OKÓLNIK
Okólnik 15/2016
02.06.2016
Spis treści:

Okólnik 15

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI PRZED KANONIZACJĄ OJCA STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO

„Ojciec Stanisław Papczyński – orędownik godności i świętości życia”

Drogie Siostry i Drodzy Bracia,

w dzisiejszej liturgii słowa usłyszeliśmy na początku modlitwę króla Salomona, w której prosi on, aby wszystkie narody poznały jedynego Boga. Dzięki stałej bliskości z Bogiem Salomon był powszechnie znany ze swej mądrości, a Izrael doświadczał pokoju i dobrobytu. W Ewangelii natomiast Chrystus stawia nam jako wzór setnika, który znając swoją słabość i grzeszność, jednocześnie głęboko wierzy w Jezusa i Jego moc uzdrawiania. To za setnikiem prosimy Chrystusa w każdej Mszy św. o nasze uzdrowienie: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo […]. Święty Paweł przypomina nam, że nie ma innej Ewangelii niż ta, że Jezus umarł za nasze grzechy, a po trzech dniach zmartwychwstał.
Bóg wzbudza nieustannie nowych świadków, którzy w konkretnym miejscu i czasie pomagają ludziom przyjąć Ewangelię i żyć nią na co dzień. Niektórych z nich Kościół uznaje i ogłasza świętymi. Za kilka dni, 5 czerwca w Rzymie, papież Franciszek ogłosi dwoje nowych świętych, a wśród nich Polaka – Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów od Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przez kanonizację Kościół ogłasza, że nowi święci są autentycznymi wzorami życia i orędownikami u Boga, oraz że ich przesłanie ma istotne znaczenie dla Kościoła i świata naszych czasów.
Ojciec Papczyński urodził się w 1631 r. w Podegrodziu, niedaleko Starego Sącza. W młodości kilka razy otarł się o śmierć. Często zmieniał szkoły – najpierw z powodu trudności w nauce, a później z powodu wojen i epidemii. Gdy miał 23 lata, wstąpił do zakonu pijarów, a po święceniach kapłańskich okazał się wybitnym kaznodzieją, mistrzem życia duchowego, wykładowcą retoryki i pisarzem. Mając ponad 40 lat, założył pierwszy polski zakon męski – Zgromadzenie Księży Marianów, które dzisiaj posługuje w Polsce i na wszystkich kontynentach. Ojciec Papczyński, przeżywszy 70 lat, umarł w opinii świętości w Górze Kalwarii i tam został pochowany. W ramach przygotowań do obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski kard. Stefan Wyszyński w 1964 r. powiedział: Ojciec Papczyński znał swój Naród i wiedział, co jest jego mocą i siłą. Dlatego dał Narodowi takie rady, które i dzisiaj są na czasie. Jego życie i postać są nadal aktualne; […] musimy go naśladować.

1. Stworzeni na obraz Miłosiernego Boga i powołani do świętości
Ojciec Papczyński zachwycał się pięknem życia i widział w nim dar Trójcy Świętej. Pisał: Wiedz, że zostałeś stworzony z niczego, […] dzięki mądrości Boskiego Artysty zostałeś uczyniony tak piękny, że oprócz niebian wyglądem zewnętrznym przewyższasz wszystkie stworzenia. Bóg okazuje ci życzliwość z czystej, bezinteresownej miłości do ciebie. Z niej to pochodzi, że Bóg chce się z nami pojednać, dobrze nam czynić i okazywać nam miłosierdzie. Nowy Święty wzywa również dzisiaj: Kontempluj miłosierdzie Boże! Głoś, że serce Boga jest dla wszystkich otwarte i zapewniaj, że przed żadnym grzesznikiem, dopóki gotów jest pokutować, nie jest zamknięta droga do zbawienia. Dziś, jak przed trzema wiekami, Ojciec Papczyński zapewnia nas: Za ciebie twój Zbawiciel, najlepszy Pasterz, oddał swoje życie. Jesteś pełen grzechów? Jezus przyszedł zbawiać grzeszników. Oddaj się cały Jezusowi, a cały Jezus będzie twój. Naprawdę jest wielkim szczęściem posiąść Ducha Świętego, jeszcze większym działać według Ducha Świętego, a największym – dopełnić swych dni w Duchu Świętym.
Pragnąc wszystkich prowadzić do świętości, Ojciec Papczyński napisał swego rodzaju podręcznik życia duchowego dla świeckich i duchownych. Rozpoczął go stwierdzeniem, że człowiek stworzony przez Boga i przez sakrament chrztu Jemu poświęcony jest Jego mistyczną świątynią. Dalej zaś zapisał: Jak wielka jest wasza chwała! Jakaż godność! Pierwszym poświęceniem naszej świątyni jest, zdaniem Ojca Papczyńskiego, sakrament chrztu, w którym Duch Święty konsekruje nas dla siebie. Dlatego nasz Święty zachęca wszystkich do radosnego celebrowania rocznicy swego chrztu i do wdzięczności za to wydarzenie każdego dnia. Jakże cenne jest to wezwanie w 1050. rocznicę Chrztu Polski!

2. Niepokalane Poczęcie Maryi
Kard. Tarcisio Bertone podczas Mszy beatyfikacyjnej w Licheniu w 2007 r. tak scharakteryzował Ojca Papczyńskiego: Przez całe życie kierowała nim Maryja. W tajemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia nowy Błogosławiony podziwiał moc Chrystusowego Odkupienia. W Niepokalanej dostrzegał piękno nowego człowieka, całkowicie oddanego Chrystusowi i Kościołowi. Zachwycił się tą prawdą wiary tak bardzo, że gotów był oddać życie w jej obronie. Wiedział, że Maryja, arcydzieło Bożego stworzenia, jest potwierdzeniem godności każdego człowieka, umiłowanego przez Boga i przeznaczonego do życia wiecznego w niebie.
Pod koniec ubiegłego wieku święty Jan Paweł II dogmat o Niepokalanym Poczęciu nazwał syntezą wiary chrześcijańskiej, a zwracając się do Maryi, wołał: Przez Twoje Niepokalane Poczęcie została nam dana nadzieja zwycięstwa. Jakże podobnie brzmi, często powtarzane przez Ojca Papczyńskiego, zawołanie: Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy niech nam będzie zbawieniem i obroną. Bóg zapewnia nas przez to misterium, że – tak jak Maryja – zostaliśmy przez Niego ukochani przed wiekami i powołani do życia wiecznego w niebie. Jego miłość jest zawsze pierwsza i zawsze większa od naszych grzechów. Dlatego Ojciec Papczyński woła: Ty, człowieku, pojawiłeś się jako rezultat Boskiego zamysłu. Ciebie sama Najświętsza Trójca wzniosła sobie na świątynię. O, jak bardzo powinieneś podziwiać i śledzić tę troskliwość o ciebie Najlepszego Boga Ojca, która wyprzedziła jeszcze twoje narodzenie! Jaką gorliwością powinieneś Mu się odwzajemniać! Obyś usilnie współpracował zarówno ze swoim powołaniem, jak też z każdą łaską Bożą!

3. Modlitwa za zmarłych
Za czasów Ojca Papczyńskiego przez Rzeczpospolitą przetaczały się nieustanne wojny, panowały głód i choroby. Z tego powodu umierało wielu ludzi, często nieprzygotowanych na spotkanie z Bogiem. Dla swego zakonu więc, jako drugi cel po szerzeniu czci Niepokalanego Poczęcia Maryi, Ojciec Papczyński ustanowił modlitwę i ofiarę za zmarłych. Miewał wizje czyśćca i poległych żołnierzy, którzy prosili go o wstawiennictwo u Boga. Dlatego często nawoływał: Módlcie się za przebywających w czyśćcu, bo nieznośnie cierpią. W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia słowa Założyciela Księży Marianów brzmią jeszcze mocniej niż zwykle: Jakie może być większe miłosierdzie niż okazane zmarłym, od których nie oczekujesz żadnej nagrody, żadnej wdzięczności i żadnej pochwały. Ci, którzy to czynią, na pewno przygotowują sobie nieśmiertelne życie.

4. Umiłowanie człowieka i Ojczyzny
Ojciec Papczyński powtarzał, że pragnąc Bożego miłosierdzia, mamy je świadczyć wobec drugiego człowieka. Pisał: Miłość jest duszą, światłem, życiem zakonów oraz każdej ludzkiej społeczności. Sam nie pozwolił żadnemu potrzebującemu odejść bez wsparcia. Troszczył się o ubogich, chorych i umierających, wspierał przytułki i szpitale, pocieszał strapionych, upominał się o odrzuconych i traktowanych niesprawiedliwie. Świadom rosnącej wówczas plagi alkoholizmu, słowem i własnym przykładem uczył trzeźwości i wskazywał drogę do wewnętrznej wolności. Wszelkie dzieła miłosierdzia podejmował z miłości do Boga i człowieka, ale też z miłości do Ojczyzny. Pisał, że przez Rzeczpospolitą należy rozumieć coś, czemu warto całkowicie się oddać i poświęcić. Jego miłość do Polski była na tyle znana, że Sejm Koronacyjny Rzeczypospolitej z 1764 r. zwrócił się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o beatyfikację cudami słynącego Polaka Stanisława Papczyńskiego. Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. uznał go za godny naśladowania wzór Polaka oddanego sprawom Ojczyzny. Ojciec Stanisław wzywa nas dziś tak samo, jak ponad trzysta lat temu: Prawdziwa wolność polega na przestrzeganiu praw, i to bardziej praw Boskich niż ludzkich. Narodziliśmy się nie dla samych siebie, lecz dla Ojczyzny. […] Prawdziwych mężczyzn nam potrzeba, a nie nicponi, nie mętów społecznych. Dajcie Ojczyźnie Polaków, nie pachołków, to jest dajcie ludzi silnych, odważnych, zdolnych do wielkich wysiłków, zaprawionych do walki, przygotowanych do brania udziału w naradach. Tego, abyś i ty był taki, oczekuje i domaga się Ojczyzna.

Umiłowani w Chrystusie Panu,
zbliżająca się kanonizacja błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego jest zaproszeniem, abyśmy na nowo przyjęli miłosierdzie Boga i odnowili łaskę naszego chrztu, abyśmy na darmową miłość Boga odpowiedzieli miłością wobec Niego i miłosierdziem wobec żyjących i umarłych. Niepokalane Poczęcie Maryi niech będzie umocnieniem naszej nadziei!

Podpisali:
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 372. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski w Gnieźnie i Poznaniu
w dniu 15 kwietnia 2016 r.

INFORMACJA: Powyższy List pasterski biskupów polskich przeznaczony był na niedzielę 29 maja br., ale w związku z odczytywanym wówczas w diecezji płockiej Listem pasterskim Biskupa Płockiego, po stosownych zmianach, może zostać wykorzystany duszpastersko w niedzielę kanonizacji bł. O. Stanisława Papczyńskiego 5 czerwca br.
Płock, dnia 30 maja 2016 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO ZAPRASZAJĄCE NA LETNIE REKOLEKCJE OAZOWE

Czcigodni Księża,
Drodzy Diecezjanie,

Ruch Światło-Życie w naszej diecezji od ponad 40 lat zapewnia formację religijną dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym. To w nim kształtowały się i kształtują liczne powołania kapłańskie oraz zakonne, a wielu ludzi świeckich z całego serca zaangażowało się w misję Kościoła. Podstawowa praca formacyjna Oazy odbywa się w parafii. Niezbędnym dopełnieniem tej formacji są rekolekcje wakacyjne, przeżywane poza miejscem zamieszkania uczestników.
Bardzo ważne jest, aby młodzi ludzie na drodze swojego wzrastania w wierze otrzymali wsparcie kapłanów. Młodzież i ewangeliczne oddziaływania Kościoła stanowią priorytety naszej kapłańskiej posługi.
W czasie tegorocznych wakacji Ruch Światło-Życie Diecezji Płockiej organizuje rekolekcje oazowe dla dzieci i młodzieży. W tym roku letnie oazy odbędą się w Swarzewie nad morzem, w Gliczarowie Górnym i Murzasichlu. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tej wakacyjnej przygodzie z Bogiem.
Bardzo proszę Księży Proboszczów, Wikariuszy i Katechetów o zachęcenie dzieci i młodzieży do wyjazdu na wakacyjną oazę. Dzieci od 10 do 12 roku życia zapraszamy od 25 czerwca do 5 lipca a młodzież od 13 do 20 roku życia zapraszamy od 1 do 16 lipca.
Drodzy Księża, Kochani Rodzice, warto zadbać o to, by nasze dzieci i młodzież mogli skorzystać z wypróbowanej metody ewangelizacji wypracowanej przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Płock, dnia 24 maja 2016 r.
Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych

Z Chrystusowym pozdrowieniem
† Piotr Libera

ZARZĄDZENIE: Powyższe Słowo Biskupa Płockiego należy odczytać wiernym, podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń duszpasterskich, w niedzielę 5 czerwca 2016 r.
Płock, 30 maja 2016 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO REFERENTA DS. MISJI

Uprzejmie informuję, że w przekazanym wcześniej zestawieniu parafialnych wpłat na cele misyjne za rok 2015, z powodu błędu komputerowego, nie uwzględniłem wpłat z parafii Kraszewo. Parafia ta przekazała na misje 1.495 zł, uzyskując współczynnik 0,55 oraz 224 pozycję we wspomnianym zestawieniu. Przepraszam Przewielebnego Księdza Proboszcza i Jego parafian za zaistniały błąd.
Płock, dnia 30 maja 2016 r.

Ks. Grzegorz Mierzejewski
Diecezjalny referent ds. misji

INFORMACJA

Ks. Leszek Kryża TChr z Zespołu Pomocy Kościołowi w Potrzebie przy KEP poinformował, że diecezja płocka przekazała na cele tego Zespołu kwotę 64.275,96 zł. W Roku Miłosierdzia ta pomoc ma szczególną wartość. Zebrane środki będą dużym wsparciem m.in. dla projektów realizowanych w krajach nadbałtyckich oraz na Ukrainie.

Płock, dnia 31 maja 2016 r.


Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii


PERSONALIA – MAJ 2016 R.

I. Przejścia na emeryturę
1. Ks. kan. Zdzisław Jan Bartosik, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Strzygach, z dniem 30 czerwca 2016 r., przechodzi na emeryturę i zamieszka w Rypinie.
2. Ks. kan. Zenon Froch, proboszcz parafii pw. św. Dionizego w Koziczynku, z dniem 30 czerwca 2016 r., przechodzi na emeryturę i zamieszka w Domu Księży Emerytów w Płocku.
3. Ks. kan. Zygmunt Ignatowski, proboszcz parafii pw. św. Barbary w Sikorzu, z dniem 30 czerwca 2016 r., przechodzi na emeryturę o zamieszka w Skrwilnie.
4. Ks. Stanisław Kruszewski, proboszcz parafii pw. św. Leonarda w Troszynie, z dniem 31 sierpnia 2016 r., przechodzi na emeryturę i zamieszka w Płocku.
5. Ks. kan. Stanisław Wiesław Sadłowski, proboszcz par. pw. Świętej Trójcy w Bulkowie oraz administrator parafii pw. św. Marii Magdaleny w Pilichowie, z dniem 31 lipca 2016 r., przechodzi na emeryturę i zamieszka w Domu Księży Emerytów w Płocku.
6. Ks. kan. mgr Andrzej Skorłutowski, proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny i św. Kazimierza w Szydłowie, z dniem 30 czerwca 2016 r., przechodzi na emeryturę i zamieszka w Szydłowie.
7. Ks. prał. mgr Tadeusz Zaborny, proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie, z dniem 31 lipca 2016 r., przechodzi na emeryturę i zamieszka w Rypinie.
II. Nominacje proboszczowskie
1. Ks. mgr Jarosław Ferenc, proboszcz parafii pw. św. Mateusza w Smoszewie, z dniem 1 sierpnia 2016 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Stanisława BM w Dobrzykowie. Zmiana na własną prośbę.
2. Ks. mgr Robert Artur Głuchowski, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sokołowie, z dniem 1 lipca 2016 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Dionizego w Koziczynku. Zmiana na własną prośbę.
3. Ks. mgr Jarosław Maciej Jastrzębski, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dulsku, z dniem 1 lipca 2016 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Stanisława BM w Strzygach. Zmiana na własną prośbę.
4. Ks. kan. dr Andrzej Krasiński, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 1 sierpnia 2016 r., mianowany proboszczem parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie.
5. Ks. mgr Cezary Maruszewski, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem, z dniem 1 lipca 2016 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Marii Magdaleny i św. Kazimierza w Szydłowie. Zmiana na własną prośbę.
6. Ks. mgr Roman Murawski, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Okalewie, z dniem 1 lipca 2016 r., mianowany proboszczem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem. Zmiana na własną prośbę.
7. Ks. mgr Sławomir Trzaska, proboszcz parafii pw. Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników w Ciechanowie, z dniem 1 sierpnia 2016 r., mianowany proboszczem parafii pw. Świętej Trójcy w Bulkowie oraz administratorem parafii pw. św. Marii Magdaleny w Pilichowie.
III. Nominacje na administratorów
1. Ks. mgr Artur Adam Bombiński, wikariusz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, z dniem 1 sierpnia 2016 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Mateusza w Smoszewie.
2. Ks. mgr Jarosław Jacek Cichocki, wikariusz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, z dniem 1 lipca 2016 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Barbary w Sikorzu.
3. Ks. mgr Sławomir Detmer, wikariusz parafii pw. św. Anny w Skrwilnie, z dniem 1 lipca 2016 r., mianowany administratorem parafii pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Okalewie.
4. Ks. mgr Mariusz Jacek Dołęgowski, wikariusz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, z dniem 1 lipca 2016 r., mianowany administratorem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sokołowie.
5. Ks. mgr Marek Dyga, wikariusz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem, z dniem 24 maja 2016 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Szwelicach.
6. Ks. mgr Adam Gnyp, wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Glinojecku, z dniem 1 sierpnia 2016 r., mianowany administratorem parafii pw. pw. Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników w Ciechanowie.
7. Ks. mgr Jacek Kędzierski, wikariusz parafii pw. św. Anny w Pomiechowie, z dniem 24 maja 2016 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Anny w Żałem.
8. Ks. mgr Stanisław Pietkiewicz, wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie, z dniem 1 września 2016 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Leonarda w Troszynie.
9. Ks. mgr Wojciech Zaleśkiewicz, duszpasterz posługujący w Norwegii, z dniem 1 lipca 2016 r., mianowany administratorem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dulsku.
IV. Nominacje administratorów na proboszczów
1. Ks. mgr Sławomir Buńkowski, administrator parafii pw. św. Wojciecha w Solcu, z dniem 1 lipca 2016 r., mianowany proboszczem tej parafii.
2. Ks. mgr Piotr Chojnowski, administrator parafii pw. św. Walentego w Unierzyżu, z dniem 1 lipca 2016 r., mianowany proboszczem tej parafii.
3. Ks. mgr Andrzej Gajewski, administrator parafii pw. św. Mateusza w Zielonej k. Ciechanowa, z dniem 1 lipca 2016 r., mianowany proboszczem tej parafii.
4. Ks. mgr Waldemar Marciniak, administrator parafii pw. św. Bartłomieja w Zeńboku, z dniem 1 lipca 2016 r., mianowany proboszczem tej parafii.
5. Ks. mgr Piotr Ruszczyński, administrator parafii pw. św. Hieronima w Sobowie, z dniem 1 lipca 2016 r., mianowany proboszczem tej parafii.
6. Ks. mgr Dariusz Skoczylas, administrator parafii pw. św. Kazimierza w Lucieniu, z dniem 1 lipca 2016 r., mianowany proboszczem tej parafii.
V. Zwolnienia
1. Ks. mgr Grzegorz Mazurkiewicz, proboszcz parafii pw. św. Anny w Żałem, z dniem 16 maja 2016 r., zwolniony z racji zdrowotnych z urzędu proboszcza.
2. Ks. mgr Marek Mikołaj Mizerski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Dobrzykowie, z dniem 31 lipca 2016 r., zwolniony na własną prośbę z urzędu proboszcza. Biskup Płocki jednocześnie przychylił się do prośby o roczny urlop.
Informacja
1. W dniu 21 czerwca (wtorek) 2016 r. o godz. 12.00 odbędzie się w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku spotkanie Biskupa Płockiego z kapłanami przechodzącymi na emeryturę oraz nowo mianowanymi księżmi proboszczami i administratorami. Będzie wtedy miało miejsce podziękowanie tegorocznym księżom emerytom, a także wręczenie nominacji na nowe placówki duszpasterskie, połączone z „Wyznaniem Wiary” i złożeniem „Przysięgi wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła”.
2. Wszyscy nowo mianowani proboszczowie i administratorzy, a także kapłani przechodzący na emeryturę, są zobowiązani do złożenia w kancelarii Kurii karty obiegowej, najpóźniej do 21 czerwca br.
Płock, dnia 24 maja 2016 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 31 maja 2016 r.
Nr 1153/2016

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x