądz mgr Wiesław Jóźwiak, wikariusz par. pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą,  mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie dobrzyńskim n. Drwęcą;
 6. Ksiądz mgr Paweł Gniadkowski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu n. Wisłą,  mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie dobrzyńskim n. Wisłą;
 7. Ksiądz mgr Adam Milewski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie,  mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie dzierzgowskim;
 8. Ksiądz mgr Roman Zieliński, wikariusz par. pw. św. Benedykta w Płocku-Radziwiu,  mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie gąbińskim;
 9. Ksiądz mgr Robert Piątkowski, wikariusz par. pw. Marcina w Gostyninie,  mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie gostynińskim;
 10. Ksiądz mgr Ryszard Błaszkowski, wikariusz par. pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie makowskim;
 11. Ksiądz mgr Wojciech Kruszewski, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Mławie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie mławskim;
 12. Ksiądz mgr Michał Gołębiewski, wikariusz par. pw. św. Katarzyny w Nasielsku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie nasielskim;
 13. Ksiądz mgr Rafał Gutkowski, wikariusz par. pw. św. Marcina w Słupnie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie płockim wschodnim;
 14. Ksiądz mgr Wojciech Nikodymczuk, wikariusz par. pw. św. Bartłomieja w Płocku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie płockim zachodnim
 15. Ksiądz mgr Łukasz Chruściel, wikariusz par. pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie płońskim;
 16. Ksiądz mgr Tomasz Tomczak, wikariusz par. pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie przasnyskim;
 17. Ksiądz mgr Dariusz Witkowski, wikariusz par. pw. św. Mateusza w Pułtusku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie pułtuskim
 18. Ksiądz mgr Adam Warda, wikariusz par. pw. św. Jakuba Apostoła w Uniecku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie raciąskim;
 19. Ksiądz mgr Krystian Bartnicki, wikariusz par. pw. św. Jana Chrzciciela w Obrytem, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie rypińskim;
 20. Ksiądz mgr Karol Kozerski, wikariusz par. pw. św. Antoniego w Zegrzu, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie serockim;
 21. Ksiądz mgr Grzegorz Szlom, wikariusz par. pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie sierpeckim;
 22. Ksiądz mgr Paweł Perdion, wikariusz par. pw. św. Rocha w Radzanowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie strzegowskim;
 23. Ksiądz mgr Piotr Smoliński, wikariusz par. pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie tłuchowskim;
 24. Ksiądz mgr Michał Łuczka, wikariusz par. pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie wyszogrodzkim;
 25. Ksiądz mgr Paweł Grąbczewski, wikariusz par. pw. św. Jana Chrzciciela w Kroczewie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie zakroczymskim;
 26. Ksiądz mgr Michał Fordubiński, wikariusz par. pw. św. Antoniego w Żurominie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie żuromińskim.

Nominacje inne

 1. Ksiądz mgr Andrzej Konwerski, administrator parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Daniszewie, z dniem 16 sierpnia 2016 r., mianowany duszpasterzem rodzin dekanatu bodzanowskiego.
 2. Ksiądz kan. dr Andrzej Krasiński, proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie, z dniem 16 sierpnia 2016 r., mianowany duszpasterzem rodzin dekanatu rypińskiego. 
 3. Ksiądz mgr Dariusz Witkowski, wikariusz parafii św. Mateusza w Pułtusku, z dniem 1 września 2016 r., mianowany duszpasterzem akademickim w Pułtusku.

Zwolnienia

Ksiądz dr Jarosław Kamiński, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 1 września 2016 r., na własną prośbę, zwolniony z funkcji: diecezjalnego duszpasterza rodzin; diecezjalnego referenta duszpasterstwa kobiet oraz asystenta kościelnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

Płock, dnia 7 września 2016 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 7 września 2016 r.
Nr 1992/2016 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x