OKÓLNIK
Okólnik 6/2015
29.01.2015
Spis treści:

Okólnik 6

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI NA DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

2 LUTEGO 2015 ROKU 

Osoby konsekrowane w communio Kościoła

Drodzy Bracia i Siostry!

Dzień Życia Konsekrowanego, który obchodzimy w każde święto Ofiarowania Pańskiego, ma w tym roku charakter szczególny. Wpisuje się on bowiem w ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego, obchodzony pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”. Rok ten rozpoczął się w pierwszą niedzielę Adwentu 2014 roku, a zakończy się 2 lutego 2016 roku.

Sobór Watykański II stwierdził, że choć stan życia konsekrowanego nie jest częścią hierarchicznej struktury Kościoła, to „należy on jednak nienaruszalnie do jego życia i świętości” (Lumen gentium, 44). Rzeczywiście, trudno wyobrazić sobie Kościół bez osób zakonnych, członków instytutów świeckich, konsekrowanych dziewic i wdów, bez ich modlitwy, ofiary i prowadzonych przez nich dzieł apostolskich: różnorodnych duszpasterstw, sanktuariów, szkół, mediów, posługi kaznodziejskiej, rekolekcyjnej, służby chorym i ubogim. Historia pokazuje nam, że w sytuacjach kryzysu w Kościele Duch Święty powoływał do istnienia nowe charyzmaty zakonne, które przyczyniały się wydatnie do odnowy Kościoła.

Obecnie ok. 35 tys. Polaków i Polek prowadzi życie konsekrowane, oparte na radach ewangelicznych. Niewiele jest też krajów na świecie, gdzie nie pracowałyby osoby konsekrowane pochodzące z Polski.

Prymas Tysiąclecia: Jesteście z Kościoła i dla Kościoła

W  swoim liście apostolskim Papież Franciszek stwierdza, że pierwszym celem Roku Życia Konsekrowanego jest „spojrzenie w przeszłość z wdzięcznością”. Jesteśmy wdzięczni Bogu, który wzbudzał charyzmaty życia konsekrowanego, i ludziom, którzy hojnie na te Boże wezwania odpowiadali. Jesteśmy też wdzięczni tym, którzy owe charyzmaty rozeznawali i ich strzegli. Kiedy patrzymy na najnowszą, powojenną historię zakonów w Polsce, to nie sposób nie wspomnieć Sługi Bożego, Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Po roku 1945, w obliczu komunistycznej dyktatury, która wszelkimi sposobami próbowała osłabić Kościół, to właśnie Prymas Tysiąclecia okazał się mężem opatrznościowym dla życia zakonnego w naszej ojczyźnie. W 1953 roku w memoriale do władz „Non possumus” pisał: „Bardziej jeszcze niepewny i bodaj nierównie groźniejszy jest los duchowieństwa zakonnego. Zakony ogranicza się w ich działalności lub nawet pozbawia się je możności oddawania się tym rodzajom prac, którym oddawały się wszędzie i zawsze zgodnie ze swym powołaniem”. W tej sytuacji kardynał Wyszyński umiejętnie włączał życie konsekrowane w całość życia Kościoła, szczególnie w duszpasterstwo parafialne, co okazało się dalekowzroczne, gdyż uniemożliwiło marginalizację zakonów. „Jesteście z Kościoła i dla Kościoła” – powtarzał Prymas osobom zakonnym w ciężkich latach 50-tych. To w dużej mierze dzięki jego mądrości i odwadze zakony w Polsce nie podzieliły losu zakonów w innych krajach bloku komunistycznego, gdzie zostały zdelegalizowane.

Jan Paweł II: świętość życia konsekrowanego

Nowy impuls dla życiu zakonnemu w Polsce i na świecie dał Jan Paweł II, który podczas swoich licznych podróży apostolskich znajdował zawsze czas na specjalne spotkania z osobami konsekrowanymi. W 1979 roku na Jasnej Górze papież mówił: „Trzeba nam dziękować Opatrzności Bożej, za przyczyną Pani Jasnogórskiej, przede wszystkim za to, że zakony męskie i żeńskie w Polsce ostały się w pełni, […] że zachowały swój byt, […] że zachowały swoją tożsamość”. W roku 1996 ukazała się posynodalna adhortacja Jana Pawła II Vita consecrata, o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie. Papież ujmuje istotę życia konsekrowanego w perspektywie świętości. Z jednej strony przypomina o powszechnym powołaniu do świętości, z drugiej zaś zauważa, że w głoszeniu tegoż powołania „obiektywne pierwszeństwo należy przyznać życiu konsekrowanemu, jako że odzwierciedla ono sposób życia samego Chrystusa” (Vita consecrata, 32). Nie jest zatem przypadkiem – podkreśla Jan Paweł II – że „w ciągu stuleci bardzo wiele osób konsekrowanych pozostawiło wymowne świadectwa świętości” (Vita consecrata, 35). Wielu świętych polskich zakonników i zakonnic wywarło wpływ na życie Kościoła nie tylko w Polsce, ale i na świecie, czego wymownym przykładem jest siostra Faustyna Kowalska, apostołka Bożego Miłosierdzia.

Franciszek, papież zakonnik: Zakonnicy są prorokami

Papież Franciszek zapytany o miejsce właściwe zakonnikom i siostrom zakonnym  w Kościele, odpowiedział: „Zakonnicy są prorokami […], którzy przepowiadają, jak królestwo Boże będzie wyglądać w swojej doskonałości” (wywiad dla La Civiltà Cattolica). A w Liście na Rok Życia Konsekrowanego papież Franciszek precyzuje owo prorockie powołanie: „Prorok otrzymuje od Boga zdolność zgłębiania historii, w której żyje i interpretowania zdarzeń. […] Potrafi rozeznać, a także jasno wskazać zło grzechu i niesprawiedliwości, bo jest wolny, nie musi odpowiadać przed innymi panami, jak tylko przed Bogiem” (II, 2).

Wymiar proroczy mają autentycznie przeżywane śluby ubóstwa, posłuszeństwa i czystości. Osoby konsekrowane, które żyją skromnie, a dobra, jakimi dysponują, przeznaczają na utrzymanie miejsc kultu, apostolstwo i dzieła miłosierdzia, są z jednej strony znakiem sprzeciwu wobec bożków pieniądza i konsumpcjonizmu, a z drugiej świadczą o możliwości budowania społeczeństwa bardziej solidarnego, wrażliwego na potrzeby bliźnich. Ci, którzy składają ślub posłuszeństwa i przeżywają go dojrzale, są znakiem sprzeciwu wobec żądzy władzy, ale także wobec ubóstwiania demokracji, w której większość zawsze miałaby mieć rację. Natomiast radośnie przeżywany ślub czystości jest w dzisiejszym świecie znakiem sprzeciwu wobec nachalnej erotyzacji przestrzeni publicznej, a zarazem proroczym świadectwem, że „Bóg sam wystarczy”, jak mawiała św. Teresa z Avila.

Życie konsekrowane szkołą komunii w Kościele

Obok ślubów ubóstwa, posłuszeństwa i czystości, cechą charakterystyczną dla znaczącej większości osób konsekrowanych jest życie wspólnotowe, czyli braterska i siostrzana komunia. Jan Paweł II nauczał, że wielkim wyzwaniem, jakie czeka nas w trzecim tysiącleciu, jest „czynić Kościół domem i szkołą komunii” (Novo millennio ineunte, 43). Do tego programu „duchowości komunii” nawiązał Franciszek wskazując, że życie konsekrowane ma być świadectwem komunii w obrębie poszczególnych wspólnot zakonnych, a także na zewnątrz nich, poprzez współpracę z innymi środowiskami kościelnymi i pozakościelnymi (zob. List na Rok Życia Konsekrowanego, II, 3). Dojrzałe wspólnoty zakonne, które modlą się i działają razem z innymi i dla dobra innych, stają się profetycznym świadectwem, że pomimo różnic, jakie są między nami, możemy żyć w jedności i pokoju. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na fakt, że życie konsekrowane jest nośnikiem różnych duchowości, w których na swój sposób uczestniczą także niektórzy duchowni i osoby świeckie. A zatem do korzystania z charyzmatów zakonnych zaproszeni są również nie-zakonnicy. Dokonuje się to m.in. w domach rekolekcyjnych prowadzonych przez osoby konsekrowane.

Jedność rodzin i życia konsekrowanego

Papież Franciszek wyraził radość ze zbieżności Roku Życia Konsekrowanego z Synodem o rodzinie (zob. List na Rok Życia Konsekrowanego, III, 2). Zarówno wspólnoty zakonne, jak i rodziny chrześcijańskie są przestrzeniami ewangelizacji. Charyzmaty zakonne i charyzmat życia rodzinnego nie są konkurencyjne, ale wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają. Obydwa znajdują swe ostateczne zakorzenienie w tajemnicy Świętej Rodziny z Nazaretu i w tajemnicy Trójcy Świętej. Choć Bóg wzbudza powołania zakonne niekiedy w sposób zaskakujący, to uprzywilejowanym pod tym względem miejscem pozostaje rodzina. Doświadczenie zdrowych, opartych o żywą wiarę relacji ojcostwa, macierzyństwa i dziecięctwa, staje się niejednokrotnie fundamentem dojrzałego, hojnego życia konsekrowanego. Z drugiej strony wiele osób konsekrowanych podejmuje modlitwę, pracę duszpasterską i apostolską właśnie na rzecz rodziny. W ten sposób konsekracja poprzez śluby zakonne przenika się z konsekracją poprzez sakrament małżeństwa (zob. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1535).

Święto Ofiarowania Pańskiego podkreśla pierwszeństwo Boga w życiu. Najgłębszy sens życia każdego człowieka polega na byciu dla Boga, na ofiarowaniu Bogu wszystkiego, tak jak uczyniła to Maryja. Przypomina nam o tym styl życia konsekrowanego. Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, prośmy więc Boga, aby zwłaszcza ludzie młodzi odnajdywali miłującą obecność Boga w ich życiu i odważnie odpowiadali na wezwanie do pójścia z Chrystusem drogą życia konsekrowanego.

Wszystkim, a zwłaszcza osobom konsekrowanym, udzielamy z serca pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali:

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
Kościoła, który jest w Polsce 

INFORMACJA: List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego przeznaczony jest do duszpasterskiego wykorzystania w dniu 2 lutego 2015 roku.

Płock, dnia 26 stycznia 2015 r.

Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny 

KOMUNIKATY DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO

DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA 

1.Przekazuję do wiadomości Neoprezbiterów i ich Księży Proboszczów semestralny program spotkań formacyjnych neoprezbiterów.

  • 5-6 maja - warsztaty katechetyczne (ks. Andrzej Krasiński);
  • 2-3 czerwca – Jak skutecznie głosić słowo Boże? (ks. Zbigniew Paweł Maciejewski);
  • 28-30 czerwca – rekolekcje kończące rok formacyjny.

Uwagi:

a)      Spotkania odbywać się będą w Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku, Stary Rynek 14/18.

b)      Program spotkania majowego i czerwcowego jest taki sam jak w pierwszym semestrze.

c)      Rekolekcje rozpoczynają w niedzielę o g. 20.00, a zakończą we wtorek ok. g. 18.00. 

2. Informuję Czcigodnych Księży Wikariuszy, odbywających studia licencjackie w Punkcie Konsultacyjnym w Płocku, o obowiązkowych spotkaniach formacyjnych, które będą miały miejsce w kaplicy św. Stanisława Kostki w WSD w dniach: 29 kwietnia oraz 6
i 20 maja br. Każde spotkanie rozpoczyna się o g. 9.30 modlitwą Godziny przedpołudniowej, po której nastąpi zamyślenie i adoracja Najświętszego Sakramentu. O g. 10.20 błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem zakończy spotkanie. Podczas adoracji będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. 

3. W diecezjalnej perspektywie duszpasterskiej czeka nas wielkie wydarzenie nawiedzenia Matki Bożej w kopii obrazu jasnogórskiego. Przed tym wyjątkowym wydarzeniem chcemy zorganizować pielgrzymkę kapłanów m.in. do wielkich sanktuariów maryjnych w Europie. Celem naszej pielgrzymki jest duchowe przygotowanie do tego przeżycia oraz modlitwa w intencji całej diecezji o dobre i obfite owoce peregrynacji. Będziemy modlić się w intencji naszych parafian oraz pozostałych wiernych naszej diecezji. W trakcie pielgrzymki przeżywać będziemy dzień skupienia w sanktuarium Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w Lourdes. Nasze kapłańskie pielgrzymowanie czyni zadość obowiązkowi dorocznego odprawienia rekolekcji przez każdego księdza.

Program 8-dniowej samolotowej pielgrzymki kapłanów do Lourdes, Santiago de Compostela, Fatimy i Lizbony znajduje się na stronie: www.diecezjaplocka.pl; koszt - 1910,00 PLN + 520,00 € od osoby, termin wyjazdu – około 14 kwietnia.

Wszystkich Czcigodnych Kapłanów zainteresowanych uczestnictwem w pielgrzymce prosimy o zgłaszanie się do Wydziału Finansowego  (p. Alina Nowak - tel. 24/ 268-04-53 (centrex 134). Przy zgłoszeniu wpłacamy zaliczkę w wysokości 500 zł, pozostałą sumę (na miesiąc przed wylotem) - 1410 zł, na rachunek biura pielgrzymkowego: AnDa Radosław Bajon, ul. Rynek 25, 63-910 Miejska Górka, nr rachunku bankowego: 27 1500 2110 1221 1000 8124 0000. Resztę należności (520 Euro) wpłacamy już na miejscu w czasie trwania pielgrzymki.  Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 lutego 2015 r. 

Płock, dnia 27 stycznia 2015 r.

Ks. Sławomir Zalewski
Delegat Biskupa Płockiego
Ds. stałej formacji duchowieństwa 

KOMUNIKATY EKONOMA DIECEZJALNEGO 

1. Składam serdeczne podziękowanie Czcigodnym Księżom Proboszczom, Administratorom i Wikariuszom za uregulowanie wszystkich należności i zobowiązań osobistych i parafialnych oraz tac i zbiórek do puszek za ubiegły rok. Tych, którzy jeszcze tego nie uczynili proszę o dokonanie należnych wpłat do końca miesiąca br.

2. Zachęcam Czcigodnych Księży do regulowania wszystkich należności za pomocą przelewów internetowych lub bankowych. Wybierając ten sposób płatności proszę jednak o dokładne wskazanie w tytule przelewu - celu danej wpłaty. Nieścisłości w tej materii powodują wiele problemów z właściwym zaksięgowaniem w/w wpłat.

Ponawiam także swą prośbę, licząc na zrozumienie Czcigodnych Księży, aby do kasy nie wpłacać bilonu.

3. Przypominam iż zgodnie z prawem diecezjalnym do 15 marca należy wpłacić 10 % całości ofiar kolędowych na Diecezjalny Fundusz Remontowo-Budowlany. Jednocześnie parafie, które chciałyby ubiegać się o dotacje z tegoż Funduszu mogą składać wnioski na stosownym formularzu (dostępny na stronie internetowej diecezji w zakładce „materiały do pobrania” TUTAJ, lub u Dyrektora Wydziału Budownictwa i Sztuki Sakralnej). Przy rozpatrywaniu wniosków brane będą pod uwagę tylko te, które odpowiadają wymogom formalnym zawartym we wzorze wniosku.

4. W związku z pojawiającymi się, niejasnościami dotyczącymi faktur za energię elektryczną, proszę aby wszystkie wątpliwości i nieuregulowane do tej pory sprawy zgłaszać bezpośrednio do mnie. Informuję jednocześnie, że umowa na sprzedaż energii z firmą TAURON obowiązuje do końca bieżącego roku (dotyczy to oczywiście tylko tych parafii, które podpisały stosowną umowę w 2013/14 roku).  Kontynuacja współpracy z firmą TAURON będzie zależała od nowej oferty cenowej i jakości obsługi.

5. Mija pierwsza rocznica rozpoczęcia działalności Hurtowni Artykułów Liturgicznych„SACERDOS”. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Czcigodnym Księżom, którzy tę inicjatywę przyjęli z życzliwością i zrozumieniem iż jest to nasze wspólne dobro. Po roku działalności nie mamy wątpliwości iż taki sklep jest potrzebny w naszej diecezji. Wciąż dokładamy starań aby ceny i jakość oferowanych przez nas towarów były jak najlepsze. Słuchając opinii i dostrzegając potrzeby nieustannie poszerzamy nasz asortyment oraz zakres usług, tak by to miejsce stało się prawdziwym centrum zaopatrującym kompleksowo nasze parafie oraz ich duszpasterzy. Zapraszamy Czcigodnych Kapłanów do odwiedzin naszej hurtowni w Płocku przy ul. Mostowej 1, bądź na stronie www.sacerdos.com.pl

Płock, dnia 24 stycznia 2015 r.

Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny 

KOMUNIKATY CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNEGO „METANOIA”

1. Bezpłatne porady psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży z terenu diecezji płockiej

Informujemy, że mieszkańcy diecezji płockiej w okresie od 2 lutego 2015 r. do 12 czerwca 2015 r. mogą bezpłatnie korzystać w CPP METANOIA z porad psychologów i pedagogów. Oferta skierowana jest głównie do rodzin, u których występują problemy wychowawcze z dziećmi i młodzieżą związane z uzależnieniami, zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w nauce oraz przemocą w rodzinie. Zapisy i szczegółowe informacje: tel./fax 24 268 04 48, 24 268 66 81; tel. kom. 513 107 753.

2. Kurs Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności

Zapraszamy pary małżeńskie, narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa i wszystkie osoby zainteresowane naturalną regulacją poczęć na Kurs Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności. Termin kursu: 9-10 maja 2015 r. (sobota-niedziela) godz. 9.00-15.00 w sobotę; godz. 9.00-15.00 w niedzielę. Miejsce: Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA przy ulicy Kobylińskiego 21a w Płocku.

Zapraszamy do zapoznania się z metodą całkowicie nieinwazyjną, tanią i ekologiczną. Metoda ta ma potwierdzoną naukowo skuteczność bez skutków ubocznych. Prowadzącą kurs będzie dr Katarzyna Olszewska, koszt szkolenia wynosi: 150 zł od pary małżeńskiej / przygotowującej się do małżeństwa, 100 zł od osób indywidualnych. W cenę kursu wliczone są materiały szkoleniowe i bufet kawowy.

Chętni do udziału w kursie proszeni są o zgłaszanie się osobiście do Centrum Psychologiczno-Pastoralnego METANOIA w Płocku, ul. Kobylińskiego 21a, telefonicznie: 24 268 04 48 lub meilowo: metanoia@op.pl

Płock, dnia 25 stycznia 2015 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor CPP „Metanoia”

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 27 stycznia 2015 r.
Nr 160/2015

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x