OKÓLNIK
Okólnik 7/2015
16.02.2015
Spis treści:

Okólnik 7 

OŚWIADCZENIE PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wymienia w rozdziale 1 podstawowe zasady ustroju naszego państwa. Jedną z nich, wyrażoną w art. 18, jest założenie, że: „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Przepis ten wskazuje na instytucję małżeństwa i związane z nim wartości, takie jak rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo.

Mimo tak oczywistego brzmienia przytoczonego przepisu obserwujemy dzisiaj agresywne próby zafałszowania jego znaczenia. Na próby reinterpretacji narażone są nie tylko konstytucyjne gwarancje odnoszące się do małżeństwa, lecz także te, które dotyczą pozostałych wartości. Takie próby, pojawiające się w ostatnich miesiącach już nie tylko w debacie politycznej i publicystyce, ale również w decyzjach Ministra Zdrowia, pomysłach Pełnomocnika Rządu ds. Przeciwdziałania Przemocy oraz inicjatywach legislacyjnych, polegają na rozrywaniu funkcjonalnego i aksjologicznego zespolenia pojęć małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. To, że kobiety i mężczyźni łączą się na stałe w heteroseksualne, prawnie sformalizowane pary, oparte na ścisłej więzi osobowej partnerów, by dać życie wspólnym dzieciom i razem je wychować, a potem mieć w nich podporę, nie jest już rzekomo ideałem społecznym, przyświecającym ustrojodawcy i stanowiącym cel polityki rodzinnej państwa, lecz – jak się w tych próbach reinterpretacyjnych podnosi – w pluralistycznym społeczeństwie jest najwyżej jedną z równoprawnych opcji dotyczących intymnych więzi i prokreacji.

Polski system prawny gwarantuje instytucję małżeństwa zawartego między kobietą i mężczyzną o wskazanych wyżej zasadach konstrukcyjnych w przekonaniu, że ich związek ma do spełnienia ważną funkcję społeczną, związaną z założeniem rodziny, macierzyństwem i rodzicielstwem. Nawet jeśli pewne udogodnienia przysługują małżonkom z samej tylko racji pozostawania w związku małżeńskim bez względu na realizowanie tej funkcji, są wyrazem jednolitego traktowania każdego małżeństwa ze względu na jego otwartość na jej realizację i zachętą do wkroczenia na drogę małżeństwa przez innych. Oczywiście nie oznacza to lekceważenia przez prawo tej wartości, jaką jest osobowa i emocjonalna więź samych małżonków, ani tego, że więź ta może być owocna dla społeczeństwa także wtedy, gdy małżonkowie z takich czy innych powodów nie mają naturalnych ani adoptowanych dzieci.

Z tych wszystkich powodów z uznaniem dostrzegamy każdą inicjatywę, która wspiera małżeństwo, pozwala na urzeczywistnienie rodzicielstwa bez nadmiernego lęku o pracę czy wspiera rodziny wielodzietne, które są darem dla społeczeństwa. Zaliczyć do nich należy cenną zmianę prawa pracy w postaci wydłużenia urlopów rodzicielskich, objęcia nimi zarówno matek i ojców czy promowanie udogodnień wynikających z Karty Dużych Rodzin. Niestety, polityka naszego państwa nie jest konsekwentna. Obok wskazanych działań pojawiają się takie inicjatywy, które prowadzą do destrukcji ideału małżeństwa i rzeczywistości rodziny. Budzą one nasz zdecydowany sprzeciw, także dlatego, że są oparte na kłamstwie, według którego nowe rozwiązania prawne mają służyć dobru jednostki, podmiotowości kobiet czy promocji przysługującym każdemu z nas przyrodzonych praw. Wspierają one budowanie relacji międzyludzkich pozbawionych trwałości i wzajemnej odpowiedzialności, przekonują do atrakcyjności pozostawiania poza związkami małżeńskimi, skutkując ostatecznie samotnością, poczuciem pustki i niepokoju u wielu ludzi.

Do działań negatywnych tego rodzaju należy wprowadzenie do sprzedaży bez recepty wczesnoporonnego środka farmaceutycznego. Już samo dopuszczenie do szerokiej dystrybucji środka, który ma działanie nie tylko zapobiegające rozwojowi ciąży, ale także prowadzące wprost do śmierci zarodka jest sprzeczne z prawem do ochrony życia człowieka od chwili jego poczęcia w łonie matki. Stanowczy sprzeciw budzi fakt dostępności środka wczesnoporonnego dla osób niepełnoletnich, w przeciwieństwie choćby do alkoholu. Tymczasem korzystanie z tego środka stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego kobiet, tworząc m.in. ryzyko zaburzeń płodności.

Poważnym zagrożeniem dla przyszłości polskich rodzin są podejmowane na nowo przez Sejm RP prace na rzecz ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Już 5 lutego br. połączone komisje sejmowe mają zająć ostateczne stanowisko w sprawie ustawy ratyfikującej tę Konwencję. Z całą mocą podkreślamy, że przemoc – zarówno wobec kobiet, jak i dzieci czy mężczyzn – jest sprzeczna z zasadami wiary chrześcijańskiej i powinna być eliminowana z relacji międzyludzkich. Wspomniana Konwencja nie wnosi jednak żadnych nowych rozwiązań prawnych przeciwdziałających przemocy. Natomiast wiąże ona zjawisko przemocy z tradycją, kulturą, religią i rodziną, a nie z błędami czy słabościami konkretnych ludzi. W zmianie modelu społecznego z tego, który nawiązuje do tradycji i kultury chrześcijańskiej, na pełen swobody i samorealizacji model wynikający z kultury lewicowo-laickiej dostrzega możliwość likwidacji przyczyn przemocy domowej i przemocy wobec kobiet. Najbardziej zdumiewający jest tymczasem fakt, że to właśnie w takich społeczeństwach w Europie odnotowuje się najwyższy poziom stosowania tego rodzaju przemocy.

Konwencja nie promuje zwalczania realnych przyczyn przemocy, którymi są: alkoholizm, coraz szersze upowszechnianie brutalnej przemocy i pornografii w dostępnej kulturze masowej. Jej założenia wynikają ze skrajnej, neomarksistowskiej ideologii gender. Narusza także suwerenność Polski w sprawach etyki i ochrony rodziny przez nadanie uprawnień kontrolnych pozbawionemu jakiejkolwiek legitymacji demokratycznej komitetowi tzw. ekspertów, który ma określać, jakie standardy w polityce prawnej, edukacyjnej i wychowawczej ma realizować Polska oraz rozliczać nasz kraj z opieszałości w zmianie wciąż jeszcze obecnego tradycyjnego modelu społeczeństwa.   

Nasz poważny niepokój budzą również ataki na przedmiot nauczania „Przygotowanie do życia w rodzinie” realizujący w szkołach edukację seksualną, która promuje wychowanie do abstynencji, czystości i wierności. Coraz wyraźniejsze są próby zastąpienia tych treści programem promującym swobodę korzystania z wolności seksualnej, uczącym technik antykoncepcyjnych zamiast odpowiedzialnej dojrzałości za swoją seksualność i przyjaźń z innymi, w końcu odzierającym sferę życia seksualnego z kontekstu małżeństwa i rodziny.

Innym zagrożeniem dla polskich rodzin jest kolejna zapowiedź przygotowania ustawy o związkach partnerskich. Jej ideą jest nadanie wszelkim innym związkom, także osób tej samej płci, takiego samego statusu prawnego, jakim cieszy się małżeństwo. Nie można tego rozumieć jako naszego potępienia ludzi nawiązujących relacje pozamałżeńskie, w tym osób homoseksualnych, ani jako zaprzeczenia potrzeby ochrony ich intymności. Jednakże do ustanowienia racjonalnych i sprawiedliwych udogodnień prawnych, które pomagałyby tym ludziom prowadzić ich sprawy prywatne nie potrzeba instytucjonalizacji związków niemałżeńskich na bazie schematu małżeństwa. Wystarczą istniejące instytucje prawne nieznające płci ani orientacji seksualnej, mające o wiele bardziej uniwersalny zakres zastosowania: pełnomocnictwo, współwłasność, umowa spółki, przydatna w razie wspólnego prowadzenia gospodarstwa, testament itp.

Wymienione działania są sprzeczne z obowiązkiem władz publicznych do realizowania zamysłu konstytucyjnego wyrażonego w jednej z zasad ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, jaką jest małżeństwo kobiety i mężczyzny, otwarte na rodzicielstwo, macierzyństwo i stanowiące bazę budowy rodziny. Nie jest to subiektywny pogląd Kościoła katolickiego. Przecież polski Trybunał Konstytucyjny wyraźnie podkreśla, że „ochrona rodziny realizowana przez władze publiczne musi uwzględniać przyjętą w Konstytucji wizję rodziny jako trwałego związku mężczyzny i kobiety nakierowanego na macierzyństwo i odpowiedzialne rodzicielstwo” (art. 18 Konstytucji). Celem regulacji konstytucyjnych odnoszących się do statusu rodziny jest bowiem nałożenie na państwo, a zwłaszcza na ustawodawcę, obowiązku podejmowania takich działań, które umacniają więzi między osobami tworzącymi rodzinę, a zwłaszcza więzi istniejące między rodzicami i dziećmi oraz między małżonkami. Nie zaś odwrotnie.

Wymienione działania budzą nasz niepokój zwłaszcza w kontekście poważnego osłabienia polskich rodzin, o czym świadczy dramatyczna sytuacja demograficzna, rosnąca liczba rozwodów, a także wzrastająca liczba dzieci wychowywanych przez samotnych rodziców. Ponadto osłabieniu rodzin sprzyja wysokie bezrobocie i emigracja milionów naszych obywateli, szczególnie młodych, w poszukiwaniu pracy. W tej sytuacji bardzo potrzebna jest autentyczna polityka prorodzinna, która powinna znaleźć się w centrum zainteresowania państwa, samorządu lokalnego, obywateli i mediów.

Decyzją Sejmu RP obecny rok 2015 został ogłoszony „Rokiem Jana Pawła II”, papieża, który dokonał przewrotu kopernikańskiego w etyce seksualnej, opartej na miłości i wzajemnej odpowiedzialności, koncepcji innowacyjnego duszpasterstwa rodziny oraz nowoczesnego feminizmu akcentującego wyjątkowość i prawdziwą podmiotowość kobiet. Taka proklamacja jest niczym innym jak zobowiązaniem do podążania za ideałem życia, jaki pozostawił nam nasz Wielki Rodak. Pragniemy, by dla polskiego ustawodawcy powoływanie się na Jana Pawła II nie stało się jedynie pustym, pozbawionym choćby odpowiedzialności za słowo, gestem. Liczymy na to, że nauczanie Papieża Polaka, obrońcy rodziny i ludzkiego życia, stanie się inspiracją do podejmowania mądrych oraz odpowiedzialnych działań zmierzających do ochrony rodziny i jej praw.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r.

 

Abp Stanisław Gądecki

Metropolita Poznański

Przewodniczący KEP

 

Abp Marek Jędraszewski

Metropolita Łódzki

Zastępca Przewodniczącego KEP

 

Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny KEP

 

ZARZĄDZENIE: Oświadczenie KEP jest przeznaczone do duszpasterskiego wykorzystania w bieżącej pracy parafialnej.

Płock, dnia 9 lutego 2015 r.

Ks. Mirosław Milewski
Kanclerz

DEKRET POWOŁUJĄCY KOMITET ORGANIZACYJNY

UROCZYSTOŚCI POWITANIA W PUŁTUSKU OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ W DIECEZJI PŁOCKIEJ

Mając na uwadze dobre przygotowanie oraz sprawny przebieg uroczystości powitania w Pułtusku, w dniu 20 czerwca 2015 r., Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Diecezji Płockiej, powołuję niniejszym Komitet Organizacyjny w następującym składzie:

 1. Ks. dr Jarosław Kamiński – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Diecezjalnej Kurii
  w Płocku – przewodniczący Komitetu
 2. Ks. kan. Wiesław Kosek – dziekan pułtuski – wiceprzewodniczący Komitetu
 3. Ks. kan. mgr Roman Bagiński – ekonom Diecezji Płockiej
 4. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski – ceremoniarz biskupi
 5. Ks. kan. dr Andrzej Leleń – profesor WSD w Płocku
 6. Dr Elżbieta Grzybowska – rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej Płockiej
 7. Ks. kan. mgr Andrzej Milewski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku
 8. Ks. Janusz Zdunkiewicz – proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Pułtusku
 9. Ks. kan. mgr Józef Gawlik – proboszcz parafii św. Józefa w Pułtusku
 10. Ks. kan. Tadeusz Kowalczyk – proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Pułtusku
 11. Ks. mgr Adam Brzeziński – wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego w Pułtusku
 12. Ks. mgr Sławomir Stefański – proboszcz parafii św. Jana Pawła II w Pułtusku
 13. Andrzej Kalinowski –  prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Pułtusku
 14. Insp. mgr Zbigniew Matusiak – Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku
 15. Mgr Krzysztof Jan Nuszkiewicz – Burmistrz Miasta Pułtuska
 16. Jerzy Rosa – dyrektor Domu Polonii w Pułtusku
 17. Mgr Jan Zalewski – Starosta Pułtuski

Ufam, że członkowie Komitetu poprzez swoje zaangażowanie i owocną współpracę przyczynią się godnego przygotowania w Pułtusku nawiedzenia Jasnogórskiej Ikony.

Niech Maryja wspiera swym orędownictwem wszelkie podejmowane przez Komitet działania. Zapewniam o mojej modlitwie i z serca błogosławię.

Nr 72/2015

Płock, dnia 5 lutego 2015 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Mirosław Milewski
Kanclerz 

DEKRET

Niniejszym, na wniosek Rady Ekonomicznej Diecezji Płockiej, zmieniam dotychczasową nazwę Diecezjalnego Funduszu Budowy Kościołów na: „Diecezjalny Fundusz Remontowo-Budowlany”. Jednocześnie zatwierdzam znowelizowany regulamin tego Funduszu.

Ufam, że podjęte decyzje przyczynią się do jego bardziej adekwatnego działania i właściwego rozdziału środków.

Nr 144/2015

Płock, dnia 26 stycznia 2015 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Mirosław Milewski
Kanclerz 

REGULAMIN DIECEZJALNEGO FUNDUSZU REMONTOWO-BUDOWLANEGO

 1. Diecezjalny Fundusz Remontowo-Budowlany tworzą środki zebrane podczas wizyty duszpasterskiej na kolędę.
 2. Każda parafia Diecezji Płockiej zobowiązana jest do wpłaty na w/w fundusz 10 % całej zebranej sumy.
 3. Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 15 marca do kasy diecezjalnej bądź przelewem na konto diecezjalne.
 4. Środki zgromadzone w funduszu przeznaczone są na dofinansowanie budów i remontów:

a)      nowo budowanych kościołów i kaplic;

b)      nowo budowanych domów parafialnych;

c)      generalnych remontów kościołów i kaplic;

d)     generalnych remontów plebanii w parafiach nie przekraczających 1 500 wiernych.

 1. Propozycję podziału środków na koncie funduszu, przedstawia Biskupowi Płockiemu Diecezjalna Rada Ekonomiczna.
 2. Rada jest zobowiązana uczynić to do 30 kwietnia.
 3. Aby ubiegać się o dotację z Diecezjalnego Funduszu Remontowo-Budowlanego należy:

a)      złożyć do Kancelarii Kurii prawidłowo wypełniony wniosek na formularzu opracowanym przez Wydział Budownictwa i Sztuki Sakralnej, najpóźniej do 15 marca;

b)      nie zalegać z żadnymi świadczeniami na rzecz diecezji;

c)      w przypadku wcześniejszego korzystania z  dotacji, złożyć kopię sprawozdania z otrzymanych środków.

 1. Przyznane dotacje są wypłacane przez ekonoma diecezjalnego – przelewem na konto parafialne wskazane we wniosku o dotację.
 2. Proboszcz lub administrator parafii, która otrzymała dotację jest zobowiązany do złożenia pisemnego sprawozdania z otrzymanych środków, najpóźniej do 31 grudnia roku, w którym przyznano dotację.
 3. W przypadku nie złożenia sprawozdania, kolejne wnioski nie spełnią wymogów formalnych i zostaną pominięte przy kolejnych zgłoszeniach.
 4. Dokumentację Diecezjalnego Funduszu Remontowo-Budowlanego prowadzi ekonom diecezjalny.

Płock, dnia 26 stycznia 2015 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO 

1. Płockie Dni Pastoralne 8-9 kwietnia 2015 r.

W dniach 8-9 kwietnia 2015 r. pod hasłem „Z Maryją ewangelizujemy Kościół Płocki, odbędą się Płockie Dni Pastoralne. Podajemy ich szczegółowy program:

PROGRAM DLA KSIĘŻY

9.30 – Nabożeństwo – kościół św. Jana Chrzciciela; przewodniczy – ks. kan. dr Sławomir Zalewski, delegat Biskupa Płockiego ds. stałej formacji duchowieństwa

(Sala Biskupów WSD)

10.15 – Powitanie uczestników

10.30 – „Przygotowanie Nawiedzenia i jego przeżycie we wspólnocie parafialnej – wymiar pastoralny”– ks. bp Stanisław Napierała

11.00 – Dyskusja

11.15 – „Maryja w naszej codzienności” – dr Monika Waluś

11.45 – Dyskusja

12.00 – „Z Tobą, Maryjo, ewangelizujemy nasz Kościół lokalny”– ks. abp Damian Zimoń

12.30 – Dyskusja

12.45 – Podsumowanie obrad

13.00 – Posiłek (refektarz seminaryjny)

PROGRAM DLA UCZESTNIKÓW ŚWIECKICH

9.30 – Nabożeństwo – kościół św. Jana Chrzciciela; przewodniczy – ks. kan. dr Sławomir Zalewski, delegat Biskupa Płockiego ds. stałej formacji duchowieństwa

(Sala gimnastyczna WSD)

10.15 – Powitanie uczestników

10.30 – „Maryja w naszej codzienności” – dr Monika Waluś

11.00 – Dyskusja

11.15 – „Z Tobą, Maryjo, ewangelizujemy nasz Kościół lokalny” – ks. abp Damian Zimoń

11.45 – Dyskusja

12.00 – „Przygotowanie Nawiedzenia i jego przeżycie we wspólnocie parafialnej – wymiar pastoralny” – ks. bp Stanisław Napierała

12.30 – Dyskusja

12.45 – Podsumowanie obrad

13.00 – Posiłek (parlatorium seminaryjne)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

a)      W Płockich Dniach Pastoralnych obowiązkowo biorą udział wszyscy księża i przedstawiciele katolików świeckich, zwłaszcza liderzy ruchów i stowarzyszeń katolickich. Prosimy, aby każdy duszpasterz (proboszcz i wikariusz) wybrał i zabrał ze sobą do Płocka jedną osobę z parafii, w której pracuje;

b)      Księży, którzy katechizują w czasie trwania Płockich Dni Pastoralnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie do Wydziału Duszpasterskiego (przygotujemy stosowne zaświadczenia do szkół o obowiązkowym udziale w Płockich Dniach Pastoralnych);

c)      Nabożeństwo rozpoczynające Płockie Dni Pastoralne odbędzie się w kościele św. Jana Chrzciciela. W nabożeństwie uczestniczą zarówno księża, jak i katolicy świeccy;

d)     Po nabożeństwie księża udają się na obrady do Sali Biskupów WSD, natomiast świeccy przechodzą do sali gimnastycznej WSD;

e)      Ze względu na konieczność zachowania jednakowej liczby uczestników w poszczególne dni, prosimy o przyjazd według następującego porządku: środę (8 kwietnia) wszyscy Księża Wikariusze oraz Księża Proboszczowie z dekanatów: Bodzanów, Dobrzyń n. Wisłą; czwartek (9 kwietnia) Księża Proboszczowie z pozostałych dekanatów;

f)       Księża pracujący w Kurii, Seminarium Duchownym, Caritas, mediach, duszpasterstwie poza parafialnym oraz Księża Emeryci biorą udział w dniu przez siebie wybranym;

g)      Prosimy, aby wszyscy uczestnicy zgłosili swoją obecność w recepcji. Recepcja dla księży będzie czynna od godz. 9.00 przed Salą Biskupów WSD;

h)      Każdy ksiądz, Proboszcz i Wikariusz, uiszcza opłatę w wysokości 70 zł (za siebie i za osobę świecką);

i)        Opłata obejmuje: posiłki, wynagrodzenie dla prelegentów oraz inne koszty organizacyjne;

j)        Parking dla samochodów na terenie WSD;

k)      Planowane zakończenie Płockich Dni Pastoralnych o godz. 13.30.

Płock, dnia 9 lutego 2015 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

2. Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej

Tegoroczne ćwiczenia duchowe odbędą się w dniach 20-22 lutego 2015 r. w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym im. Bł. Abpa A. J. Nowowiejskiego w Popowie-Letnisku koło Warszawy (przy trasie nr 62 Serock – Wyszków). Rekolekcje poprowadzi ks. Rafał Pabich. Udział w rekolekcjach jest obowiązkowy, jako jeden z warunków przedłużenia upoważnienia do sprawowania posługi.

 Ćwiczenia rozpoczną się w piątek o godz. 18.00 uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem J.E. Biskupa Płockiego Piotra Libery (proszę o punktualne przybycie już na godzinę 17.00). Zakończenie rekolekcji przewidywane jest w niedzielę około godz. 14.00. Już na początku trwania rekolekcji uczestnicy otrzymają z rąk Biskupa Płockiego dokument upoważniający ich do kontynuowania posługi na najbliższy rok.

Płock, dnia 6 lutego 2015 r.

Ks. Dariusz Nowotka
Duszpasterz Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej

KOMUNIKAT MODERATORA DIECEZJALNEGO RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Ruch Światło-Życie Diecezji Płockiej, organizuje w Płocku, w Opactwie Pobenedyktyńskim, sympozjum naukowe poświęcone ruchom i wspólnotom w Kościele, kondycji współczesnego Kościoła i nowej ewangelizacji. Temat brzmi: Jeden, Święty, Powszechny i Apostolski Kościół. Jest to pierwsze sympozjum, które będzie organizowane przez naszą diecezjalną Oazę.

Organizowane przez Diecezjalną Diakonię Jedności Ruchu Światło-Życie sympozjum, będzie miało miejsce 7 marca 2015 r. w Opactwie Pobenedyktyńskim. Rozpocznie się Mszą św. o godz. 9:00 w płockiej Farze, na ul. Kazimierza Wielkiego 1. Mszy św. będzie przewodniczył Biskup Płocki Piotr Libera. W koncelebrze wezmą udział: Biskup Grzegorz Ryś – Przewodniczący Zespołu KEP do spraw Nowej Ewangelizacji i Biskup Adam Wodarczyk – Moderator Generalny Ruchu Światło – Życie oraz księża, którzy przyjadą na nasze sympozjum. Po Mszy św., o godz. 10:30 w Opactwie Pobenedyktyńskim rozpoczną się obrady. Zakończenie sympozjum planowane jest na godz. 15:30.

Serdecznie zapraszamy Członków Ruchu Światło-Życie, sympatyków Oazy, Księży związanych z Ruchem, Członków Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot działających w Kościele, przedstawicieli Parafialnych Rad Duszpasterskich oraz tych wszystkich, którym na sercu leży dobro i przyszłość Kościoła. Będziemy bardzo wdzięczni za przyjęcie naszego zaproszenia do Płocka i udział w sympozjum.

Wszelkie pytania i zgłoszenia zorganizowanych grup (z diecezji i spoza jej terenu) prosimy kierować na adres: plockaoaza.sympozjum@gmail.com W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę oraz ilość osób, które wybierają się na sympozjum. W przerwach będzie możliwość skorzystania z bufetu kawowego. Za udział w sympozjum nie pobieramy żadnych opłat.

Program sympozjum

09:00 – 10:00             PłockaFara;

Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Płockiego Piotra Libery; koncelebrują: bp Grzegorz Ryś i bp Adam Wodarczyk

10:30 – 10:45             OpactwoPobenedyktyńskie;

Otwarcie sympozjum: Ks. Bp Piotr Libera – Biskup Płocki; Ks. Krzysztof Ruciński – moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie

10:45 – 11:15             KonferencjaI

„Ruch Światło-Życie w służbie Nowej Ewangelizacji” - bp Adam Wodarczyk

11:15 – 11:45             KonferencjaII

                             „Nie ma Kościoła, nie ma nic” - bp Grzegorz Ryś

11:45 – 12:15             Przerwa kawowa

12:15 – 12:45             KonferencjaIII

„Piękno ciągłości dogmatycznej, duchowej, liturgicznej i moralnej” - Tomasz Rowiński

12:45 – 13:15             KonferencjaIV

                             „Duszpasterska mapka konturowa” - ks. Krzysztof Ruciński

13:15 – 13:45             Przerwa kawowa

13:45 – 15:15              Paneldyskusyjnyzudziałem zaproszonych gości:bp Grzegorz Ryś – Nowa Ewangelizacja; bp Adam Wodarczyk – Ruch Światło-Życie; Adam Szafrański – Opus Dei; Wojciech Kaczmarek – Neokatechumenat; Tomasz Rowiński – Christianitas; Dyskusję poprowadzi: ks Jarosław Tomaszewski

15:15 – 15:30             Podsumowanie i zamknięcie sympozjum

 

Płock, dnia 11 lutego 2015

Ks. Krzysztof Ruciński
Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie 

KOMUNIKATY KANCELARII KURII

1. Informacja dotycząca tegorocznych „Gorzkich Żali" w płockiej bazylice katedralnej

Uprzejmie informujemy, że podczas tegorocznych „Gorzkich Żali" w płockiej bazylice katedralnej, we wszystkie niedziele Wielkiego Postu, o godzinie 17.00, Ksiądz Biskup Piotr Libera będzie głosił cykl kazań, zatytułowany: „Dziewięćset czterdzieści lat Diecezji Płockiej. Mazowieccy mocarze Krzyża Świętego".

Serdecznie zapraszamy na to starodawne nabożeństwo pasyjne, podczas którego swoją modlitwą i śpiewem będziemy mogli wraz z naszym Biskupem Ordynariuszem włączyć się w obchody Jubileuszu Kościoła Płockiego i głębiej wpisać tajemnicę Krzyża w swoje życie.

2. Dzień patronalny Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego

W dniu 26 lutego (czwartek) Ksiądz Biskup Roman Marcinkowski będzie obchodził swój dzień patronalny. Spotkania imieninowe z Solenizantem odbędą się w następującym czasie:

 • 9.30 – 10.30 - spotkanie z księżmi
 • 10.30 – 11.30 - spotkanie z siostrami zakonnymi
 • 11.30 – 12.30 - spotkanie z wiernymi świeckimi

Miejscem spotkań będzie Sala Biskupów w Opactwie Pobenedyktyńskim (ul. Tumska 3). Serdecznie zapraszamy! Pamiętajmy o Czcigodnym Solenizancie w naszych modlitwach.  

3. Kwestie personalne

a)      Księża proboszczowie, którzy w tym roku chcieliby zmienić placówki duszpasterskie, proszeni są o złożenie stosownej prośby do Biskupa Płockiego do dnia 30 kwietnia br. 

b)      Księża wikariusze, którzy z różnych racji chcieliby zmienić placówki duszpasterskie, proszeni są o złożenie stosownej prośby do Biskupa Płockiego do dnia 30 czerwca br. 

c)      Księża proboszczowie, którzy chcieliby skorzystać z możliwości zastępstwa wakacyjnego neoprezbitera, proszeni są o zgłaszanie do Kurii tej potrzeby najpóźniej do 25 maja br. 

4. Wielkopostny dzień skupienia Kurii

Uprzejmie informujemy, że 31 marca (Wielki Wtorek) Biskup Płocki wraz z pracownikami Kurii i innych instytucji diecezjalnych przeżywać będzie wielkopostny dzień skupienia. Prowadzić go będzie ks. dr Marek Szymula, Moderator Domu Formacji Propedeutycznej w Urlach i wicerektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Odbędzie się on domu Sióstr Miłosierdzia w Białej k. Płocka. W tym dniu Kuria nie będzie czynna.

Płock, dnia 10 lutego 2015 r.

Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

Kuria Diecezjalna Płocka

Płock, dnia 13 lutego 2015 r.

Nr 264/2015

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x